vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Koszty bilansowe rozliczane w czasie - Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018

Koszty zakupu materiałów wykorzystywanych na potrzeby produkcji

Jednostka produkcyjna przy nabyciu materiałów do produkcji ponosi wysokie koszty związane z ich zakupem. Czy w księgach rachunkowych koszty zakupu materiałów zaliczyć bezpośrednio w koszty czy może rozliczyć w czasie?

Nabywane przez jednostkę materiały, objęte ewidencją magazynową, ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie 31 "Materiały" i wycenia w:

 • cenach nabycia lub zakupu (por. art. 28 ust. 11 pkt 1 oraz art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości), wynikających z dowodów zakupu,
   
 • stałych cenach ewidencyjnych ustalanych na podstawie cen przewidywanych lub planowanych, które nie będą zmieniane przez pewien czas (np. rok); różnice między tymi cenami a rzeczywistymi cenami ich nabycia albo zakupu traktuje się jako odchylenia od cen ewidencyjnych i ujmuje na oddzielnym koncie 34-1 "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów" (por. art. 34 ust. 2 ustawy o rachunkowości); przy czym na dzień bilansowy wartość zapasu należy doprowadzić do cen zakupu lub nabycia.
Przy wyborze właściwej metody wyceny materiałów wskazane jest kierować się istotnością wartości kosztów zakupu oraz przeciętnym poziomem zapasów pozostających w jednostce na koniec kolejnych okresów sprawozdawczych. Jeżeli zapas materiałów na koniec miesiąca pozostaje dość duży, jak również wysokość kosztów zakupu związanych z pozyskaniem tych materiałów jest wysoka, to koszty związane z zakupem materiałów wskazane jest rozliczać w czasie.

W przypadku gdy koszty zakupu z okresu na okres są w porównywalnej wysokości, a zapas materiałów pozostający na koniec okresu w magazynie stanowi niewielką wartość, jednostka może przyjąć rozwiązanie polegające na odnoszeniu kosztów zakupu materiałów w ciężar bieżącego okresu, tj. okresu, w którym zostały poniesione.

Uwaga: Materiały mogą być wyceniane w cenie zakupu tylko wtedy, gdy nie zniekształca to wartości tych aktywów oraz wyniku finansowego jednostki.

Ustawa o rachunkowości pozostawia jednostce wybór poziomu cen, po których wycenia zapas materiałów. Metoda wyceny materiałów, jaką przyjmie jednostka, powinna być opisana w zasadach (polityce) rachunkowości tej jednostki i stosowana w sposób ciągły. Jeżeli koszty zakupu materiałów (np. koszty transportu, załadunku, wyładunku) stanowią dla jednostki znaczną wartość, która wpłynie istotnie na wyniki finansowe tej jednostki, to ewidencję materiałów prowadzi się według cen nabycia. W takim przypadku koszty zakupu można rozliczyć poprzez:

 • wliczanie bezpośrednio w cenę odnoszoną na konto 31 "Materiały"; wymaga to jednak szczegółowego przypisywania kosztów zakupu do konkretnej dostawy materiałów i poszczególnych ich asortymentów, co w praktyce może być trudne do zrealizowania ze względu na pracochłonność tej metody, zwłaszcza przy dużej skali obrotów magazynowych,
   
 • aktywowanie na koncie 64-4 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu materiałów" i rozliczanie ich w czasie; ewidencja materiałów odbywa się w cenie nabycia, ale koszty zakupu ujmowane są na osobnym koncie, skąd na koniec okresu są rozliczane proporcjonalnie na zapas i na zużyte materiały.

Uwaga: Nierozliczona kwota kosztów zakupu materiałów pozostająca na koncie 64-4 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu materiałów", jako saldo Wn tego konta, zwiększa na dzień bilansowy wartość zapasów materiałów wykazywanych w aktywach bilansu w pozycji Zapasy/Materiały - zależnie od wzoru sprawozdania finansowego sporządzanego według odpowiedniego załącznika do ustawy o rachunkowości. Jeżeli sporządzany jest porównawczy rachunek zysków i strat, to zmiana stanu konta 64-4, tj. różnica między jego wartością na początek i na koniec roku obrotowego nie jest uwzględniana przy ustalaniu zmiany stanu produktów.

W przypadku wyceniania materiałów w cenie nabycia i rozliczania kosztów zakupu w czasie, jednostka może w trakcie okresu sprawozdawczego koszty zakupu gromadzić na osobnym koncie, np. 52-3 "Koszty zakupu". Koszty te na koniec okresu przenosi się z konta 52-3 na konto 64-4, a następnie rozlicza proporcjonalnie na zapas i zużycie materiałów. Przeksięgowanie to ujmuje się w księgach rachunkowych, zapisami:

   1) materiały przekazane na potrzeby produkcji:
      - Wn konto 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej",
      - Ma konto 64-4 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu materiałów",
   2) materiały zużyte na potrzeby administracyjne:
      - Wn konto 55 "Koszty zarządu",
      - Ma konto 64-4 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu materiałów",
   3) materiały zużyte w działalności pomocniczej:
      - Wn konto 53 "Koszty działalności pomocniczej",
      - Ma konto 64-4 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu materiałów",
   4) materiały zużyte w działalności handlowej:
      - Wn konto 51 "Koszty działalności podstawowej - handlowej",
      - Ma konto 64-4 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu materiałów".

Rozliczanie kosztów zakupu polega na obliczeniu wskaźnika narzutu kosztów zakupu oraz kwoty narzutu kosztów zakupu przypadającej na rozchód materiałów i zapas materiałów.

Przykład

I. Założenia:

 1. W marcu 2018 r. koszty zakupu materiałów w jednostce na początku marca (Kzp) wynosiły: 4.000 zł, a koszty zakupu materiałów poniesione w marcu (Kzb) wynosiły: 5.000 zł.
   
 2. Dodatkowo jednostka ustaliła, że:

a) zapas materiałów na koniec marca (Zk) wyniósł: 18.000 zł,

b) rozchód materiałów podlegający obciążeniu kosztami zakupu (R) wyniósł: 70.000 zł.

II. Rozliczenie kosztów zakupu materiałów wydanych do zużycia:

 1. Obliczenie wskaźnika narzutu kosztów zakupu:

WNkz =  4.000 zł + 5.000 zł  × 100 = 10,2273%.
18.000 zł + 70.000 zł

 1. Obliczenie narzutu kosztów zakupu (w zaokrągleniu) przypadających na:

a) rozchód materiałów: NKz = 70.000 zł × 10,2273% = 7.159 zł,

b) zapas materiałów: NKz = 18.000 zł × 10,2273% = 1.841 zł.

III. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przeksięgowanie kosztów zakupu, dotyczących materiałów wydanych do zużycia na potrzeby produkcji 7.159 zł 50 64-4

IV. Księgowania:

Koszty zakupu materiałów wykorzystywanych na potrzeby produkcji

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
16
17
19
20
22
23
24
26
27
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60