vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uproszczony wniosek o ulgi w opłacaniu składek ZUS dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl »Oświadczenie dla ubiegających się o świadczenie chorobowe za okres kwarantanny po przekroczeniu granicy dostępne jest w serwisie www.druki.gofin.pl »
Zamknij
A A A

Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia - Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1041) z dnia 1.12.2019

Ogólne zasady dotyczące sporządzania i składania sprawozdań finansowych

Składniki sprawozdania finansowego

W myśl art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe składa się z:

1) bilansu;

2) rachunku zysków i strat;

3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia*).

Sprawozdanie finansowe jednostek określonych w art. 64 ust. 1 ww. ustawy, podlegające corocznemu badaniu, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a w przypadku funduszy inwestycyjnych - zestawienie zmian w aktywach netto oraz rachunek przepływów pieniężnych*).

Aktywne druki i formularze Druki bilansu i rachunku zysków i strat dla
jednostek mikro, małych i innych
dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl
w zakładce Rachunkowość

Ponadto w przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki*).

*) wyjątek stanowią jednostki, których organ zatwierdzający podjął decyzję o sporządzeniu sprawozdania finansowego przewidzianego dla jednostek mikro oraz jednostek małych.

Sprawozdania finansowe w wersji elektronicznej

Od 1 października 2018 r. zgodnie z art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2019 r.), wprowadzony został dla wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. W konsekwencji, sprawozdania te nie mogą mieć już formy papierowej, lecz jest wymagana w każdym przypadku forma elektroniczna. Sprawozdania te mają być również opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Nowe prawo Od 1 stycznia 2020 r. mocą ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych wprowadzone zostały zmiany do ustawy o rachunkowości takie jak:
 • umożliwiono opatrywanie podpisem osobistym: sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sprawozdań z płatności i skonsolidowanych sprawozdań z płatności (znowelizowany art. 45 ust. 1f, art. 63c ust. 2a oraz art. 63k ustawy o rachunkowości), 
   
 • umożliwiono podpisywanie sprawozdań z działalności jednostki podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS podpisem osobistym (znowelizowany art. 49 ust. 7 ww. ustawy).

W uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej zapisano, iż:

"(...) Brzmienie art. 45 ust. 1f oraz art. 63c ust. 2a ustawy (ustawy o rachunkowości - przyp. red.) należy uzupełnić w sposób pozwalający podmiotom zobowiązanym na podpisywanie składanych sprawozdań finansowych "podpisem osobistym". Zasadnym jest bowiem, aby podmioty składające sprawozdania mogły się posługiwać szerszym niż obecnie zbiorem podpisów elektronicznych. W związku z powyższym, proponowana zmiana pozwoli w przyszłości każdemu obywatelowi na podpisanie składanego sprawozdania finansowego, bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności w celu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub posłużenia się podpisem zaufanym.

Zasadnym jest ponadto skorygowanie brzmienia w art. 45 ust. 1f, art. 49 ust. 7, art. 63c ust. 2a oraz art. 63k ustawy o rachunkowości, poprzez zastąpienie fragmentu "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" treścią "podpisem zaufanym". Należy bowiem wskazać, że "podpis zaufany", zdefiniowany obecnie w art. 3 pkt 14a ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zastąpił uprzednio regulowany przepisami tej ustawy "podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP". Przedmiotowa zmiana została wprowadzona przez przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (...)."

Ustawa nowelizująca wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przekazywanie sprawozdań finansowych

• Podatnicy CIT

Od 1 października 2018 r., zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o PDOP, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2019 r., podatnicy, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania. Z tego wynika, że podatnicy CIT wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS nie muszą przekazywać ww. dokumentów do urzędu skarbowego. Sprawozdania finansowe lub sprawozdania z badania po zamieszczeniu w repozytorium dokumentów finansowych są bowiem przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (por. art. 20 ust. 1g ustawy o KRS).

Przepisy prawne Ujednolicony tekst ustawy o PDOP
dostępny jest w serwisie www.przepisy.gofin.pl

Od 1 stycznia 2020 r. zmieni się natomiast forma przekazywania sprawozdań finansowych (przez podmioty niewpisane do KRS).

Nowe prawo Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1978) wprowadziła zmiany w CIT dotyczące przekazywania sprawozdań finansowych, polegające na:
 • zmodyfikowaniu zasad składania sprawozdań finansowych (w formie elektronicznej) przez podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, tj. nałożenie na te podmioty obowiązku przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi KAS sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z badania (o ile obowiązkowi takiego badania podlegało) w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o rachunkowości (znowelizowany art. 27 ust. 2 ustawy o PDOP),
   
 • określeniu, że ww. sprawozdania finansowe Szef KAS udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych ("nowy" art. 27 ust. 2b ww. ustawy).

Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będą miały zastosowanie do sprawozdań finansowych przekazywanych od tego dnia.

• Podatnicy PIT

W myśl art. 45 ust. 5 i 8a ustawy o PDOF, od 1 października 2018 r., podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowe przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości. Te sprawozdania finansowe Szef KAS udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Przepisy prawne Ujednolicony tekst ustawy o PDOF 
dostępny jest w serwisie www.przepisy.gofin.pl

Spółki osobowe (spółki jawne, partnerskie i komandytowe)

W przypadku spółek osobowych (tj. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej), to spółka prowadzi księgi rachunkowe (a nie jej wspólnicy). Jej sprawozdanie finansowe podlega przekazaniu do KRS (w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia), za pośrednictwem którego trafia do administracji skarbowej (por. art. 20 ust. 1g ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 ze zm.). W konsekwencji wspólnicy spółek osobowych nie przekazują dodatkowo sprawozdania finansowego spółki ani do Szefa KAS, ani urzędu skarbowego. W przypadku spółek cywilnych sprawozdania finansowe nie są przekazywane ani do KRS ani do organów podatkowych (patrz wyjaśnienie MF str. 45)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

marzec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
7
8
13
14
15
17
18
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.