vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów uzyskanych w 2020 r. Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych wykazanych w raportach rozliczeniowych za 2020 r. 1 marca 2021 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2020 r. Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2020 r. (czytaj więcej)
A A A

Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej - Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Zakres informacji wykazywanych w rachunku zysków i strat jednostki małej

Małe jednostki, zdefiniowane w art. 3 ust. 1c i 1d ustawy o rachunkowości, mają prawo do sporządzania rachunku zysków i strat w wersji uproszczonej według załącznika nr 5 do tej ustawy (por. art. 47 ust. 4 pkt 5 ww. ustawy). Zgodnie z załącznikiem nr 5, jednostki małe mogą sporządzać rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym lub porównawczym, w zależności od decyzji podjętej przez kierownika jednostki. Tak samo jak w rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1, tylko pierwsza jego część, dotycząca podstawowej działalności operacyjnej, odróżnia od siebie te dwa warianty.

Zasady ustalania wyniku ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów

Wariant porównawczy Wariant kalkulacyjny
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
I. Przychody netto ze sprzedaży
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
B. Koszty działalności operacyjnej B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce C. Koszty sprzedaży
IV. Wynagrodzenia
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
   - emerytalne
VI. Pozostałe koszty, w tym: D. Koszty ogólnego zarządu
   - wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) E. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D)

Jeśli stosuje się porównawczą postać rachunku zysków i strat, to wynik ze sprzedaży (pozycja C) ustala się jako przychody netto ze sprzedaży (pozycja A.I):

 • skorygowane o wzrost lub zmniejszenie stanu na początek i koniec roku obrotowego zapasów produktów gotowych i produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów (pozycja A.II),
   
 • zwiększone o koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (pozycja A.III),
   
 • pomniejszone o sumę kosztów działalności operacyjnej (pozycja B.I-B.VI).

W przypadku natomiast postaci kalkulacyjnej wynik ze sprzedaży (pozycja E) stanowi przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (pozycja A) pomniejszony o koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (pozycja B) oraz koszty sprzedaży (pozycja C) i ogólnego zarządu (pozycja D). Należy zauważyć, że przychody podstawowej działalności operacyjnej - zarówno w wariancie kalkulacyjnym, jak i porównawczym - nie są dzielone na przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Wykazuje się je łącznie w jednej pozycji A.I (wariant porównawczy) lub A (wariant kalkulacyjny). W wariancie kalkulacyjnym również koszt wytworzenia sprzedanych produktów towarów i materiałów wykazywany jest łącznie w jednej pozycji. Z kolei w wariancie porównawczym, koszty działalności operacyjnej wykazuje się w podziale na następujące grupy:

 • amortyzacja,
   
 • zużycie materiałów i energii,
   
 • usługi obce,
   
 • wynagrodzenia,
   
 • ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne,
   
 • pozostałe koszty, w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów została w wariancie porównawczym włączona do sumy pozycji pozostałych kosztów, tj. B.VI, jednak w tym przypadku wartość tę należy ujawnić, jako jej część składową. Ponadto w pozycji B.V. "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" jednostki są zobowiązane do wyodrębnienia świadczeń emerytalnych, tj. zarówno składek emerytalnych płaconych w ramach ubezpieczeń społecznych, jak i przykładowo świadczeń związanych z programami emerytalnymi.

Przykład

Spółka z o.o. sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządza w wariancie porównawczym. W bieżącym okresie sprawozdawczym spółka poniosła koszty z tytułu:

 • odpisów amortyzacyjnych: 50.000 zł,
   
 • zużycia materiałów i energii: 32.000 zł,
   
 • wynagrodzeń pracowników: 20.000 zł,
   
 • składek ZUS obciążających pracodawcę: 4.122 zł (w tym składka emerytalna: 1.952 zł),
   
 • wypłaconych odpraw emerytalnych: 5.000 zł,
   
 • podatków i opłat lokalnych: 9.780 zł,
   
 • podróży służbowych: 1.000 zł,
   
 • sprzedaży towarów według cen ich nabycia: 600.000 zł.

W rachunku zysków i strat (w części dotyczącej kosztów działalności operacyjnej) spółka wykazała następujące dane:

Pozycja Wyszczególnienie Dane za rok obrotowy (w zł)
B. Koszty działalności operacyjnej 721.902
I. Amortyzacja 50.000
II. Zużycie materiałów i energii 32.000
III. Usługi obce 0
IV. Wynagrodzenia 20.000
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 9.122
  - emerytalne 6.952
VI. Pozostałe koszty, w tym: 610.780
  - wartość sprzedanych towarów i materiałów (...) 600.000

Przychody i koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną

Fragment rachunku zysków i strat według załącznika nr 5 - pozostała działalność operacyjna
Wariant porównawczy Wariant kalkulacyjny
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: F. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: G. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Do pozostałych przychodów i kosztów działalności operacyjnej jednostki zalicza się przychody i koszty, które w sposób pośredni wiążą się z podstawową działalnością. Nie wynikają z niej bezpośrednio, ale powstały w wyniku podejmowania działań dotyczących działalności operacyjnej. Ustawa o rachunkowości podaje katalog kosztów i przychodów, które jednostka może ująć w księgach rachunkowych jako pozostałe koszty i przychody operacyjne. Są to m.in. koszty i przychody związane z działalnością socjalną, ze zbyciem aktywów trwałych, z odszkodowaniami i karami, z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych, z tworzeniem i rozwiązaniem rezerw (z wyjątkiem związanych z operacjami finansowymi), z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami (z wyjątkiem tych obciążających koszty finansowe), ze zdarzeniami losowymi itp.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne wykazuje się w rachunku zysków i strat oddzielnie. Według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości, przychody wykazuje się w łącznej kwocie w pozycji D (wariant porównawczy) lub F (wariant kalkulacyjny), w tym wyodrębnia się dodatkowo jedynie kwotę aktualizacji wartości aktywów niefinansowych. W pozycji "aktualizacja wartości aktywów niefinansowych" po stronie przychodów wykazuje się zwiększenie wartości nieruchomości zaliczanych do inwestycji wycenianych według cen rynkowych oraz kwotę korekty (odwrócenia) odpisów z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych, spowodowaną całkowitym lub częściowym ustaniem przyczyny, dla której dokonano tych odpisów. Również koszty wykazuje się w jednej pozycji. W zależności od sporządzanego wariantu rachunku zysków i strat prezentuje się je w pozycji E (wariant porównawczy) lub G (wariant kalkulacyjny), wyodrębniając kwotę aktualizacji wartości aktywów niefinansowych, tj.:

 • odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa,
   
 • odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości zapasów,
   
 • odpisy aktualizujące dotyczące utraty wartości należności, oprócz należności zaliczanych do aktywów finansowych,
   
 • odpisy aktualizujące wartość inwestycji w nieruchomości wycenianych w cenach rynkowych.

Co istotne, uproszczenie postaci rachunku zysków i strat dotyczy wyłącznie zakresu prezentacji poszczególnych elementów tego sprawozdania przez jednostki małe, a nie zawartości poszczególnych pozycji. Oznacza to, że w załączniku nr 5 w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych lub pozostałych kosztów operacyjnych wykazuje się wyłącznie wynik z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych. Sporządzając rachunek zysków i strat według załącznika nr 5 zysk z tego tytułu wykazuje się w przychodach w pozycji D (wariant porównawczy) lub F (wariant kalkulacyjny), zaś stratę w kosztach odpowiednio w pozycji E (wariant porównawczy) lub G (wariant kalkulacyjny).

Przykład

Spółka z o.o. sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządza w wariancie porównawczym. W bieżącym roku obrotowym w spółce miały miejsce następujące zdarzenia:

 • sprzedano dwa środki trwałe za kwotę: 350.000 zł, których wartość bilansowa netto wynosiła: 300.000 zł,
   
 • przekazano w formie darowizny wyroby gotowe, których koszt wytworzenia wynosił: 9.000 zł,
   
 • uzyskano dotację do działalności operacyjnej w kwocie: 100.000 zł.

Zakładając, iż w spółce nie miały miejsca w tym okresie inne zdarzenia, w rachunku zysków i strat (w części dotyczącej pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych) wykazano następujące dane:

Pozycja Wyszczególnienie Dane za rok obrotowy (w zł)
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 150.0001)
  - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 9.0002)
  - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  

1) Na kwotę wykazaną w pozostałych przychodach operacyjnych składa się:

  • zysk ze sprzedaży środków trwałych: 350.000 zł - 300.000 zł = 50.000 zł,
    
  • kwota dotacji otrzymanej do działalności operacyjnej: 100.000 zł.

2) Na kwotę wykazaną w pozostałych kosztach operacyjnych składa się:

  • koszt wytworzenia wyrobów gotowych przekazanych w formie darowizny: 9.000 zł.

Wynik na działalności finansowej

Fragment rachunku zysków i strat według załącznika nr 5 - działalność finansowa
Wariant porównawczy Wariant kalkulacyjny
F. Przychody finansowe, w tym: H. Przychody finansowe, w tym:
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
   - od jednostek powiązanych, w których jednostka
     posiada zaangażowanie w kapitale
   - od jednostek powiązanych, w których jednostka
     posiada zaangażowanie w kapitale
II. Odsetki, w tym: II. Odsetki, w tym:
   - od jednostek powiązanych     - od jednostek powiązanych
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
   - w jednostkach powiązanych    - w jednostkach powiązanych
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
G. Koszty finansowe, w tym: I. Koszty finansowe, w tym:
I. Odsetki, w tym: I. Odsetki, w tym:
   - dla jednostek powiązanych    - dla jednostek powiązanych
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
   - w jednostkach powiązanych    - w jednostkach powiązanych
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) J. Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I)

Wynik operacji finansowych został zdefiniowany w art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Stanowi on różnicę pomiędzy przychodami finansowymi a kosztami finansowymi. Jak wynika z ww. przepisu, do przychodów finansowych zalicza się w szczególności dywidendy (udziały w zyskach), odsetki, zyski ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji (z wyłączeniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji), a także nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi. Zaś koszty finansowe to w szczególności: odsetki, straty ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji (z wyłączeniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji) oraz nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

Do działalności finansowej nie zalicza się odsetek, prowizji, a także dodatnich i ujemnych różnic kursowych, uwzględnionych w:

 • cenie nabycia lub koszcie wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 28 ust. 8 pkt 2 ww. ustawy),
   
 • cenie nabycia lub koszcie wytworzenia towaru lub produktu (art. 28 ust. 4 ww. ustawy).

Generalnie przychody i koszty z operacji finansowych wykazuje się w rachunku zysków i strat oddzielnie. Przypominamy iż wyjątek stanowią przychody i koszty z tytułu różnic kursowych oraz przychody i koszty związane z rozchodem aktywów finansowych, które wykazuje się "per saldo", tzn. po skompensowaniu.

Dywidendy i udziały w zyskach

W przychodach finansowych, w pozycji F.I (wariant porównawczy) lub H.I (wariant kalkulacyjny) jako "dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale" wykazuje się należne jednostce dywidendy z tytułu posiadania akcji lub udziałów w krajowych i zagranicznych spółkach kapitałowych i komandytowo-akcyjnych, a także udziały w zyskach spółek osobowych oraz spółdzielni. Dywidendy lub udziały w zyskach wykazuje się w wysokości uchwalonej przez właściwy organ spółki, np. zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie, które dokonuje podziału zysku. Ponadto w pozycjach tych dodatkowo wyszczególnia się dywidendy i udziały w zyskach od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.

Odsetki

Odsetki prezentuje się w rachunku zysków i strat w odrębnych pozycjach, odpowiednio jako przychody finansowe w pozycji F.II (wariant porównawczy) lub H.II (wariant kalkulacyjny) i jako koszty finansowe w pozycji G.I (wariant porównawczy) lub I.I (wariant kalkulacyjny). Do przychodów finansowych zalicza się odsetki otrzymane i należne za okres do dnia bilansowego, a do kosztów finansowych odsetki zapłacone oraz wymagające zapłaty za okres do dnia bilansowego.

Odsetki od otrzymanych pożyczek lub kredytów związanych z zakupem lub budową środków trwałych, inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, traktuje się jako koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i nie zalicza się do kosztów finansowych. Do dnia oddania tych składników do używania zwiększają ich wartość początkową. Dopiero odsetki w okresie następującym po ich oddaniu do użytkowania będą zaliczane do kosztów finansowych.

Z ogólnej sumy odsetek - zarówno w części dotyczącej kosztów, jak i przychodów - wyodrębnia się osobny wiersz, w którym prezentuje się odsetki od jednostek powiązanych.

Zysk lub strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych

W księgach rachunkowych przychody i koszty związane z rozchodem aktywów finansowych zaliczonych do inwestycji (np. akcji, udziałów, dłużnych papierów wartościowych) ujmuje się odrębnie. Przychody związane z rozchodem tych inwestycji księguje się na koncie 75-0 "Przychody finansowe", a koszty z tym związane - na koncie 75-1 "Koszty finansowe". Natomiast w rachunku zysków i strat wykazuje się jedynie wynik finansowy (zysk lub stratę) z tytułu rozchodu tych aktywów.

W rachunku zysków i strat sporządzonym według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości w pozycji F.III (wariant porównawczy) lub H.III (wariant kalkulacyjny) jako "zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych", wyodrębnia się dodatkowo zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w jednostkach powiązanych.

Analogicznego wyodrębnienia dokonuje się w przypadku straty w pozycji G.II (wariant porównawczy) lub I.II (wariant kalkulacyjny).

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

W rachunku zysków i strat jako przychody finansowe w pozycji F.IV (wariant porównawczy) lub H.IV (wariant kalkulacyjny) "Aktualizacja wartości aktywów finansowych" wykazuje się:

1) przychody w części wynikającej z przywrócenia uprzednio utraconej wartości długoterminowych i krótkoterminowych aktywów finansowych (tj. udziały, akcje i inne papiery wartościowe), na skutek ustania przyczyny powodującej utratę wartości oraz z powodu spłaty należności z operacji finansowej, objętej odpisem aktualizującym,

2) wzrost wartości inwestycji w razie ich wyceny po cenach rynkowych lub inaczej ustalonej wartości godziwej, wyższej od wartości, po której figurowały one dotąd w księgach rachunkowych.

Przyjmuje się w tym przypadku wielkości dotyczące przychodów finansowych z tytułu aktualizacji inwestycji, wynikające z ewidencji szczegółowej do konta 75-0, nie kompensując tych przychodów z kosztami finansowymi z tytułu aktualizacji, które wykazuje się odrębnie.

Po stronie kosztów finansowych w pozycji G.III (wariant porównawczy) lub I.III (wariant kalkulacyjny) wykazuje się koszty za rok obrotowy powstałe z tytułu aktualizacji wyceny aktywów finansowych, w tym także krótkoterminowych aktywów finansowych wycenionych według cen nabycia, nie wyższych od cen rynkowych oraz na skutek obniżenia wartości rynkowej. Wykazuje się tu m.in. odpisy z tytułu trwałej utraty wartości akcji i udziałów, także spowodowane likwidacją lub upadłością spółki, której akcje lub udziały jednostka posiada. Prezentowana tu wartość odpowiada wielkości kosztów finansowych z tego tytułu za rok obrotowy ustalonej na dzień bilansowy na podstawie ewidencji szczegółowej do konta 75-1. Nie wykazuje się w tej pozycji korekt aktywów finansowych wykazywanych w cenach rynkowych lub inaczej ustalonej wartości godziwej, jeżeli różnice spowodowane wzrostem lub spadkiem cen rynkowych rozliczane są z kapitałem (funduszem) z aktualizacji wyceny (konto 81-3).

Bieżący i odroczony podatek dochodowy

Fragment rachunku zysków i strat według załącznika nr 5 - obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego
Wariant porównawczy Wariant kalkulacyjny
I. Podatek dochodowy K. Podatek dochodowy
J. Zysk (strata) netto (H - I) L. Zysk (strata) netto (J - K)

Ostatni segment rachunku zysków i strat obciążający wynik brutto jednostki to podatek dochodowy. Wystąpi on tylko w jednostkach zobowiązanych do płacenia podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek dochodowy składa się z dwóch części, tj. z części bieżącej oraz części odroczonej. Część bieżąca podatku dotyczy wyliczonego podatku dochodowego od osób prawnych należnego za bieżący rok obrotowy. Część odroczona oznacza różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego. Część odroczona podatku nie występuje u wszystkich jednostek będących podatnikami podatku dochodowego. W myśl bowiem art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości, jednostki, które spełniają warunki w nim określone mogą skorzystać z uproszczenia i odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Warto w tym miejscu dodać, że uproszczenie to nie dotyczy jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 ustawy o rachunkowości.

Dla osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe wynik brutto jest równocześnie wynikiem netto, a podatek dochodowy opłacany jest przez właściciela jednostki, a nie przez samą jednostkę. Dlatego w rachunku zysków i strat sporządzanym przez jednostkę będącą osobą fizyczną, pozycja "Podatek dochodowy" nie wystąpi.

Przykład

Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym

I. Założenia:

Jednostka spełniająca kryteria dla jednostek małych i zgodnie z decyzją organu zatwierdzającego sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości. Ewidencję kosztów jednostka prowadzi na kontach zespołu 4 i 5.

Na koniec roku obrotowego koszty i przychody w jednostce przedstawiały się w sposób następujący:

Nr konta Nazwa konta Stan na koniec poprzedniego roku Stan na koniec bieżącego roku
Wn Ma Wn Ma
40-0 Amortyzacja 36.000 zł 0 zł 37.000 zł 0 zł
40-1 Zużycie materiałów i energii 42.000 zł 0 zł 41.000 zł 0 zł
40-2 Usługi obce 16.500 zł 0 zł 39.000 zł 0 zł
40-3 Podatki i opłaty 9.000 zł 0 zł 14.500 zł 0 zł
40-4 Wynagrodzenia 98.000 zł 0 zł 96.800 zł 0 zł
40-5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 24.300 zł 0 zł 25.700 zł 0 zł
  - emerytalne 4.200 zł 0 zł 4.300 zł 0 zł
40-6 Pozostałe koszty rodzajowe 49.200 zł 0 zł 16.000 zł 0 zł
49 Rozliczenie kosztów 275.000 zł 0 zł 270.000 zł 0 zł
52-7 Koszty sprzedaży 39.000 zł 0 z 50.000 zł 0 z
55 Koszty zarządu 72.000 zł 0 z 85.000 0 z
70-0 Sprzedaż produktów 0 zł 286.000 zł 0 zł 320.000 zł
70-1 Koszt sprzedanych produktów 201.000 0 z 236.000 zł 0 z
73-0 Sprzedaż towarów 0 zł 97.000 zł 0 zł 80.000 zł
73-1 Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia) 65.000 zł 0 zł 54.000 zł 0 zł
75-0 Przychody finansowe, w tym: 0 zł 4.000 zł 0 zł 10.000 zł
  - dywidendy otrzymane z tytułu posiadanych udziałów w innej jednostce 0 z 0 z 0 z 9.000 zł
  - odsetki 0 zł 1.800 zł 0 zł 1.000 zł
  - sprzedaż obcego weksla 0 zł 2.200 zł 0 zł 0 zł
75-1 Koszty finansowe, w tym: 3.000 zł 0 zł 17.000 zł 0 zł
  - odsetki 1.300 zł 0 zł 4.000 zł 0 zł
  - wartość ewidencyjna sprzedanego weksla 1.700 zł 0 zł 0 zł 0 zł
  - ujemne różnice kursowe 0 zł 0 zł 1.500 zł 0 zł
  - odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych 0 zł 0 zł 11.500 zł 0 zł
76-0 Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 0 zł 12.000 zł 0 zł 24.000 zł
  - dotacje 0 zł 8.900 zł 0 zł 14.000 zł
  - przychód ze sprzedaży środka trwałego 0 zł 0 zł 0 zł 10.000 zł
  - zdarzenia losowe 0 zł 3.100 zł 0 zł 0 zł.
76-1 Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 14.000 zł 0 zł 17.000 zł 0 zł
  - odpisy aktualizujące wartość należności 4.500 zł 0 zł 4.000 zł 0 zł
  - zdarzenia losowe 4.000 zł 0 zł 0 zł 0 zł
  - przekazanie składnika majątku w formie darowizny 5.500 zł 0 zł 0 zł 0 zł
  - koszt zbycia środka trwałego 0 zł 0 zł 13.000 zł 0 zł
87 Podatek dochodowy od osób prawnych 2.000 zł 0 zł 1.000 zł 0 zł

II. Rachunek zysków i strat sporządzony w wariancie porównawczym:

Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok poprzedni (w zł) Dane za rok bieżący (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 346.000 299.000
I. Przychody netto ze sprzedaży 383.000 400.000
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) - 37.000 - 101.000
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki    
B. Koszty działalności operacyjnej 340.000 324.000
I. Amortyzacja 36.000 37.000
II. Zużycie materiałów i energii 42.000 41.000
III. Usługi obce 16.500 39.000
IV. Wynagrodzenia 98.000 96.800
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 24.300 25.700
  - emerytalne 4.200 4.300
VI. Pozostałe koszty, w tym: 123.200 84.500
  - wartość sprzedanych towarów i materiałów 65.000 54.000
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 6.000 - 25.000
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 12.000 14.000
  - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych    
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 14.000 7.000
  - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4.500 4.000
F. Przychody finansowe, w tym: 2.300 10.000
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:   9.000
  - od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale    
II. Odsetki, w tym: 1.800 1.000
  - od jednostek powiązanych    
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 500  
  - w jednostkach powiązanych    
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych    
G. Koszty finansowe, w tym: 1.300 17.000
I. Odsetki, w tym: 1.300 4.000
  - dla jednostek powiązanych    
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:    
  - w jednostkach powiązanych    
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych   11.500
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 5.000 - 25.000
I. Podatek dochodowy 2.000 1.000
J. Zysk (strata) netto (H - I) 3.000 - 26.000

Przykład

Rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym

I. Założenia:

Na podstawie danych z poprzedniego przykładu, przy założeniu że jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym według załącznika na 5 do ustawy o rachunkowości.

II. Rachunek zysków i strat sporządzony w wariancie kalkulacyjnym:

Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok poprzedni (w zł) Dane za rok bieżący (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 383.000 400.000
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 266.000 290.000
C. Koszty sprzedaży 39.000 50.000
D. Koszty ogólnego zarządu 72.000 85.000
E. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D) 6.000 - 25.000
F. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 12.000 14.000
  - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych    
G. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 14.000 7.000
  - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4.500 4.000
H. Przychody finansowe, w tym: 2.300 10.000
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:   9.000
  - od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale    
II. Odsetki, w tym: 1.800 1.000
  - od jednostek powiązanych    
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 5.000  
  - w jednostkach powiązanych    
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych    
I. Koszty finansowe, w tym: 1.300 17.000
I. Odsetki, w tym: 1.300 4.000
  - dla jednostek powiązanych    
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:    
  - w jednostkach powiązanych    
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych   11.500
J. Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I) 5.000 - 25.000
K. Podatek dochodowy 2.000 1.000
L. Zysk (strata) netto (J - K) 3.000 - 26.000
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.