vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej - Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Wyodrębnienie przychodów i kosztów działalności pożytku publicznego w księgach rachunkowych

Pojęciem działalności pożytku publicznego posługuje się ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W świetle przepisów tej ustawy, działalność pożytku publicznego - co do zasady - nie jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym tzw. organizacje kościelne i stowarzyszenia jst), w sferze zadań publicznych, za które nie pobierają wynagrodzenia. Natomiast odpłatną działalnością jest:

1) działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy (w tym tzw. organizacje kościelne i stowarzyszenia jst) w sferze zadań publicznych, za które pobierają one wynagrodzenie,

2) sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawie o spółdzielniach socjalnych,

3) sprzedaż przedmiotów darowizny.

Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Działalność odpłatna pożytku publicznego stanowi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli:

1) wynagrodzenie jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności, lub

2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy - za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Prowadzenie przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym stowarzyszenia jst):

1) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,

2) odpłatnej działalności pożytku publicznego lub

3) działalności gospodarczej

- wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

W księgach rachunkowych konieczne jest takie prowadzenie kont przychodów i kosztów (ewidencja syntetyczna lub ewidencja analityczna), aby było możliwe wydzielenie ww. przychodów, kosztów i wyników każdej z rodzajów prowadzonej działalności. Takie wyodrębnienie i określenie kont jest również niezbędne w celu prawidłowej prezentacji przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości. Każda organizacja powinna w zasadach (polityce) rachunkowości określić dla ww. rodzajów działalności m.in. konta księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.

Przykładowa ewidencja operacji gospodarczych na kontach przychodów i kosztów
działalności podstawowej danej organizacji
1) przychody działalności statutowej - konto 70-0:
a) przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (np. otrzymane darowizny rzeczowe, dotacje niezwiązane ze środkami trwałymi - jeżeli dotyczą działalności nieodpłatnej pożytku publicznego) - konto 70-1,
b) przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego (np. otrzymane darowizny rzeczowe, dotacje niezwiązane ze środkami trwałymi - jeżeli dotyczą działalności odpłatnej pożytku publicznego) - konto 70-2,
c) przychody z pozostałej działalności statutowej (np. składki członkowskie w stowarzyszeniu) - konto 70-3,
2) przychody działalności gospodarczej - konto 71
1) koszty działalności statutowej - konto 50-0:
a) koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (ujmowane w sposób analogiczny do odpowiadających im przychodów) - konto 50-1,
b) koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego (ujmowane w sposób analogiczny do odpowiadających im przychodów) - konto 50-2,
c) koszty pozostałej działalności statutowej - konto 50-3,
2) koszty działalności gospodarczej - konto 51

W zależności od potrzeb jednostki do ww. kont może być prowadzona bardziej rozbudowana analityka.

Pozostałe elementy przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat obejmują:

1) koszty ogólnego zarządu (dotyczące kosztów zarządzania jednostką jako całością) - konto 55,

2) pozostałe przychody i koszty operacyjne (określone w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości) - odpowiednio konta 76-0 i 76-1,

3) przychody i koszty finansowe (o których mowa w art. 42 ust. 3 ww. ustawy) - odpowiednio konta 75-0 i 75-1,

4) podatek dochodowy - konto 87.

W rachunku zysków i strat dana organizacja będzie prezentować wyniki cząstkowe, a mianowicie:

1) zysk (stratę) z działalności statutowej - pozycja C,

2) zysk (stratę) z działalności gospodarczej - pozycja F,

3) zysk (stratę) z działalności operacyjnej - pozycja H,

4) zysk (stratę) brutto - pozycja M,

5) zysk (stratę) netto - pozycja O.

Co istotne, organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych mogą korzystać z uproszczeń przewidzianych w art. 50 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu, informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż określona w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości, w zależności od potrzeb danej organizacji. Regulacja ta przewiduje również, że pewne pozycje sprawozdania finansowego mogą być pomijane, jeżeli nie wystąpiły one zarówno w roku obrotowym, jak i w roku poprzedzającym rok obrotowy (przykładowo pozycje przychodów i kosztów dotyczących działalności gospodarczej w organizacjach nieprowadzących działalności gospodarczej).

Zwracamy uwagę, iż wzór bilansu i rachunku zysków i strat dostosowany do wymogów załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości jest dostępny w serwisie www.druki.gofin.pl. Z kolei wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacja dodatkowa sporządzane według załącznika nr 6 powinny zawierać przedstawione poniżej elementy.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego według załącznika nr 6

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji;

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony;

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.


Informacja dodatkowa według załącznika nr 6

Informacja dodatkowa powinna zawierać nieobjęte bilansem oraz rachunkiem zysków i strat informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności:

1) informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

2) informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

7) dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego);

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
16
17
19
20
22
23
24
26
27
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60