vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów uzyskanych w 2020 r. Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych wykazanych w raportach rozliczeniowych za 2020 r. 1 marca 2021 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2020 r. Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2020 r. (czytaj więcej)
A A A

Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej - Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Wpływ zaciągniętej pożyczki na elementy sprawozdania finansowego jednostki małej

W czerwcu 2017 r. zaciągnęliśmy pożyczkę, której termin spłaty (wraz z odsetkami) przypada na czerwiec 2018 r. Jak wykazać taką pożyczkę w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego sporządzonego według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości?

Ujęcie w bilansie oraz wycena zobowiązania z tytułu pożyczki

Zaciągnięte przez jednostkę pożyczki prezentuje się w bilansie w zależności od terminów ich spłaty w podziale na zobowiązania krótkoterminowe oraz długoterminowe. Do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się te pożyczki lub ich części, które wymagają spłaty w roku następującym po dniu bilansowym. Do zobowiązań długoterminowych zalicza się natomiast tę cześć pożyczki, która według umowy wymaga spłaty w roku lub latach dalszych niż rok następujący po dniu bilansowym.

W przypadku sporządzania bilansu zgodnie z załącznikiem nr 5 (dla jednostek małych) pożyczki krótkoterminowe wykazuje się w pasywach w pozycji B.III lit. a), jako zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, a pożyczki długoterminowe w pozycji B.II. "Zobowiązania długoterminowe, w tym z tytułu kredytów i pożyczek".

Należy przy tym pamiętać, iż zobowiązania z tytułu pożyczki wykazuje się w pasywach bilansu łącznie z odsetkami dotyczącymi danego roku obrotowego, które nie zostały zapłacone do dnia bilansowego. Odsetki od zaciągniętych pożyczek ujmuje się bowiem w księgach rachunkowych zgodnie z zasadą memoriału zawartą w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zobowiązuje ona jednostkę do ujęcia wszystkich osiągniętych, przypadających na jej rzecz przychodów i obciążających ją kosztów związanych z tymi przychodami dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Oznacza to, że w księgach rachunkowych pożyczkobiorcy ujmuje się wszystkie odsetki dotyczące danego roku obrotowego, czyli także te jeszcze niezapłacone na dzień bilansowy, których termin zapłaty już upłynął, albo jeszcze nie zapadł.

Odsetki od otrzymanych pożyczek naliczone i należne za dany rok obrotowy powinny być zarachowane w księgach rachunkowych (jeżeli nie zostały jeszcze zapłacone) nie później niż na dzień bilansowy, zapisem:

      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe" lub 08 "Środki trwałe w budowie",
         lub 02 "Wartości niematerialne i prawne",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Pożyczki
        otrzymane- konto imienne pożyczkodawcy).

Sposób ewidencji odsetek od pożyczki uzależniony jest bowiem od celu, na jaki wykorzystano tę pożyczkę. W sytuacji gdy środki finansowe pozyskane w ramach pożyczki przeznaczone zostały na finansowanie bieżącej działalności jednostki, odsetki odnosi się w ciężar kosztów finansowych. Jeżeli natomiast z pozyskanych środków sfinansowano budowę lub zakup środka trwałego (lub wartości niematerialnej i prawnej), to odsetki od pożyczki zwiększą wartość początkową tego składnika majątku. Należy jednak pamiętać, że odsetki powiększają wartość środka trwałego (lub wartości niematerialnej i prawnej) jedynie do momentu oddania go do używania, potem ujmowane są w księgach rachunkowych jako koszty finansowe.

Zwracamy uwagę, iż pożyczka jest zobowiązaniem finansowym, stanowiącym obowiązek wydania aktywów finansowych, w tym przypadku środków pieniężnych. Ogólna zasada - wskazana w art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości - mówi, że zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, tzn. łącznie z odsetkami. W art. 28 ust. 1 pkt 8a zastrzeżono jednak, że zobowiązania finansowe mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

Co istotne, jednostki zobowiązane do stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 277) lub które w polityce rachunkowości przyjęły dobrowolne ich stosowanie, mają obowiązek wyceny pożyczki w skorygowanej cenie nabycia (zob. § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Odsetki od zaciągniętej pożyczki w rachunku zysków i strat

Samego zaciągnięcia pożyczki nie wykazuje się w rachunku zysków i strat. Nie jest to bowiem operacja wpływająca na wynik finansowy. Prezentacji w tym sprawozdaniu podlegają natomiast odsetki od pożyczki (należne do dnia bilansowego) i to wyłącznie wtedy, gdy zostały odniesione w ciężar kosztów finansowych (konto 75-1).

W rachunku zysków i strat sporządzonym według załącznika nr 5 (dla jednostek małych) odsetki od zaciągniętej pożyczki ujmuje się w kosztach finansowych w pozycji I.I (wariant kalkulacyjny) lub G.I (wariant porównawczy) - z wyszczególnieniem odsetek dla jednostek powiązanych.

Ujawnienie danych o zaciągniętych pożyczkach w informacji dodatkowej

Jeśli informacja dodatkowa sporządzana jest zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych), to dane o zaciągniętych przez jednostkę pożyczkach należy ujawnić w poz. 6 dodatkowych informacji i objaśnień, ale tylko wówczas gdy stanowią one zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty powyżej 5 lat.

Ujawnieniu w informacji dodatkowej sporządzanej według załącznika nr 5 podlegają również odsetki od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie budowy lub zakupu środka trwałego, które zwiększyły koszt wytworzenia tego składnika majątku. Informację o tych odsetkach należy zaprezentować w poz. 9.

Ponadto, zobowiązania długoterminowe, w tym z tytułu pożyczek, które w bilansie, ze względu na terminy wymagalności, wykazywane są zarówno jako zobowiązania długoterminowe, jak i krótkoterminowe, przedstawia się w poz. 7.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.