vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania - Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013

Korekta przychodów ze sprzedaży na przełomie roku

W księgach którego roku ująć kwotę wynikającą z faktury korygującej, wystawionej w styczniu 2013 r., zmniejszającej przychód ze sprzedaży dokonanej w grudniu roku poprzedniego?

Przepisy prawa bilansowego nie określają zasad oraz momentu dokonywania korekt przychodów, tj. czy przychód należy skorygować w dacie wystawienia faktury korygującej, czy też w dacie powstania przychodu. Z art. 42 ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika, iż wynik na działalności operacyjnej obejmuje przychody netto z uwzględnieniem wszelkich rabatów, opustów i innych zwiększeń lub zmniejszeń. Z kolei - stosownie do przepisów art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości - jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy.

Uwzględniając powyższe przepisy można przyjąć, że korekty przychodów, jakie nastąpiły na przełomie roku do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych, ujmuje się w księgach roku, w którym powstał przychód. Faktura korygująca powinna mieć wpływ na przychody należne, określone w fakturze podstawowej, bowiem dotyczy ona uprzednio wykazanych przychodów. Ponadto korekta jest sposobem naprawienia, urealnienia ewidencji wcześniejszego zdarzenia.

Jeżeli faktura korygująca wystawiona w styczniu 2013 r. (niezależnie od powodu jej wystawienia) odnosi się do przychodów 2012 r., to powinna być ujęta w księgach rachunkowych roku 2012. W konsekwencji, w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za 2012 r. korekta spowoduje zmniejszenie lub zwiększenie przychodów ze sprzedaży oraz należności.

Warto w tym miejscu dodać, iż w przypadku gdy korekta "in minus" dotyczy dostawy już w całości opłaconej, spowoduje ona powstanie nadpłaty należności, którą wykazuje się po stronie pasywów w pozycji B.III.2 lit. i) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - inne".

Korektę przychodów ze sprzedaży w księgach 2012 r., tj. roku, w którym przychody te powstały, można ująć na podstawie faktury korygującej wystawionej w 2013 r. w sposób zaprezentowany poniżej.

Rodzaj korekty Sposób ujęcia w księgach rachunkowych
Korekta zmniejszająca przychód ("in minus")
a) wartość w cenach sprzedaży netto
   - Wn konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów",
     74-0 "Sprzedaż materiałów i opakowań",
b) zmniejszenie VAT należnego
   - Wn konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego"
     (w analityce: VAT należny do rozliczenia w późniejszym terminie),
c) uznanie nabywcy wartością w cenach sprzedaży brutto
   - Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami"
Korekta zwiększająca
przychód ("in plus")
a) wartość w cenach sprzedaży netto
    - Ma konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów",
      74-0 "Sprzedaż materiałów i opakowań",
b) zwiększenie VAT należnego
   - Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego"
     (w analityce: VAT należny do rozliczenia w późniejszym terminie),
c) obciążenie nabywcy wartością w cenach sprzedaży brutto
   - Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami"

W sytuacji gdy korekta związana jest z reklamacją i nastąpi zwrot reklamowanych produktów, towarów lub materiałów, korekta spowoduje odpowiednie zwiększenie zapasu oraz zmniejszenie kosztu sprzedaży. Z uwagi na fakt, iż na dzień bilansowy reklamowany towar (produkt, materiał) znajduje się poza jednostką, w księgach danego roku dokonuje się następujących zapisów:

      - Wn konto 60-0/2 "Produkty gotowe poza jednostką", 33-8 "Towary poza jednostką",
        31-1/2 "Materiały poza jednostką",
      - Ma konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów", 73-1 "Wartość sprzedanych towarów
        w cenach zakupu (nabycia)", 74-1 "Wartość sprzedanych materiałów i opakowań".

Natomiast przyjęcie w następnym roku zwróconych produktów, towarów lub materiałów do magazynu, np. na podstawie dokumentu Pz, ujmuje się zapisem:

      - Wn konto 60-0/1 "Produkty gotowe w magazynie", 33-0 "Towary w magazynie",
        31-1/1 "Materiały w magazynie",
      - Ma konto 60-0/2 "Produkty gotowe poza jednostką", 33-8 "Towary poza jednostką",
        31-1/2 "Materiały poza jednostką".
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

listopad 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60