vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Środki trwałe od nabycia do ich likwidacji - Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 (332) z dnia 20.10.2012

Wykup samochodu z leasingu po zakończeniu umowy

W ewidencji środków trwałych jednostki figuruje leasingowany samochód osobowy, który dla celów bilansowych został w 100% zamortyzowany w okresie trwania umowy. Bilansowo był to leasing finansowy, a podatkowo - operacyjny. W wartości początkowej samochodu uwzględniono opłatę końcową. Jak zaksięgować wykup tego samochodu?

Przedmiot umowy leasingu, stanowiącej dla celów bilansowych umowę leasingu finansowego, wykazywany jest w księgach rachunkowych korzystającego jako składnik aktywów trwałych podlegających amortyzacji, a drugostronnie jako zobowiązanie wobec finansującego (leasingodawcy). Odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje korzystający, stosując zasady określone w art. 32 i 33 ustawy o rachunkowości. Jeżeli umowa przewiduje, że korzystający uzyska tytuł własności przedmiotu leasingu, to składnik aktywów amortyzuje się przez okres jego ekonomicznej użyteczności, zgodnie z zasadami amortyzacji (metoda, stawka) stosowanymi przez korzystającego do podobnych własnych składników aktywów.

W przypadku nabycia przedmiotu leasingu za opłatę końcową jest on w dalszym ciągu wykazywany w aktywach korzystającego, który kontynuuje dokonywanie od niego odpisów amortyzacyjnych przez oszacowany okres ekonomicznej użyteczności, podlegający okresowej weryfikacji (art. 32 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Opłata końcowa stanowi w całości część kapitałową i służy spłacie zobowiązania z tytułu nabycia przedmiotu leasingu. Nie zwiększa ona tym samym wartości środka trwałego (tutaj: samochodu osobowego). Ewentualna nadwyżka spłat nad kwotą zobowiązania obciąża pozostałe koszty operacyjne.

Takie postępowanie jest właściwe w sytuacji, gdy kwotę wykupu uwzględniono w wartości początkowej leasingowanego środka trwałego - tak jak to ma miejsce w omawianej sytuacji.

Zatem w księgach rachunkowych jednostka może dokonać następujących zapisów:

1. Faktura VAT z tytułu wykupu przedmiotu umowy leasingu:
   a) wartość netto:
      - Wn konto 24-9/2 "Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   b) kwota VAT podlegającego odliczeniu:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   c) wartość ogółem opłaty końcowej:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 24-9/1 "Rozrachunki bieżące z finansującym".
2. WB - zapłata za fakturę:
      - Wn konto 24-9/1 "Rozrachunki bieżące z finansującym",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Zaprezentowany wyżej sposób postępowania przy wykupie przedmiotu umowy leasingu przez korzystającego po zakończeniu umowy zawierają postanowienia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (KSR nr 5), stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13 grudnia 2011 r. - Dz. Urz. Min. Fin. nr 9, poz. 52 - (por. pkt VI.10 KSR nr 5).

Uwaga: Z przepisów art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości wynika, że stosowanie krajowych standardów rachunkowości jest prawem, a nie obowiązkiem jednostki. Dlatego też, jeżeli jednostka chce zastosować rozwiązanie zaproponowane w KSR nr 5, powinna to wskazać w swojej polityce rachunkowości. W przeciwnym przypadku w zakładowym planie kont, stanowiącym załącznik do polityki rachunkowości, powinna opisać jakie zasady przyjęła do ewidencji umów leasingu.

W związku z tym, że w omawianym przypadku mowa jest o leasingu samochodu osobowego, szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie VAT. Na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. nr 247, poz. 1652 ze zm.), zwanej dalej ustawą zmieniającą, w przypadku użytkowania samochodu osobowego m.in. na podstawie umowy leasingu, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.

Należy przy tym podkreślić, iż zawarta umowa leasingu operacyjnego nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054), dalej zwanej ustawą o VAT, lecz świadczenie usług polegające na odpłatnym oddaniu leasingobiorcy do używania przedmiotowego samochodu. Opcja wykupu samochodu będącego przedmiotem umowy jest zawarta w ogólnych warunkach umowy leasingowej i należy ją traktować jedynie jako propozycję leasingodawcy dla leasingobiorcy, dotyczącą przedmiotu leasingu, z której można skorzystać dopiero po zakończeniu właściwej umowy. Wykup przedmiotu leasingu jest odrębną od umowy leasingu umową kupna-sprzedaży. Stąd też niezależnie od wykorzystanego już wcześniej limitu dotyczącego VAT od rat leasingowych, jednostka będzie miała prawo - na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy zmieniającej - do odliczenia 60% podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej wykup przedmiotowego samochodu, nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Ewidencja księgowa operacji gospodarczych związanych z wykupem samochodu osobowego z leasingu, w przypadku gdy kwotę wykupu uwzględniono w wartości początkowej leasingowanego środka trwałego, przedstawiona została na przykładzie liczbowym.

Przykład

I. Założenia:

Po zakończeniu umowy leasingu finansowego dla celów bilansowych (umowa przewidywała, że korzystający uzyska tytuł własności przedmiotu leasingu), a dla celów podatkowych - operacyjnego, jednostka wykupiła przedmiot tej umowy (samochód osobowy). Kwotę wykupu uwzględniono w wartości początkowej środka trwałego. Opłata końcowa wyniosła: 2.460 zł (w tym VAT: 460 zł).

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura VAT za opłatę końcową:      
   a) wartość brutto faktury 2.460 zł 30 24-9/1
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu: 460 zł × 60% = 276 zł 22-1 30
   c) VAT naliczony niepodlegający odliczeniu: 460 zł - 276 zł = 184 zł 24-9/3 30
   d) opłata końcowa netto 2.000 zł 24-9/3 30
2. PK - zarachowanie opłaty końcowej jako spłaty części kapitałowej 2.184 zł 24-9/2 24-9/3
3. WB - zapłata za fakturę końcową 2.460 zł 24-9/1 13-0

III. Księgowania:

Wykup samochodu z leasingu po zakończeniu umowy

Zwracamy uwagę, iż w KSR nr 5 brak jest szczegółowych wskazówek, jak powinna przebiegać ewidencja w przypadku, gdy jednostka nie uwzględniła wartości wykupu w wartości początkowej przedmiotu leasingu. Naszym zdaniem w takiej sytuacji, w momencie wykupu przedmiotu leasingu, jednostka może:

1) wartość wykupu wynikającą z faktury końcowej zarachować na zwiększenie uprzednio wprowadzonej wartości początkowej (Wn konto 01, Ma konto 30),

2) wyksięgować przedmiot leasingu i nieumorzoną jego wartość odnieść w pozostałe koszty operacyjne i do ewidencji bilansowej wprowadzić nowy środek o wartości początkowej określonej w fakturze wykupu.

Ponadto w każdej wyżej wymienionej sytuacji nierozliczone saldo konta 24-9/2 "Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu" odnosi się do pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych.

Powyższe wskazówki stosuje się dla celów bilansowych, natomiast dla celów podatkowych, w przypadku wykupu przedmiotu leasingu operacyjnego, jednostka zawsze wprowadza do ewidencji środków trwałych (prowadzonej dla celów podatkowych) nowy środek trwały i amortyzuje go zgodnie z przepisami ustawy podatkowej.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60