vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR - Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018

Identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczeń zawartych w kontrakcie

Identyfikacja świadczeń do wykonania

W momencie zawarcia umowy jednostka gospodarcza powinna dokonać oceny jakie dobra lub usługi jest zobligowana dostarczyć lub zrealizować na rzecz klienta (kontrahenta). W tym kontekście jednostka powinna zidentyfikować każde odrębne przyrzeczone w umowie świadczenie, przy czym jako odrębne zobligowanie mogą być traktowane zarówno pojedyncze dobra (odpowiednio usługi), jak również grupy (pakiety) dóbr (usług) traktowane jako jedno zobligowanie (świadczenie), a także grupy odrębnych dóbr (usług), które są zasadniczo takie same i w przypadku których przekazanie na rzecz klienta ma taki sam charakter.

Umowa z kontrahentem zazwyczaj wyraźnie wskazuje dobra lub usługi, które jednostka jest zobligowana przekazać za określoną zapłatę. Przykładowo umowa może przewidywać:

 • sprzedaż dóbr wyprodukowanych lub nabytych przez jednostkę,
   
 • odsprzedaż praw do dóbr lub usług nabytych wcześniej przez jednostkę (np. odsprzedaż biletów przez salon prasowy),
   
 • wykonywanie na rzecz kontrahenta określonych działań lub zadań,
   
 • świadczenie usług w postaci: pozostawania w gotowości do dostarczania dóbr lub świadczenia usług (np. dostawa aktualizacji map przez sprzedawcę nawigacji satelitarnych), dostępu, tj. możliwości korzystania z określonych dóbr lub usług (np. dostęp do bazy artykułów poświęconych regulacjom podatkowym), pośredniczenia w przekazywaniu dóbr lub usług na rzecz klienta przez inny podmiot (np. przedstawiciel innego podmiotu),
   
 • przyznanie praw do dóbr lub usług, które mają być dostarczone lub świadczone w przyszłości i które będą mogły zostać przez klienta odsprzedane lub przekazane na rzecz jego klienta (np. jednostka sprzedająca produkt sprzedawcy detalicznemu zobowiązuje się do przekazania dodatkowych dóbr lub usług osobie, która nabywa produkt od sprzedawcy detalicznego),
   
 • przyznanie opcji zakupu dodatkowych dóbr lub usług (o ile opcje te dają klientowi istotne prawo).

Jeżeli umowa odnosi się do pojedynczego składnika (np. sprzedaż maszyny, towaru, produktu) lub pojedynczej usługi, to identyfikacja elementów nie sprawia problemów. W niektórych przypadkach konieczna jest ocena, co stanowi zobligowanie jednostki gospodarczej, zwłaszcza, gdy umowy z kontrahentami zawierają kilka różnych świadczeń.

Przykład

Spółka "Y" jest dostawcą szerokopasmowego dostępu do internetu oraz odpowiedniej infrastruktury (modemy, routery itp.), która przechodzi na własność klienta. Umowy z klientami zawierane są na okres od jednego do pięciu lat, przy czym w przypadku umów zawieranych na okresy dłuższe niż 3 lata spółka "Y" jest zobligowana do wymiany wszystkich urządzeń infrastruktury (modemy, routery) co dwa lata na nowe, cechujące się odpowiednimi parametrami.

W przedstawionej sytuacji możliwym do zidentyfikowania zobligowaniem w przypadku umów na okresy dłuższe niż 3 lata będą: dostawa infrastruktury, świadczenie usług w postaci dostępu do internetu, wymiana urządzeń infrastruktury co dwa lata.

Czasami świadczenia zawarte w umowie nie są jedynymi, jakie musi zrealizować jednostka na rzecz kontrahenta w związku z transakcją. Pewne zobligowania mogą wynikać ze zwyczajów handlowych lub praktyk, które powodują, że klient oczekuje określonego dodatkowego świadczenia (usługi lub składnika aktywów).

Przykład

Spółka "X" prowadzi skład budowlany. Przyjętą praktyką w spółce "X" jest dostawa zakupionych u niej materiałów budowlanych dla stałych klientów w promieniu 50 km, jeżeli zakup przekracza kwotę: 4 tys. zł.

W przedstawionej sytuacji zawarta umowa sprzedaży ze stałym klientem na kwotę przekraczającą: 4 tys. zł rodzi dodatkowe świadczenie w postaci usługi transportowej.


Przykład

Jednostka "S" produkuje i sprzedaje przyprawy. W celu utrzymania dobrych relacji z właścicielami małych sklepów niesieciowych jednostka "S" prowadzi dodatkowe zachęty - jeżeli sprzedaż w danym punkcie przekroczy określoną wielkość w trakcie danego półrocza, to placówka ta (lub jej właściciel/kierownik) może kupić od jednostki "S" na bardzo preferencyjnych warunkach laptopa, tableta lub smartfona.

Jeżeli w momencie zawierania umowy sprzedaży (lub kilku umów sprzedaży) powstaje uzasadnione oczekiwanie klienta, że jednostka przekaże na jego rzecz dodatkowe dobro lub usługę, to element taki stanowi zobligowanie jednostki do takiego świadczenia.

Zobowiązania do wykonania świadczenia nie obejmują czynności, które jednostka musi podjąć w celu wypełnienia umowy, chyba że czynności te stanowią przekazanie dobra lub usługi na rzecz klienta. Przykładowo sprzedawca dóbr importowanych, który musi przeprowadzić odpowiednie procedury celne zanim sprzeda (przekaże) składnik kontrahentowi, nie traktuje takich czynności jako działania na rzecz klienta. Analogicznie dostawca usług może być zobowiązany do wykonywania różnych zadań administracyjnych w celu przygotowania umowy. Wykonywanie tych zadań nie prowadzi do przekazania usługi klientowi, w związku z czym takie czynności przygotowawcze nie stanowią zobligowania do wykonania świadczenia.

Należy podkreślić, że zidentyfikowanie wynikających z umowy (lub dodatkowych) świadczeń na rzecz kontrahenta, które jednostka ma zrealizować, nie oznacza jeszcze, że każde z nich będzie rozliczane oddzielnie. Fakt ten jest podstawą do kolejnej oceny - ustalenia, czy dobra lub usługi powinny być potraktowane jako odrębne elementy, określone grupy świadczeń czy łącznie jako jedno świadczenie. W celu ustalenia czy dobro lub usługa wynikające z umowy powinny być traktowane jako odrębne elementy, konieczna jest pozytywna odpowiedź na dwa pytania zamieszczone w dalszej części artykułu.


1. Czy można oczekiwać, że klient odniesie korzyści z danego dobra lub usługi, które ma otrzymać?

Może się wydawać, że każde świadczenie realizowane na rzecz kontrahenta spełniać będzie to kryterium - skoro klient zawiera z nami umowę, to musi oczekiwać z tego jakiś korzyści, np. z wykorzystania danego dobra, jego posiadania, użytkowania, czy odsprzedaży. Należy jednak pamiętać, że powyższe pytanie stawiamy przede wszystkim w odniesieniu do różnych zidentyfikowanych w umowie świadczeń w związku z analizą czy wykazywać na nich przychód osobno, czy też traktować je jako łączne pojedyncze świadczenie. Rozważmy następujący przykład - spółka produkująca tabor kolejowy zawiera z kontrahentem umowę obejmującą dwa świadczenia - dostawę dostosowanego do potrzeb klienta składu kolejowego oraz przeprowadzenie homologacji tego składnika w Niemczech. O ile w przypadku pierwszego świadczenia możliwość generowania korzyści jest oczywista, o tyle w przypadku usługi już niekoniecznie. W praktyce mogą wystąpić różne inne elementy, jak np. rozszerzona gwarancja, dodatkowe usługi w postaci dopuszczenia do użytkowania, przeprowadzenia odpowiednich działań w zakresie ochrony środowiska, gdzie sposób generowania korzyści nie jest oczywisty i wymaga oceny jednostki.

MSSF 15 wskazuje, że pośrednia realizacja korzyści jest możliwa tylko, jeżeli następuje z łatwo dostępnymi zasobami, tzn. dobrami lub usługami, które są sprzedawane oddzielnie przez daną jednostkę bądź też przez inne podmioty na rynku. Za łatwo dostępne zasoby traktowane są również te, które zostały już przekazane klientowi na podstawie danej umowy lub wcześniejszych transakcji. W tym kontekście należy wskazać, że różne czynniki mogą stanowić dowód na to, że klient może odnosić korzyści z danego dobra lub usługi.

Przykład

Spółka telekomunikacyjna oferuje klientom możliwość zakupu telefonów komórkowych po preferencyjnych cenach w przypadku zawarcia umowy na czas określony.

W przedstawionej sytuacji kontrahent zawierający umowę odniesie korzyści zarówno z danego dobra (telefonu), jak i usług telekomunikacyjnych.


2. Czy zobowiązanie jednostki do przekazania dobra lub usługi na rzecz klienta można zidentyfikować jako odrębne w stosunku do innych zobowiązań wynikających z umowy?

MSSF 15 podaje następujące okoliczności wskazujące, że dane dobra lub usługi są odrębne w ramach samej umowy:

 • dostarczane przez jednostkę dobra lub usługi nie są częścią realizacji większego, łącznego przedmiotu umowy określonego przez klienta,
   
 • dobra lub usługi nie zmieniają znacząco ani nie dostosowują innych dóbr lub usług przyrzeczonych w umowie,
   
 • dobra lub usługi nie są w istotnym stopniu zależne od innych dóbr lub usług przyrzeczonych w umowie, ani nie są z nimi w istotnym stopniu powiązane.

Przykład

Spółka "M" realizuje umowę na przygotowanie miejsca, dostawę i instalację nowego pieca do wypalania ceramiki oraz instalację specjalistycznego systemu gaśniczego związanego z tą inwestycją. Zawarta umowa wyodrębnia płatności związane z poszczególnymi działaniami, jednak ostateczny odbiór nastąpi po próbnym rozruchu pieca i sprawdzeniu funkcjonowania instalacji gaśniczej.

W przedstawionej sytuacji poszczególne świadczenia na rzecz klienta, które będą przynosić mu korzyści w przyszłości, to: przygotowanie miejsca pod inwestycję, dostawa pieca, instalacja pieca, instalacja systemu gaśniczego.

To czy poszczególne świadczenia traktowane będą jako odrębne elementy, czy też jako jedno świadczenie zależy od oceny zawartej umowy i charakteru zidentyfikowanych elementów. Jeżeli poszczególne zadania są ściśle ze sobą powiązane i zależne od innych, to dla potrzeb zastosowania MSSF 15 jednostka powinna potraktować je jako całość, co wiąże się z faktem, że realizacja poszczególnych zadań jest częścią większego, łącznego przedmiotu umowy. Zatem - mimo np. odrębnego fakturowania elementów umowy (dostawa pieca, jego instalacja oraz instalacja systemu gaśniczego) - będą one traktowane jako łączne świadczenie dla potrzeb ujmowania przychodów zgodnie z MSSF. Jeżeli z kolei poszczególne działania można uznać za standardowe i możliwe do zrealizowania przez zewnętrzne podmioty, to możliwe byłoby ich uznanie za odrębne świadczenia.

Przykład

Spółka "Alfa" jest producentem okien z PCV i drewnianych. Większość produktów stanowią standardowe okna, które klienci mogą zamówić z montażem lub bez niego. W przypadku montażu odpowiednia kwota uwzględniona jest w umowie i na fakturze. Obok produkcji standardowych okien spółka realizuje również specjalne zamówienie (wielkoformatowe okna z rzadkich rodzajów drewna w określonych kształtach), które wymagają specjalistycznego montażu.

W maju 2017 r. spółka "Alfa" zawarła umowę na dostawę standardowych okien z PCV z montażem dla dewelopera oraz umowę na dostawę wielkoformatowych asymetrycznych okien drewnianych wraz z montażem. Każda z umów zawiera wskazanie odpowiednich kwot związanych z dostawą i montażem.

Kierownictwo jednostki "Alfa" stosującej MSSF 15 staje przed problemem, czy dostawę i usługę montażu potraktować jako odrębne elementy, czy też uznać je za całość jednego świadczenia (dostawa z montażem), oczywiście dla każdego zamówienia odrębnie. W związku z tym, że zamówienia różnią się od siebie ze względu na charakter produktów i usług, ich ocena będzie osobna. Standaryzacja produktów i usług z pierwszego zamówienia jest podstawą do uznania dwóch odrębnych elementów umowy - dostawy okien i ich montażu. Z kolei dostosowanie do potrzeb klienta produktów i powiązany z tym faktem specjalistyczny montaż stanowią przesłankę potraktowania drugiego zamówienia jako jednego świadczenia.

Uznanie określonych świadczeń za odrębne od innych określonych w umowie (przy założeniu, że dane świadczenia przysporzą klientowi korzyści) oznacza, że zobligowania te będą podlegały odrębnemu rozliczaniu i ujęciu. Z kolei, jeśli odpowiedź na któreś z podanych pytań będzie negatywna, zidentyfikowane dobra lub usługi nie są traktowane jako odrębne. W związku z tym jednostka powinna połączyć je z innymi przyrzeczonymi dobrami lub usługami tak długo, aż będzie możliwe uznanie takiego pakietu dóbr lub usług za odrębne zobligowanie. W niektórych przypadkach może to powodować, że jednostka ujmuje wszystkie dobra i usługi przyrzeczone w umowie jako pojedyncze zobowiązanie do wykonania świadczenia.

Sposób wypełnienia umownego zobowiązania
(zobligowania do wykonania świadczeń)

Ogólna zasada MSSF 15 (paragraf 31) stwierdza: "Jednostka ujmuje przychody w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania świadczenia poprzez przekazanie przyrzeczonego dobra lub usługi (tj. składnika aktywów) klientowi. Przekazanie składnika aktywów następuje w momencie, gdy klient uzyskuje kontrolę nad tym składnikiem aktywów". Upraszczając przedstawione sformułowanie oraz kolejne zapisy standardu można stwierdzić, że MSSF 15 wyróżnia dwa podstawowe sposoby ujęcia przychodów - w momencie spełnienia zobowiązania (w momencie realizacji dostawy lub zakończenia realizacji usługi) bądź też w trakcie wypełniania tego zobowiązania (w trakcie wytwarzania określonych dóbr lub w trakcie realizacji usług). Podstawą analizy jest ocena, czy dana jednostka realizuje świadczenie na rzecz klienta w miarę upływu czasu, czy też spełni je w określonym momencie.

Sposób wypełnienia umownego zobowiązania

Spełnianie zobligowania w miarę upływu czasu będzie przesłanką do ujmowania przychodów stopniowo w trakcie wykonywania tego zobligowania. Z kolei uznanie, że zobowiązanie do realizacji świadczenia spełnione jest w określonym momencie jest podstawą do ujęcia przychodu dopiero w momencie wykonania świadczenia (spełnienia zobligowania). Standard nie analizuje zatem ujmowania przychodów z perspektywy "dostawy dóbr" albo "świadczenia usług", lecz odnosi się do ogólniejszej koncepcji - kiedy klient otrzymuje kontrolę nad korzyściami/zasobami (jednostka spełnia swoje zobowiązanie do przekazania określonego świadczenia).

Przykład

Spółka "X" sprzedaje swoje produkty klientom. Produkty są standardowe i sprzedawane do sieci hurtowni oraz wybranych punktów detalicznych.

W przedstawionej sytuacji spełnienie zobowiązania do świadczenia przyrzeczonego w umowie (ustnej lub pisemnej) nastąpi w momencie przekazania produktów. Analogicznie wygląda sytuacja w odniesieniu do zużycia przez klienta energii elektrycznej bądź realizacji na jego rzecz usług w bardzo krótkim czasie (np. umycie samochodu na myjni).

Występują jednak sytuacje, gdy spełnienie zobligowania do świadczenia nie jest tak oczywiste.

Przykłady
 • Spółka produkująca okna otrzymała zamówienie od dewelopera na dostawę 200 standardowych okien. Realizacja zamówienia zajmie 2 miesiące.
   
 • Przedsiębiorstwo otrzymało zlecenie (zawarło umowę) na remont i ocieplenie budynku biurowego, które będzie trwać około 6 miesięcy.
   
 • Deweloper zawarł umowę przedwstępną na sprzedaż mieszkania, które będzie w nowym budynku wielorodzinnym. Deweloper otrzymał zadatek, którego dwukrotność będzie musiał zwrócić w przypadku odstąpienia od umowy.
   
 • Spółka produkująca okna otrzymała zamówienie od dewelopera na dostawę 100 okien dostosowanych do specyfiki nieruchomości (produkcja według specyfikacji zamawiającego). Inne wykorzystanie zamówionych okien jest praktycznie niemożliwe.
   
 • Spółka informatyczna dostała zamówienie na przygotowanie sklepu internetowego, które realizuje przez 6 miesięcy.
   
 • Spółka sprzątająca zawarła 2 letnią umowę na sprzątanie powierzchni biurowej. Spółka rozlicza się z kontrahentem w okresach umownych trwających 3 miesiące.
   
 • Przedsiębiorstwo zawarło umowę na remont wagonów tramwajowych. Remont odbywa się w podmiocie zlecającym remont.
   
 • Dealer samochodowy zawarł umowę na dostawę nowego samochodu. Realizacja zamówienia zajmie 4 miesiące.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
8
9
11
13
14
15
16
19
20
22
23
24
26
27
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.