vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. - czas dla niektórych branż na złożenie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (zobacz więcej) Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów uzyskanych w 2020 r. Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych wykazanych w raportach rozliczeniowych za 2020 r. 1 marca 2021 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2020 r. Uwaga: 28 lutego 2021 r. upływa termin złożenia dokumentów rozliczeniowych przez przedsiębiorcę, który chce skorzystać ze zwolnienia z zapłaty składek ZUS (czytaj więcej) Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2020 r. (czytaj więcej)
A A A

Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej - Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Zakres informacji wykazywanych w rachunku zysków i strat jednostki mikro

Zakres informacyjny rachunku zysków i strat dla jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości. Zwracamy uwagę, iż ustawodawca przewidział dla jednostek mikro jedynie wariant porównawczy rachunku zysków i strat. Zgodnie z tym załącznikiem, przychody podstawowej działalności operacyjnej nie są dzielone na przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, należy je bowiem wykazać w jednej kwocie. Z kosztów rodzajowych wydzielone są jedynie cztery grupy tych kosztów, tzn.:

 • amortyzacja,
   
 • zużycie materiałów i energii,
   
 • wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
   
 • pozostałe koszty.

Tym samym koszty usług obcych oraz podatków i opłat włączone są do grupy pozostałych kosztów rodzajowych. Z kolei pozostałe przychody i koszty operacyjne są połączone odpowiednio z przychodami i kosztami finansowymi, tworząc dwie kategorie, tzn. "Pozostałe przychody i zyski" oraz "Pozostałe koszty i straty". W każdej z tych kategorii odrębnie wykazuje się jedynie aktualizację wartości aktywów.

Warto dodać, iż określony w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości rachunek zysków i strat uwzględnia również specyfikę jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, określonych w art. 3 ust. 1a pkt 2 tej ustawy, dotyczącą ustalania i prezentacji wyniku finansowego. Jednostki te wynik finansowy prezentują w rachunku zysków i strat, jako nadwyżkę przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) lub nadwyżkę kosztów nad przychodami (wartość ujemna) - odpowiednio w pozycji G.I lub G.II tego sprawozdania. Różnica ta po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zwiększa odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym, z tym że dodatnia różnica może być zaliczona na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego. Jednostki mikro nieprowadzące działalności gospodarczej, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości, nie wypełniają więc pozycji F rachunku zysków i strat "Zysk/strata netto". Natomiast pozostałe jednostki mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ww. ustawy (w tym m.in. uznawane za jednostki mikro spółki kapitałowe, spółki osobowe prawa handlowego, spółki cywilne, przedsiębiorstwa osób fizycznych itp.), nie wypełniają pozycji G. "Wynik finansowy netto ogółem".

Fakt, iż ustawa o rachunkowości nie przewiduje dla jednostek mikro wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat nie oznacza, że jedyną dopuszczalną ewidencją w tych jednostkach jest ewidencja kosztów działalności operacyjnej na kontach zespołu 4. Jednostki mikro prowadzące działalność produkcyjną lub usługową i potrzebujące informacji o kosztach wytworzenia poszczególnych produktów, kosztach sprzedaży, zarządu, mogą - a nawet powinny - ewidencjonować koszty także w układzie kalkulacyjnym (funkcjonalnym).

Przykład

I. Założenia:

W jednostce, w której organ zatwierdzający podjął decyzję o sporządzeniu sprawozdania finansowego w formie uproszczonej dla jednostek mikro, na koniec roku obrotowego koszty i przychody przedstawiały się następująco:

Nr konta Nazwa konta Stan na koniec poprzedniego roku Stan na koniec bieżącego roku
Wn Ma Wn Ma
40-0 Amortyzacja 24.000 zł 0 zł 26.000 zł 0 zł
40-1 Zużycie materiałów i energii 52.300 zł 0 zł 40.800 zł 0 zł
40-2 Usługi obce 26.000 zł 0 zł 32.250 zł 0 zł
40-3 Podatki i opłaty 3.500 zł 0 zł 3.040 zł 0 zł
40-4 Wynagrodzenia 128.000 zł 0 zł 131.000 zł 0 zł
40-5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 27.500 zł 0 zł 30.150 zł 0 zł
40-6 Pozostałe koszty rodzajowe 6.830 zł 0 zł 8.080 zł 0 zł
49 Rozliczenie kosztów 0 zł 5.380 zł 6.850 zł 0 zł
70-0 Sprzedaż produktów 0 zł 276.800 zł 0 zł 289.600 zł
75-0 Przychody finansowe 0 zł 3.900 zł 0 zł 2.030 zł
75-1 Koszty finansowe 7.680 zł 0 zł 8.500 zł 0 zł
76-0 Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 0 zł 6.740 zł 0 zł 6.880 zł
  - przychód ze sprzedaży środka trwałego 0 zł 4.200 zł 0 zł 3.900 zł
  - nadwyżka aktywów obrotowych stwierdzona podczas inwentaryzacji 0 zł 700 zł 0 zł 400 zł
  - umorzone zobowiązanie 0 zł 0 zł 0 zł 80 zł
  - związane ze zdarzeniami losowymi 0 zł 1.840 zł 0 zł 2.500 zł
76-1 Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 8.170 zł 0 zł 7.790 zł 0 zł
  - koszty zaniechanej budowy środka trwałego 0 zł 0 zł 3.200 zł 0 zł
  - umorzona należność 4.000 zł 0 zł 130 zł 0 zł
  - odpisy aktualizujące należności 1.970 zł 0 zł 1.860 zł 0 zł
  - związane ze zdarzeniami losowymi 2.200 zł 0 zł 2.600 zł 0 zł
87 Podatek dochodowy od osób prawnych 730 zł 0 zł 720 zł 0 zł

II. Rachunek zysków i strat jednostki mikro sporządzony na dzień bilansowy:

Pozycja Wyszczególnienie Dane za rok poprzedni (w zł) Dane za rok bieżący (w zł)
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 282.180 282.750
  - zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 5.380 - 6.850
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 268.130 271.320
I. Amortyzacja 24.000 26.000
II. Zużycie materiałów i energii 52.300 40.800
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 155.500 161.150
IV. Pozostałe koszty 36.330 43.370
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: 10.640 8.910
  - aktualizacja wartości aktywów    
D. Pozostałe koszty i straty, w tym: 15.850 16.290
  - aktualizacja wartości aktywów 1.970 1.860
E. Podatek dochodowy 730 720
F. Zysk/strata netto (A - B + C - D - E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości) 8.110 3.330
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.