vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r. - Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018

Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym

Jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe, są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia tych ksiąg, czyli na dzień bilansowy. Przygotowanie sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (por. art. 45 ust. 1art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają zatem obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe za 2018 r. nie później niż do końca marca 2019 r.

Generalnie sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Przy czym sprawozdania finansowe podlegające obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta powinny obejmować dodatkowo zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych (por. art. 45 ust. 2 i 3 ww. ustawy).

Podstawowym załącznikiem, według którego jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe, jest załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości, przeznaczony dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Określone jednostki mogą korzystać z uproszczeń i sporządzać sprawozdanie finansowe odpowiednio według załącznika nr 4, 5 i 6 do ustawy o rachunkowości.

Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń oraz reasekuracji określają załączniki do ustawy o rachunkowości, tzn.:

 • załącznik nr 1 - dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji,
   
 • załącznik nr 4 - dla jednostek mikro (definicję jednostki mikro zawiera art. 3 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości),
   
 • załącznik nr 5 - dla jednostek małych (definicję jednostki małej zawiera art. 3 ust. 1c i 1d ustawy o rachunkowości),
   
 • załącznik nr 6 - dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy.
Elementy sprawozdania finansowego w zależności od rodzaju jednostki
Jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
(załącznik nr 1)
Jednostki małe
(załącznik nr 5)
Jednostki mikro (załącznik nr 4) Organizacje pozarządowe
(załącznik nr 6)
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
- wariant kalkulacyjny
- wariant porównawczy
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
5. Rachunek przepływów pieniężnych
- metoda bezpośrednia
- metoda pośrednia
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
- wariant kalkulacyjny
- wariant porównawczy
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia
1. Informacje ogólne
2. Bilans
3. Informacje uzupełniające do bilansu
4. Rachunek zysków i strat
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Informacja dodatkowa

Przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2018 r. jednostki powinny podjąć decyzję, do jakiej kategorii, w rozumieniu ustawy o rachunkowości, chcą i mogą należeć, a także w jakiej postaci będą sporządzały roczne sprawozdanie finansowe.

Jednostki małe mogą sporządzać poszczególne elementy sprawozdania finansowego według załącznika nr 1 lub załącznika nr 5, a jednostki mikro w oparciu o załącznik nr 1 lub załącznik nr 4 albo załącznik nr 5. Dodajmy, iż ustawa o rachunkowości daje możliwość wybiórczego stosowania uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej jednostek mikro i małych. Przykładowo jednostka mikro może sporządzić bilans według załącznika nr 4, a rachunek zysków i strat i informację dodatkową według załącznika nr 1.

Z kolei jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy, mogą sporządzać sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 lub załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki. Co ważne, jednostki te nie mogą - w świetle aktualnych przepisów - przyjąć statusu jednostki mikro, czy też jednostki małej (por. art. 3 ust. 1e pkt 8 ustawy o rachunkowości). Nie mogą one zatem sporządzać sprawozdania finansowego według załącznika nr 4, czy załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości.

Ponadto - w naszej ocenie - jeżeli sprawozdania finansowe jednostek pozarządowych będą podlegały badaniu na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, to takie sprawozdania powinny także obejmować zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Te elementy sprawozdania powinny zostać sporządzone zgodnie z art. 48a ust. 1 pkt 1art. 48b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do tej ustawy. Należy bowiem zauważyć, że art. 48a i art. 48b ustawy o rachunkowości nie zawierają zwolnienia ze sporządzenia zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych dla organizacji pozarządowych, jak to ma miejsce w przypadku jednostek mikro (por. art. 48a ust. 3 i art. 48b ust. 4) oraz jednostek małych (por. art. 48a ust. 4 i art. 48b ust. 5).

Co do zasady sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności (por. art. 45 ust. 5 ustawy o rachunkowości).

Do rocznego sprawozdania finansowego jednostki określone w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości, dołączają sprawozdanie z działalności jednostki, jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z ustawy lub odrębnych przepisów. Ponadto sprawozdanie z działalności sporządzają także grupy kapitałowe (por. art. 55 ust. 2a ww. ustawy).

Ustawa o rachunkowości przewiduje dla niektórych jednostek zwolnienie z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności. Na podstawie art. 49 ust. 4 ww. ustawy, sprawozdania tego mogą nie sporządzać jednostki spełniające definicję jednostek mikro, jeśli w informacji dodatkowej lub w informacji uzupełniającej do bilansu przedstawią informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych. Możliwość niesporządzania sprawozdania z działalności mają również jednostki małe na podstawie art. 49 ust. 5 ww. ustawy, pod warunkiem że w informacji dodatkowej przedstawią informacje dotyczące nabycia udziałów własnych. W przypadku gdy jednostka spełniająca definicję jednostki małej lub jednostki mikro sporządzi sprawozdanie z działalności, może nie wykazywać w nim kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością jednostki oraz informacji dotyczących zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego (por. art. 49 ust. 6 ww. ustawy).

Warto dodać, iż na niektórych jednostkach ciąży wymóg raportowania niefinansowego, zarówno w zakresie raportowania na poziomie jednostkowym (por. art. 49b ustawy o rachunkowości), jak i skonsolidowanym (por. art. 55 ust. 2b-2e ww. ustawy). Obowiązek takiej sprawozdawczości na poziomie jednostkowym dotyczy jednostek wymienionych w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 ustawy o rachunkowości, będących spółką kapitałową, spółką komandytowo-akcyjną lub taką spółką jawną lub komandytową, której wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, pod warunkiem że w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok przekraczają następujące wielkości:

1) 500 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty oraz

2) 85.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego lub 170.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy.

Jednostki zobowiązane do raportowania niefinansowego mają wybór formy tego raportowania, a mianowicie mogą zamieścić wymagane informacje - w ramach sprawozdania z działalności (jako oświadczenie na temat informacji niefinansowych i wówczas mają zastosowanie zasady jak przy sporządzaniu sprawozdania z działalności) albo mogą sporządzać odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych. W przypadku sporządzenia odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych jednostka ma obowiązek zamieszczenia w sprawozdaniu z działalności informacji o tym fakcie.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
16
17
18
19
22
23
24
26
27
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.