vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Rachunkowość budżetowa w pytaniach Czytelników - Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018

Zwrot VAT z urzędu skarbowego w księgach jednostki samorządu terytorialnego

Jak w księgach rachunkowych jednostki samorządu terytorialnego należy ująć zwrot VAT z urzędu skarbowego? W naszej jednostce funkcjonuje jeden wspólny rachunek bankowy dla urzędu i organu.

Zasady centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego
według wyjaśnień Ministerstwa Finansów

Zakładamy, że w sytuacji opisanej w pytaniu rozliczenie VAT przez jednostkę samorządu terytorialnego (JST) nastąpiło w związku z centralizacją VAT, która została wprowadzona do porządku prawnego na mocy ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 280). 

Zwrot VAT z urzędu skarbowego w księgach jednostki samorządu terytorialnegoObowiązek rozliczania podatku od towarów i usług przez JST wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi powstał z dniem 1 stycznia 2017 r. Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl w zakładce VAT/Broszury informacyjne zamieściło wyjaśnienia (broszury) dotyczące tej centralizacji.

Jak wynika z broszury informacyjnej z 24 listopada 2016 r. "Centralizacja rozliczeń w podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego", od dnia dokonania centralizacji rozliczeń JST jest podatnikiem VAT (wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi), a także stroną we wszystkich czynnościach i postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe. W związku z tym wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o VAT ciążą na JST. Celem prawidłowego wywiązywania się z tych obowiązków JST powinna wdrożyć stosowne zmiany organizacyjne i proceduralne. Każda jednostka organizacyjna JST powinna działać według takich samych procedur ustalonych przez JST, zgodnie z którymi powinny być, w szczególności wystawiane i odbierane faktury, prowadzona księgowość (ewidencje) dla celów VAT, analizowane dokonane zakupy pod kątem realizowania prawa do odliczenia podatku naliczonego, dokonywane korekty odliczonego już podatku naliczonego. Do decyzji JST pozostaje czy narzucone procedury będą "sztywne", czy też zakładać będą większą samodzielność swoich jednostek organizacyjnych.

Jednocześnie w broszurze informacyjnej "Centralizacja rozliczeń VAT w JST - dodatkowe wyjaśnienia" - w związku z pytaniem dotyczącym traktowania zwrotu VAT (w związku z jego centralizacją) z urzędu skarbowego jako dochodu JST, czy też jako zmniejszenia wydatków - wyjaśniono, że w celu ujednolicenia rozliczeń z tytułu zwrotów VAT możliwe jest stosowanie przez JST analogicznych rozwiązań jak dla państwowych jednostek budżetowych (§ 19 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych), poprzez uregulowanie tej kwestii na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Z przepisu tego wynika, że uchwała budżetowa określa m.in. inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu stanowiącego JST. Zatem, aby JST mogły skorzystać z możliwości wznawiania wydatków budżetowych, niezbędne są w tym zakresie odpowiednie postanowienia organu stanowiącego.

Ewidencja księgowa zwrotu VAT w księgach urzędu

W pytaniu wskazano, że urząd JST i organ mają jeden wspólny rachunek bankowy. W opisie do konta 130 "Rachunek bieżący jednostki" - zamieszczonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej - wskazano, że konto to służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym. Konto 130 może służyć również do ewidencji dochodów i wydatków zrealizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu JST.

Natomiast do ewidencji rozrachunków z budżetami w szczególności z tytułu dotacji, podatków (w tym z tytułu VAT), nadwyżek środków obrotowych, nadpłat w rozliczeniach z budżetami służy - w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych - konto 225 "Rozrachunki z budżetami". Na stronie Wn tego konta ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie Ma - zobowiązania wobec budżetów i wpłaty od budżetów. Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie.

Jeżeli centralizacja rozliczeń VAT w ramach JST - zgodnie z ustaleniami organu stanowiącego JST - dokonywana jest w księgach rachunkowych urzędu JST, to zarówno konto 130, jak i konto 225 mogą zostać wykorzystane do ewidencji rozliczeń VAT. Ewidencja ta powinna odbywać się na podstawie cząstkowych deklaracji VAT sporządzanych przez jednostki organizacyjne JST objęte centralizacją (dowody oraz sposób ich kontroli i akceptacji powinien być opisany w instrukcji obiegu i kontroli dowodów finansowo-księgowych). W tym przypadku, jeżeli w urzędzie JST, na podstawie cząstkowych deklaracji VAT otrzymanych od jednostek organizacyjnych, na koncie 225 powstało saldo Wn (nadwyżka VAT naliczonego nad należnym), to jest ono traktowane jako należność od urzędu skarbowego. Zwrot tego podatku ujmowany jest w księgach rachunkowych urzędu JST, zapisem:

      - Wn konto 130 "Rachunek bieżący jednostki",
      - Ma konto 225 "Rozrachunki z budżetami".

W sytuacji gdy jest to ten sam rachunek bankowy dla urzędu i organu JST, wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy urzędu jest równocześnie wpływem dochodów na rachunek bankowy JST. Nie wymaga to, naszym zdaniem, dodatkowych księgowań.

Ewidencja księgowa zwrotu VAT w księgach organu

W sytuacji gdy centralizacja rozliczeń VAT w ramach jednostki samorządu terytorialnego - zgodnie z ustaleniami organu stanowiącego JST zawartymi w stosownej uchwale - dokonywana jest w księgach rachunkowych służących do ewidencji operacji związanych z budżetem JST (tzw. organu JST), to jednym z możliwych rozwiązań jest wykorzystanie do tego celu kont: 133 "Rachunek budżetu", 224 "Rozrachunki budżetu", 240 "Pozostałe rozrachunki" oraz 901 "Dochody budżetu" - zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej. W tym przypadku ewidencja na koncie 224 powinna odbywać się na podstawie cząstkowych deklaracji VAT sporządzanych przez jednostki organizacyjne JST objęte centralizacją. Jeśli z deklaracji cząstkowych jednostek organizacyjnych JST wynikać będzie nadwyżka VAT naliczonego nad należnym (stanowiąca należność od urzędu skarbowego i podlegająca rozliczeniu z jednostkami organizacyjnymi), to równowartość tej kwoty może zostać wprowadzona do ksiąg organu w korespondencji z kontem 240, zapisem:

      - Wn konto 224 "Rozrachunki budżetu",
      - Ma konto 240 "Pozostałe rozrachunki".

Dokonany przez urząd skarbowy zwrot tego podatku księgowany jest wówczas zapisem:

      - Wn konto 133 "Rachunek budżetu",
      - Ma konto 224 "Rozrachunki budżetu".

Jeżeli z postanowień uchwały organu stanowiącego JST wynika, że zwroty nadwyżki VAT naliczonego nad należnym traktuje się jako dochody JST, to można równowartość otrzymanego zwrotu z tego tytułu przyjąć na dochody JST, zapisem:

      - Wn konto 240 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 901 "Dochody budżetu".

Reasumując: Przedstawione powyżej rozwiązanie ewidencyjne jest jednym z możliwych do zastosowania w praktyce. Należy pamiętać, że na wybór rozwiązania ewidencyjnego w zakresie centralizacji VAT w JST mają wpływ:

 • postanowienia uchwały organu stanowiącego w danej JST w zakresie centralizacji VAT,
   
 • szczegółowe procedury dotyczące ustalania wykonania budżetu JST,
   
 • zasady klasyfikacji zdarzeń przyjęte w JST i jej jednostkach organizacyjnych.

Ustalone zasady ewidencji zdarzeń związanych z centralizacją rozliczeń VAT powinny zostać opisane w polityce rachunkowości.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SerwisBudzetowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
8
9
11
13
14
15
16
19
20
22
23
24
26
27
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.