vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR - Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018

PORÓWNANIE KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH REGULACJI DOTYCZĄCYCH UJĘCIA PRZYCHODÓW

Sytuacja każdego przedsiębiorstwa jest inna, w związku z tym nie można jednoznacznie wskazać zagadnień, które pojawią się w każdej jednostce. Poniżej przedstawimy porównanie krajowych i międzynarodowych regulacji dotyczących zagadnień (problemów księgowych), które mogą wymagać dodatkowej oceny przy ujmowaniu przychodów w większości podmiotów gospodarczych.

Przedstawione poniżej obszary stanowią jedynie wybrane problemy poruszane w niniejszym dodatku. W kontekście stosowania MSSF 15 (który wprowadza nowe podejście do ustalania przychodów ze sprzedaży) należy również pamiętać, że regulacje MSR/MSSF stosowane są przede wszystkim dla pozycji istotnych. W związku z tym, jeżeli nowe regulacje miałyby wpływ na pewne transakcje jednostki, które są uznawane za nieistotne dla oceny jej sytuacji finansowej i wyników, można zastosować dla nich rozwiązania uproszczone.

Ujęcie umów na świadczenie usług, gdy okres realizacji umowy jest dłuższy niż 6 miesięcy
Regulacje ustawy o rachunkowości Regulacje MSSF 15 "Przychody z umów z klientami"
Ujęcie przychodu powinno następować proporcjonalnie do stopnia zaawansowania umowy, jeżeli stopień ten, jak również przewidywane całkowite koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji, można ustalić w sposób wiarygodny. Wynikające z umowy zobligowanie (zobowiązanie) sprzedawcy podlega ocenie czy jest to świadczenie realizowane w czasie, czy w określonym momencie. W kontekście wskazanych usług będzie to zazwyczaj świadczenie realizowane w czasie - ujęcie przychodu pojawi się w trakcie realizacji umowy proporcjonalnie do stopnia realizacji, jeżeli można go wiarygodnie określić. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy:
- klient nie otrzymuje lub nie czerpie korzyści płynących ze świadczenia w miarę jego wykonywania przez jednostkę, ani
- w wyniku świadczenia nie powstaje lub nie zostaje ulepszony składnik aktywów, który jest kontrolowany przez klienta, ani
- w wyniku świadczenia nie powstaje składnik bez alternatywnego zastosowaniu dla jednostki bądź powstaje składnik bez alternatywnego zastosowania, ale jednostce nie przysługuje egzekwowalne prawo do zapłaty za dotychczas wykonane świadczenie.

Komentarz: Ujęcie umów na usługi długoterminowe (powyżej 6 miesięcy) będzie zazwyczaj bardzo zbliżone z perspektywy wszystkich regulacji. W wyniku tego realizacja umów budowlanych, na budowę specjalistycznego oprogramowania czy długoterminowe prace projektowe itp., będzie ujmowana w zbliżony sposób. Jedynie w skrajnych okolicznościach dla potrzeb MSSF 15 usługa nie będzie ujmowana w czasie jej realizacji.

Przykład

Spółka "X" dostarcza oprogramowanie dla gmin (wśród jej klientów jest kilkadziesiąt gmin w Polsce). W 2018 r. spółka "X" podpisała z jednym z kontrahentów 12 miesięczną umowę na przygotowanie rozszerzenia (rozbudowę) programu o system zarządzania szkołami gminnymi. Spółka "X" oczekuje, że opracowane rozszerzenie zostanie również sprzedane innym klientom (nie tylko zamawiającemu). Wszelkie prace związane z realizacją zamówienia prowadzone są w spółce "X", a korzyści z opracowania nowego modułu będą realizowane przez zamawiającego dopiero po jego implementacji. Umowa sformułowana jest w ten sposób, że prawa do modułu pozostają przy spółce "X". Gmina będzie miała pełną możliwość wykorzystania modułu, jednak bez możliwości udzielania licencji innym podmiotom.

W przedstawionej sytuacji jednostka "X" może zidentyfikować zawartą umowę jako umowę na realizację usługi "rozbudowa programu IT", co będzie skutkować stopniowym ujmowaniem przychodów dla potrzeb ustawy o rachunkowości.

W kontekście stosowania MSSF 15 ujęcie przychodu z tytułu zawartego kontraktu wymaga jednak oceny kierownictwa "X". Należy bowiem rozważyć, czy przychód z tytułu tego świadczenia kwalifikuje się do ujmowania w trakcie jego realizacji, czy w określonym momencie (po jego przekazaniu zamawiającej gminie). Pierwsze rozwiązanie powinno być zastosowane, jeżeli spełnione zostanie jedno z poniższych kryteriów:

 • gmina jednocześnie otrzymuje i czerpie korzyści płynące ze świadczenia w miarę jego wykonywania przez jednostkę "X"; kryterium to nie jest spełnione we wskazanym przykładzie;
   
 • w wyniku wykonania świadczenia przez jednostkę powstaje lub zostaje ulepszony składnik aktywów (np. produkcja w toku), a kontrolę nad tym składnikiem aktywów - w miarę jego powstawania lub ulepszania - sprawuje gmina (klient); kryterium to również nie będzie spełnione, jeżeli wskazany moduł zostanie uznany za odrębny składnik aktywów lub ulepszenie nieznajdujące się pod kontrolą gminy;
   
 • w wyniku wykonania świadczenia przez jednostkę nie powstaje składnik aktywów o alternatywnym zastosowaniu dla jednostki, a jednostce przysługuje egzekwowalne prawo do zapłaty za dotychczas wykonane świadczenie; kryterium to nie jest spełnione we wskazanym przykładzie (spółka "X" oczekuje udostępnienia modułu innym podmiotom).

Jeżeli żaden ze wskazanych warunków nie jest spełniony, jednostka "X" ujmie przychód (dla potrzeb MSSF 15) w momencie zakończenia realizacji świadczenia. Takie rozwiązanie jest odmienne od wymagań ustawy o rachunkowości.

W sytuacji gdy przedmiotem kontraktu będzie świadczenie specyficzne (bez alternatywnych sposobów wykorzystania), za które wynagrodzenie będzie egzekwowalne po jego zakończeniu, bądź gdy ulepszany składnik (lub wytwarzany składnik) będzie kontrolowany przez zamawiającego (np. budowa nieruchomości na gruncie klienta), jednostka "X" ujmie umowę (przychód) wraz ze stopniem jej realizacji.


Ujęcie umów na świadczenie usług, gdy okres realizacji umowy jest krótszy niż 6 miesięcy
Regulacje ustawy o rachunkowości Regulacje MSSF 15
"Przychody z umów z klientami"
Brak jednoznacznych uregulowań - ujęcie zależy od rozwiązań przyjętych w polityce rachunkowości. W praktyce najczęściej ujęcie przychodu następuje w momencie zakończenia umowy (i wystawienia faktury). Wynikające z umowy zobligowanie (zobowiązanie) sprzedawcy podlega ocenie czy jest to świadczenie realizowane w czasie, czy w określonym momencie. W kontekście wskazanych umów będzie to zazwyczaj świadczenie realizowane w czasie - jego ujęcie nastąpi w trakcie realizacji umowy proporcjonalnie do stopnia realizacji, jeżeli można go wiarygodnie określić. W wyjątkowych sytuacjach (przedstawionych przy analizie umów długoterminowych) właściwe jest ujęcie w momencie zakończenia kontraktu.

Komentarz: Regulacje międzynarodowe nie różnicują umów ze względu na okres ich trwania, jak czyni to ustawa o rachunkowości - przyjęte w nich kryteria dotyczą wszystkich umów bez względu na okres ich realizacji. Jak wskazano wcześniej MSSF 15 zmienia sposób rozróżniania przedmiotu umowy - Rada MSR odeszła w nim od podziału umów na te dotyczące dostaw dóbr i świadczenia usług. W to miejsce przyjęto podejście wiążące ujęcie przychodu z identyfikacją zobowiązania do wykonania świadczenia spełnianego w czasie lub w określonym momencie. W konsekwencji tego niektóre umowy na dostawę mogą być rozliczane jak usługi (w trakcie realizacji świadczenia), podczas gdy umowy na usługi mogą być czasem ujmowane jak dotychczasowe umowy na dostawę dóbr.

Dzielenie lub łączenie umów i wyodrębnianie świadczeń
Regulacje ustawy o rachunkowości Regulacje MSSF 15
"Przychody z umów z klientami"
Brak wytycznych ustawowych - jednostka stosuje rozwiązania przyjęte w polityce rachunkowości (bądź wynikające z dotychczasowej praktyki, jeżeli podejście nie jest wyartykułowane w polityce rachunkowości). Zazwyczaj każda umowa ujmowana jest odrębnie. W kontekście umów o usługi budowlane dodatkowe wytyczne zawarte są w KSR nr 3 "Niezakończone usługi budowlane". Konieczność ustalenia odrębnych zobowiązań do wykonania wynikających z umowy, jeżeli spełnione są odpowiednie kryteria. Przychody z tytułu odrębnych świadczeń ujmowane są odrębnie.

Komentarz: Standardy międzynarodowe wymagają analizy zawartych umów i ewentualnego wyodrębnienia z nich różnych świadczeń (np. odrębnego ujęcia sprzedaży i późniejszego serwisu, jeżeli umowa sprzedaży nie wyodrębnia części transakcji i przypisanych do nich cen). Ustawa o rachunkowości nie odnosi się do tego zagadnienia. Analogiczny problem dotyczy łączenia różnych umów (świadczeń).

Przykład

Spółka "X" sprzedała kruszarkę za: 200 tys. zł (netto). W związku z zawartą umową (w ramach niej) spółka "X" zobligowana jest do rocznego nieodpłatnego serwisu kruszarki.

W przedstawionej sytuacji jednostka stosująca ustawę o rachunkowości ujmie zazwyczaj przychód w wysokości: 200 tys. zł. Na dzień bilansowy nastąpi ewentualnie ujęcie rezerwy na przyszłe działania serwisowe (ujęcie rezerwy w korespondencji z kosztami).

Dla potrzeb MSSF 15 jednostka powinna rozdzielić: 200 tys. zł na sprzedaż i przyszłe świadczenia (usługi serwisowe).


Przykład

Spółka "Y" sprzedała kruszarkę za: 200 tys. zł (netto). W związku z zawartą umową (w ramach niej) spółka "Y" zobligowana jest do rocznego serwisu kruszarki, przy czym kontrahent będzie refundował jej jedynie poniesione koszty bezpośrednie. W przypadku realizacji usług serwisowych na normalnych zasadach spółka "Y" realizuje zazwyczaj marżę 20%.

W przedstawionej sytuacji jednostka stosująca ustawę o rachunkowości ujmie zazwyczaj przychód w wysokości: 200 tys. zł. W związku z tym, że koszty serwisu będą refundowane, zazwyczaj nie pojawi się rezerwa na dzień bilansowy.

Dla potrzeb MSSF 15 jednostka powinna rozważyć wyodrębnienie z kwoty: 200 tys. zł części marży na dodatkowych świadczeniach (usługach serwisowych) - realizację usługi po kosztach można potraktować jako rabat na świadczeniu, który jest alokowany do powiązanych elementów (częściowo do sprzedaży kruszarki).


Ujęcie umowy na dostawę standardowych dóbr
Regulacje ustawy o rachunkowości Regulacje MSSF 15 "Przychody z umów z klientami"
Brak szczegółowych wytycznych ustawowych - ujęcie przychodu pojawia się w praktyce zazwyczaj w momencie wydania sprzedanych dóbr i wystawienia dokumentu sprzedaży (np. faktury). Ujęcie przychodu w momencie, gdy kontrahent przejmuje kontrolę nad składnikiem. W praktyce oznacza to ujęcie przychodu zazwyczaj w momencie wydania dóbr (i wystawienia dokumentu sprzedaży).

Komentarz: W przypadku umów na dostawę standardowych dóbr jednostka będzie zazwyczaj ujmować przychód dla ww. regulacji w momencie realizacji dostawy. W tym miejscu należy zaznaczyć, że MSSF 15 przedstawia dodatkowe wytyczne pomocne w ocenie momentu sprzedaży w specyficznych okolicznościach, np. sprzedaży dóbr bez ich wydania kontrahentowi. 

Poniżej przeanalizujemy sytuację, w której dostarczane dobra dostosowane są do potrzeb zamawiającego i istnieją ograniczone możliwości ich alternatywnego wykorzystania dla wytwórcy. Zakładamy przy tym, że wytwórca ma egzekwowalne prawo do wynagrodzenia po zrealizowaniu dostawy.

Ujęcie umowy na dostawę niestandardowych dóbr
Regulacje ustawy o rachunkowości Regulacje MSSF 15
"Przychody z umów z klientami"
Brak szczegółowych wytycznych ustawowych - ujęcie przychodu pojawia się w praktyce zazwyczaj w momencie wydania sprzedanych dóbr i wystawienia dokumentu sprzedaży (np. faktury). Wynikające z umowy zobligowanie (zobowiązanie) sprzedawcy podlega ocenie czy jest to świadczenie realizowane w czasie, czy w określonym momencie. W kontekście wskazanego typu świadczenia może to być ujęcie przychodu w czasie jego realizacji, jeżeli są spełnione kryteria dla zobowiązań wypełnianych w czasie.

Komentarz: Dla potrzeb ustawy o rachunkowości ujęcie przychodu wiąże się z wydaniem sprzedanych dóbr kontrahentowi (lub ewentualnie z postawieniem ich do dyspozycji kontrahenta). Dla potrzeb MSSF 15 jednostka powinna dokonać oceny, czy wynikające z umowy zobowiązanie do wykonania świadczenia jest spełniane w czasie, czy w określonym momencie. Jeżeli w wyniku wykonania świadczenia przez jednostkę powstaje składnik aktywów bez alternatywnego zastosowania dla jednostki i jednocześnie przysługuje jej egzekwowalne prawo do zapłaty za dotychczas wykonane świadczenie (nawet dopiero po zakończeniu umowy), to występuje przesłanka ujmowania świadczenia (przychodu) w czasie (paragraf 35 MSSF 15). W związku z tym pojawia się różnica w sposobie (momencie) ujmowania przychodów dla potrzeb wskazanych regulacji.

Przykład

Spółka "Y" to kuźnia, która produkuje części do samochodów osobowych różnych koncernów (np. tłoki, części skrzyń biegów). Pod koniec 2018 r. spółka zawarła umowę na dostawę: 10 tys. szt. części dla koncernu "T" (według specyfikacji tego klienta). Wytworzone produkty nie mają alternatywnego wykorzystania dla "Y" (w przypadku zerwania kontraktu zostaną zezłomowane). Umowa na dostawę przewiduje określoną zapłatę (zapłata nastąpi do 1 miesiąca po realizacji dostawy). W przypadku zerwania umowy koncern "T" będzie musiał wypłacić znaczące odszkodowanie.

Załóżmy, iż w grudniu 2018 r. zrealizowana zostanie dostawa 1 tys. szt. zamówionych produktów, a na koniec 2018 r. (31.12.2018 r.) w magazynie spółki "Y" znajdować się będzie 2.000 szt. ukończonych produktów, które zostaną dostarczone w styczniu 2019 r.

W przedstawionej sytuacji kierownictwo jednostki powinno dokonać oceny zawartej umowy. Jeżeli uznaje, że kryteria zawarte w paragrafie 35 pkt c MSSF 15 są spełnione (w wyniku wykonania świadczenia przez jednostkę nie powstaje składnik aktywów o alternatywnym zastosowaniu dla jednostki i jednocześnie przysługuje jej egzekwowalne prawo do zapłaty za dotychczas wykonane świadczenie), to spełnione są kryteria ujmowania świadczenia w czasie. W związku z tym na dzień bilansowy jednostka powinna określić stopień realizacji umowy i rozważyć ujęcie przychodu nie tylko dla zrealizowanej dostawy (1 tys. szt.), ale i dla produktów "czekających na dostawę" w magazynie.

Wskazane podejście (przy założeniu, że odpowiednie kryteria są spełnione) znacząco różni się od rozwiązania stosowanego na podstawie ustawy o rachunkowości.


Kwota ujmowanego przychodu
Regulacje ustawy o rachunkowości Regulacje MSSF 15
"Przychody z umów z klientami"
Brak szczegółowych zapisów w ustawie. Przychód ujmowany jest zazwyczaj w kwocie netto należnej jednostce, z uwzględnieniem ewentualnych rabatów po ich przyznaniu. Przychód ujmowany na podstawie ceny transakcyjnej. Cena transakcyjna to kwota wynagrodzenia, które zgodnie z oczekiwaniem jednostki będzie jej przysługiwać w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług na rzecz klienta, z wyłączeniem kwot pobranych w imieniu osób trzecich (np. niektórych podatków od sprzedaży). Wynagrodzenie określone w umowie z klientem może obejmować kwoty stałe, kwoty zmienne lub oba te rodzaje kwot.

Komentarz: Regulacje międzynarodowe wymagają uwzględnienia jako przychodu wartości wynagrodzenia, które nie musi być równe kwocie należnej wynikającej z zawartej umowy. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługują zapisy MSSF 15, dotyczące wynagrodzenia zmiennego (uzależnionego od określonych zdarzeń w przyszłości). Stosując ten standard jednostki gospodarcze mogą stawać przed problemem oceny prawdopodobieństwa realizacji elementów zmiennych i na tej podstawie szacować przychód ze sprzedaży (biorąc pod uwagę np. różne warianty wynagrodzenia). Zmienność wynagrodzenia może wynikać z różnych czynników, np. premii za szybszą realizację umowy, dodatkowych rabatów i obniżek cen, a nawet kar umownych w przypadku nienależytego lub niewłaściwego wykonania umowy ze strony klienta. W kontekście MSSF na uwagę zasługuje również fakt eliminowania przychodów pobieranych w imieniu osób trzecich. Jeżeli zatem lider konsorcjum wystawia i inkasuje kwoty dotyczące całego projektu, a następnie są one dzielone na członków konsorcjum, to jego przychody (i odpowiednio koszty) nie powinny uwzględniać kwot przypisanych do kontrahentów.

Przykład

Firma budowlana zawarła z gminą umowę na wymianę nawierzchni drogi. Umowa opiewa na kwotę: 12 mln zł netto, jednak w kontrakcie zawarto klauzulę, że kwota ta zostanie powiększona o 5%, jeżeli droga zostanie oddana do użytku przed 30 października.

W przedstawionej sytuacji ujmując przychód wraz z postępem prac, większość podmiotów stosujących ustawę o rachunkowości będzie bazować na elemencie stałym (kwocie: 12 mln zł). Dla potrzeb MSSF 15 jednostka powinna szacować przychód uwzględniając ewentualną premię, jeżeli jej wypłata jest prawdopodobna. Wraz ze zmianami tego prawdopodobieństwa mogą pojawić się korekty do ujmowanego przychodu.


Ujęcie rabatów
Regulacje ustawy o rachunkowości Regulacje MSSF 15
"Przychody z umów z klientami"
Generalnie rabaty pomniejszają cenę sprzedaży w momencie ich naliczenia (faktura lub przekazanie faktury korygującej). Rabaty przypisane są zazwyczaj do pozycji, dla których zostały wskazane. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy faktura korygująca, dokumentująca udzielenie rabatu, wystawiona jest w kolejnym roku obrotowym. W takim przypadku uzasadnione może być ujęcie korekty przychodu w roku, w którym została wystawiona faktura pierwotna, zwłaszcza gdy poprzedni okres sprawozdawczy nie został jeszcze zamknięty. Rabaty pomniejszają cenę transakcyjną. Rabaty, jako część wynagrodzenia zmiennego są uwzględniane w momencie sprzedaży, mimo że ich naliczenie (oficjalne przyznanie) może nastąpić w przyszłości. Dodatkowo rabaty są alokowane do różnych świadczeń wynikających z umowy, jeżeli przyznanie rabatu na jednej pozycji warunkowane jest sprzedażą innych.

Komentarz: Obie regulacje przewidują ujęcie rabatów jako pomniejszenie przychodów. Między regulacjami pojawić się mogą jednak różnice w zakresie sposobu ujęcia rabatu oraz momentu jego ujęcia. Specyficzne wymagania MSSF 15 to alokacja rabatu do różnych powiązanych świadczeń wynikających z umowy, nawet jeżeli oficjalnie przyznany jest on tylko do określonej pozycji. Dodatkowo rabat powinien być antycypowany, jeżeli można go racjonalnie oczekiwać, np. dotychczasowa praktyka jednostki wskazuje, że po przekroczeniu określonego poziomu sprzedaży klienci otrzymują określone rabaty na dotychczasowej sprzedaży. Należy podkreślić, że niektóre z rabatów mogą wpisywać się w "punkty lojalnościowe" lub mechanizmy utrzymania klientów (np. możliwość zakupu pełnowartościowych składników po bardzo preferencyjnych cenach). W takim przypadku jednostka powinna dla potrzeb MSSF identyfikować odrębne świadczenia.

Przykład

Spółka telekomunikacyjna sprzedała telefon kupiony po: 180 zł, o wartości rynkowej: 200 zł za kwotę: 1 zł, jednocześnie podpisując abonament na dwa kolejne lata.

Dla potrzeb ustawy o rachunkowości transakcja sprzedaży skutkuje zazwyczaj stratą na sprzedaży telefonu (np. 179 zł) oraz ujmowaniem zysku ze świadczenia usług przez kolejne lata. Dla potrzeb MSSF 15 rabat w wysokości: 199 zł (tj. 200 zł - 1 zł), alokowany jest na sprzedaż telefonu i świadczenie usług telekomunikacyjnych przez 2 lata.

Ustawa o rachunkowości nie przewiduje takiej alokacji.


Przykład

W grudniu spółka sprzedała kompresor za: 100 tys. zł. Umowa z kontrahentem przewiduje, że w przypadku zakupu innego produktu w ciągu 3 miesięcy za minimum: 50 tys. zł, spółka przyzna rabat 10% na zakup kompresora.

Dla potrzeb MSSF 15 jednostka powinna uwzględnić fakt, że cena kompresora jest zmienna oraz że umowa przewiduje różne świadczenia. W związku z tym (biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo kolejnej transakcji) uzasadnione jest ujęcie przychodu w niższej wysokości i "zawieszenie" różnicy na zobowiązaniach wobec kontrahentów.

Wskazane podejście dla potrzeb ustawy o rachunkowości byłoby możliwe po zastosowaniu zasady ostrożności (jednostka może oczekiwać, że część przychodu nie zostanie zrealizowana).


Punkty lojalnościowe i zbliżone mechanizmy (np. przyszłe zniżki)
Regulacje ustawy o rachunkowości Regulacje MSSF 15
"Przychody z umów z klientami"
Ujęcie uzależnione od sposobu rozliczenia i warunków transakcji. Zazwyczaj tworzone są rezerwy na przyszłe świadczenia (w koszty), jeżeli transakcje obligują do określonych działań w przyszłości. Przykładowo zobligowanie do sprzedaży określonych produktów/towarów/usług poniżej kosztu ich wytworzenia lub ceny ich nabycia są przesłanką do ujęcia rezerwy. Jeżeli zobligowanie realizowane jest z marżą dodatnią lub 0, zazwyczaj nie pojawia się ujęcie w bilansie. Zobligowanie do określonych działań w przyszłości (np. do sprzedaży produktów/towarów/usług na preferencyjnych warunkach) stanowi odrębne świadczenie ujmowane jako zobowiązania wobec kontrahentów (przychody przyszłych okresów). W konsekwencji tego przychód na świadczeniu głównym ujmowany jest w niższej wysokości w momencie ujęcia transakcji.

Komentarz: Regulacje międzynarodowe wymagają potraktowania punktów lojalnościowych i przyszłych zniżek cen jako odrębnych świadczeń. W konsekwencji tego z bieżącego przychodu ze sprzedaży wyodrębniania jest część związana z przyszłymi świadczeniami.

Przykład

W grudniu spółka sprzedała sprężarkę za: 80 tys. zł. Umowa z kontrahentem przewiduje, że w przypadku zakupu kolejnego produktu w ciągu 3 miesięcy za minimum: 50 tys. zł, spółka sprzeda kontrahentowi dwa nowe laptopy za: 1 zł netto każdy.

Dla potrzeb ustawy o rachunkowości jednostka wykaże zazwyczaj przychód w kwocie: 80 tys. zł. Ewentualny obowiązek dostarczenia laptopów po preferencyjnej cenie (poniżej kosztu nabycia) będzie uwzględniony w ramach rezerw (jako dodatkowy koszt), jeżeli zostaną spełnione kryteria ujęcia rezerwy.

Dla potrzeb MSSF 15 konieczność dostawy laptopów po preferencyjnej cenie jest odrębnym świadczeniem, do którego należy przypisać część ceny sprzedaży. W konsekwencji tego na koniec danego roku spółka wykaże niższy przychód ze sprzedaży kompresora, a różnicę między kwotą należną (netto) i ujętą wykaże jako zobowiązania wobec kontrahentów (zobowiązania z tytułu umów). Dopiero w momencie, gdy kontrahent nie skorzysta z promocji, jednostka przeniesie ujęte kwoty na przychód danego okresu.


Sprzedaż z długim odroczonym terminem płatności oraz umowy z płatnościami ratalnymi
Regulacje ustawy o rachunkowości Regulacje MSSF 15 "Przychody z umów z klientami"
Ujęcie przychodu bazuje na kwocie należnej (nominalnej). Ujęcie przychodu bazuje na wartości godziwej kwoty należnej. W konsekwencji tego jednostka powinna rozdzielić kwotę należną (netto) na przychód ze sprzedaży oraz przychód z tytułu odsetek, związany z długoterminowym finansowaniem kontrahenta.

Komentarz: W kontekście zapisów ustawowych sprzedaż z długim odroczonym terminem płatności nie rodzi dla jednostki specyficznych problemów. Dla potrzeb MSSF 15 jednostka powinna ująć przychód ze sprzedaży w niższej kwocie niż należna (netto) i odpowiednio w niższej kwocie należność ze sprzedaży. Różnica między kwotą należną (np. kwota netto z faktury) i początkowo ujętą należnością (kwotą zdyskontowaną) ujmowana jest jako przychód z tytułu odsetek w trakcie trwania umowy. Analogicznie traktowana jest sprzedaż ratalna, jeżeli nie przewiduje dodatkowych opłat (odsetek) z tytułu finansowania. W tym kontekście warto wspomnieć o wyraźnym zapisie MSSF 15 (paragraf 63), który wskazuje, że jako uproszczenie można pominąć dyskontowanie należności o terminie zapłaty krótszym niż rok.

Sprzedaż z prawem zwrotu
Regulacje ustawy o rachunkowości Regulacje MSSF 15 "Przychody z umów z klientami"
Ujęcie przychodu bazuje zazwyczaj na kwocie należnej (nominalnej). Ewentualne zwroty skutkują korektą przychodów zazwyczaj w okresie, gdy wystawiana jest faktura korygująca. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy faktura korygująca wystawiana jest w kolejnym okresie, gdy okres sprawozdawczy jeszcze nie został zamknięty. Ujęcie przychodów bazuje na cenie transakcyjnej z uwzględnieniem prawdopodobieństwa wystąpienia zwrotów. Oznacza to, że przychód jest często ujęty w kwocie niższej niż kwota należna od kontrahenta. Różnica ujmowana jest jako zobowiązanie wobec kontrahenta i zostanie przeniesiona na przychody dopiero w momencie, gdy kontrahent nie dokona zwrotu w ustalonym terminie.

Komentarz: Dla potrzeb ustawy o rachunkowości jednostka ujmuje zazwyczaj przychód bazując na kwocie należnej. Dla potrzeb MSSF 15 prawo zwrotu tworzy element wynagrodzenia zmiennego, który jest uwzględniany m.in. poprzez określenie prawdopodobieństwa wystąpienia zwrotów. Część przychodów zidentyfikowana jako podlegające zwrotowi nie kwalifikuje się do ujęcia w wyniku finansowym (analogicznie w wyniku finansowym nie pojawi się związany z nimi koszt np. koszt wytworzenia sprzedanych produktów lub wartość sprzedanych towarów). Oszacowane zobowiązanie do zwrotu określonych kwot pomniejsza przychody okresu i jest wykazywane w zobowiązaniach jednostki gospodarczej. Analogiczne rozwiązanie można zastosować w kontekście ustawy o rachunkowości, gdy jednostka kieruje się zasadą ostrożności.

Sprzedaż niezafakturowana
Regulacje ustawy o rachunkowości Regulacje MSSF 15 "Przychody z umów z klientami"
Istnieje możliwość, a czasem konieczność ujęcia przychodów na podstawie oszacowań, jeśli spełnione są określone warunki. Istnieje konieczność ujęcia przychodów na podstawie oszacowań, jeśli spełnione są określone warunki

Komentarz: Regulacje krajowe i międzynarodowe przewidują konieczność ujmowania przychodów tzw. niezafakturowanych, co wiąże się zazwyczaj ze stopniową realizacją świadczeń na rzecz kontrahenta (np. umowy o usługę budowlaną). W tym kontekście należy podkreślić, że wymagania takie dotyczą w ustawie o rachunkowości przede wszystkim realizacji usług przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, podczas gdy dla umów krótszych istnieje możliwość, lecz nie obowiązek takiego podejścia. W przypadku MSSF 15 szacowanie kwot należnych do danego dnia bilansowego jest konieczne, gdy określone warunki są spełnione. Należy podkreślić, że wskazany problem będzie dotyczył nie tylko umów na realizację usług, ale również niektórych umów na dostawę określonych mediów (np. wody, gazu, energii elektrycznej i cieplnej), gdy odczyt rzeczywistych stanów jest przeprowadzany po określonym czasie (np. co 2 miesiące), a także innych świadczeń. Dla potrzeb regulacji krajowych niezafakturowane należności wykazywane są zazwyczaj jako element rozliczeń międzyokresowych lub należności z tytułu dostaw i usług. Regulacje MSSF 15 przewidują konieczność wyodrębnienia w bilansie osobnej grupy "aktywa z umów z klientami".

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
9
11
12
13
17
19
20
24
26
27
29
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.