vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR - Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018

Identyfikacja umowy dotyczącej realizowanych świadczeń

Identyfikacja umowy stanowi pierwszy etap w analizie ujmowania przychodów. W wielu przypadkach identyfikacja umowy jest oczywista. Nie zawsze jednak każda zawarta umowa sprzedaży, dostawy dóbr za wynagrodzeniem czy świadczenia usług "z automatu" będzie podlegać wymaganiom MSSF 15 - standard ten przewiduje, że jego wytyczne należy zastosować jedynie do umów spełniających odpowiednie kryteria. W celu ustalenia, które z umów będą jednoznacznie podlegały analizowanym regulacjom konieczna jest zatem pozytywna odpowiedź na pytania zamieszczone w dalszej części niniejszego artykułu.


1. Czy strony zawarły umowę i są zobowiązane do wykonania swoich obowiązków?

Dla potrzeb MSSF 15 (paragraf 10) umowa to generalnie każde porozumienie między dwiema lub więcej stronami, powodujące powstanie egzekwowalnych praw i obowiązków. W tym kontekście możliwość egzekwowania praw i obowiązków określonych w umowie wynika z określonych uregulowań prawnych w danym systemie prawno-gospodarczym (w Polsce głównie z wytycznych Kodeksu cywilnego). Jednostka powinna uwzględnić stosowane przez siebie, w danej branży i danym kraju rozwiązania i praktyki, aby określić czy umowa z klientem powoduje powstanie egzekwowalnych praw i obowiązków.

MSSF 15 nie narzuca żadnej określonej formy umowy, zatem może mieć ona np. formę pisemną, ustną, potwierdzenia przyjęcia oferty, przekazania określonej informacji za pośrednictwem przyjętej formy elektronicznej, systemu aukcyjnego, braku zgłoszenia sprzeciwu (jeśli takie rozwiązanie ustaliły podmioty) lub innych zwyczajowych praktyk handlowych.

Dla potrzeb MSSF 15 przyjmuje się, że zawarta umowa nie istnieje, jeśli każda ze stron umowy ma jednostronne prawo do rozwiązania niewykonanej jeszcze ("całkowicie niewykonanej") umowy bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej stronie (lub stronom). Umowa jest całkowicie niewykonana, jeżeli jednostka nie przekazała jeszcze przyrzeczonych dóbr lub usług klientowi oraz jednostka nie otrzymała jeszcze ani nie ma jeszcze prawa do otrzymania jakiegokolwiek wynagrodzenia w zamian za przyrzeczone dobra lub usługi.

Przykład

Spółka "X" oferuje swoje produkty za pośrednictwem sklepu internetowego/portalu aukcyjnego podmiotom prowadzącym sprzedaż detaliczną. Regulamin sklepu przewiduje, że każda ze stron (sprzedawca i nabywca) ma 2 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny.

W przedstawionej sytuacji w trakcie dwóch dni od zawarcia transakcji traktuje się umowę jako niezawartą (dla potrzeb MSSF 15). Dopiero z upływem drugiego dnia umowa staje się egzekwowalna.


Przykład

Spółka "Y" oferuje swoje produkty za pośrednictwem sklepu internetowego/portalu aukcyjnego. Zakup w sklepie powoduje, że nabywca musi uregulować płatność na rzecz sprzedawcy, a sprzedawca jest zobligowany dostarczyć produkty nabywcy. Nabywca (niebędący przedsiębiorcą) ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

W przedstawionej sytuacji umowa będzie podlegać regulacjom MSSF 15, ponieważ prawo do odstąpienia od umowy przypada jedynie konsumentowi. Ujęcie przychodu przez sprzedawcę uzależnione będzie jednak od spełnienia innych kryteriów.

Jeżeli jednostka zawiera umowę na czas nieokreślony, która może być rozwiązana lub zmodyfikowana przez każdą ze stron w dowolnym momencie z określonym terminem wypowiedzenia, to stosuje MSSF 15 w zakresie, w jakim strony mają egzekwowalne prawa i obowiązki.

Przykład

Spółka "Z" wynajmuje powierzchnię biurową kontrahentowi "S". Umowa zawarta została na czas nieokreślony, jednak strony mają możliwość jej wypowiedzenia z 6-miesięcznym terminem wypowiedzenia.

W przedstawionej sytuacji jednostka stosuje MSSF 15 w odniesieniu do okresu, w którym stronom przysługują prawa i ponoszą obowiązki (6 miesięcy w ujęciu kroczącym).

Należy podkreślić, że umowa najmu zawarta na czas oznaczony nie podlega regulacjom MSSF 15, ponieważ dla potrzeb standardów międzynarodowych jest traktowana za umowę leasingu.

Z kolei niektóre umowy mogą być automatycznie przedłużane na kolejne okresy w sposób określony w umowie.

Przykład

Spółka "R" zawarła umowę na usługę sprzątania biura przez okres 3 miesięcy. Umowa podlega każdorazowemu (automatycznemu) wydłużeniu na kolejne 3 miesiące, jeżeli przynajmniej 2 tygodnie przed jej wygaśnięciem żadna ze stron nie poinformuje drugiej strony o jej wygaśnięciu.


2. Czy jednostka jest w stanie zidentyfikować prawa każdej ze stron dotyczące dóbr, które mają zostać przekazane lub usług, które mają być zrealizowane?

Warunkiem ujmowania przychodów na podstawie MSSF 15 jest konieczność zidentyfikowania praw, jakie przysługują każdej ze stron. Jeżeli jednostka nie jest w stanie zidentyfikować praw stron, to generalnie do tego typu umów nie będzie stosować wytycznych tego standardu.

Prawa przypisane stronom mogą przyjmować różną formę. Podstawowym prawem podmiotu świadczącego usługi lub dostarczającego produkty lub towary jest prawo do wynagrodzenia, jednak umowa może przewidywać również inne prawo. Z kolei prawa nabywcy to zazwyczaj prawo do otrzymania nabytego składnika lub określonej usługi, a także prawo rękojmi, gwarancji czy innych świadczeń.


3. Czy jednostka jest w stanie zidentyfikować warunki płatności za dobra lub usługi, które mają zostać przekazane?

Możliwość identyfikacji warunków płatności za dobra lub usługi jest kluczowa dla ujęcia przychodów. Jeżeli jednostka nie jest w stanie określić kiedy i jakie kwoty otrzyma, to generalnie nie powinna stosować MSSF 15. Oczywiście niektóre umowy mogą przewidywać zmienne wynagrodzenie. W takim przypadku podmiot stosuje analizowany standard w odpowiednim zakresie (zasady ustalania kwot opiszemy w kolejnych artykułach).


4. Czy umowa ma treść ekonomiczną?

Należy uznać, że umowa ma treść ekonomiczną, jeżeli można oczekiwać, że w wyniku umowy ulegnie zmianie ryzyko, rozkład w czasie lub kwota przyszłych przepływów pieniężnych jednostki. Samo zawarcie umowy np. sprzedaży, które nie skutkuje zmianą ryzyka dla jednostki gospodarczej oraz realizowanych przez nią przepływów, powoduje że nie kwalifikuje się ona w zakres MSSF 15.

Przykład

Spółka "Omega" sprzedała na rzecz swojej jednostki zależnej produkty gotowe zawierając z nią jednocześnie porozumienie, na mocy którego odkupi te produkty po tej samej cenie za 3 miesiące. Zapłata na rzecz spółki "Omega" została odroczona na 2 miesiące i po tym okresie zostanie uregulowana lub skompensowana z zobowiązaniem wobec spółki zależnej.

W przedstawionej sytuacji kierownictwo spółki "Omega" powinno przeprowadzić analizę, czy zawarta transakcja ma treść ekonomiczną - czy zmienia coś w tym podmiocie. Konieczność odkupu sprzedanych produktów za określony czas oraz brak przepływu pieniężnego mogą sugerować, że umowa nie ma treści ekonomicznej.


5. Czy jest prawdopodobne, że jednostka otrzyma wynagrodzenie, które będzie jej przysługiwało w zamian za dobra, które zostaną przekazane klientowi lub za realizowane dla niego usługi?

Oceniając możliwość otrzymania kwoty wynagrodzenia, jednostka uwzględnia jedynie:

 • zdolność kontrahenta do zapłaty wynagrodzenia w odpowiednim terminie oraz
   
 • zamiar kontrahenta do zapłaty kwoty wynagrodzenia w odpowiednim terminie.

W większości zawieranych umów wskazane kryterium jest spełnione - trudno wyobrazić sobie sytuację, aby jednostka sprzedawała swoje produkty (lub świadczyła usługi) na rzecz kontrahenta, kiedy można oczekiwać, że nie ureguluje on płatności.

Przykład

Spółka "R" jest producentem specjalistycznych podnośników pneumatycznych. Do spółki "R" zwraca się kontrahent (firma budowlana "X"), który jest zainteresowany zakupem podnośnika. Firma budowlana chce uczestniczyć w przetargu na remont budowli (silosu) i jednym z kryteriów specyfikacji przetargu jest konieczność posiadania odpowiedniego sprzętu budowlanego (w tym podnośnik). Firma "X" proponuje spółce "R" następującą formułę transakcji:

 • spółka "R" sprzeda i dostarczy firmie "X" podnośnik,
   
 • firma "X" będzie musiała zapłacić za podnośnik: 250 tys. zł (kwota netto),
   
 • zapłata za podnośnik zostanie podzielona na dwie części; 25 tys. zostanie zapłacone od razu w momencie zakupu, a 225 tys. po 2 miesiącach; druga płatność zostanie zabezpieczona zastawem rejestrowym na sprzedanym podnośniku,
   
 • w przypadku nieuregulowania płatności z upływem 2 miesiąca spółka "R" będzie mogła odzyskać sprzedany składnik, przy czym nie będzie mogła żądać pozostałej płatności, chyba że składnik będzie nosił znaczące ślady użytkowania; w tej sytuacji zawarta umowa zostanie rozwiązana, jednak pierwsza płatność (25 tys. zł) nie będzie podlegać zwrotowi.

Kierownictwo spółki "R" oczekuje, że firma "X" nie wygra przetargu i najprawdopodobniej nie zapłaci za sprzedany podnośnik drugiej transzy. Mimo to godzi się na sprzedaż, ponieważ pierwsza płatność (25 tys. zł) będzie stanowić ewentualny zysk "R" w przypadku odzyskania składnika.

W przedstawionej sytuacji spółka "R" nie będzie do zawartej umowy stosować wytycznych MSSF 15 w zakresie ujęcia przychodów ze sprzedaży podnośnika do momentu uznania, że zostaną spełnione wszystkie warunki podane powyżej (do momentu, gdy będzie można oczekiwać zapłaty). Część płatności (25 tys. zł) zostanie wykazana przez spółkę "R" jako zobowiązanie do momentu, gdy zostaną spełnione warunki do ujęcia umowy sprzedaży bądź też, gdy umowa została rozwiązana.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
8
9
11
13
14
15
16
19
20
22
23
24
26
27
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.