vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki - Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020

Ustalenie kosztu wytworzenia środków trwałych

W 2020 r. rozpoczęliśmy inwestycję polegającą na budowie środka trwałego. Prowadzimy ją we własnym zakresie. W jaki sposób wycenić tę budowę? Co składać się będzie na koszt wytworzenia budowanego obiektu?

Środki trwałe w momencie przyjęcia do użytkowania ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości początkowej. W przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie, za wartość początkową przyjmuje się koszt jego wytworzenia.

Przez środki trwałe w budowie rozumie się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego (art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości). Wycenia się je w wartości, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, czyli w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Jednocześnie - jak wynika z art. 28 ust. 8 ww. ustawy - koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia środka do używania, w tym również:

 • niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
   
 • koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Do kosztów obsługi zobowiązań zalicza się przede wszystkim prowizje i odsetki od kredytów bankowych oraz pożyczek, a także ujemne różnice kursowe od tych kredytów i pożyczek za czas trwania budowy. Ponadto koszty obsługi zobowiązań pomniejszane są przez dodatnie różnice kursowe uzyskane od wspomnianych kredytów i pożyczek.

Spośród ogółu wydatków, które zalicza się do kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie, można wyodrębnić koszty bezpośrednio i pośrednio związane z budową środka trwałego.

Do bezpośrednich kosztów wytworzenia środków trwałych zalicza się m.in.:

 • wartość zużytych materiałów bezpośrednich,
   
 • wartość wykonanych robót budowlanych - w tym siłami własnymi przez jednostkę,
   
 • wartość robocizny bezpośredniej, to znaczy koszt wynagrodzeń wraz z narzutami z tytułu świadczeń na ubezpieczenia społeczne obciążającymi pracodawcę,
   
 • wartość pracy sprzętu, maszyn, urządzeń oraz środków transportu zużytych do wykonania robót budowlanych,
   
 • inne koszty pozostające w bezpośrednim związku z daną budową.

Koszty pośrednie wytworzenia środków trwałych, często są też określane jako koszty wspólne. Obejmują koszty, których nie można bezpośrednio przyporządkować do danej budowy. Do kosztów pośrednich (wspólnych) można zaliczyć m.in.:

 • koszty poniesione na opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych, ekspertyz, studiów oraz pomiarów geodezyjnych i badań geologicznych,
   
 • koszty przygotowania terenu pod budowę, koszty nadzoru autorskiego, budowlanego i specjalistycznego nad realizacją budowy wszystkich obiektów,
   
 • inne koszty o charakterze ogólnym, których nie można przyporządkować do poszczególnych obiektów realizowanych w ramach jednego przedsięwzięcia budowlanego, w tym także uzasadnioną część kosztów związanych z utrzymaniem przez czas budowy stanowiska pracy lub komórki organizacyjnej, wykonującej czynności nadzorczo-kontrolne i administracyjne na rzecz budowy tych środków trwałych.

Kosztów pośrednich nie wyszczególnia się wtedy, gdy przedmiotem budowy (wytworzenia środka trwałego) jest tylko jeden obiekt.

Wartość początkową środka trwałego w czasie budowy pomniejszać mogą stwierdzone niedobory, ubytki naturalne, a także straty powstałe w wyniku zdarzeń losowych.

Do kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie jednostka nie może zaliczyć m.in.:

 • kosztów ogólnego zarządu (na przykład wynagrodzenia wraz z narzutami kadry kierowniczej, księgowości, pracowników BHP, niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną budową),
   
 • kosztów sprzedaży,
   
 • kosztów otwarcia nowego zakładu, kosztów związanych z rozpoczęciem wytwarzania nowego produktu lub świadczenia nowej usługi (łącznie z kosztami promocji i reklamy), kosztów rozpoczęcia działalności w nowej lokalizacji lub wśród nowego segmentu klientów (łącznie z kosztami szkoleń pracowników),
   
 • pozostałych kosztów operacyjnych (na przykład kary i odszkodowania związane z realizowaną budową, z wyjątkiem odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych z tytułu wywłaszczenia należących do nich gruntów zajętych pod budowę),
   
 • podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, na którym ma być wybudowany środek trwały,
   
 • kosztów finansowych - w tym odsetek od kredytów i pożyczek oraz prowizji naliczonych po przekazaniu środka trwałego do używania.

Koszty te wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym je poniesiono.

W jaki sposób ewidencjonować w księgach rachunkowych nakłady ponoszone na budowę środka trwałego?

Ewidencję środków trwałych w okresie ich budowy prowadzi się na przeznaczonym do tego celu koncie 08 "Środki trwałe w budowie". Oznacza to, iż ponoszone przez jednostkę nakłady na budowę środka trwałego przez cały okres trwania budowy odnosi się na konto 08, zapisem: Wn konto 08, Ma różne konta.

Dopiero po ukończeniu budowy saldo Wn konta 08 przenosi się w całości na konto 01 "Środki trwałe", zapisem: Wn konto 01, Ma konto 08.

Co istotne, ewidencja analityczna prowadzona do konta 08 powinna zapewnić możliwość wyodrębnienia poszczególnych obiektów będących przedmiotem budowy oraz ustalenie kosztu ich wytworzenia.

Ponadto, jeśli jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5 i sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej, to księgowanie operacji dotyczących np. przekazania wyrobów z własnej produkcji na budowę środka trwałego lub świadczenia usług przez własne komórki na rzecz budowy środka trwałego, powinno nastąpić za pośrednictwem kont 79-0 "Obroty wewnętrzne" oraz 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych".

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka podjęła się (we własnym zakresie) budowy ogrodzenia terenu, na którym znajduje się siedziba firmy i budynki magazynowe. W związku z budową poniosła następujące wydatki:

a) materiały budowlane wydane z magazynu w cenach zakupu: 17.530 zł,

b) wynagrodzenia własnych pracowników zatrudnionych przy budowie: 8.100 zł.

 1. W związku z tym, że wybudowane ogrodzenie obsługuje kilka budynków, stanowić ono będzie odrębny środek trwały.
   
 2. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5 oraz sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy budowie środka trwałego księgowane są w momencie poniesienia na konto kosztów rodzajowych oraz odpowiednie konto w zespole 5, a następnie przeksięgowywane są na konto 08.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. RW - wartość materiałów wydanych z magazynu na budowę
środka trwałego według cen zakupu
17.530 zł 08 31
2. PK - wynagrodzenia własnych pracowników zatrudnionych
przy budowie, według rozdzielnika kosztów
8.100 zł 08 79-0
oraz równolegle 8.100 zł 79-1 konto
zespołu 5
3. OT - przyjęcie środka trwałego wytworzonego we własnym zakresie
do używania (wartość początkowa odpowiada kosztowi wytworzenia):
17.530 zł + 8.100 zł = 
25.630 zł 01 08

III. Księgowania:

Ustalenie kosztu wytworzenia środków trwałych

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.