vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym - Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020

Rezerwa na świadczenia pracownicze utworzona po raz pierwszy

Jeżeli jednostka nie ujmowała dotychczas rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze i decyzję o ich tworzeniu podjęła po raz pierwszy w 2019 r. powinna ustalić ich stan wyjściowy na 1 stycznia 2019 r. i ująć w księgach rachunkowych 2019 r. z uwzględnieniem art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Na mocy tego przepisu, jeżeli jednostka stwierdziła popełnienie błędu w poprzednich latach obrotowych, w następstwie którego nie można uznać sprawozdań finansowych za lata ubiegłe za prawidłowe, to kwotę korekty należy odnieść na kapitał (fundusz) własny i wskazać jako zysk (stratę) z lat ubiegłych.

W świetle art. 39 ust. 2 i 2a ustawy o rachunkowości, jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających m.in. z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. Szczegółowe zasady ujmowania, wyceny, prezentacji oraz ujawniania w sprawozdaniach finansowych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zostały określone w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe" (KSR nr 6).

Rezerwy na odprawy rentowe, emerytalne i nagrody jubileuszowe tworzy się tylko wtedy, gdy z przepisów prawa, układu pracy lub umów o pracę jednoznacznie wynika, że na pracodawcy ciąży obowiązek ich wypłaty i ich wysokość jest istotna, w związku z czym ich nieuwzględnienie w sprawozdaniu finansowym zniekształciłoby obraz sytuacji finansowej i majątkowej oraz wynik finansowy jednostki. Przy ocenie zasadności tworzenia rezerw obowiązuje bowiem zasada istotności. Jeżeli po ponownej analizie jednostka stwierdzi, że decyzja podjęta w latach ubiegłych o nietworzeniu rezerw na świadczenia pracownicze była błędna, to błąd ten skoryguje, uwzględniając art. 54 ustawy o rachunkowości.

Dodajmy, iż od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy art. 39 ust. 6 i 7 ustawy o rachunkowości, na mocy których jednostki mikro, małe oraz określone organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia) mogą nie tworzyć biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. Z uproszczenia tego nie mogą skorzystać jednak spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne i spółki jawne lub komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej.

Przykład

I. Założenia:

 1. Jednostka do końca 2018 r. nie ujmowała w księgach rachunkowych rezerw na odprawy emerytalne. Po ponownej analizie przepisów stwierdzono ich błędną interpretację w latach ubiegłych i kierownik jednostki zlecił wycenę rezerw aktuariuszowi.
   
 2. Według aktuariusza rezerwa na 31 grudnia 2019 r. wynosiła: 200.000 zł, a stan na 1 stycznia 2019 r., wynosił: 160.000 zł, co wynikało z następujących ustaleń:
Treść 31.12.2019 r. 31.12.2018 r. 31.12.2017 r.
Kwota rezerwy długoterminowej 120.000 zł 100.000 zł 80.000 zł
Kwota rezerwy krótkoterminowej 80.000 zł 60.000 zł 40.000 zł
Razem 200.000 zł 160.000 zł 120.000 zł
 1. Koszty działalności podstawowej jednostka ujmuje na kontach zespołu 4 i 5 oraz sporządza porównawczy rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - utworzenie rezerwy na 31 grudnia 2019 r.:      
   a) rezerwa dotycząca lat ubiegłych 160.000 zł 82 64-1
   b) rezerwa dotycząca 2019 r. 40.000 zł zespół 5 64-1

III. Księgowania:

Rezerwa na świadczenia pracownicze utworzona po raz pierwszy

IV. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym za 2019 r.:

 1. Bilans - wybrane dane po przekształceniu (załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości):
Pozycja Wyszczególnienie Dane na
31.12.2019 r.
Dane na 31.12.2018 r.
przekształcone porównawcze
Pasywa
A.V. Zysk (strata) z lat ubiegłych (160.000 zł) (120.000 zł) 0
A.VI. Zysk (strata) netto 960.000 zł 960.000 zł 1.000.000 zł
B.I.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne      
    - długoterminowa 120.000 zł 100.000 zł 0
    - krótkoterminowa 80.000 zł 60.000 zł 0
 1. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - wybrane dane po przekształceniu (załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości):
Pozycja Wyszczególnienie Dane za okres
od 1.01.2019 r.
do 31.12.2019 r.
Dane za okres od 1.01.2018 r.
do 31.12.2018 r.
przekształcone porównawcze
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (40.000 zł)* (40.000 zł) 0
L. Zysk (strata) netto 960.000 zł 960.000 zł 1.000.000 zł

* Kwota rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych, obciążająca koszty 2019 r.: 200.000 zł - 160.000 zł = 40.000 zł.

 1. Informacja dodatkowa - wybrane dane (załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości):
   
  a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego - ust. 7 - informacje o przyjętych przez jednostkę zasadach tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne),
   
  b) dodatkowe informacje i objaśnienia - ust. 6 pkt 4 - informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy; jeżeli jednostka wykaże dane porównawcze, których porównywalność została zakłócona, po ich doprowadzeniu do porównywalności w odrębnej kolumnie lub pozycji bilansu, rachunku zysków i strat czy rachunku przepływów pieniężnych, to wypełnienie tej pozycji jest zbędne.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
6
8
9
10
14
16
17
18
19
23
24
26
27
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.