vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR - Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018

Problematyka szacowania kwoty przychodów

Definicja ceny transakcyjnej

Przychód z umów z klientami ujmowany jest po spełnieniu (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania świadczenia w cenie transakcyjnej przypisanej do tego świadczenia. Co charakterystyczne dla MSSF 15 cena transakcyjna nie jest definiowana na podstawie dokumentu księgowego (np. wystawionej faktury), lecz na podstawie oczekiwań jednostki gospodarczej.

Cena transakcyjna to kwota wynagrodzenia, które zgodnie z oczekiwaniem jednostki będzie jej przysługiwać w zamian za przekazanie klientowi przyrzeczonych dóbr lub usług, z wyłączeniem kwot pobranych w imieniu osób trzecich. Może to oznaczać, że wystawiając fakturę na określoną kwotę netto (+VAT), jednostka powinna ująć jedynie jej część jako przychód bądź też nie ujmować jej wcale (transakcje sprzedaży powiązane z umowami odkupu, które przypominają pożyczkę pod zastaw). Oczywiście podstawą ustalenia ceny transakcyjnej jest zazwyczaj umowa (która może przybierać różne formy), jednak to kierownictwo (lub osoby, na które delegowano prowadzenie rachunkowości) powinny dokonać oceny kwoty lub kwot wskazanych w umowie.

W celu ustalenia ceny transakcyjnej jednostka uwzględnia warunki umowy oraz stosowane przez nią zwyczajowe praktyki handlowe. Dla większości transakcji cena transakcyjna odzwierciedlona jest na fakturze (lub innym dokumencie) i to ona stanowi podstawę ujęcia przychodów. W przypadku bardziej wyrafinowanych transakcji jednostka musi jednak dokonać oceny w zakresie oczekiwanego wynagrodzenia. W takim przypadku jednostka gospodarcza powinna rozważyć następujące pytania:

 1. Czy wynagrodzenie ma charakter zmienny?
   
 2. Czy istnieją graniczne wartości szacunkowe wynagrodzenia zmiennego?
   
 3. Czy występuje istotny element finansowania w umowie?
   
 4. Czy pojawia się wynagrodzenie niegotówkowe (niepieniężne)?
   
 5. Czy istnieje jakieś wynagrodzenie należne klientowi?
Szacowanie kwoty przychodu, gdy wynagrodzenie zawiera elementy zmienne

W niektórych przypadkach jednostka gospodarcza może oczekiwać, że należne jej wynagrodzenie będzie się zmieniać w zależności od okoliczności lub stanów przyszłych lub ostatecznie będzie się różnić od wynagrodzenia umownego. Zgodnie z MSSF 15, wynagrodzenie zmienne może wystąpić m.in., gdy:

 • umowa przewiduje różne płatności w zależności od czynników zewnętrznych, np. wystąpienie określonych okoliczności lub brak wystąpienia określonego zdarzenia,
   
 • umowa (a czasem praktyka gospodarcza kontaktów z klientem) wskazuje na dodatki lub premie za wyniki (np. za szybkość realizacji usługi, realizację kolejnego etapu), które otrzymuje jednostka gospodarcza,
   
 • jednostka udziela upustów lub rabatów cenowych, które przyznawane są w późniejszym okresie w odniesieniu do zrealizowanych zamówień, bądź wiążą się z określonymi działaniami klienta (np. rabat za szybką zapłatę),
   
 • umowa przewiduje obniżkę wynagrodzenia lub jego cały lub częściowy zwrot (np. kar umowne) w związku z niewłaściwym wykonaniem umowy, nieprzyjęciem usługi itp.,
   
 • umowa przewiduje możliwość zwrotu wynagrodzenia przez jednostkę np. w związku ze zwrotem towaru przez nabywcę.

Element zmienny wynagrodzenia może wynikać z zapisów umownych, bądź też być skutkiem np. zwyczaju, praktyki handlowej, opublikowanej polityki cenowej lub konkretnych oświadczeń składanych klientowi, które budzą w nim uzasadnione oczekiwanie, że jednostka zaakceptuje kwotę wynagrodzenia niższą niż cena określona w umowie. Dodatkowo inne fakty i okoliczności mogą wskazywać, że jednostka zamierza, w momencie zawierania umowy z klientem, udzielić klientowi upustu cenowego.

MSSF 15 wskazuje dwie metody, które można wykorzystać przy oszacowaniu wartości przychodów, gdy pojawiają się elementy zmienne, tzn.:

1) metodę wartości oczekiwanej - wartość ta stanowi sumę iloczynów możliwych kwot wynagrodzenia i odpowiadających im prawdopodobieństw wystąpienia; wartość oczekiwana może być właściwym szacunkiem kwoty wynagrodzenia zmiennego, jeśli jednostka zawiera dużą liczbę podobnych umów;

2) metodę wartości najbardziej prawdopodobnej - wartość ta to pojedyncza, najbardziej prawdopodobna kwota z przedziału możliwych kwot wynagrodzenia (tj. pojedynczy najbardziej prawdopodobny wynik umowy); wartość najbardziej prawdopodobna może być właściwym szacunkiem kwoty wynagrodzenia zmiennego, jeśli umowa ma tylko dwa możliwe wyniki (np. jednostka albo uzyskuje premię za wyniki, albo nie).

Przyjęta metoda dla danej umowy powinna być konsekwentnie stosowania przez cały czas jej trwania. Należy wspomnieć, że wybór metody powinien odbywać się z uwzględnieniem posiadanych informacji, wiedzy i dotychczasowej praktyki. Kierownictwo powinno wybrać to rozwiązanie, które pozwoli jednostce dokładniej przewidzieć kwotę wynagrodzenia, do którego jest uprawniona.

Dokonując wyceny elementu zmiennego kierownictwo lub osoby delegowane powinny uwzględnić wszystkie informacje (historyczne, bieżące i prognozy), które są racjonalnie dostępne, oraz zidentyfikować odpowiednią liczbę możliwych kwot wynagrodzenia, których można oczekiwać z umowy. MSSF 15 przyjmuje, że informacje, które jednostka wykorzystuje w celu oszacowania kwoty wynagrodzenia zmiennego, są zwykle podobne do informacji, które kierownictwo jednostki wykorzystuje w trakcie procesu składania ofert oraz do ustalenia cen za przyrzeczone dobra lub usługi.

Przykład

Spółka budowlana zawarła kontrakt na budowę budynku magazynowego dla kontrahenta "X". Umowa przewiduje termin realizacji określony na 18 miesięcy. W przypadku wykonania umowy w tym terminie jednostka otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 7 mln zł. W przypadku przyśpieszenia realizacji budowy i ukończenia jej w ciągu 15 miesięcy, spółka otrzyma dodatkową premię w kwocie: 400 tys. zł. Z kolei każdy dwumiesięczny okres wydłużenia realizacji kontraktu będzie oznaczać zmniejszenie należnego wynagrodzenia o 5% od kwoty bazowej (7 mln zł). Ile wynosi cena transakcyjna wskazanego świadczenia?

Kierownictwo jednostki może wykorzystać metodę wartości oczekiwanej lub metodę wartości najbardziej prawdopodobnej. Pierwsza z nich - metoda wartości oczekiwanej - zakłada określenia prawdopodobieństwa dla różnych zidentyfikowanych scenariuszy realizacji umowy.

     Wariant I - realizacja w terminie umownym - przychód: 7 mln zł

     Wariant II - realizacja w przyśpieszonym terminie - przychód: 7,4 mln zł

     Wariant III - realizacja z opóźnieniem 2 miesięcy - przychód: 6,65 mln zł

     Wariant IV - realizacja z opóźnieniem 4 miesięcy - przychód: 6,3 mln zł

     Wariant V - realizacja z opóźnieniem 6 miesięcy - przychód: 5,95 mln zł

Kierownictwo powinno rozważyć prawdopodobieństwo wystąpienia każdego ze wskazanych wariantów. Przypisanie takiego prawdopodobieństwa nie jest sprawą łatwą i oczywistą. Można (a wręcz należy) wykorzystać tutaj wcześniejsze doświadczenia, a także prognozy/plany, uwzględnić dostępność siły roboczej, materiałów i zasobów rzeczowych możliwych do realizacji zlecenia. Przykładowo dane historyczne mogą pokazywać, że większość tego typu umów (np. 50%) było realizowanych w umownym czasie, 40% to sytuacje realizacji znacząco szybszej niż umowna (wpisujące się w krótszy okres realizacji kontraktu), 8% to wydłużenie realizacji do 2 miesięcy i 1% wydłużenia do 4 i 6 miesięcy. Jednostka ocenia, że ma wystarczające zasoby, aby zrealizować zlecenie w wariancie przyśpieszonym. Oczywiście może pojawić się tutaj ocena ekspercka kierownika projektu (lub innej osoby), która będzie odzwierciedlać wszystkie realne okoliczności i warunki jego realizacji. Jeżeli "z góry" kierownictwo założy, że nie będzie "walczyć" o dodatkową premię, to wariant 7,4 mln zł powinien być odrzucony. Jeżeli jednak bierze pod uwagę takie rozwiązanie, to dla podanych informacji wartość oczekiwana będzie liczona w sposób zaprezentowany poniżej.

Wariant Kwota w mln zł Prawdopodobieństwo
realizacji
Kwota w mln zł ważona
prawdopodobieństwem
Wariant I 7 50% 3,5
Wariant II 7,4 40% 2,96
Wariant III 6,65 8% 0,532
Wariant IV 6,3 1% 0,063
Wariant V 5,95 1% 0,0595
Wartość oczekiwana 7,1145 mln zł

Cena transakcyjna ustalona metodą wartości oczekiwanej może w ogóle nie odpowiadać rzeczywistemu, ostatecznemu przychodowi z umowy. Wartość oczekiwana ustalona w momencie zawarcia umowy będzie jednak podlegać weryfikacjom w trakcie jej trwania. Przynajmniej na koniec każdego okresu sprawozdawczego jednostka powinna dokonać aktualizacji szacowanych cen transakcyjnych, aby odzwierciedlić okoliczności występujące na koniec okresu sprawozdawczego oraz zmiany okoliczności w trakcie okresu. Zmiany ceny transakcyjnej ujmowane są jako korekty przychodów w okresie sprawozdawczym, w którym nastąpiła ich zmiana. Konieczność weryfikacji oznacza, że ostatecznie (pod koniec trwania umowy) zostanie określony wariant 100%, np. wariant III, co da oczekiwaną wartość przychodu równą rzeczywistemu (6,65 mln zł × 100%). Skumulowana kwota przychodu musi być zatem skorygowana to tej wartości, co może wywołać odwrócenie (korektę) części przychodu ujętego dotychczas przez wynik finansowy roku, w którym następuje rozliczenie.

Druga zaproponowana w MSSF 15 metoda to wykorzystanie wartości najbardziej prawdopodobnej. W kontekście zaprezentowanego przykładu wartością taką będzie kwota: 7 mln zł. Na każdy dzień bilansowy (a także na koniec rozliczenia umowy) jednostka dokona wówczas weryfikacji swojego oczekiwania co do realizacji kontraktu. W momencie wystąpienia przesłanek zmiany czasu realizacji umowy (np. najbardziej prawdopodobny stawia wariant II), jednostka ujmie korektę przychodów w okresie sprawozdawczym, gdy dokonano takiej weryfikacji.

Od strony praktycznej wskazane wymagania mogą być bardzo uciążliwe w codziennej pracy księgowego. Dlatego też należy rozważyć ich implementację na poziomie poszczególnych kontraktów jedynie dla największych z nich. W przypadku pozostałych (np. o niewielkiej wartości jednostkowej) możliwe jest ich zastosowanie na poziomie grupy zbliżonych transakcji.

Przykład

Spółka "X" sprzedaje materiały budowlane. Polityka sprzedażowa "X" przewiduje, że w przypadku, gdy klient w danym roku kalendarzowym kupi towary za kwotę wyższą niż: 500 tys. zł (netto), wszystkie wystawione w danym roku dla niego faktury na kwotę przekraczającą (indywidualnie): 100 tys. zł (netto) zostaną skorygowane - otrzyma rabat 5% dla każdej z nich wraz z fakturą korygującą w kolejnym roku. W I kwartale 2018 r. spółka "X" wystawiła faktury na łączną kwotę: 18 mln zł. W tej wartości pojawiło się 20 faktur na kwotę przekraczającą: 100 tys. zł (łącznie ich wartość to: 4 mln zł), przy czym 4 z nich na łączną kwotę: 700 tys. zł dla jednego klienta. Przegląd danych za 2017 r. obrazuje, że 80% klientów, którzy kupowali towary na kwotę wyższą niż: 100 tys. zł przekroczy próg: 500 tys. zł w ujęciu rocznym. W jakiej kwocie jednostka powinna ująć przychód w I kwartale 2018 r. dla potrzeb MSSF 15?

Jednostka powinna skorygować ujętą kwotę przychodów (18 mln zł) o:

1) oczekiwany rabat dla klienta, który przekroczył wymagany próg; w tym przypadku korekta wyniesie: 700 tys. zł × 0,05 = 35 tys. zł,

2) oczekiwany rabat dla klientów, którzy kupili towary za kwoty wyższe niż 100 tys. zł; oszacowana wartość rabatu wyniesie: 4 mln zł - 0,7 mln zł) × 0,05 × 0,8 = 132 tys. zł.

W przedstawionej sytuacji jednostka powinna skorygować ujęte przychody za I kwartał 2018 r. i stan należności handlowych na 31 marca 2018 r. o łączną kwotę: 167 tys. zł. Jeżeli jednostka otrzymała już płatności, to powinna ująć zobowiązanie do zwrotu wynagrodzenia, jeżeli po jego otrzymaniu oczekuje, że zwróci jego część lub całość klientowi. Zobowiązanie do zwrotu wynagrodzenia wyceniać należy w kwocie otrzymanego wynagrodzenia (lub należności), do którego - zgodnie z oczekiwaniem jednostki - nie jest ona uprawniona (tj. w wysokości kwot nieujętych w cenie transakcyjnej).

Zwracamy uwagę, iż zmienność wynagrodzenia może być związana z jego potencjalnym obniżeniem, jak i podwyższeniem (jednostka może uwzględnić oczekiwane dodatkowe kwoty wynagrodzenia, których wystąpienie lub wysokość nie są pewne). W odniesieniu do wielkości zmiennych MSSF 15 wprowadził pewne obostrzenia.

Graniczne wartości szacunkowe wynagrodzenia zmiennego

Jednostka ma prawo zaliczyć do ceny transakcyjnej oszacowaną część lub całość kwoty zmiennego wynagrodzenia, jednak wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest wysoce prawdopodobne, że nie nastąpi odwrócenie znaczącej części skumulowanych przychodów w przyszłości. Jeżeli zatem jednostka może liczyć na premię z tytułu szybszej realizacji kontraktu, lecz prawdopodobieństwo jej realizacji jest niskie, dodatkowa premia nie jest uwzględniana w kalkulacji ceny transakcyjnej. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku, gdy cena transakcyjna uzależniona jest w pewnej części od silnie wahających się czynników zewnętrznych. W takiej sytuacji istnieje znaczące ryzyko, że w przyszłości (w momencie ostatecznego rozliczenia kontraktu) ceny rynkowe będą niekorzystne dla jednostki i musiałaby odwrócić ujęty przychód.

MSSF 15 (paragraf 57) podaje następujące okoliczności wskazujące, że może wystąpić znaczące ryzyko odwrócenia przychodów lub ich wyksięgowania:

1) kwota wynagrodzenia jest bardzo podatna na wpływ czynników zewnętrznych wobec jednostki, np. wynagrodzenie uzależnione jest od wahań na rynku, oceny lub działań osób trzecich, warunków pogodowych czy wysokiego ryzyka utraty przydatności przyrzeczonych dóbr lub usług; jeżeli zatem wysokość przychodu uzależniona jest np. od niestabilnych czynników zewnętrznych (ropa naftowa), to występuje wyraźna przesłanka, aby nie uwzględniać zmiennej część wynagrodzenia w kalkulacji przychodów do momentu "fixingu" zmiennej dla umowy;

2) fakt, iż nie oczekuje się ustania niepewności co do kwoty wynagrodzenia w długim okresie; jeżeli zatem możliwość odwrócenia przychodu występuje w długim okresie czasu, to jednostka powinna rozważyć pominięcie elementu zmiennego;

3) doświadczenie jednostki (lub inne informacje) dotyczące podobnych umów jest ograniczone lub na podstawie doświadczenia jednostki (lub innych dowodów) nie da się sporządzić odpowiednich prognoz;

4) jednostka oferuje w szerokim zakresie ustępstwa cenowe lub dokonuje zmian warunków płatności i warunków podobnych umów w podobnych okolicznościach;

5) umowa przewiduje dużą liczbę i szeroki przedział możliwych kwot wynagrodzenia.

W związku z tym w przypadku wystąpienia wskazanych zdarzeń jednostka powinna zastosować podejście ostrożnościowe i nie doliczać elementu zmiennego do wynagrodzenia.

Wyodrębnienie istotnego elementu finansowania w umowie z klientem

Ustalając cenę transakcyjną, jednostka powinna skorygować przyrzeczoną kwotę wynagrodzenia o zmianę wartości pieniądza w czasie, jeśli rozkład płatności uzgodniony między stronami daje klientowi lub jednostce istotnie korzyści z tytułu finansowania przekazania dóbr lub usług klientowi. W takich okolicznościach kierownictwo jednostki powinno uznać, że umowa zawiera istotny element finansowania. Istotny element finansowania może występować bez względu na to, czy jest wyraźnie określony w umowie, czy też wynika z warunków płatności uzgodnionych przez strony umowy.

Wyodrębnienie istotnego elementu finansowania spowoduje ujęcie przychodu w kwocie, którą klient zapłaciłby za przyrzeczone dobra lub usługi, gdyby zapłata nastąpiła w gotówce w chwili przekazania dóbr lub usług klientowi (tj. cenę sprzedaży gotówkowej).

Przeprowadzając ocenę, czy umowa zawiera element finansowania oraz czy jest on istotny dla umowy, kierownictwo jednostki powinno wziąć pod uwagę wszystkie istotne fakty i okoliczności. Do czynników, które należy wziąć pod uwagę należą:

1) różnica między kwotą przyrzeczonego wynagrodzenia a ceną sprzedaży gotówkowej przyrzeczonych dóbr lub usług; oraz

2) przewidywany okres od momentu przekazania przyrzeczonych dóbr lub usług klientowi do momentu zapłaty, jak i stopy procentowe obowiązujące na danym rynku.

Określając stopę procentową należy wykorzystać stopę dyskontową, która zostałaby zastosowana w przypadku zawarcia oddzielnej transakcji finansowania pomiędzy jednostką a jej klientem w momencie zawarcia umowy. Stopa ta odzwierciedla charakterystykę kredytową strony otrzymującej finansowanie w ramach umowy, jak również wszelkie zastawy i zabezpieczenia dostarczane przez klienta lub jednostkę, w tym aktywa przenoszone na mocy umowy.

Przykład

15 marca 2017 r. spółka "X" sprzedała specjalistyczną maszynę produkcyjną za kwotę: 1 mln zł (kwota netto z faktury). Umowa przewiduje, że spółka "X" otrzyma zapłatę w dwóch ratach: 500 tys. zł - 31 lipca 2017 r. i 500 tys. zł - 15 lipca 2018 r. W przedstawionej sytuacji spółka "X" finansuje kontrahenta wydając mu maszynę produkcyjną, z której może on korzystać i odraczając znacząco zapłatę. W związku z tym powinna ująć przychód dla potrzeb MSSF nie w kwocie: 1 mln zł, lecz w kwocie zdyskontowanej, uwzględniającej zmianę wartości pieniądza w czasie. Zakładając stopę procentową (nominalną) charakterystyczną dla nabywcy na poziomie 4%, wartość przychodu ze sprzedaży w dniu 15 marca 2017 r. wyniosła: 966.977 zł. Kwota ta odzwierciedla zdyskontowane płatności: 500 tys. zł z końca lipca 2017 r., tj.: [500 tys. zł : (1 + 0,04 : 365 × 138)], oraz z 15 lipca 2018 r., tj.: [500 tys. zł : (1,04 × (1 + 0,04 : 365 × 122)].

Różnica między ustaloną kwotą przychodu ze sprzedaży i kwotą należną (1 mln zł - 966.977 zł = 33.023 zł) ujmowana jest oddzielnie w rachunku zysków i strat jako przychód z tytułu odsetek.

W sytuacji gdy okres finansowania jest krótki lub stopy procentowe są bardzo niskie, skutek dyskontowania będzie zazwyczaj nieznaczący. MSSF 15 wskazuje, że jako praktyczne ułatwienie można przyjąć brak dyskontowania kwot, gdy płatności są oczekiwane w ciągu 1 roku po realizacji świadczenia. Dodatkowo należy przyjąć, że istotny element finansowania nie występuje w umowie, jeżeli wystąpiły następujące zdarzenia:

1) nabywca zapłacił za dobra lub usługi z góry i to on decyduje o momencie przekazania tych dóbr lub usług;

2) znaczna część wynagrodzenia ma charakter zmienny, a kwota lub rozkład w czasie tego wynagrodzenia zależy od wystąpienia lub niewystąpienia w przyszłości określonego zdarzenia, na które ani klient, ani jednostka zasadniczo nie mają wpływu (np. gdy wynagrodzenie stanowi opłatę uzależnioną od wielkości sprzedaży);

3) różnica między przyrzeczonym wynagrodzeniem a ceną sprzedaży gotówkowej wynika z powodów innych niż finansowanie klienta.

Ustalenie przychodu, gdy umowa przewiduje wynagrodzenie
w formie innej niż pieniężna

W przypadku gdy umowa przewiduje, że klient przekaże wynagrodzenie w formie innej niż pieniężna, jednostka wycenia wynagrodzenie niepieniężne (lub przyrzeczenie zapłaty wynagrodzenia niepieniężnego) w wartości godziwej. Jeśli nie można oszacować wartości godziwej wynagrodzenia niepieniężnego (np. klient oferuje w zamian za dostawę własną usługę, której nie można wycenić), to wynagrodzenie ustala się pośrednio przez odniesienie do indywidualnej ceny sprzedaży dóbr lub usług przyrzeczonych klientowi (lub klasie klientów) w zamian za wynagrodzenie. Jeżeli klient obok zapłaty pieniężnej przekazuje jednostce dodatkowe świadczenia niepieniężne (np. materiały, sprzęt, usługi), to związane z realizacją umowy, nad którymi jednostka uzyskuje kontrolę, świadczenia niepieniężne dodaje się do wartości świadczenia pieniężnego (powiększają one cenę transakcyjną/przychód, a następnie koszt w momencie ich wykorzystania). W sytuacji gdy klient przekazuje jednostce pewne zasoby, lecz utrzymuje cały czas nad nimi kontrolę, otrzymane świadczenia nie zwiększają ceny transakcyjnej. Wskazane zapisy będą szczególnie przydatne w przypadku transakcji barterowych.

Ujęcie wynagrodzenia należnego klientowi jako obniżenie przychodów

Wynagrodzenie należne klientowi obejmuje środki pieniężne, które jednostka płaci lub zamierza zapłacić klientowi lub innym podmiotom, które kupują dobra lub usługi jednostki od klienta. Wynagrodzenie to może wiązać się z określonymi działaniami klienta lub innymi czynnikami. Dla potrzeb MSSF 15 jednostka ujmuje wynagrodzenie należne klientowi jako obniżenie ceny transakcyjnej, a tym samym jako obniżenie przychodów, chyba że można je przypisać do odrębnych dóbr lub usług, które klient przekazuje na rzecz jednostki. Jeśli wynagrodzenie należne klientowi stanowi zapłatę klienta za odrębne dobra lub usługi, to zakup należy ująć w normalny sposób - jako zakup dobra lub usługi oraz zapłatę za nie. W sytuacji gdy kwota wynagrodzenia należnego klientowi przekracza wartość godziwą odrębnego dobra lub odrębnej usługi, które jednostka otrzymuje od klienta, jednostka ujmuje tę nadwyżkę jako zmniejszenie ceny transakcyjnej. Jeżeli jednostka nie może racjonalnie oszacować wartości godziwej dóbr lub usług otrzymanych od klienta, to ujmuje całość wynagrodzenia należnego klientowi jako obniżenie ceny transakcyjnej.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
8
9
11
13
14
15
16
19
20
22
23
24
26
27
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.