vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR - Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018

Podział ceny transakcyjnej na różne zidentyfikowane świadczenia

Zasady podziału ceny transakcyjnej

Jednostka przypisuje umowną cenę transakcyjną do każdego wyodrębnionego zobowiązania do wykonania świadczenia w kwocie wynagrodzenia, które - zgodnie z oczekiwaniem jednostki - przysługuje jej w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług klientowi. Przypisanie takie powinno nastąpić proporcjonalnie do indywidualnej ceny sprzedaży zidentyfikowanych dóbr lub usług.

Indywidualna cena sprzedaży to cena, po której jednostka sprzedałaby oddzielne dobra lub usługi klientowi. Najlepszym odzwierciedleniem tego parametru jest obserwowalna cena dobra lub usługi w przypadku, gdy jednostka sprzedaje dobro lub usługę oddzielnie w podobnych okolicznościach i podobnym klientom. W wielu przypadkach cena określona w umowie lub cenniku, w którym wymieniono dobro lub usługę, może być uznana za indywidualną cenę sprzedaży tego dobra lub usługi, jednak nie jest to rozwiązanie zawsze uzasadnione.

Przykład

Spółka "Z" jest producentem okien, które dostarcza swoim klientom do wymaganych przez nich lokalizacji. Obok dostaw okien, spółka "Z" oferuje również ich montaż po cenach określonych w cenniku. Montaż okien jest traktowany jako odrębna usługa (uwidoczniona na fakturze), jednak w większości przypadków dotyczy okien sprzedanych przez spółkę "Z". Przeciętna cena montażu okna wynosi 15% jego wartości. W październiku 2017 r. spółka otrzymała zamówienie od dewelopera na dostawę 100 okien w nowej lokalizacji wraz z ich montażem. W ramach umowy spółka zobowiązała się również odinstalować i ponownie zainstalować 40 okien niepoprawnie założonych przez innego wykonawcę. Cena za całe świadczenie została określona na 100 tys. zł netto. Do końca grudnia 2017 r. spółka dostarczyła na teren budowy 60 z zamówionych okien i zainstalowała 21 z nich. Ze względu na warunki pogodowe montaż pozostałych (39) został opóźniony. W okresie tym udało się również wymontować i poprawnie zainstalować 40 okien nieprawidłowo zamontowanych przez poprzedniego wykonawcę. W związku ze składowaniem okien na terenie budowy spółka i deweloper podpisali umowę składowania (zgodnie z umową odbiór nastąpi dopiero po instalacji wszystkich zamówionych okien). Czy i w jakiej części jednostka powinna ująć przychód na zawartej transakcji?

W przedstawionej sytuacji spółka "Z" musi dokonać oceny zawartej umowy i odnieść się przynajmniej do następujących zagadnień:

 1. Czy dostawę nowych okien i ich montaż, a także poprawne zainstalowanie 40 innych okien traktować jako odrębne elementy transakcji?
   
 2. Jeżeli dostawa nowych okien, ich montaż oraz ponowna instalacja 40 innych są traktowane jako odrębne świadczenia, to jaką część ceny transakcyjnej należy przypisać do każdego z tych elementów?
   
 3. Czy każde ze zidentyfikowanych zobligowań jest świadczeniem realizowanym w czasie czy świadczeniem spełnianym w określonym momencie?

O ile dostawa nowych okien i ich montaż mogą być uznane za łączne świadczenie, o tyle ponowna instalacja okien wadliwie zainstalowanych przez poprzedniego kontrahenta może stanowić odrębne działanie podlegające osobnemu ujęciu. W związku z tym przychód na umowie należy rozdzielić na zidentyfikowane świadczenia. Kierownictwo spółki "Z", dokonując takiego podziału, powinno dokonać alokacji ceny transakcyjnej do dostawy i montażu 100 nowych okien oraz ponownej instalacji 40 "starych". Zakładając, że ponowny montaż jest zbliżony do pierwotnego montażu i przychód z tego tytułu wynosi 15% ceny okna spółka "Z" może dokonać podziału ceny umownej na podstawie indywidualnych cen sprzedaży. Podział taki może przebiegać w następujący sposób:

Działania Ceny transakcyjne
poszczególnych działań
w jednostkach umownych
(np. cena sprzedaży
jednego okna to 1 zł)
Łączna cena
transakcyjna
Przypisanie ceny
transakcyjnej
Dostawa 100 okien 100 zł (cena 100 okien) 100.000 zł 100.000 : 121 × 115 = 95.041 zł
Montaż 100 okien 15 zł (cena montażu 100 okien)
Ponowna instalacja
40 okien
6 zł (cena instalacji 40 okien) 100.000 : 121 × 6 = 4.959 zł
Razem 121 zł 100.000 zł 100.000 zł

W związku z zakończeniem realizacji drugiego świadczenia przed końcem roku, spółka "Z" powinna ująć przychód na tym działaniu (jeżeli oczekuje zamknięcia umowy i zrealizowania korzyści ekonomicznych). Z kolei ujęcie świadczenia pierwszego (dostawa i montaż) uzależnione jest od oceny czy są to świadczenia realizowane w czasie, czy w określonym momencie. W przedstawionej sytuacji pojawiają się wyraźne przesłanki do uznania tego świadczenia za realizowane w czasie, w konsekwencji czego jednostka powinna ująć przychód na dzień bilansowy proporcjonalnie do oszacowanego stopnia jego zrealizowania.

Należy podkreślić, że nie zawsze cena cennikowa lub umowna może być uznana za odzwierciedlenie indywidualnej ceny transakcyjnej. Sytuacja taka zazwyczaj występuje, gdy dodatkowe świadczenia nie są oferowane na warunkach rynkowych innym kontrahentom.

Przykład

Spółka "X" dostarcza internet szerokopasmowy do mieszkań. Jako element działań promocyjnych wraz z podpisaniem nowej umowy na 2 lata klient otrzymuje możliwość kupienia za 1 zł/szt. drobnego sprzętu AGD (np. termometru elektronicznego, wkrętarki).

Spółka "X" identyfikuje dwa odrębne świadczenia wynikające z umowy - świadczenie dostępu do internetu oraz sprzedaż dodatkowego urządzenia.

W przedstawionej sytuacji pojawia się cena umowna (i zarazem cennikowa) sprzedaży urządzenia równa: 1 zł/szt., jednak nie może być ona uznana za cenę przypisaną do tego dobra, ponieważ jej uzyskanie wiąże się z zawarciem 2-letniej umowy na inną usługę. Przyjęcie ceny umownej (lub cennikowej) jako elementu odzwierciedlającego indywidualną cenę sprzedaży byłoby możliwe, gdyby spółka "X" sprzedawała suszarki, wkrętarki bez żadnych dodatkowych wymagań (podpisywania 2-letniej umowy) po tej cenie (1 zł/szt.). W zaistniałej sytuacji konieczne jest określenie ceny sprzedaży danego składnika AGD, a następnie odpowiednie alokowanie upustu cenowego (problem omówiono w dalszej części).


Przykład

Spółka "R" produkuje i sprzedaje napoje. W celu utrzymania dobrych relacji z właścicielami małych sklepów niesieciowych spółka "R" prowadzi dodatkowe zachęty - jeżeli kontrahent złoży w danym miesiącu jednorazowe zamówienie nie mniejsze niż: 5.000 zł, spółka "R" organizuje na własny koszt jednodniową akcję promocyjną. Kierownictwo spółki "R" identyfikuje oba elementy (sprzedaż napojów i akcję promocyjną) jako dwa odrębne świadczenia zgodnie z MSSF 15.

W związku z identyfikacją różnych świadczeń kierownictwo spółki "R" staje przed problemem podziału ceny: 5.000 zł na dwa elementy. Jeżeli indywidualna cena sprzedaży nie jest bezpośrednio obserwowalna bądź cena umowna nie może być uznana za indywidualną cenę sprzedaży, jednostka staje przed problemem jej oszacowania. Szacując ten parametr wyceny należy uwzględnić wszystkie posiadane informacje, w tym warunki rynkowe, czynniki specyficzne dla jednostki, informacje o kliencie lub klasie klientów oraz te informacje, które są racjonalnie dla niej dostępne. Jednostka powinna wykorzystać w jak największym stopniu dające się zaobserwować dane wejściowe i konsekwentnie stosować te same metody szacowania w podobnych okolicznościach.


Należy podkreślić, że MSSF 15 nie narzuca żadnej konkretnej metody - to od kierownictwa jednostki zależy, jakie rozwiązanie w określonych okolicznościach zastosować. Podane w standardzie rozwiązania należy zatem traktować jako możliwe (lecz nienarzucone) techniki.

Podane w MSSF 15 możliwe rozwiązania to:

1) podejście rynkowe bazujące na ocenie cen rynkowych identycznych lub zbliżonych dóbr lub usług, które jednostka mogłaby uzyskać z transakcji bądź cen stosowanych przez jej konkurentów (po ewentualnym dostosowaniu w celu odzwierciedlenia marż i kosztów jednostki); biorąc za podstawę analizy podany powyżej przykład spółki "R" (producenta napojów), indywidualną ceną sprzedaży napojów może być kwota 5.000 zł, a ceną dodatkowego świadczenia (akcji promocyjnej) cena takiego świadczenia na rynku (np. 500 zł); w takim przypadku łączna cena umowna (kwota 5.000 zł netto za napoje i działania promocyjne) dzielona jest proporcjonalnie do cen indywidualnych - przychód na sprzedaży napojów wyniesie: 5.000 × 5.000 : 5.500 = 4.545 zł, podczas gdy przychód na świadczeniu promocyjnym wyniesie: 5.000 : 5.500 × 500 = 455 zł;

2) podejście "koszt plus marża" bazujące na oczekiwanych kosztach wypełnienia świadczenia powiększonych o odpowiednią marżę określoną dla danego dobra lub danej usługi; w powyższym przykładzie rozwiązanie to dotyczyłoby np. kosztów akcji promocyjnej ponoszonych przez spółkę "R" dla swojego klienta, powiększonych o narzut marży;

3) podejście rezydualne, polegające na określeniu wartości danego świadczenia poprzez odjęcie od łącznej ceny transakcyjnej znanych (obserwowalnych) indywidualnych cen sprzedaży innych dóbr lub usług przyrzeczonych w umowie; rozwiązanie to może być zastosowane, jeżeli jest spełniony jeden z warunków:

a) jednostka sprzedaje to samo dobro lub tę samą usługę różnym klientom (jednocześnie lub niemal jednocześnie) po bardzo zróżnicowanych cenach; w wyniku tego nie da się wyodrębnić reprezentatywnej indywidualnej ceny sprzedaży na podstawie wcześniejszych transakcji lub innych obserwowalnych dowodów, lub

b) jednostka nie określiła jeszcze ceny za dane dobro lub daną usługę, a dobro lub usługa nie były wcześniej sprzedawane odrębnie (tj. cena sprzedaży jest niepewna).

Jeśli określone w umowie odrębne świadczenia mają bardzo zróżnicowane lub niepewne indywidualne ceny sprzedaży, jednostka może oszacować te parametry stosując różne metody łącznie.

Przypisanie upustu cenowego do świadczeń

W praktyce gospodarczej często stosowaną praktyką jest przyznawanie upustów cenowych, jeżeli klient kupuje dobra lub usługi w pakiecie lub pakietach. MSSF 15 przewiduje, że jednostka powinna przypisać upust cenowy (z pewnymi wyjątkami omówionymi w dalszej części) proporcjonalnie do wszystkich świadczeń określonych w umowie. Proporcjonalne przypisanie upustu w takich okolicznościach wiąże się z alokacją ceny transakcyjnej do każdego zobligowania (świadczenia) w oparciu o proporcjonalną indywidualną cenę sprzedaży poszczególnych odrębnych dóbr lub usług.

Przykład

Lokalny operator telewizji cyfrowej "A" oferuje następujące usługi swoim abonentom:

 • dostęp do telewizji cyfrowej za: 30 zł miesięcznie (przy podpisaniu umowy na 1 rok),
   
 • dostęp do internetu: 45 zł miesięcznie (przy podpisaniu umowy na 1 rok),
   
 • sprzedaż routera obsługującego wifi: 80 zł/szt.

Zamawiając jednoczęściowy pakiet usług telewizji cyfrowej i dostępu do internetu abonent może kupić router po promocyjnej cenie: 1 zł oraz otrzymuje rabat na dostęp do internetu w wysokości: 25 zł miesięcznie przez pierwsze 6 miesięcy umowy.

W przedstawionej sytuacji, mimo przypisania rabatów do określonych świadczeń (dostawa routera oraz świadczenie dostępu do internetu), jednostka gospodarcza powinna dokonać ich podziału na wszystkie świadczenia. Rabat w łącznej kwocie: 229 zł (tj. 6 × 25 + 79) jest alokowany proporcjonalnie do zidentyfikowanych świadczeń. Alokacja taka może przebiegać przykładowo w następujący sposób:

Świadczenie Indywidualna cena sprzedaży Łączny upust Przypisanie
upustu
Cena po upuście Cena
po upuście
(na jednostkę)
Telewizja 12 m-cy × 30 zł = 360 zł 229 zł 229 × 360 : 980 = 84 zł 276 zł 23 zł/m-c
Internet 12 m-cy × 45 zł = 540 zł 229 × 540 : 980 = 126 zł 414 zł 34,5 zł/m-c
Router 80 zł 229 × 80 : 980 = 19 zł 61 zł 61 zł/szt.
Razem 980 zł 229 zł 229 zł 751 zł ________

Przedstawiona powyżej kalkulacja wskazuje, że jednostka powinna ująć przychód na sprzedaży routera w wysokości nie: 1 zł, ale: 61 zł. Dodatkowo powinna ujmować miesięczne przychody z tytułu usługi telewizji w kwocie: 23 zł oraz internetu: 34,5 zł, mimo że rabat umowny w ogóle nie dotyczy dostępu do telewizji cyfrowej.

Występowanie upustów cenowych wymaga od kierownictwa oceny, czy dotyczą one wszystkich zidentyfikowanych świadczeń, dóbr i usług, czy jedynie niektórych z nich. Jednostka może przypisać upust cenowy w całości do pojedynczego zidentyfikowanego świadczenia (lub do wyróżnionej grupy świadczeń) tylko wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące kryteria:

 • jednostka regularnie sprzedaje oddzielnie każde z odrębnych dóbr lub z odrębnych usług określonych w umowie (lub każdy pakiet odrębnych dóbr lub usług),
   
 • jednostka regularnie sprzedaje oddzielnie pakiet (lub pakiety) niektórych dóbr lub usług z upustem w stosunku do indywidualnej ceny sprzedaży w każdym pakiecie,
   
 • upust, który można przypisać do każdego pakietu dóbr lub usług określonych w poprzednim punkcie jest zasadniczo taki sam jak upust określony w umowie, a analiza dóbr lub usług w każdym pakiecie stanowi obserwowalny dowód istnienia zobowiązania (lub zobowiązań) do wykonania świadczenia, do którego (lub których) ma zastosowanie całkowity upust określony w umowie.

Wskazane kryteria najlepiej zobrazować na przykładzie.

Przykład

Lokalny operator telewizji cyfrowej "B" oferuje następujące usługi swoim abonentom:

 • dostęp do telewizji cyfrowej za: 30 zł miesięcznie,
   
 • dostęp do internetu: 45 zł miesięcznie,
   
 • sprzedaż routera obsługującego wifi: 80 zł/szt.

Zamawiając usługę dostępu do internetu na dwa lata (24 miesięcy) abonent może kupić router za: 1 zł. Jeżeli abonent zawrze umowę na dostawę telewizji cyfrowej na dwa lata, otrzymuje to świadczenie nieodpłatnie przez pierwsze trzy miesiące. Jeżeli abonent jednocześnie zawrze umowę telewizji i dostawy internetu na 2 lata, otrzyma możliwość zakupu routera za: 1 zł, 3 miesiące telewizji za darmo oraz dodatkowe 4 pierwsze miesiące internetu za darmo.

W przedstawionym przykładzie pojawiają się 3 upusty cenowe:

 • sprzedaż routera za: 1 zł (w przypadku zawarcia umowy na świadczenie dostępu do internetu na 24 miesiące), co w porównaniu z jego ceną indywidualną (80 zł) daje upust: 79 zł,
   
 • nieodpłatne 3 pierwsze miesiące świadczenia dostępu do telewizji cyfrowej (w przypadku zawarcia umowy na 24 miesiące) co daje upust w wysokości: 90 zł (tj. 3 × 30 zł), oraz
   
 • nieodpłatne świadczenie internetu przez 4 miesiące (jednoczesne zawarcie umowy na internet i telewizję cyfrową), co oznacza upust w wysokości: 180 zł (tj. 4 × 45).

Przedstawione upusty cenowe podlegają rozliczeniu w różnej kolejności, ponieważ wiążą się z określonymi pakietami dóbr/usług. Upust cenowy związany z promocyjną sprzedażą routera (79 zł) rozliczany jest w ramach sprzedaży routera i świadczenia usługi dostępu do internetu (byłby on przyznany bez względu na usługę telewizji cyfrowej). Z kolei upust dotyczący telewizji wiąże się jedynie z tym świadczeniem - zawarcie umowy na 24 miesiące jedynie na to świadczenie dawałoby prawo do takiej obniżki ceny. Jedynie upust dotyczący świadczenia internetu (180 zł) wiąże się z całym, łącznym pakietem trzech odrębnych świadczeń. Przykładowe rozliczenie upustu prezentuje poniższa tabela:

Świadczenie Indywidualna cena sprzedaży Upust I Rozliczenie upustu I Cena po
upuście I
Upust II Rozliczenie upustu II Cena świadczenia po upuście II Cena po upuście (na jednostkę)
Telewizja 24 m-ce × 30 zł = 720 zł 90 zł 90 zł 720 - 90 = 630 zł 180 zł 180 × 630 : 1.711 = 66 zł 564 zł 23,5 zł/m-c
Internet 24 m-ce × 45 zł = 1.080 zł 79 zł 79 × 1.080 : 1.160 = 74 zł 1.006 zł 180 × 1.006 : 1.711 = 106 zł 900 zł 37,5 zł/m-c
Router 80 zł 79 × 80 : 1.160 = 5 zł 75 zł 180 × 75 : 1.711 = 8 zł 67 zł 67 zł/szt.
Razem _______ _____ _______ 1.711 zł ______ 180 zł 1.531 zł _______

Przedstawiona powyżej kalkulacja wskazuje, że spółka powinna ująć przychód na sprzedaży routera w kwocie: 67 zł (a nie 1 zł) i dodatkowo ujmować miesięczne przychody z tytułu usługi telewizji w kwocie: 23,5 zł oraz internetu: 37,5 zł.


Przypisanie zmiennego wynagrodzenia do świadczeń

MSSF 15 przewiduje trzy sposoby ujęcia zmiennego wynagrodzenia, gdy jednostka wyodrębnia różne świadczenia z zawartej umowy:

 • przypisanie zmiennego wynagrodzenia do całej umowy (i odpowiednie rozliczenie na poszczególne świadczenia w sposób analogiczny dla upustów),
   
 • przypisanie zmiennego wynagrodzenia jedynie do określonych świadczeń wynikających z umowy, bądź
   
 • przypisanie zmiennego wynagrodzenia jedynie do określonych dóbr lub usług w ramach odrębnego świadczenia.

Przypisanie zmiennego wynagrodzenia jedynie do określonych odrębnych świadczeń wynikających z umowy, jak i przypisanie zmiennego wynagrodzenia jedynie do określonych dóbr lub usług w ramach odrębnego świadczenia jest możliwe tylko wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące wymogi:

1) warunki wynagrodzenia zmiennego odnoszą się w szczególności do dążeń jednostki do spełnienia zobowiązania do wykonania określonego świadczenia lub przekazania odrębnego dobra lub odrębnej usługi (lub do konkretnego wyniku spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia lub przekazania odrębnego dobra lub odrębnej usługi),

2) przypisanie zmiennej kwoty wynagrodzenia w całości do zobowiązania do wykonania świadczenia lub do odrębnego dobra lub odrębnej usługi jest zgodne z zasadami rozliczania ceny transakcyjnej na wyodrębnione świadczenia.

Przykład

Spółka "Z" otrzymała zamówienie na wytworzenie i dostawę urządzenia paczkującego mrożonki oraz późniejszy 2-letni serwis tego produktu. Umowa przewiduje cenę za całe świadczenie (dostawa, montaż, serwis) na poziomie: 2 miliony zł. Dodatkowo w umowie przewidziane są następujące warunki:

1) jeżeli spółka "Z" dostarczy maszynę (i dokona jej instalacji wraz z próbnym rozruchem) w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, otrzyma dodatkową premię: 100 tys. zł,

2) jeżeli wystąpi awaria urządzenia w ciągu 2 kolejnych lat serwisowych i spółka "Z" nie usunie usterki w ciągu 3 dni roboczych od jej wystąpienia, będzie zobligowana do zwrotu: 1 tys. zł z ceny sprzedaży za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterki.

W przedstawionej sytuacji można zidentyfikować 3 podstawowe świadczenia wynikające z umowy, tj. dostawę urządzenia, jego montaż i późniejszy serwis, przy czym dwa pierwsze mogą być potraktowane jako łączne (dostawa z montażem). W przykładzie wystąpiły również dwa elementy zmiennego wynagrodzenia - dodatkowy bonus w związku z szybkim ukończeniem dostawy i montażu oraz dodatkowe potencjalne zwroty ceny transakcyjnej w związku z opóźnieniami w usuwaniu usterek. Ponieważ elementy te można zgodnie ze wskazanymi zasadami przypisać do odrębnych świadczeń (dostawa i montaż oraz odrębny serwis), będą podlegać osobnemu przypisaniu do działań jednostki (po rozliczeniu ceny transakcyjnej 2 mln zł na oba odrębne świadczenia). Po dokonaniu podziału ceny kontraktowej na wskazane grupy działań, jednostka powinna przeprowadzić korektę ustalonej części przychodu przypisanej do obu świadczeń o prawdopodobieństwo realizacji dodatkowego świadczenia lub/i ujęcia możliwości potencjalnego zwrotu części ceny sprzedaży.

Uwaga: Przyjęte w MSSF 15 rozwiązania mogą stanowić duże obciążenie, w związku z tym zawsze należy rozważyć zastosowanie uproszczeń w tym względzie.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
8
9
11
13
14
15
16
19
20
22
23
24
26
27
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.