vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. - czas dla niektórych branż na złożenie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (zobacz więcej) Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów uzyskanych w 2020 r. Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych wykazanych w raportach rozliczeniowych za 2020 r. 1 marca 2021 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2020 r. Uwaga: 28 lutego 2021 r. upływa termin złożenia dokumentów rozliczeniowych przez przedsiębiorcę, który chce skorzystać ze zwolnienia z zapłaty składek ZUS (czytaj więcej) Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2020 r. (czytaj więcej)
A A A

Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej - Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Zakres informacji prezentowanych w bilansie jednostki małej

Uproszczenia w bilansie sporządzanym przez jednostki małe, określonym w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości, zawierającym wybrane pozycje aktywów i pasywów polegają na pominięciu niektórych pozycji sprawozdawczych. Istotną rolę odgrywają zawarte w bilansie sformułowania "w tym", sprawiające, iż suma pozycji wyodrębnianych (zarówno wyrażonych liczbami rzymskimi, jak i literami) jest mniejsza niż wielkość pozycji sprawozdawczej, do której dane uszczegółowienie się odnosi.

Pozycja aktywów A. "Aktywa trwałe"


Aktywa trwałe Uszczegółowienie pozycji bilansu
I. Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych, wartość firmy, inne wartości niematerialne i prawne, zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: Środki trwałe, środki trwałe w budowie, zaliczki na środki trwałe w budowie
   - środki trwałe Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu), budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, inne środki trwałe
   - środki trwałe w budowie Środki trwałe w okresie budowy, montażu lub ulepszenia istniejącego środka trwałego
III. Należności długoterminowe Należności długoterminowe od jednostek powiązanych, od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale oraz pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym: Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji, długoterminowe aktywa finansowe (w jednostkach powiązanych, pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale oraz w pozostałych jednostkach) i inne inwestycje długoterminowe
   - nieruchomości Nieruchomości inwestycyjne (w tym: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle, budynki, lokale stanowiące odrębną własność, a także spółdzielcze prawo do lokalu), które są posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia bezpośrednich korzyści
   - długoterminowe aktywa
     finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe (w tym: udziały lub akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki oraz inne długoterminowe aktywa finansowe)
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, inne rozliczenia międzyokresowe

W pozycji aktywów A, oprócz sumy aktywów trwałych, należy wykazać osobno pozycje wyrażone liczbami rzymskimi. Uszczegółowiono pozycję A.II. "Rzeczowe aktywa trwałe", gdzie dodatkowo należy podać osobno informację o wartości posiadanych przez jednostkę małą środków trwałych oraz środków trwałych w budowie. Ponadto w pozycji A.IV. "Inwestycje długoterminowe" jednostka mała zobligowana jest zaprezentować w oddzielnej pozycji inwestycje w nieruchomości oraz długoterminowe aktywa finansowe.

Pozycja aktywów B. "Aktywa obrotowe"


Aktywa obrotowe Uszczegółowienie pozycji bilansu
I. Zapasy Materiały, półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe, towary, zaliczki na dostawy i usługi
II. Należności krótkoterminowe, w tym: Należności krótkoterminowe - od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale oraz od pozostałych jednostek - z tytułu dostaw i usług (o okresie spłaty do 12 m-cy i powyżej 12 m-cy), z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych, jak również należności dochodzone na drodze sądowej oraz inne należności
   a) z tytułu dostaw i usług, w tym: Należności wynikające z rozrachunków jednostki z tytułu sprzedaży towarów, materiałów, produktów gotowych, opakowań oraz usług
      - do 12 miesięcy Należności, które są wymagane w ciągu 12 m-cy od dnia bilansowego, np. w bilansie na 31 grudnia 2017 r. wykazane będą należności płatne do 31 grudnia 2018 r.
      - powyżej 12 miesięcy Należności, których ostateczny termin zapłaty przypada w okresie dłuższym niż 12 m-cy od dnia bilansowego, np. w bilansie na 31 grudnia 2017 r. wykazane będą te należności, które mają być spłacone po 31 grudnia 2018 r., czyli w 2019 r. i później
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym: Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych i w pozostałych jednostkach oraz inne inwestycje krótkoterminowe
   a) krótkoterminowe aktywa
        finansowe, w tym:
Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym udziały lub akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, inne krótkoterminowe aktywa finansowe jak również środki pieniężne w kasie i na rachunkach, inne środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne
      - środki pieniężne w kasie
         i na rachunkach
Stan gotówki posiadanej przez jednostkę na dzień bilansowy zarówno w kasie, jak i na rachunkach bankowych (bieżącym i innych rachunkach bankowych), wyrażonej zarówno w złotych, jak i w walucie obcej
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Koszty, których aktywowanie kończy się w ciągu 12 m-cy od dnia bilansowego

W pozycji aktywów B powinno się wykazać, poza sumą aktywów obrotowych, wartość wszystkich pozycji wyrażonych literą rzymską, tzn. zapasów, należności i inwestycji krótkoterminowych oraz krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych. Z załącznika nr 5 ponadto wynika konieczność wskazania dodatkowo w pozycji "Należności krótkoterminowe" należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług, w podziale na należne do 12 miesięcy oraz powyżej 12 miesięcy. Ponadto w pozycji B.III. "Inwestycje krótkoterminowe" należy w osobnej pozycji zaprezentować wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (pozycja B.III. lit. a) z dalszym wskazaniem wartości środków pieniężnych w kasie i na rachunkach.

Pozycja aktywów C. "Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy"

W pozycji tej jednostka mała wykaże zadeklarowane, lecz niewniesione na dzień bilansowy wkłady kapitałowe - rzeczowe i finansowe w spółkach kapitałowych (z o.o. i akcyjnych) oraz spółkach osobowych. W pozycji tej wykazuje się również przewyższającą zysk kwotę zaliczek pobranych w ciągu roku przez wspólników spółek osobowych.

Pozycja aktywów D. "Udziały (akcje) własne"

W pozycji tej wykazuje się akcje własne posiadane na dzień bilansowy przez spółkę akcyjną (art. 362 i 363 § 6 K.s.h.) lub spółkę komandytowo-akcyjną oraz udziały własne posiadane przez spółkę z o.o. (por. art. 200 K.s.h.) według cen nabycia.

Pozycja pasywów A. "Kapitał (fundusz) własny"


Kapitał (fundusz) własny Uszczegółowienie pozycji bilansu
I. Kapitał (fundusz) podstawowy Stan kapitału (funduszu) podstawowego danej jednostki zależny od jej formy prawnej i zasad gospodarki finansowej
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: Wartość kapitału (funduszu) zapasowego tworzonego przez jednostkę na podstawie obowiązujących ją przepisów prawnych. Spółki osobowe nie mają obowiązku tworzenia kapitału zapasowego; o jego utworzeniu decydują wspólnicy (właściciele)
   - nadwyżka wartości sprzedaży
     (wartości emisyjnej) nad wartością
      nominalną udziałów (akcji)
Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: Kapitał z aktualizacji obejmuje skutki aktualizacji wyceny środków trwałych dokonanej na podstawie odrębnych przepisów w części, w jakiej nastąpiło zwiększenie wartości początkowej tych składników aktywów
   - z tytułu aktualizacji wartości
      godziwej
Wartość z tytułu aktualizacji wartości majątki trwałego w wartości godziwej
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Wartość kapitału (funduszu) rezerwowego tworzonego nieobligatoryjnie - zgodnie z postanowieniami umowy lub statutu
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk lub strata netto za poprzedni rok obrotowy
VI. Zysk (strata) netto Zysk lub strata za bieżący rok obrotowy
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Wypłacone w ciągu roku zaliczki na poczet zysku, jako śródroczny podział wyniku finansowego

W pozycji pasywów A, oprócz ujęcia łącznej wartości kapitału (funduszu) własnego, konieczne jest wykazanie wszystkich pozycji wyrażonych literami rzymskimi, w tym m.in.: wartość kapitałów (funduszy) podstawowego, zapasowego i rezerwowego, z aktualizacji wyceny oraz zysk (stratę). Z załącznika nr 5 jednocześnie wynika konieczność ujawnienia w osobnej pozycji pasywów bilansu A.II. "Kapitał (fundusz) zapasowy" kwotę nadwyżki wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji). Dodatkowo w pozycji A.III. "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny" należy wskazać wartość wynikającą z tytułu aktualizacji majątku trwałego w wartości godziwej.

Pozycja pasywów B. "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania"


Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Uszczegółowienie pozycji bilansu
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym: Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (w tym długoterminowe i krótkoterminowe), jak również pozostałe rezerwy (w tym długoterminowe i krótkoterminowe)
      - rezerwa na świadczenia
         emerytalne i podobne
Rezerwy z tytułu uzasadnionych biernych rozliczeń międzyokresowych na świadczenia, których obowiązek wynika z układu zbiorowego pracy lub umów o pracę, np. odprawy emerytalne, rentowe
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym: Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych, pozostałych jednostek oraz tych pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, innych zobowiązań finansowych, zobowiązań wekslowych i innych
      - z tytułu kredytów i pożyczek Kredyty i pożyczki, zaciągnięte przez jednostkę niespłacone na dzień bilansowy, których spłata jest wymagalna w okresie dłuższym niż 12 m-cy od dnia bilansowego
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych, pozostałych jednostek oraz tych pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym z tytułu dostaw i usług (o okresie wymagalności do 12 m-cy i powyżej 12 m-cy), kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, innych zobowiązań finansowych, zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi, zobowiązań wekslowych, podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, innych tytułów publicznoprawnych, wynagrodzeń i innych oraz stan funduszy specjalnych
   a) z tytułu kredytów i pożyczek Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez jednostkę niespłacone na dzień bilansowy, których spłata jest wymagalna w ciągu 12 m-cy od dnia bilansowego
   b) z tytułu dostaw i usług, w tym: Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynikające z rozrachunków z kontrahentami z tytułu zakupów towarów, materiałów, opakowań i usług obcych
      - do 12 miesięcy Zobowiązania, które są płatne w ciągu 12 m-cy od dnia bilansowego, np. w bilansie na 31 grudnia 2017 r. wykazane będą zobowiązania płatne do 31 grudnia 2018 r.
      - powyżej 12 miesięcy Zobowiązania, których ostateczny termin zapłaty przypada w okresie dłuższym niż 12 m-cy od dnia bilansowego, np. w bilansie na 31 grudnia 2017 r. wykazane będą te zobowiązania, które mają być spłacone po 31 grudnia 2018 r., czyli w 2019 r. i później
   c) fundusze specjalne Stan niewykorzystanych na dzień bilansowy funduszy specjalnych, np. ZFŚS, ZFRON
IV. Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy oraz inne rozliczenia międzyokresowe zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe

W pozycji pasywów B, poza sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania należy wykazać osobno wszystkie pozycje wyrażone literami rzymskimi tzn. rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe oraz rozliczenia międzyokresowe. Ponadto ustawodawca w tej części bilansu jednostki małej wskazał szerszy zakres prezentacji poszczególnych pozycji niż w pozostałych pozycjach. W tej części jednostka mała dodatkowo w pozycji B.I. "Rezerwy na zobowiązania" zobligowana jest wskazać dodatkowo wartość rezerw na świadczenia emerytalne i podobne. Ponadto w zobowiązaniach długoterminowych musi przedstawić w osobnej pozycji wartość zobowiązań długoterminowych dotyczących kredytów i pożyczek. Natomiast w pozycji A.III. "Zobowiązania krótkoterminowe" jednostka mała w osobnych wierszach wykazuje zobowiązania krótkoterminowe dotyczące kredytów i pożyczek oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym wymagane do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy. Ponadto w pozycji B.III lit. c) jednostka mała wykazuje oddzielnie wartość funduszy specjalnych.

Przykład

I. Założenia:

W jednostce, w której organ zatwierdzający podjął decyzję o sporządzeniu sprawozdania finansowego w formie uproszczonej dla jednostek małych, wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów za poprzedni oraz bieżący rok obrotowy przedstawiały się następująco:

Nr konta Nazwa konta Salda za poprzedni rok obrotowy Saldo za bieżący rok obrotowy
Wn Ma Wn Ma
01 Środki trwałe 94.600 zł 0 zł 72.600 zł 0 zł
02 Wartości niematerialne i prawne 10.000 zł 0 zł 4.984 zł 0 zł
03-1 Długoterminowe aktywa finansowe - inne 12.300 zł 0 zł 12.300 zł 0 zł
07-1 Odpisy umorzeniowe środków trwałych 0 zł 35.600 zł 0 zł 37.800 zł
07-2 Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych 0 zł 5.016 zł 0 zł 1.672 zł
08 Środki trwałe w budowie 65.150 zł 0 zł 51.550 zł 0 zł
10 Kasa 3.224 zł 0 zł 18.724 zł 0 zł
13-0 Rachunek bieżący 38.688 zł 0 zł 43.825 zł 0 zł
13-4 Kredyty bankowe, w tym:
- z terminem spłaty do 12 m-cy od dnia bilansowego: 14.000 zł,
- z terminem spłaty powyżej 12 m-cy od dnia bilansowego: 30.900 zł (dotyczy poprzedniego roku obrotowego), 16.900 zł (dotyczy bieżącego roku obrotowego)
0 zł 44.900 zł 0 zł 30.900 zł
20 Rozrachunki z odbiorcami 17.292 zł 0 zł 28.900 zł 0 zł
21 Rozrachunki z dostawcami 0 zł 19.030 zł 0 zł 21.870 zł
22-0 Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT 0 zł 7.525 zł 0 zł 7.940 zł
22-3/3 Rozrachunki publicznoprawne z ZUS 0 zł 4.957 zł 0 zł 5.231 zł
22-4 Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 0 zł 4.320 zł 0 zł 4.420 zł
22-5 Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 0 zł 1.000 zł 0 zł 1.200 zł
23-4 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 1.047 zł 0 zł 560 zł 0 zł
24-9 Pozostałe rozrachunki - należne wpłaty na kapitał podstawowy 9.800 zł 0 zł 0 zł 0 zł
28 Odpisy aktualizujące wartość należności 0 zł 3.200 zł 0 zł 2.800 zł
30 Rozliczenie zakupu - zaliczki na zakup materiałów 10.887 zł 0 zł 7.450 zł 0 zł
33 Towary 18.020 zł 0 zł 25.830 zł 0 zł
34 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów 0 zł 2.635 zł 0 zł 1.523 zł
64-0 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 6.555 zł 0 zł 7.521 zł 0 zł
80 Kapitał (fundusz) podstawowy 0 zł 85.000 zł 0 zł 94.800 zł
81-1 Kapitał (fundusz) zapasowy 0 zł 49.124 zł 0 zł 49.124 zł
82 Rozliczenie wynika finansowego 0 zł 0 zł 5.744 zł 0 zł
83-1 Pozostałe rezerwy 0 zł 31.000 zł 0 zł 17.300 zł
86 Wynik finansowy 5.744 zł 0 zł 0 zł 3.408 zł
RAZEM 293.307 zł 293.307 zł 279.988 zł 279.988 zł

II. Bilans jednostki małej sporządzony na dzień bilansowy:

Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok poprzedni (w zł) Dane za rok bieżący (w zł)
AKTYWA  
A. Aktywa trwałe 141.434 101.962
I. Wartości niematerialne i prawne 4.984 3.312
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 124.150 86.350
  - środki trwałe 59.000 34.800
  - środki trwałe w budowie 65.150 51.550
III. Należności długoterminowe    
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym: 12.300 12.300
  - nieruchomości    
  - długoterminowe aktywa finansowe 12.300 12.300
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe    
B. Aktywa obrotowe 89.878 128.487
I. Zapasy 26.272 31.757
II. Należności krótkoterminowe, w tym: 15.139 26.660
  a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 14.092 26.100
     - do 12 miesięcy 14.092 26.100
     - powyżej 12 miesięcy    
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 41.912 62.549
  a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 41.912 62.549
     - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 41.912 62.549
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.555 7.521
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 9.800  
D. Udziały (akcje) własne    
Aktywa razem 241.112 230.449
PASYWA  
A. Kapitał (fundusz) własny 128.380 141.588
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 85.000 94.800
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 49.124 49.124
  - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)    
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:    
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej    
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe    
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych   - 5.744
VI. Zysk (strata) netto - 5.744 3.408
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)    
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 112.732 88.861
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym: 31.000 17.300
  - rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 31.000 17.300
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym: 30.900 16.900
  - z tytułu kredytów i pożyczek 30.900 16.900
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 50.832 54.661
  a) z tytułu kredytów i pożyczek 14.000 14.000
  b) z tytułu dostaw i usług, w tym: 19.030 21.870
     - do 12 miesięcy 19.030 21.870
     - powyżej 12 miesięcy    
  c) fundusze specjalne    
IV. Rozliczenia międzyokresowe    
Pasywa razem 241.112 230.449
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.