vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie - Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019

Koszty zakupu stanowiące składnik ceny nabycia materiałów

Jeżeli koszty zakupu materiałów (np. koszty transportu, załadunku, wyładunku) stanowią dla jednostki znaczną wartość, która wpłynie istotnie na wyniki finansowe tej jednostki, to ewidencję materiałów prowadzi się według cen nabycia. W takim przypadku koszty zakupu można rozliczyć poprzez:

 • wliczanie bezpośrednio w cenę odnoszoną na konto 31 "Materiały" lub
   
 • aktywowanie na koncie 64-0/4 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu" i rozliczanie ich w czasie.
Materiały ujmowane są na koncie 31 według ceny nabycia

Wliczanie kosztów zakupu bezpośrednio w cenę nabycia odnoszoną na konto 31 "Materiały" wymaga szczegółowego przypisywania kosztów zakupu do konkretnej dostawy materiałów i poszczególnych ich asortymentów. W praktyce może to być trudne do zrealizowania ze względu na pracochłonność tej metody, zwłaszcza przy dużej skali obrotów magazynowych.

Przykład

I. Założenia:

 1. W marcu jednostka nabyła materiały w cenie zakupu: 50.000 zł, ponosząc dodatkowe koszty zakupu (transport tych towarów) w wysokości: 1.500 zł.
   
 2. Faktura zakupu opiewała na kwotę: 63.345 zł, w tym:

a) wartość materiałów w cenie zakupu netto: 50.000 zł,

b) wartość netto usługi transportowej: 1.500 zł,

c) VAT należny: 11.845 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - zakup materiałów:      
   a) kwota należności do zapłaty 63.345 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 11.845 zł 22-1 30
2. PZ - przyjęcie materiałów do magazynu według ceny nabycia 51.500 zł 31 30

III. Księgowania:

Koszty zakupu stanowiące składnik ceny nabycia materiałów

Materiały ujmowane są na koncie 31 według ceny zakupu,
a koszty zakupu podlegają rozliczeniu w czasie na koncie 64-0/4

Rozliczanie kosztów zakupu poprzez aktywowanie na koncie 64-0/4 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu" i rozliczanie ich w czasie oznacza, że ewidencja materiałów odbywa się nadal w cenie nabycia, ale koszty zakupu ujmowane są na osobnym koncie, skąd na koniec okresu są rozliczane proporcjonalnie na zapas i na zużyte materiały. Nierozliczona kwota kosztów zakupu materiałów pozostająca na koncie 64-0/4, jako saldo Wn tego konta, zwiększa na dzień bilansowy wartość zapasów materiałów wykazywanych w aktywach bilansu w pozycji "Materiały" - zależnie od wzoru sprawozdania finansowego sporządzanego według odpowiedniego załącznika do ustawy o rachunkowości.

Ewidencja księgowa kosztów zakupu rozliczanych w czasie na koncie 64-0/4

1. PK - przeksięgowanie kosztów zakupu przypadających na:
   a) materiały przekazane na potrzeby produkcji:
      - Wn konto 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej",
      - Ma konto 64-0/4 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu",
   b) materiały zużyte na potrzeby administracyjne:
      - Wn konto 55 "Koszty zarządu",
      - Ma konto 64-0/4 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu",
   c) materiały zużyte w działalności pomocniczej:
      - Wn konto 53 "Koszty działalności pomocniczej",
      - Ma konto 64-0/4 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu",
   d) materiały zużyte w działalności handlowej:
      - Wn konto 51 "Koszty działalności podstawowej - handlowej",
      - Ma konto 64-0/4 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu".

W przypadku wyceny materiałów w cenie nabycia i rozliczania kosztów zakupu w czasie, jednostka może w trakcie okresu sprawozdawczego koszty zakupu gromadzić na osobnym koncie, np. 52-3 "Koszty zakupu". Koszty te na koniec okresu przenosi się z konta 52-3 na konto 64-0/4, a następnie rozlicza proporcjonalnie na zapas i zużycie materiałów.

Rozliczanie kosztów zakupu polega na obliczeniu:

1) wskaźnika narzutu kosztów zakupu,

2) kwoty narzutu kosztów zakupu przypadającej na:

a) rozchód materiałów,

b) zapas materiałów.

Wskaźnik narzutu kosztów zakupu oblicza się za pomocą następującego wzoru:

WNkz =  (Kzp + Kzb)  ×100
(ZMk + RM)

gdzie:

WNkz - wskaźnik narzutu kosztów zakupu,

Kzp - koszty zakupu na początek okresu,

Kzb - koszty zakupu poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym,

ZMk - zapas materiałów na koniec okresu,

RM - rozchód materiałów podlegający obciążeniu kosztami zakupu.

Narzut kosztów zakupu przypadający na rozchód materiałów oblicza się z następująco:

NKz = RM × WNkz

Narzut kosztów zakupu przypadający na zapas materiałów oblicza się następująco:

NKz = ZMk × WNkz

Przykład

I. Założenia:

 1. W marcu 2019 r. koszty zakupu materiałów w jednostce na początku marca (Kzp) wynosiły: 4.000 zł, a koszty zakupu poniesione w marcu (Kzb) wynosiły: 5.000 zł.
   
 2. Dodatkowo jednostka ustaliła, że:

a) zapas materiałów na koniec marca (ZMk) wyniósł: 18.000 zł,

b) rozchód materiałów podlegający obciążeniu kosztami zakupu (RM) wyniósł: 70.000 zł.

II. Rozliczenie kosztów zakupu materiałów wydanych do zużycia:

 1. Obliczenie wskaźnika narzutu kosztów zakupu:

WNkz =  4.000 zł + 5.000 zł  × 100 = 10,2273%.
18.000 zł + 70.000 zł

 1. Obliczenie narzutu kosztów zakupu (w zaokrągleniu) przypadających na:

a) rozchód materiałów: NKz = 70.000 zł × 10,2273% = 7.159 zł,

b) zapas materiałów: NKz = 18.000 zł × 10,2273% = 1.841 zł.

III. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przeksięgowanie kosztów zakupu, dotyczących materiałów wydanych do zużycia na potrzeby produkcji 7.159 zł 50 64-0/4

IV. Księgowania:

Jednostka, przyjmując iż będzie ewidencjonowała materiały w cenach zakupu, powinna ocenić, czy takie rozwiązanie nie spowoduje zniekształcenia stanu jej aktywów lub wyniku finansowego. Taki sposób wyceny może zostać uznany za prawidłowy w sytuacji, gdy koszty zakupu stanowią nieznaczny odsetek w stosunku do wartości w cenach zakupu materiałów, a ich zapas na dzień bilansowy jest niewielki lub utrzymuje się z okresu na okres na zbliżonym poziomie.

Stosując wycenę materiałów w cenach zakupu, dodatkowe koszty (np. transportu, ubezpieczenia, załadunku, wyładunku) odpisuje się bezpośrednio w ciężar kosztów działalności operacyjnej, zapisem:

      - Wn konto 40-2 "Usługi obce" lub 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 21 "Rozrachunki z dostawcami"
oraz równolegle (jeżeli jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach
zespołu 4 i 5):
      - Wn konto zespołu 5,
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
16
17
19
22
23
24
26
27
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.