vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy - Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019

Katalog kosztów zaliczanych do kosztu wytworzenia środka trwałego

Prawo bilansowe nie podaje katalogu kosztów podlegających zaliczeniu do kosztów wytworzenia środka trwałego, przedstawia jedynie ogólne zasady jego ustalania. Więcej szczegółowych informacji na temat ustalania wartości początkowej środków trwałych, w tym o koszcie wytworzenia środków trwałych budowanych siłami własnymi jednostki, zawiera KSR nr 11. Koszt wytworzenia będący całością lub częścią wartości początkowej środka trwałego obejmuje koszty wytworzenia ponoszone w toku jego budowy - w tym dostosowania do użytkowania - wykonywanej w całości lub części siłami własnymi, za które uważa się też koszty podwykonawstwa. KSR nr 11 opisuje szczegółowo przede wszystkim zakres kosztu wytworzenia środka trwałego, gdy jest budowany siłami własnymi. W odniesieniu do kosztu wytworzenia środka trwałego budowanego siłami obcymi, jak wskazuje ww. standard w pkt 6.37, stosuje się przepisy dotyczące ceny nabycia.

Uwzględniając art. 28 ust. 2 i 8 ustawy o rachunkowości, za koszt wytworzenia środka trwałego przyjmuje się ogół kosztów bezpośrednio i pośrednio związanych z jego budową, do czasu przyjęcia tego środka trwałego do użytkowania, w tym również niepodlegający odliczeniu VAT oraz podatek akcyzowy oraz koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Koszt wytworzenia pomniejsza się o wyrażoną w cenie nabycia lub zakupu wartość zwróconych i przyjętych do magazynu materiałów, o ile uprzednio zużycie tych materiałów zaliczono do kosztów wytworzenia (por. pkt 6.36 KSR nr 11).

Jak wynika z pkt 6.36 KSR nr 11, do kosztu wytworzenia środka trwałego zalicza się wyłącznie koszty pozostające w związku przyczynowo-skutkowym z jego wytworzeniem, poniesione od dnia udokumentowanego rozpoczęcia budowy do dnia udokumentowanego przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Na koszt wytworzenia środka trwałego budowanego siłami własnymi składają się:

 • koszty bezpośrednie budowy danego obiektu,
   
 • koszty pośrednie budowy danego obiektu.

Za koszty bezpośrednie budowy przyjmuje się składniki kosztów, które można odnieść bezpośrednio na dany obiekt w oparciu o dokumenty źródłowe potwierdzające poniesienie kosztu lub na podstawie przyjętych przez jednostkę współczynników jednoznacznie określających wysokość kosztów przypadających na dany obiekt, np. koszty materiałów, koszty usług obcych, koszty wynagrodzeń wraz z narzutami oraz inne dające się bezpośrednio powiązać z obiektem.

Kosztami pośrednimi budowy danego obiektu są koszty, których nie można wprost przyporządkować do poszczególnych obiektów na podstawie posiadanych dokumentów źródłowych lub jednoznacznych miar. W ramach kosztów pośrednich wyróżnia się:

 • koszty wspólne dotyczące budowy więcej niż jednego obiektu,
   
 • koszty utrzymania różnego rodzaju zasobów jednostki, które jednostka wykorzystuje w danym okresie w różnym stopniu lub jednocześnie na potrzeby budowy, jak i innych działań.

Dotyczy to wykorzystania zasobów rzeczowych, niematerialnych oraz ludzkich jednostki, np. narzędzia, sprzęt, wartości niematerialne i prawne, pracownicy, niektóre komórki organizacyjne.

Lista przykładowych kosztów zwiększających wartość początkową środka trwałego
w trakcie jego budowy

 • koszty zakupu, opracowania lub dostosowania projektów, dokumentacji techniczno-ekonomicznych, projektu technicznego, audytu technicznego,
   
 • koszty ekspertyz, studiów, prac geodezyjnych i badań geologicznych,
   
 • opłaty ponoszone w związku z realizacją budowy (koszty pozwoleń, decyzji o lokalizacji, zezwoleń, odbiorów technicznych),
   
 • koszty przygotowania terenu pod budowę, np. oczyszczanie terenu, wyrąb drzew, karczowanie, osuszanie, niwelacja, przełożenie infrastruktury technicznej, zaplecze budowy, drogi dojazdowe, tymczasowe doprowadzenie wody, energii,
   
 • wartość zakupionych elementów stanowiących wyposażenie środków trwałych trwale związanych z budowanym obiektem, np. instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe oraz normalne wyposażenie budynku,
   
 • koszty nadzoru inwestycyjnego, wynagrodzenia generalnego wykonawcy,
   
 • honoraria za profesjonalne usługi, np. architektów, inżynierów,
   
 • wartość zużytych materiałów budowlanych,
   
 • wartość robocizny (wynagrodzeń) wraz ze związanymi z nią składkami na ubezpieczenia społeczne i innymi świadczeniami na rzecz pracowników,
   
 • wartość pracy sprzętu, maszyn i urządzeń oraz środków transportu użytych do wykonania środków trwałych w budowie,
   
 • koszty prób montażowych i rozruchu technologicznego, jeśli są one niezbędne do oddania środka trwałego do używania (koszty sprawdzenia poprawności działania),
   
 • koszty założenia stref ochronnych,
   
 • koszty ubezpieczeń majątkowych budowanych środków trwałych,
   
 • prowizje i naliczone za okres budowy odsetki od kredytów bankowych oraz pożyczek za czas trwania budowy oraz ujemne różnice kursowe od tych kredytów i pożyczek naliczone za czas trwania budowy,
   
 • odsetki z tytułu nieterminowych płatności innych zobowiązań - naliczone zgodnie z umową i dotyczące okresu trwania budowy do dnia przyjęcia środka trwałego do używania,
   
 • opłaty związane z ustanowieniem hipoteki, stanowiącej zabezpieczenie kredytu bankowego na sfinansowanie budowy,
   
 • koszty sprzątania przed odbiorem i oddaniem do użytkowania,
   
 • VAT naliczony niepodlegający odliczeniu,
   
 • koszty odszkodowań za dostarczenie obiektów zastępczych i przesiedlenie osób z terenów zajętych na potrzeby budowy, w tym np. odszkodowania za niezebrane plony,
   
 • inne koszty pozostające w bezpośrednim związku z daną budową (obiektem), pozwalające się bezpośrednio przyporządkować.

Do kosztu wytworzenia środka trwałego nie zalicza się więc kosztów, które nie są związane przyczynowo-skutkowo z pozyskaniem środka trwałego.

Lista przykładowych kosztów, których nie zalicza się do wartości początkowej
środka trwałego

 • opłaty o charakterze sankcji,
   
 • koszty ponoszone przez jednostkę niezależnie od pozyskania środka trwałego,
   
 • koszty ogólnego zarządu,
   
 • koszty przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi nowo pozyskanego środka trwałego, z wyjątkiem przypadku, gdy koszty te zostały objęte ceną nabycia środka trwałego i niemożliwe jest ich ustalenie lub wiarygodne oszacowanie,
   
 • koszty poniesione w związku ze zmianą lokalizacji środka trwałego w ramach jednostki lub reorganizacją części lub całości działalności operacyjnej jednostki (koszty przemieszczenia środków trwałych do nowych miejsc użytkowania),
   
 • koszty poniesione przed dniem podjęcia udokumentowanej decyzji o pozyskaniu środka trwałego, w tym przed dniem udokumentowanego rozpoczęcia jego budowy,
   
 • koszty działań marketingowych, które mają zapewnić uzyskiwanie korzyści ekonomicznych ze środka trwałego po jego wybudowaniu, niezależnie od okresu, w którym są ponoszone,
   
 • podatek od nieruchomości, w tym poniesiony po dniu rozpoczęcia budowy środka trwałego,
   
 • straty i szkody poniesione w trakcie budowy środka trwałego oraz koszty związane z usuwaniem tych szkód (np. zniszczenia powstałe na skutek powodzi, ogłoszenie upadłości głównego wykonawcy i związane z tym wydatki na uregulowanie zobowiązań wobec podwykonawców, zabezpieczenie placu budowy),
   
 • koszty jakie jednostka będzie musiała w przyszłości ponieść w związku z likwidacją środka trwałego po zakończeniu jego użytkowania, bądź rekultywacją terenu, na którym znajdował się dany środek trwały.

Co istotne, na podstawie pkt 6.12 KSR nr 11, nie zmniejszają wartości początkowej środka trwałego w budowie przychody w postaci otrzymanych odszkodowań z zakładu ubezpieczeń związane z wcześniej poniesionymi szkodami, jak również kary zasądzone na korzyść jednostki. Tego rodzaju przychody zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych (por. art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g ustawy o rachunkowości).

Przykład

W wyniku wichury zniszczeniu uległa część dachu budynku (środek trwały w budowie). Jednostka poniosła koszty usunięcia skutków tego zdarzenia losowego oraz koszty odtworzenia części dachu, które ujęła w księgach rachunkowych w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego zaksięgowała na dobro pozostałych przychodów operacyjnych. Szkody poniesione w trakcie budowy środka trwałego oraz koszty związane z usuwaniem tych szkód nie zwiększają wartości początkowej środka trwałego, a otrzymane odszkodowanie nie zmniejsza tej wartości.

Stosownie do pkt 6.39 KSR nr 11, prawidłowe ustalenie kosztu wytworzenia środków trwałych budowanych siłami własnymi wymaga wiarygodnego pomiaru i dokumentacji oraz ewidencji kosztów. Standard wyjaśnia, że w miarę potrzeb pomiar może być uzupełniony bądź zastąpiony oszacowaniem lub osądem personelu jednostki, tj. głównie komórki merytorycznie odpowiedzialnej za budowę środka trwałego. W szczególności dotyczyć to może ustalenia m.in. dnia udokumentowanego rozpoczęcia budowy, obiektów budowy, dla których wyodrębnia się koszty wytworzenia, zasad rozliczania kosztów pośrednich budowy prowadzonej siłami własnymi na poszczególne obiekty.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

styczeń 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
17
18
19
24
25
26
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.