vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR - Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018

Ujmowanie przychodów w miarę upływu czasu

Zasady ujmowania przychodów w sytuacji, gdy jednostka realizuje świadczenia
na rzecz klienta w miarę upływu czasu

Spełnianie umownego świadczenia w miarę upływu czasu stanowi podstawę do ujmowania przychodów stopniowo w trakcie wykonywania umowy. Dla tego typu świadczeń jednostka powinna ujmować przychód biorąc pod uwagę stopień jego realizacji. W związku z tym kierownictwo jednostki staje przed problemem pomiaru postępu realizacji świadczenia. Należy podkreślić, że użyte w standardzie (polskim tłumaczeniu) określenie "pomiar stopnia całkowitego spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia spełnianego w miarę upływu czasu" oznacza po prostu ujęcie przychodu proporcjonalnie do zrealizowanej części umownego zobligowania.

Przykład

Spółka "X" produkuje specjalistyczne wózki widłowe, które dostosowywane są do potrzeb klienta przez biuro konstrukcyjne. Spółka "X" otrzymała zamówienie na zautomatyzowany wysokościowy wózek poruszający się na specjalnych torach. Dodatkowo umowa przewiduje serwisowanie wózka przez 3 kolejne lata, które zidentyfikowano jako odrębne świadczenie.

W związku z tym, że zamówienie (produkcja wózka) jest w znaczącym stopniu dostosowane do potrzeb klienta oraz jednostka "X" ma egzekwowalne prawo do wynagrodzenia za wykonane prace, jej kierownictwo uznało, że umowa kwalifikuje się jako zobowiązanie do realizacji świadczenia w miarę upływu czasu. Świadczeniem realizowanym w czasie jest również serwis wózka.

W zaistniałej sytuacji na koniec każdego okresu sprawozdawczego (np. koniec roku, kwartału, a czasem miesiąca), należy określić stopień realizacji każdego ze świadczeń.

MSSF 15 wymaga, aby jednostka zastosowała jedną metodę pomiaru stopnia spełnienia zobowiązania dla każdego zidentyfikowanego świadczenia do wykonania. W przedstawionym przykładzie zidentyfikowano dwa różne świadczenia, w związku z tym należy określić dwie metody ujęcia przychodów z dwóch realizowanych świadczeń (wytworzenia wózka i późniejszego serwisu).

Należy podkreślić, że w niektórych przypadkach jednostka zastosuje jedną metodę do całej umowy (gdy w kontrakcie występuje jedno świadczenie lub kilka działań traktowanych jako pojedyncze świadczenie), w odniesieniu zaś do innych umów - do różnych zidentyfikowanych w nich świadczeń (np. odrębnie na świadczenia w postaci dostawy urządzenia i odrębnie dla późniejszej obsługi serwisowej). Co więcej, jednostka powinna stosować jedną metodę konsekwentnie w odniesieniu do podobnych świadczeń i w podobnych okolicznościach.

Jednostka ujmuje przychody w miarę upływu czasu tylko wtedy, gdy może dokonać racjonalnego pomiaru stopnia realizacji świadczenia, do czego konieczne jest posiadanie wiarygodnych informacji. W przypadku braku dostępu do wiarygodnych informacji warunkujących określenie stopnia spełnienia świadczenia, jednostka nie powinna ujmować przychodu, mimo że ponosi określone nakłady.

Przykład

Spółka "S" zawarła umowę na budowę hali produkcyjnej dla kontrahenta na jego gruncie. W związku z podpisaną umową jednostka przygotowała odpowiednią dokumentację i rozpoczęła kopanie fundamentów. W trakcie prowadzonych prac okazało się, że w miejscu planowanego budynku znajduje się niestabilny grunt, który wymaga umocnienia przed wylaniem fundamentów (znaczące dodatkowe nakłady). Na dzień bilansowy jednostka "S" nie jest w stanie określić jakich nakładów będzie wymagało od niej ukończenie budowy (odstąpienie od kontraktu lub jego renegocjacja nie są możliwe).

W zaistniałej sytuacji (w przypadku braku odpowiednich wiarygodnych informacji) kierownictwo jednostki "S" powinno rozważyć wstrzymanie ujmowania przychodów do momentu, gdy możliwe będzie określenie stopnia realizacji kontraktu na podstawie posiadanych informacji.

We wczesnych etapach realizacji umowy (bądź w innych sytuacjach) jednostka może nie być w stanie dokonać racjonalnego pomiaru wyników stopnia realizacji świadczenia, ale oczekuje, że odzyska koszty poniesione w przyszłości. W takich okolicznościach jednostka ujmuje przychody wyłącznie do wysokości kosztów poniesionych do momentu, w którym można dokonać racjonalnego pomiaru wyników spełniania zobowiązania do wykonania świadczenia (metoda zysku zerowego).

Wybierając metodę pomiaru stopnia spełnienia zobowiązania jednostka może wybrać metodę opartą na wynikach lub metodę opartą na nakładach. Dokonując wyboru metody kierownictwo jednostki powinno wziąć pod uwagę charakter dobra lub usługi, które jednostka zobowiązała się przenieść na rzecz klienta.

Metody pomiaru stopnia spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia
oparte na wynikach

Metody oparte na wynikach polegają na ujmowaniu przychodu na podstawie bezpośredniego pomiaru wartości dóbr lub usług przekazywanych klientowi, z uwzględnieniem pozostałych jeszcze do przekazania dóbr lub usług przyrzeczonych w umowie. Metody oparte na wynikach wymagają analizy dotychczas wykonanych świadczeń, oceny osiągniętych wyników i etapów, czasu trwania wykonywania świadczenia oraz liczby wyprodukowanych lub dostarczonych jednostek.

Przykład

Biuro pracy tymczasowej zawarło z klientem umowę, na mocy której dostarczy 5.000 roboczogodzin pracowników fizycznych. Cały kontrakt opiewa na kwotę: 150 tys. zł, co oznacza uśrednioną cenę roboczogodziny w wysokości: 30 zł.

Przyjmując metodę pomiaru stopnia realizacji świadczenia opartą na wynikach jednostka może ujmować przychód, przeliczając uśrednioną stawkę godzinową przez liczbę roboczogodzin zrealizowanych na rzecz klienta.

Standard wskazuje na możliwość ujęcia przychodu w kwocie, którą jednostka ma prawo zafakturować, jeżeli kwota zafakturowanego wynagrodzenia odpowiada bezpośrednio wartości świadczenia zrealizowanego dla klienta. Sytuacja taka występuje często, gdy jednostka świadczy usługi (np. usługi doradztwa podatkowego, informatycznego, prawnego) i nalicza klientowi umowną kwotę za każdą godzinę wykonanej usługi.

Rozważając zastosowanie metody opartej na wynikach, kierownictwo jednostki powinno ocenić czy takie rozwiązanie w rzetelny sposób będzie odzwierciedlać stopień realizacji świadczenia.

Jeśli na podstawie wyników nie można wycenić niektórych dóbr lub świadczonych usług, to wybrana metoda (oparta na wynikach) nie daje rzetelnego obrazu świadczenia wykonywanego przez jednostkę. Przykładowo metoda oparta na liczbie wyprodukowanych lub dostarczonych klientowi produktów nie będzie wiernie odzwierciedlać wyników jednostki w zakresie wykonania świadczenia, jeżeli na koniec okresu sprawozdawczego wyniki jednostki obejmują produkcję w toku lub wyroby gotowe, które znajdują się pod kontrolą klienta i które nie są uwzględnione w pomiarze wyników. Analogicznie produkcja pojedynczego składnika (budynku, maszyny itp.) nie będzie mogła być rozliczana tą metodą, chyba że konstrukcja obejmuje działania, których wartość można określić odrębnie.

Metody pomiaru stopnia spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia
oparte na nakładach (ang. input methods)

Wybór metody opartej na nakładach oznacza, że przychody będą ujmowane z uwzględnieniem działań jednostki lub ponoszonych przez nią nakładów przy realizacji świadczenia w stosunku do całkowitych oczekiwanych nakładów (odpowiednio działań) koniecznych do wypełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia.

Działania mogą obejmować różne formy aktywności realizowanych w związku ze świadczeniem (liczbę dostaw, liczbę przerobionych dokumentów, liczbę przezbrojeń maszyny itp.). Z kolei użyte w MSSF 15 określenie "nakłady" (ang. input) jest szerokim pojęciem i może obejmować różne czynniki, w tym (ale nie tylko) poniesione koszty.

Przykładowe czynniki, które można wykorzystać jako podstawę naliczania przychodów
 • ilość/liczba wykorzystanych materiałów, energii lub innych zasobów (do całkowitej oczekiwanej ilości/liczby materiałów, energii lub innych zasobów),
   
 • wartość wykorzystanych materiałów, energii lub innych zasobów (do całkowitej oczekiwanej wartości materiałów, energii lub innych zasobów),
   
 • liczba przepracowanych roboczogodzin lub maszynogodzin (do całkowitej oczekiwanej liczby roboczogodzin lub maszynogodzin),
   
 • wartość przepracowanych roboczogodzin lub maszynogodzin (do całkowitej oczekiwanej wartości roboczogodzin lub maszynogodzin),
   
 • poniesione koszty realizacji całego świadczenia lub określonych zasobów do całkowitej oczekiwanej wartości kosztów świadczenia lub określonych zasobów,
   
 • liczba przejechanych kilometrów w stosunku do całkowitej oczekiwanej liczby kilometrów do przejechania,
   
 • czas, który minął do całkowitego czasu trwania świadczenia itp.

To od kierownictwa jednostki zależy, który nośnik nakładów zostanie wykorzystany jako podstawa naliczania przychodów.

MSSF 15 przewiduje, że jeżeli działania lub nakłady jednostki są wykorzystywane równomiernie przez cały okres spełniania zobowiązania, jednostka może ujmować przychody metodą liniową.

Zastosowanie rozwiązania bazującego na nakładach wymaga od jednostki weryfikacji, czy ponoszone nakłady (lub odpowiednio działania) wiążą się z realizacją świadczenia przysparzającego klientowi korzyści oraz czy poniesione nakłady są proporcjonalne do stopnia realizacji świadczenia. Wystąpienie takich zdarzeń może powodować ograniczenie ujęcia przychodów w odniesieniu do nich lub/i odpowiednie korekty.

Przykład

Spółka "Z" podpisała umowę na wdrożenie systemu informatycznego u kontrahenta. Kierownictwo jednostki uznało, że właściwą podstawą ujmowania przychodów będą koszty ponoszone w związku z realizacją umowy do całkowitych oszacowanych kosztów projektu (budżetu projektu). W trakcie realizacji świadczenia w związku z błędami w planowaniu realizowanych prac jednostka nie jest w stanie samodzielnie zakończyć zlecenia. W związku z tym zatrudniono drogiego podwykonawcę.

W przedstawionej sytuacji jednostka "Z" nie ujmuje przychodów w oparciu o poniesione koszty wynikające z istotnych niedociągnięć przy spełnianiu zobowiązania przez jednostkę, które nie zostały uwzględnione w cenie określonej w umowie (zatrudnienie kosztownego podwykonawcy).


MSSF 15 nie narzuca wykorzystania żadnej konkretnej metody opartej na nakładach, w związku z tym to po stronie kierownictwa jednostki leży konieczność wyboru takiej metody, która w najwłaściwszy sposób odzwierciedla realizację świadczenia na rzecz klienta, które skutkuje uzyskaniem przez niego kontroli.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
8
9
11
13
14
15
16
19
20
22
23
24
26
27
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.