vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR - Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018

Ustalenie przychodów z kontraktów długoterminowych

Uregulowania prawne w kwestii ustalania przychodów z umów długoterminowych

Wykonanie i odbiór umowy o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy często przypada na inny okres sprawozdawczy niż ten, w którym rozpoczęto prace. W przypadku takim ustawa o rachunkowości, zgodnie z zasadą współmierności kosztów do przychodów oraz zasadą memoriału, nakazuje przypisać poszczególnym okresom, w których wykonano świadczenia, dotyczące ich przychody i koszty.

Ogólne zasady ustalania przychodów i kosztów z tytułu długoterminowych niezakończonych usług, w tym budowlanych zostały określone w art. 34a i 34c ustawy o rachunkowości. Z kolei szczegółowe wskazówki w zakresie ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych umów można znaleźć w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 "Niezakończone usługi budowlane" (KSR nr 3). Odnosi się on wprawdzie do niezakończonych umów na usługi budowlane, jednak w jego treści wskazano, iż zawarte w nim zasady zaleca się odpowiednio stosować także do innych usług o podobnym charakterze, np. do ustalania przychodów i kosztów z długoterminowych umów o usługi informatyczne (oprogramowanie), projektowe, geologiczne, naukowo - badawcze (por. pkt II.2 KSR nr 3).

Przypomnijmy, iż - na mocy art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości - w sprawach nieuregulowanych przepisami tej ustawy, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować KSR (tj. standardy i stanowiska).

Sposoby ustalania stopnia zaawansowania realizacji usługi

Przychody z wykonania niezakończonej usługi, w tym budowlanej, objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się, na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten, jak również przewidywane całkowite koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji, można ustalić w sposób wiarygodny (por. art. 34a ust. 1 ustawy o rachunkowości). W celu umożliwienia rzetelnego oszacowania tych przychodów i kosztów, dla każdego zlecenia powinno być utworzone w ewidencji księgowej osobne konto przychodów i kosztów.

Jak stanowi art. 34a ust. 2 ustawy o rachunkowości, przychody z wykonania niezakończonej usługi, w tym budowlanej, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego - po odliczeniu przychodów, które wpłynęły na wynik finansowy w ubiegłych okresach sprawozdawczych - ustala się proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania. Stopień zaawansowania usługi mierzy się w zależności od przyjętej przez jednostkę metody:

1) udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi,

2) liczbą przepracowanych godzin bezpośrednich wykonania usługi,

3) na podstawie obmiaru wykonanych prac,

4) inną metodą.

Warunkiem zastosowania którejś z wyżej wymienionych metod jest możliwość określenia w sposób wiarygodny stopnia zaawansowania usługi.

Jednostka powinna stosować do umowy taką metodę pomiaru stopnia zaawansowania prac, która według jej najlepszej wiedzy pozwala w sposób najbardziej wiarygodny ustalić rzeczywisty stopień zaawansowania prac objętych daną umową. Z zapisów KSR nr 3 wynika, iż może ona stosować do różnych umów różne metody (lub zbiory metod) pomiaru stopnia zaawansowania umowy. Może również na poszczególnych etapach prac objętych jedną umową stosować różne metody pomiaru stopnia zaawansowania prac - np. w początkowym etapie metodą kosztową, a w następnych etapach metodę obmiaru wykonanych prac.

Poprawność przyjętych metod ustalania stopnia zaawansowania usługi, powinna być przez jednostkę, nie później niż na dzień bilansowy, zweryfikowana. Spowodowane weryfikacją korekty wpływają na wynik finansowy jednostki tego okresu sprawozdawczego, w którym przeprowadzono weryfikację.

Metody ustalania przychodu z wykonania niezakończonej usługi

Przychód z wykonania niezakończonej usługi może być ustalony w następujący sposób:

1) w przypadku gdy umowa o usługę, w tym budowlaną, przewiduje, że cenę za tę usługę ustala się w wysokości:

a) kosztów powiększonych o narzut zysku - to przychód z wykonania niezakończonej usługi ustala się w wysokości kosztów odpowiadających wykonanej części usługi, powiększonych o narzut zysku (metoda "koszty plus"),

b) ryczałtu - to przychód z wykonania niezakończonej usługi ustala się proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonania usługi, o ile stopień zaawansowania usługi na dzień bilansowy może zostać ustalony w sposób wiarygodny (metoda ryczałtowa).

2) jeżeli stopień zaawansowania niezakończonej usługi, w tym budowlanej, lub przewidywany, całkowity koszt jej wykonania nie może być na dzień bilansowy ustalony w sposób wiarygodny, to przychód ustala się w wysokości poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów, nie wyższych jednak od kosztów, których pokrycie w przyszłości przez zamawiającego jest prawdopodobne; w takim przypadku mówi się o metodzie zysku zerowego, gdyż wynik wykazany w sprawozdaniu finansowym z tytułu niezakończonego kontraktu wyniesie zero.

Bez względu na zastosowany sposób ustalania przychodów na wynik finansowy jednostki wpływają przewidywane straty związane z wykonaniem usługi objętej umową.

Jednostki mogą zastosować uproszczenie i nie stosować przepisów art. 34a i 34c ustawy o rachunkowości, jeżeli udział przychodów z niezakończonych usług na dzień bilansowy nie jest istotny w całości przychodów operacyjnych okresu sprawozdawczego. Powyższa zasada wynika wprost z art. 34d ww. ustawy.

Ujęcie przychodów z niezakończonej długoterminowej usługi, jeżeli w miarę
postępu usług nie są wystawiane faktury częściowe

Ustalone na dzień bilansowy przychody z częściowego wykonania umowy długoterminowej są dokumentowane dowodami wewnętrznymi, np. protokołem, poleceniem księgowania. Wartość ustalonego przychodu ujmuje się w księgach rachunkowych w korespondencji z kontem 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe".

Ewidencja księgowa przychodów według szacunku stopnia zaawansowania

      - Wn konto 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe",
      - Ma konto 70-0 "Sprzedaż usług".

Uwaga: W bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości saldo Wn konta 65-1 wykazuje się w aktywach w pozycji B.IV. "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe".

W pierwszym dniu następnego roku obrotowego saldo Wn konta 65-1 podlega rozliczeniu i księgowaniu w sposób następujący:

      - Wn konto 70-0 "Sprzedaż usług",
      - Ma konto 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe".

Ujęcie przychodów z niezakończonej długoterminowej usługi, jeżeli w miarę
postępu usług są wystawiane faktury częściowe

Jeżeli w miarę postępu prac jednostka wystawiała faktury cząstkowe, to ustaloną w dokumencie wewnętrznym kwotę przychodów z częściowego wykonania usługi długoterminowej porównuje z sumą faktur częściowych ujętą na koncie 70-0 "Sprzedaż usług".

W sytuacji gdy przychód ustalony na dzień bilansowy jest wyższy od kwoty objętej dotychczas wystawionymi fakturami cząstkowymi, różnicę (nadwyżkę przychodu ustalonego na dzień bilansowy nad sumą faktur częściowych) dopisuje się do przychodów.

Ewidencja księgowa nadwyżki przychodu ustalonego na dzień bilansowy nad sumą faktur częściowych

      - Wn konto 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe",
      - Ma konto 70-0 "Sprzedaż usług".

Uwaga: W bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości saldo Wn konta 65-1 wykazuje się w aktywach w pozycji B.IV. "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe".

Z kolei, jeśli kwota przychodu ustalonego na podstawie faktur cząstkowych jest wyższa od wykazanej w dokumencie wewnętrznym wartości faktycznie wykonanej usługi budowlanej, to różnicę (nadwyżkę sumy faktur cząstkowych nad przychodem ustalonym na dzień bilansowy) przenosi się na konto rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Ewidencja księgowa nadwyżki sumy faktur cząstkowych nad przychodem ustalonym na dzień bilansowy

      - Wn konto 70-0 "Sprzedaż usług",
      - Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Uwaga: W bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości saldo Ma konta 84 wykazuje się w pasywach w pozycji B.IV.2. "Inne rozliczenia międzyokresowe".

W pierwszym dniu następnego roku obrotowego saldo Ma konta 84 oraz saldo Wn konta 65-1 podlegają rozliczeniu i księgowaniu w sposób następujący:

   1) rozliczenie salda konta 84:
      - Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
      - Ma konto 70-0 "Sprzedaż usług",
   2) rozliczenie salda konta 65-1:
      - Wn konto 70-0 "Sprzedaż usług",
      - Ma konto 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe".

Więcej przeczytasz w Na temat ujęcia kosztów wykonania
usługi długoterminowej można przeczytać
ZMR nr 9 z 2018 r. na str. 60-62

Przykład

I. Założenia

 1. W 2017 r. jednostka zawarła umowę na usługę budowlaną, której okres realizacji wynosi 12 miesięcy, tj. od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. Z umowy wynika, iż cena ryczałtowa za wykonanie usługi wyniesie: 140.000 zł (plus VAT: 32.200 zł). Planowane koszty wytworzenia usługi wynoszą: 120.000 zł.
   
 2. Rzeczywiste koszty wykonania robót poniesione w okresie od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wyniosły: 49.000 zł, natomiast przychody ze sprzedaży za wykonany I etap robót na podstawie faktury wyniosły: 50.000 zł (plus VAT: 11.500 zł).
   
 3. Stopień zaawansowania robót na dzień 31 grudnia 2017 r., ustalony drogą technicznego obmiaru prac, wyniósł 42%. Szacowany przychód do dnia bilansowego wyniósł: 58.800 zł (tj.: 140.000 zł × 42%), zaś szacowane koszty wyniosły: 50.400 zł (tj.: 120.000 zł × 42%).

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
Zapisy w księgach 2017 r.
1. PK - nadwyżka przychodów oszacowanych nad przychodami objętymi fakturami:
58.800 zł - 50.000 zł = 
8.800 zł 65-1 70-0
2. PK - nadwyżka kosztów oszacowanych nad kosztami rzeczywistymi:
50.400 zł - 49.000 zł = 
1.400 zł 58 64-0

III. Księgowania:

Ustalenie przychodów z kontraktów długoterminowych

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
6
8
9
10
14
16
17
18
19
23
24
26
27
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.