vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców

DRUKI - Informacja dodatkowa wraz z notami

Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

Informacja dodatkowa dla jednostek małych

Informacje uzupełniające do bilansu sporządzanego przez jednostki mikro

Nota 1 - Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nota 2 - Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nota 3 - Zmiana wartości inwestycji długoterminowych

Nota 4 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Nota 5 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Nota 6 - Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy

Nota 7 - Grunty użytkowane wieczyście

Nota 8 - Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)

Nota 9 - Papiery wartościowe lub prawa

Nota 10 - Odpisy aktualizujące wartość należności

Nota 11 - Struktura własności kapitału podstawowego na dzień ...

Nota 12 - Struktura własności kapitału podstawowego w spółce z o.o. - stan na koniec roku obrotowego

Nota 13 - Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

Nota 14 - Zmiany w stanie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

Nota 15 - Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Nota 16 - Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy

Nota 17 - Rezerwy na koszty i zobowiązania

Nota 18 - Odroczony podatek dochodowy

Nota 19 - Zobowiązania według okresów wymagalności

Nota 20 - Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Nota 21 - Czynne rozliczenia międzyokresowe

Nota 22 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Nota 23 - Składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania

Nota 24 - Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania

Nota 25 - Wykaz zobowiązań warunkowych

Nota 26 - Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku

Nota 27 - Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej

Nota 28 - Zmiany w stanie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według wartości godziwej

Nota 29 - Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Nota 30 - Umowy o usługi długoterminowe

Nota 31 - Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki sporządzającej rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym

Nota 32 - Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych

Nota 33 - Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Nota 34 - Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Rozliczenie różnicy (...) - wersja rozszerzona

Nota 36 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Nota 37 - Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Nota 38 - Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Nota 39 - Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nota 40 - Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat

Nota 41 - Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Nota 42 - Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią

Nota 43 - Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Nota 44 - Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Nota 45 - Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki

Nota 46 - Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Nota 47 - Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Nota 48 - Przychody i koszty z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał (fundusz) własny

Nota 49 - Skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości

Nota 50 - Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych

Nota 51 - Wspólne przedsięwzięcia niepodlegające konsolidacji

Nota 52 - Spółki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% udziałów w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Nota 53 - Podstawy prawne odstąpienia od konsolidacji

Nota 54 - Wielkości uzyskane przez jednostki nieobjęte konsolidacją

Nota 55 - Połączenie metodą nabycia - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek

Nota 56 - Połączenie metodą łączenia udziałów - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek

Nota 57 - Ustalenie różnicy między zmianą stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyłączeniem pożyczek i kredytów) wykazaną w bilansie a zmianą tej pozycji w rachunku przepływów pieniężnych

Nota 58 - Ustalenie różnicy między zmianą stanu zapasów wykazaną w bilansie a zmianą tej pozycji w rachunku przepływów pieniężnych

Nota 59 - Ustalenie wielkości faktycznie zapłaconego podatku dochodowego

Nota 60 - Struktura należności

Nota 61 - Należności według okresów wymagalności

Nota 62 - Koszty związane z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych

Nota 63 - Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Nota 64 - Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym lub kwota opłaty za marnowanie żywności

Nota 65 - Instrumenty finansowe wyceniane według wartości godziwej

Nota 66 - Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Nota 67 - Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej

Nota 68 - Udziały (akcje) własne

Nota 69 - Wartość firmy

Nota 70 - Zaliczki i pożyczki udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Nota 71 - Zmiany w stanie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych wycenianych według wartości godziwej

Nota 72 - Zobowiązania zaciągnięte tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju w imieniu osób wchodzących w skład organów jednostki

Nota 73 - Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty powyżej 5 lat

Nota 74 - Informacja o dochodach z tytułu ukrytych zysków

Nota 75 - Liczba akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne

Nota 76 - Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nota 77 - Prezentacja wybranych pozycji bilansu odrębnie dla poszczególnych rodzajów działalności zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne

Nota 78 - Prezentacja wybranych pozycji rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) odrębnie dla poszczególnych rodzajów działalności zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne

Nota 79 - Prezentacja wybranych pozycji rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny) odrębnie dla poszczególnych rodzajów działalności zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.