vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej - Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Zakres informacji wykazywanych w rachunku zysków i strat jednostki mikro

Zakres informacyjny rachunku zysków i strat dla jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości. Zwracamy uwagę, iż ustawodawca przewidział dla jednostek mikro jedynie wariant porównawczy rachunku zysków i strat. Zgodnie z tym załącznikiem, przychody podstawowej działalności operacyjnej nie są dzielone na przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, należy je bowiem wykazać w jednej kwocie. Z kosztów rodzajowych wydzielone są jedynie cztery grupy tych kosztów, tzn.:

  • amortyzacja,
     
  • zużycie materiałów i energii,
     
  • wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
     
  • pozostałe koszty.

Tym samym koszty usług obcych oraz podatków i opłat włączone są do grupy pozostałych kosztów rodzajowych. Z kolei pozostałe przychody i koszty operacyjne są połączone odpowiednio z przychodami i kosztami finansowymi, tworząc dwie kategorie, tzn. "Pozostałe przychody i zyski" oraz "Pozostałe koszty i straty". W każdej z tych kategorii odrębnie wykazuje się jedynie aktualizację wartości aktywów.

Warto dodać, iż określony w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości rachunek zysków i strat uwzględnia również specyfikę jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, określonych w art. 3 ust. 1a pkt 2 tej ustawy, dotyczącą ustalania i prezentacji wyniku finansowego. Jednostki te wynik finansowy prezentują w rachunku zysków i strat, jako nadwyżkę przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) lub nadwyżkę kosztów nad przychodami (wartość ujemna) - odpowiednio w pozycji G.I lub G.II tego sprawozdania. Różnica ta po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zwiększa odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym, z tym że dodatnia różnica może być zaliczona na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego. Jednostki mikro nieprowadzące działalności gospodarczej, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości, nie wypełniają więc pozycji F rachunku zysków i strat "Zysk/strata netto". Natomiast pozostałe jednostki mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ww. ustawy (w tym m.in. uznawane za jednostki mikro spółki kapitałowe, spółki osobowe prawa handlowego, spółki cywilne, przedsiębiorstwa osób fizycznych itp.), nie wypełniają pozycji G. "Wynik finansowy netto ogółem".

Fakt, iż ustawa o rachunkowości nie przewiduje dla jednostek mikro wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat nie oznacza, że jedyną dopuszczalną ewidencją w tych jednostkach jest ewidencja kosztów działalności operacyjnej na kontach zespołu 4. Jednostki mikro prowadzące działalność produkcyjną lub usługową i potrzebujące informacji o kosztach wytworzenia poszczególnych produktów, kosztach sprzedaży, zarządu, mogą - a nawet powinny - ewidencjonować koszty także w układzie kalkulacyjnym (funkcjonalnym).

Przykład

I. Założenia:

W jednostce, w której organ zatwierdzający podjął decyzję o sporządzeniu sprawozdania finansowego w formie uproszczonej dla jednostek mikro, na koniec roku obrotowego koszty i przychody przedstawiały się następująco:

Nr konta Nazwa konta Stan na koniec poprzedniego roku Stan na koniec bieżącego roku
Wn Ma Wn Ma
40-0 Amortyzacja 24.000 zł 0 zł 26.000 zł 0 zł
40-1 Zużycie materiałów i energii 52.300 zł 0 zł 40.800 zł 0 zł
40-2 Usługi obce 26.000 zł 0 zł 32.250 zł 0 zł
40-3 Podatki i opłaty 3.500 zł 0 zł 3.040 zł 0 zł
40-4 Wynagrodzenia 128.000 zł 0 zł 131.000 zł 0 zł
40-5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 27.500 zł 0 zł 30.150 zł 0 zł
40-6 Pozostałe koszty rodzajowe 6.830 zł 0 zł 8.080 zł 0 zł
49 Rozliczenie kosztów 0 zł 5.380 zł 6.850 zł 0 zł
70-0 Sprzedaż produktów 0 zł 276.800 zł 0 zł 289.600 zł
75-0 Przychody finansowe 0 zł 3.900 zł 0 zł 2.030 zł
75-1 Koszty finansowe 7.680 zł 0 zł 8.500 zł 0 zł
76-0 Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 0 zł 6.740 zł 0 zł 6.880 zł
  - przychód ze sprzedaży środka trwałego 0 zł 4.200 zł 0 zł 3.900 zł
  - nadwyżka aktywów obrotowych stwierdzona podczas inwentaryzacji 0 zł 700 zł 0 zł 400 zł
  - umorzone zobowiązanie 0 zł 0 zł 0 zł 80 zł
  - związane ze zdarzeniami losowymi 0 zł 1.840 zł 0 zł 2.500 zł
76-1 Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 8.170 zł 0 zł 7.790 zł 0 zł
  - koszty zaniechanej budowy środka trwałego 0 zł 0 zł 3.200 zł 0 zł
  - umorzona należność 4.000 zł 0 zł 130 zł 0 zł
  - odpisy aktualizujące należności 1.970 zł 0 zł 1.860 zł 0 zł
  - związane ze zdarzeniami losowymi 2.200 zł 0 zł 2.600 zł 0 zł
87 Podatek dochodowy od osób prawnych 730 zł 0 zł 720 zł 0 zł

II. Rachunek zysków i strat jednostki mikro sporządzony na dzień bilansowy:

Pozycja Wyszczególnienie Dane za rok poprzedni (w zł) Dane za rok bieżący (w zł)
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 282.180 282.750
  - zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 5.380 - 6.850
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 268.130 271.320
I. Amortyzacja 24.000 26.000
II. Zużycie materiałów i energii 52.300 40.800
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 155.500 161.150
IV. Pozostałe koszty 36.330 43.370
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: 10.640 8.910
  - aktualizacja wartości aktywów    
D. Pozostałe koszty i straty, w tym: 15.850 16.290
  - aktualizacja wartości aktywów 1.970 1.860
E. Podatek dochodowy 730 720
F. Zysk/strata netto (A - B + C - D - E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości) 8.110 3.330
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
16
17
19
20
22
23
24
26
27
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60