vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania - Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013

Korekta przychodów ze sprzedaży na przełomie roku

W księgach którego roku ująć kwotę wynikającą z faktury korygującej, wystawionej w styczniu 2013 r., zmniejszającej przychód ze sprzedaży dokonanej w grudniu roku poprzedniego?

Przepisy prawa bilansowego nie określają zasad oraz momentu dokonywania korekt przychodów, tj. czy przychód należy skorygować w dacie wystawienia faktury korygującej, czy też w dacie powstania przychodu. Z art. 42 ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika, iż wynik na działalności operacyjnej obejmuje przychody netto z uwzględnieniem wszelkich rabatów, opustów i innych zwiększeń lub zmniejszeń. Z kolei - stosownie do przepisów art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości - jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy.

Uwzględniając powyższe przepisy można przyjąć, że korekty przychodów, jakie nastąpiły na przełomie roku do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych, ujmuje się w księgach roku, w którym powstał przychód. Faktura korygująca powinna mieć wpływ na przychody należne, określone w fakturze podstawowej, bowiem dotyczy ona uprzednio wykazanych przychodów. Ponadto korekta jest sposobem naprawienia, urealnienia ewidencji wcześniejszego zdarzenia.

Jeżeli faktura korygująca wystawiona w styczniu 2013 r. (niezależnie od powodu jej wystawienia) odnosi się do przychodów 2012 r., to powinna być ujęta w księgach rachunkowych roku 2012. W konsekwencji, w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za 2012 r. korekta spowoduje zmniejszenie lub zwiększenie przychodów ze sprzedaży oraz należności.

Warto w tym miejscu dodać, iż w przypadku gdy korekta "in minus" dotyczy dostawy już w całości opłaconej, spowoduje ona powstanie nadpłaty należności, którą wykazuje się po stronie pasywów w pozycji B.III.2 lit. i) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - inne".

Korektę przychodów ze sprzedaży w księgach 2012 r., tj. roku, w którym przychody te powstały, można ująć na podstawie faktury korygującej wystawionej w 2013 r. w sposób zaprezentowany poniżej.

Rodzaj korekty Sposób ujęcia w księgach rachunkowych
Korekta zmniejszająca przychód ("in minus")
a) wartość w cenach sprzedaży netto
   - Wn konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów",
     74-0 "Sprzedaż materiałów i opakowań",
b) zmniejszenie VAT należnego
   - Wn konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego"
     (w analityce: VAT należny do rozliczenia w późniejszym terminie),
c) uznanie nabywcy wartością w cenach sprzedaży brutto
   - Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami"
Korekta zwiększająca
przychód ("in plus")
a) wartość w cenach sprzedaży netto
    - Ma konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów",
      74-0 "Sprzedaż materiałów i opakowań",
b) zwiększenie VAT należnego
   - Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego"
     (w analityce: VAT należny do rozliczenia w późniejszym terminie),
c) obciążenie nabywcy wartością w cenach sprzedaży brutto
   - Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami"

W sytuacji gdy korekta związana jest z reklamacją i nastąpi zwrot reklamowanych produktów, towarów lub materiałów, korekta spowoduje odpowiednie zwiększenie zapasu oraz zmniejszenie kosztu sprzedaży. Z uwagi na fakt, iż na dzień bilansowy reklamowany towar (produkt, materiał) znajduje się poza jednostką, w księgach danego roku dokonuje się następujących zapisów:

      - Wn konto 60-0/2 "Produkty gotowe poza jednostką", 33-8 "Towary poza jednostką",
        31-1/2 "Materiały poza jednostką",
      - Ma konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów", 73-1 "Wartość sprzedanych towarów
        w cenach zakupu (nabycia)", 74-1 "Wartość sprzedanych materiałów i opakowań".

Natomiast przyjęcie w następnym roku zwróconych produktów, towarów lub materiałów do magazynu, np. na podstawie dokumentu Pz, ujmuje się zapisem:

      - Wn konto 60-0/1 "Produkty gotowe w magazynie", 33-0 "Towary w magazynie",
        31-1/1 "Materiały w magazynie",
      - Ma konto 60-0/2 "Produkty gotowe poza jednostką", 33-8 "Towary poza jednostką",
        31-1/2 "Materiały poza jednostką".
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
9
11
12
17
18
19
23
24
25
26
29
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60