vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018

Podmioty, które muszą składać sprawozdania finansowe do KRS

Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego należy je przekazać odpowiednim instytucjom, m.in. do sądu rejestrowego oraz urzędu skarbowego.

Począwszy od 15 marca 2018 r. sprawozdania finansowe podlegają złożeniu do KRS wyłącznie drogą elektroniczną. Przy tym sprawozdanie finansowe za 2017 r. nie musiało być sporządzone w formie elektronicznej. Mogło być po raz ostatni przygotowane w postaci papierowej. Do KRS należy jednak składać je za pomocą środków komunikacji elektronicznej (patrz pkt 2 dodatku).

Złożenie dokumentów do KRS

Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości). W podmiotach, w których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2017 r., sprawozdanie finansowe za 2017 r. trzeba było zatwierdzić najpóźniej do końca czerwca 2018 r.

Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym wszystkie elementy tego sprawozdania wraz z dokumentami określonymi w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe za 2017 r. nie zostało zatwierdzone w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, należy je złożyć do sądu rejestrowego dwukrotnie. Po raz pierwszy powinno było być złożone jako sprawozdanie niezatwierdzone 15 dni po terminie, w którym należało je zatwierdzić, czyli do 15 lipca 2018 r. Po raz drugi należy je złożyć już po jego zatwierdzeniu 15 dni po tym zdarzeniu wraz z wymaganymi dokumentami.

Jednostki, które poddały badaniu sprawozdanie finansowe dobrowolnie, nie mają obowiązku składania do KRS sprawozdania z badania.

Obowiązki przedsiębiorców z KRS i SP ZOZ

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z:

 • rejestru przedsiębiorców,
   
 • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
    
 • rejestru dłużników niewypłacalnych (obecnie ustawodawca zdecydował o jego wygaszaniu).

Zgodnie z art. 50 ustawy o KRS, jeżeli podmiot wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji (...), podejmuje działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi wpisu także do rejestru przedsiębiorców, z wyjątkiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się wzmianki o złożeniu następujących dokumentów finansowych:

 • sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z oznaczeniem dat ich złożenia i roku obrotowego,
   
 • sprawozdania z badania, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania przez firmę audytorską, na podstawie przepisów o rachunkowości,
   
 • uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty,
   
 • sprawozdania z działalności, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego; dotyczy to jednostek określonych w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości, np. spółek z o.o. i akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni i przedsiębiorstw państwowych (pod warunkiem, że podmioty te nie korzystają z uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro lub małych i odstąpiły od sporządzania sprawozdania z działalności),
   
 • sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego - wynika tak z art. 40 pkt 2-5a ustawy o KRS; regulacja ta nie ma zastosowania do podmiotów wpisanych tylko do rejestru stowarzyszeń (art. 53a ustawy o KRS).

Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie z dnia 28 lutego 2018 r. (stanowiącym odpowiedź na pytania naszego Wydawnictwa) podkreśliło, że podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców, oprócz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nie podlegają obowiązkowi składania do sądu rejestrowego sprawozdań finansowych i dokonywanie przez nie zgłoszenia (art. 19e ust. 1 ustawy o KRS) albo składanie wniosku (art. 19e ust. 7 ustawy o KRS) nie będzie możliwe. Natomiast samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, chociaż nie jest wpisywany do rejestru przedsiębiorców, gdy podejmie działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi sporządzania i składania do sądu rejestrowego sprawozdań finansowych. Dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej również będzie prowadzone repozytorium dokumentów finansowych.

Można zatem uznać, że, co do zasady, obowiązki dotyczące przekazania dokumentów finansowych do KRS obciążają podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców (patrz tabela).

W przypadku stwierdzenia przez sąd rejestrowy, że sprawozdanie finansowe bądź inne dokumenty nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny. Wezwanie to jest elementem postępowania przymuszającego (patrz pkt 2 dodatku).

Należy pamiętać też o ewentualnych sankcjach karnych. Sąd rejestrowy może zawiadomić organy ścigania o popełnieniu przestępstwa w szczególności z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem grzywnie albo karze ograniczenia wolności podlega ten, kto wbrew przepisom ustawy nie składa m.in. sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym (zob. też art. 77 pkt 2 ustawy o rachunkowości).

Podmioty z KRS a obowiązek przekazywania dokumentów finansowych
Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców (w tym także podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji..., które w związku z podjęciem działalności gospodarczej zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców) Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej1) Podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji... (o ile nie są jednocześnie wpisane do rejestru przedsiębiorców)
Obowiązek składania dokumentów finansowych do KRS według zasad obowiązujących od dnia 15 marca 2018 r. do 30 września 2018 r. TAK
Dotyczy bez wyjątków.

TAK

Przy tym nowych regulacji ustawy o KRS (tj. obowiązujących od 15 marca do dnia 30 września 2018 r.) nie stosuje się do dokumentów finansowych składanych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (art. 39 ustawy nowelizującej2). SP ZOZ-y składają dokumenty finansowe według dotychczasowych zasad je obowiązujących. Dla takiego podmiotu nie ujawnia się wzmianek w KRS.
NIE3)
Obowiązek składania dokumentów finansowych do KRS według nowych zasad od dnia 1 października 2018 r. TAK
Dotyczy bez wyjątków.

TAK

Złożone przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej dokumenty finansowe będą ujawniane w repozytorium (RDF), jednakże dla takiego podmiotu nie będą ujawniane wzmianki w KRS.
NIE3)
1) Podmioty te są wpisywane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych (...). Nie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców, nawet gdy podejmą działalność.
2) Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 ze zm.).
3) Do stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, społeczno-zawodowych organizacji rolników, organizacji samorządu zawodowego, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, nie stosuje się przepisów rozdziałów 6 i 7 ustawy, w tym m.in. art. 69 ustawy o rachunkowości (art. 80 ust. 3 ustawy o rachunkowości).
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsięgowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.