vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR - Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018

Analiza transakcji pod względem sposobu realizacji świadczenia

Czy wskazane podmioty powinny ująć przychód dopiero w momencie zrealizowania odpowiednich świadczeń (np. w momencie dostawy poszczególnych składników lub po zrealizowaniu określonych usług), czy też stopniowo w trakcie produkcji bądź świadczenia usług? Odpowiedź na pytanie wymaga analizy transakcji pod względem sposobu realizacji świadczenia i przeniesienia kontroli nad korzyściami/zasobami na klienta.

Poniższy schemat obrazuje warunki, które należy rozważyć przy ocenie "realizacji świadczenia w czasie", co będzie przekładać się na ewentualne stopniowe ujmowanie przychodu. Należy podkreślić, że pojęcie "spełniane w czasie" oznacza tutaj "w trakcie realizacji świadczenia", a nie koniecznie samo "wraz z upływem czasu".

Schemat decyzyjny

W związku z tym, że analiza przedstawionych warunków może być kluczowa dla ujęcia przychodów ze sprzedaży (stopniowo w trakcie realizacji świadczenia bądź "jednorazowo" po zakończeniu prac), należy je przeanalizować z większą dokładnością. Do naszych rozważań wykorzystajmy poniższe przykłady.

Przykład A

Spółka "X" produkuje specjalistyczne wózki widłowe, które dostosowywane są do potrzeb klienta przez biuro konstrukcyjne. Spółka "X" otrzymała zamówienie na zautomatyzowany wysokościowy wózek, poruszający się na specjalnych torach. Jego konstrukcja została w znaczącym stopniu dostosowana do potrzeb klienta.

Czy jednostka powinna wskazaną transakcję ocenić jako sprzedaż z ujęciem przychodu w momencie dostawy czy też stopniowo w trakcie produkcji?


Przykład B

Przedsiębiorstwo dewelopersko-budowlane realizuje własne projekty (na własnym gruncie), jak również realizuje zamówienia (budowę domów na gruncie klienta). Podmiot otrzymał zamówienie budowy domu "pod klucz" na gruncie klienta według jednego ze swoich standardowych projektów.

Czy realizację zamówienia traktować jako świadczenie realizowane w czasie, czy jako dostawę po zakończeniu realizacji?


Przykład C

Spółka informatyczna oferuje swoim klientom opracowany przez siebie program informatyczny wspomagający zarządzanie, który często dostosowywany jest do potrzeb klienta. Spółka otrzymała zlecenie dotyczące przygotowania i wdrożenia systemu u nowego klienta. Wstępna ocena wskazuje, że konieczna będzie znacząca modyfikacja systemu. Kontrakt traktowany jako jedno świadczenie.

Czy jednostka powinna ująć przychód w trakcie realizacji zamówienia, czy po zakończeniu realizacji (odbiorze systemu)?


Przykład D

Jednostka doradcza podpisała umowę na usługę doradczą realizowaną przez 3 kolejne miesiące. Realizacja zlecenia ma zakończyć się przekazaniem podpisanych wniosków, jednak jednostka na bieżąco pracuje z klientem i przedstawia mu odpowiednie sugestie, które są przez niego wykorzystywane.

Czy jednostka powinna ująć przychód po zakończeniu realizacji projektu, czy w trakcie realizacji?


Przykład E

Spółka "X" umożliwia szerokopasmowy dostęp do internetu swoim klientom. Umowy zawierane są zazwyczaj na okresy 2 letnie, przy czym okresem rozliczeniowym jest okres sześciomiesięczny (co 6 miesiące spółka "X" wystawia faktury swoim klientom).

Czy spółka "X" powinna ujmować przychód na bieżąco (np. na koniec każdego miesiąca/kwartału), na koniec każdego okresu rozliczeniowego, czy po zakończeniu umowy?


Przykład F

Spółka informatyczna realizuje na zlecenie klientów audyt oprogramowania. Jej wnioski (dotyczące legalności i bezpieczeństwa) poprzedza szeroka analiza większości istotnych aspektów wykorzystywanych systemów i programów. Spółka ma prawo do zapłaty dopiero po zrealizowaniu całości prac. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy przez klienta, przy czym odstąpienie takie usankcjonowane jest karą umowną, która nie pokrywa pełnych kosztów przeprowadzenia prac.


Rozpatrzenie przedstawionych przykładów w kontekście zaprezentowanego
schematu decyzyjnego

Kryterium I      Czy klient jednocześnie otrzymuje i czerpie korzyści płynące ze świadczenia, w miarę wykonywania go przez jednostkę?

Pierwsze kryterium oceny "spełniania zobowiązania w czasie" bazuje na ocenie czy klient jednocześnie otrzymuje i czerpie korzyści płynące ze świadczenia jednostki w miarę wykonywania przez nią tego świadczenia. Kryterium to jest spełnione w oczywisty sposób, gdy jednostka świadczy usługi rutynowe lub powtarzające się (np. obsługa prawna, usługi sprzątania). W takich przypadkach łatwo można stwierdzić, że klient otrzymuje i czerpie korzyści ze świadczenia wykonanego przez jednostkę. Sytuacja taka wystąpi w przykładzie E (szerokopasmowy dostęp do internetu), jak również w przykładzie D (usługa doradcza). Oznacza to, że jednostka (usługodawca) nie będzie czekać do końca okresu rozliczeniowego (lub zamknięcia całego kontraktu), lecz będzie stopniowo ujmować przychód w trakcie realizacji umowy.

Jednak nie zawsze kryterium I jest spełnione w tak oczywisty sposób. Wówczas należy ocenić, czy praca dotychczas wykonana musiałaby być ponownie wykonana przez inny podmiot, który miałby dokończyć realizację zobowiązania do wykonania świadczenia na rzecz klienta. Jeżeli nie, to jednostka powinna uznać, że zobligowanie takie jest spełniane w czasie jego realizacji. W kontekście takiej oceny należy pominąć fakt, że umowa (lub inne czynniki) może ograniczać przeniesienie realizacji świadczenia na inny podmiot. Nie ma zatem tutaj znaczenia zapis umowny wskazujący, że jedynie jednostka może realizować dane zlecenie.

Co ważne, analizując możliwość dokończenia zlecenia przez inny podmiot należy założyć, że kolejny wykonawca nie korzystałaby z żadnych aktywów, które obecnie znajdują się pod kontrolą jednostki i pozostałyby pod tą kontrolą w przypadku przeniesienia realizacji świadczenia na innego wykonawcę. Jeżeli zatem dane zlecenie może być dokończone jedynie z wykorzystaniem projektu, praw lub innych zasobów znajdujących się pod kontrolą jednostki (i nieprzekazywanych podmiotowi kontynuującemu zlecenie), to kryterium to nie jest spełnione.

W kontekście przedstawionych przykładów świadczenie musiałoby być ponownie wykonane w przypadku przykładu A (budowa zautomatyzowanego wózka) i przykładu F (audyt oprogramowania, przy założeniu, że realizacja audytu wymagałaby ponownego sprawdzenia systemów). Oznacza to, że kryterium I dla tych umów nie jest spełnione. Spełnienie tego warunku jest również wątpliwe w kontekście wdrożenia systemu informatycznego (przykład C), ponieważ przedmiotem kontraktu jest oprogramowanie należące do jednostki świadczącej usługę (ocena mogłaby ulec zmianie, gdyby jednostka zajmowała się wdrożeniem systemu licencjonowanego od innego podmiotu i nowy wykonawca mógł kontynuować jej prace).

Analizując sytuację przedstawioną w przykładzie B (budowa domu na gruncie klienta według projektu przedsiębiorstwa) konieczne jest odniesienie się do warunków umownych. Jeżeli przykładowo w momencie podpisania umowy przedsiębiorstwo przekazuje klientowi nośnik z projektem domu, a także prawo do jego wykorzystania w przypadku rozwiązania umowy, to można by uznać wskazane kryterium za spełnione. Analogiczna sytuacja wystąpiłaby, gdyby realizacja świadczenia odbywała się na podstawie projektu klienta - kolejny wykonawca kończyłby to zlecenie. Jeżeli sytuacja taka (lub zbliżona) nie występuje, to nie można uznać, że klient otrzymuje i jednocześnie czerpie korzyści ze świadczenia w miarę jego wykonywania przez jednostkę. W takim przypadku należy spojrzeć na kolejne kryterium.

Kryterium II      Czy w wyniku wykonania świadczenia przez jednostkę powstaje lub zostaje ulepszony składnik aktywów kontrolowany przez klienta (w miarę jego powstawania lub ulepszania)?

W przypadku gdy w wyniku wykonania świadczenia przez jednostkę powstaje lub zostaje ulepszony składnik aktywów kontrolowany przez klienta (w miarę jego powstawania lub ulepszania), to należy uznać, że przychód powinien być ujmowany w czasie realizacji świadczenia. Tworzony lub ulepszany składnik aktywów (np. produkcja w toku) może mieć charakter rzeczowy lub niematerialny. Wskazane kryterium będzie często spełnione w przypadku realizacji usług "u klienta" (np. remont maszyny produkcyjnej), który posiada lub przejmuje nad nimi kontrolę. W kontekście naszych przykładów sytuacja taka wystąpi w przykładzie B (budowa domu na gruncie klienta), a także może wystąpić w kontekście wdrażania systemu informatycznego (przykład C).

Jeżeli w związku z realizacją świadczenia przez jednostkę nie powstaje (ani nie jest ulepszany) składnik aktywów kontrolowany przez klienta (w miarę jego powstawania lub ulepszania), to należy przejść do kolejnego etapu oceny realizacji świadczenia.

Kryterium III      Czy w wyniku wykonania świadczenia przez jednostkę powstaje składnik aktywów bez alternatywnego dla niej (!) zastosowania oraz czy jednostce przysługuje egzekwowalne prawo do zapłaty za dotychczas wykonane świadczenie?

Kryterium to będzie mieć często zastosowanie do sytuacji, gdy jednostka wytwarza określone aktywa rzeczowe lub niematerialne na zlecenie klienta. Należy podkreślić, że MSSF 15 przyjmuje, że "przekazanie składnika aktywów" obejmuje przekazanie dóbr lub świadczenie usług. Wynika to stąd, że realizując usługę nasze przedsiębiorstwo przekazuje klientowi jakąś korzyść (składnik aktywów), która jest przez niego wykorzystywana w momencie jej realizacji. Oznacza to, że kryterium III może być również stosowane w odniesieniu do usług świadczonych na rzecz klientów.

Dokonując oceny w ramach kryterium III należy rozważyć dwa elementy:

 • możliwość alternatywnego wykorzystania składnika aktywów przez producenta (odpowiednio usługodawcę), oraz
   
 • prawo do zapłaty.

Możliwość alternatywnego wykorzystania składnika

Analizując możliwość alternatywnego wykorzystania składnika należy uwzględnić ograniczenia praktyczne i umowne dotyczące możliwości łatwego przeznaczenia tej pozycji do innego zastosowania, np. do sprzedania jej innemu klientowi. Możliwość rozwiązania umowy z klientem nie jest istotna dla oceny, czy jednostka jest w stanie łatwo przeznaczyć składnik aktywów do innego zastosowania. Znaczące ograniczenia umowne i ograniczenia praktyczne, które mogą wskazywać, że nie ma możliwości alternatywnego wykorzystania wytwarzanego składnika (odpowiednio usługi) przez jednostkę przedstawiono w tabeli.

Brak możliwości alternatywnego wykorzystania budowanego składnika
Znaczące ograniczenia umowne Ograniczenia praktyczne
Istnieją, gdy klient może dochodzić swoich praw do przyrzeczonego składnika aktywów w sytuacji, gdy jednostka zamierzałaby przekazać go do innego zastosowania (np. sprzedaży innemu klientowi).

Ograniczenie umowne nie może być uznane za znaczące, jeśli składnik aktywów jest łatwo zamienny z aktywami, które jednostka przekazywałaby innemu klientowi bez naruszenia zawartej umowy i bez ponoszenia znacznych kosztów, które nie musiałyby być poniesione w związku z zawartą umową.

Oznacza to, że możliwość zastąpienia składnika wskazanego w umowie innym (bez ponoszenia znaczących kosztów, np. przeróbek) powoduje, że nie istnieje znaczące ograniczenie umowne.

Istnieją, gdy jednostka musiałaby ponieść istotne straty ekonomiczne w celu przeznaczenia składnika aktywów do innego zastosowania. Istotne straty ekonomiczne pojawiłyby się, gdyby składnik aktywów wymagał kosztownych modyfikacji zanim zostałby sprzedany innemu klientowi. Istotne straty ekonomiczne wystąpiłyby również, gdyby jednostka miała możliwość sprzedaży składnika aktywów innemu klientowi wyłącznie z istotną stratą. Sytuacja taka może wystąpić na przykład, gdy jednostka ma ograniczoną możliwość zmiany przeznaczenia składnika, który został wytworzony zgodnie ze specyfikacją projektu opracowaną dla konkretnego klienta lub składników które znajdują się w odległych lokalizacjach.

Przykładowo budowa specjalistycznej maszyny według wymagań klienta zazwyczaj będzie powodować, że istnieją ograniczenia praktyczne.

Brak znaczącego ograniczenia umownego, jak i brak ograniczenia praktycznego powodują, że zobligowanie do realizacji świadczenia ujmowane jest w momencie jego wykonania, a nie stopniowo, w trakcie realizacji. Z kolei samo istnienie znaczącego ograniczenia umownego i/lub ograniczenia praktycznego nie powodują od razu, że umowę należy traktować jako "rozliczaną w czasie". Obok tego warunku musi istnieć również egzekwowalne prawo do zapłaty za dotychczas wykonane świadczenie.

Prawo do zapłaty

Podmiot ma prawo do zapłaty za dotychczas wykonane świadczenie, jeśli w przypadku rozwiązania umowy przez klienta z powodu innego niż niewywiązanie się wykonawcy z umowy, to wykonawca ten byłby uprawniony do wynagrodzenia równego co najmniej rekompensacie za wykonane prace. Rekompensata za dotychczas wykonane prace to kwota, która jest zbliżona do ceny sprzedaży dotychczas przekazanych dóbr lub usług (w części zrealizowanej). Kwota ta może być policzona np. jako koszty poniesione przez jednostkę podczas realizacji dotychczasowych prac, powiększone o uzasadnioną marżę zysku. Należy podkreślić, że rekompensata nie stanowi wyłącznie zapłaty za potencjalną utratę zysku przez jednostkę w przypadku rozwiązania umowy przez klienta (np. odszkodowanie za utratę zysku za odstąpienie od umowy bez względu na wysokość poniesionych przez nas nakładów na realizację zlecenia zazwyczaj nie spełnia tego kryterium).

Jeżeli klient nie ma prawa do rozwiązania umowy, to jednostka ma prawo do zapłaty za dotychczas wykonane świadczenie, ponieważ ma ona prawo do realizacji świadczeń w dalszym ciągu zgodnie z umową oraz do żądania, aby klient spełnił swoje zobowiązania (w tym zobowiązanie do zapłaty przyrzeczonego wynagrodzenia).

W sytuacji gdy klient ma prawo do rozwiązania umowy jedynie w określonym czasie w okresie obowiązywania umowy (np. początkowa faza projektowa) i podejmuje czynności w celu rozwiązania umowy w czasie, gdy nie przysługuje mu do tego prawo (także w sytuacji, gdy klient nie wykona swoich zobowiązań w postaci np. przekazania odpowiedniej dokumentacji), umowa lub inne przepisy mogą upoważniać jednostkę do dalszego przekazywania klientowi przyrzeczonych dóbr lub usług oraz zobowiązywać klienta do zapłaty wynagrodzenia. W takim przypadku jednostka ma prawo do zapłaty w kontekście powyższej oceny za dotychczas wykonane świadczenie, ponieważ ma prawo do spełniania w dalszym ciągu zobowiązania zgodnie z umową oraz do żądania, aby klient spełnił swoje zobowiązania.

Oceniając, czy jednostka ma prawo do zapłaty za dotychczas wykonane świadczenie należy rozważyć, czy w przypadku rozwiązania umowy przed zakończeniem wszystkich prac (z powodu innego niż niewywiązanie się z niej przez jednostkę), przysługiwałoby jej egzekwowalne prawo do żądania lub do zatrzymania zapłaty za dotychczas wykonane świadczenie. Należy podkreślić, że wskazane w MSSF 15 prawo do zapłaty za dotychczas wykonane prace nie musi stanowić bieżącej należności. W wielu przypadkach bieżące bezwarunkowe prawo do zapłaty (należność) powstaje dopiero po osiągnięciu ustalonego etapu pośredniego lub po pełnym spełnieniu zobowiązania do wykonania świadczenia. Jeżeli jednak jednostka miałaby prawo do rekompensaty za wykonane prace w przypadku odstąpienia od umowy przez klienta (z przyczyn innych niż nasze niewywiązanie się z kontraktu), to należy wziąć je pod uwagę w prowadzonej analizie, mimo że dzisiaj jednostka nie ma żadnej należności ani podstaw do wystawienia faktury.

W niektórych przypadkach umowa przewiduje harmonogram płatności na rzecz wykonawcy. Samo istnienie takiego harmonogramu nie musi wskazywać, czy jednostce przysługuje egzekwowalne prawo do zapłaty za dotychczas wykonane świadczenie. Wynikać to może z faktu, że klientowi może przysługiwać zwrot wpłaconych kwot w przypadku odstąpienia od umowy (z powodów innych niż niewywiązanie się przez nas z umowy). Jeżeli zatem klient ma prawo do zwrotu wpłaconych przez siebie zaliczeń w przypadku odstąpienia od umowy, to płatności takie nie są traktowane jako egzekwowalna zapłata za dotychczas wykonane świadczenie.

W kontekście przedstawionych wcześniej przykładów (A-F) ocenie według kryterium III będzie podlegać umowa na budowę zautomatyzowanego wózka widłowego (przykład A) oraz umowa na audyt informatyczny (przykład F). W kontekście pierwszego z nich, zamówienie jest dostosowane do potrzeb klienta, a producent ma bardzo ograniczone możliwości alternatywnego wykorzystania produkowanego składnika. Jeżeli umowa przewidywałaby egzekwowalne prawo do zapłaty za zrealizowane prace, to producent powinien rozliczać umowę jako zobligowanie wykonywane w czasie. Zapłata taka może być ukryta w formie odszkodowania za odstąpienie od umowy. Ewentualne częściowe fakturowanie i płatności w trakcie realizacji zlecenia mogłyby być czynnikiem wskazującym na istnienie egzekwowalnego prawa do zapłaty, jeżeli umowa nie przewidywałaby konieczności ich zwrotu.

Analogicznej oceny wymaga przykład F - audyt informatyczny. W związku z tym, że usługa realizowana jest na rzecz klienta, nie ma możliwości wykorzystania (sprzedania) przeprowadzonych prac w inny sposób. Zatem spółka informatyczna nie ma możliwości alternatywnego wykorzystania świadczonej usługi. W związku z tym, że kontrahent ma jednak prawo odstąpienia od umowy, a spółce nie przysługuje egzekwowalne wynagrodzenie za dotychczas wykonane prace (odszkodowanie nie pokrywa wszystkich kosztów audytu), to ujęcie przychodu z tego tytułu nastąpi w określonym momencie, a nie w trakcie realizacji umowy.

Wyniki analizy

Podsumowując można zatem wskazać dwa sposoby spełnienia zobligowania do wykonania świadczenia zgodnie z MSSF 15:

1) w czasie wypełniania zidentyfikowanego umownego zobligowania, przy czym w tym wariancie pojawia się stopniowa realizacja zobligowania w trakcie świadczenia usług klientowi lub wytwarzania dla niego dóbr, co oznacza stopniowe ujęcie przychodu;

2) w momencie spełnienia umownego zobligowania; umowne zobligowanie jest zrealizowane w momencie przekazania przyrzeczonych dóbr lub usług klientowi.

Przykłady MSSF 15
Przykład A - produkcja wózka widłowego Wariant 1 producent ma egzekwowalne prawo do wynagrodzenia za wykonane prace. Zobligowanie spełniane w czasie - kryterium III
Przykład A - produkcja wózka widłowego Wariant 2 producent nie ma egzekwowalnego prawa do wynagrodzenia za wykonane prace w przypadku odstąpienia od umowy przez kontrahenta, ewentualna kara umowna pokrywa jedynie część kosztów. Zobligowanie spełniane w określonym momencie
Przykład B - budowa domu na gruncie klienta Zobligowanie spełniane w czasie - kryterium II
Przykład C - przygotowanie i wdrożenie systemu IT Zobligowanie spełniane w czasie - kryterium II, przy założeniu, że klient kontroluje przekazany składnik
Przykład D - usługa doradcza Zobligowanie spełniane w czasie - kryterium I 
Przykład E - szerokopasmowy dostęp do Internetu Zobligowanie spełniane w czasie - kryterium I 
Przykład F - audyt informatyczny Zobligowanie spełniane w określonym momencie

Jeśli jednostka nie spełnia zobligowania w miarę upływu czasu, to należy przyjąć, że zobligowanie do wykonania przyrzeczonego świadczenia będzie realizowane w określonym momencie.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
9
11
12
13
17
19
20
24
26
27
29
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.