vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki - Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020

Uproszczone zasady amortyzacji i ewidencji niskocennych środków trwałych

Czy w związku z wynikającą z przepisów podatkowych możliwością dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza kwoty 10.000 zł, jednostka może również bilansowo podnieść wartość graniczną do tej kwoty?

Możliwość przyjęcia dla celów bilansowych określonej w przepisach podatkowych zasady jednorazowej amortyzacji środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł powinna wynikać z zasad (polityki) rachunkowości jednostki. Jeśli z polityki rachunkowości wynika inna kwota graniczna dla środków trwałych, to jednostka powinna odpowiednio zmienić ten zapis.

Ustawa o rachunkowości nie określa dolnej granicy wartości początkowej dla uznania składnika majątku za środek trwały. Każda jednostka powinna tę kwotę określić we własnym zakresie, a podjętą w tej sprawie decyzję zapisać w polityce rachunkowości. W świetle prawa bilansowego środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to takie, które z punku widzenia jednostki przedstawiają nieistotną wartość. Kwalifikując poszczególne składniki majątku jako niskocenne należy uwzględnić rachunkową zasadę istotności, o której mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy, oraz możliwość stosowania uproszczeń, wynikającą z treści art. 4 ust. 4 ww. ustawy. Należy przy nim pamiętać, iż uproszczenie można zastosować pod warunkiem, że nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wynik finansowy.

Sposób postępowania ze środkami trwałymi o niskiej jednostkowej wartości początkowej reguluje art. 32 ust. 6 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu, dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej można ustalać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony, przez dokonywanie zbiorczych odpisów dla grup środków zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem lub jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych. Szczegółowo problem ten wyjaśnia KSR nr 11. Według punktu 4.28 tego standardu, w przypadku nieistotnej wartości początkowej składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały, możliwe jest zastosowanie uproszczeń, w ramach których tego rodzaju składnika można m.in.:

 • nie ujmować w środkach trwałych, a jego wartość początkową jednorazowo odpisać w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania,
   
 • ująć w ewidencji środków trwałych, a pod datą przyjęcia do użytkowania jego wartość początkową jednorazowo odpisać w ciężar kosztów amortyzacji.

W celu ustalenia wysokości poziomu wartości początkowej, tj. dolnej granicy wartości początkowej środka trwałego, wskazane jest wziąć pod uwagę:

 • przypuszczalną łączną wartość początkową składników, do których stosowane będą uproszczenia w porównaniu do rocznej sumy kosztów lub/i przychodów lub/i aktywów, bądź aktywów trwałych,
   
 • warunek, że zastosowanie uproszczeń nie zniekształci istotnie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki,
   
 • potrzeby ochrony mienia jednostki,
   
 • przepisy podatkowe - jeżeli nie przeczy to zasadzie istotności, za dolną granicę wartości początkowej składników uznawanych za środki trwałe można przyjąć kwotę określoną w przepisach o podatku dochodowym.

Ewidencja księgowa niskocennych środków trwałych

1. Niskocenne składniki majątku ujęte w ewidencji bilansowej środków trwałych:
   a) OT - przyjęcie składnika majątku do ewidencji środków trwałych:
      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   b) PK - odpis amortyzacyjny miesięczny lub jednorazowy (cała wartość początkowa):
      - Wn konto 40-0 "Amortyzacja" lub konto zespołu 5,
      - Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".
2. Niskocenne składniki majątku nieujęte w ewidencji bilansowej środków trwałych:
   a) odniesienie w koszty wartości netto składnika majątku pod datą oddania do użytkowania:
      - Wn konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii" lub konto zespołu 5,
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   b) ujęcie w ewidencji pozabilansowej, jeśli jest prowadzona (zapis jednostronny):
      - Wn konto 09 "Niskocenne składniki majątku".

Przykład

Środki trwałe o niskiej wartości podlegające jednorazowej amortyzacji

I. Założenia:

 1.  W kwietniu 2020 r. spółka zakupiła maszynę produkcyjną o wartości netto: 8.000 zł (plus VAT: 1.840 zł).
   
 2. Z polityki rachunkowości spółki wynika, że niskocenne składniki majątku spełniające definicję środka trwałego o wartości początkowej większej niż: 1.500 zł i nieprzekraczającej: 10.000 zł wprowadzane są do ewidencji środków trwałych i jednorazowo amortyzowane. Ewidencja kosztów przebiega w spółce wyłącznie na kontach zespołu 4.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura dokumentująca zakup maszyny:    
   a) wartość netto 8.000 zł 30  
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 1.840 zł 22-1  
   c) wartość brutto 9.840 zł   24
2. OT - przyjęcie maszyny do używania 8.000 zł 01 30
3. PK - jednorazowy odpis amortyzacyjny 8.000 zł 40-0 07-1

III. Księgowania:

Uproszczone zasady amortyzacji i ewidencji niskocennych środków trwałych

Przykład

Składnik majątku o niskiej wartości odpisywany w koszty w momencie
przekazania do używania

I. Założenia:

 1. W kwietniu 2020 r. jednostka zakupiła maszynę produkcyjną o wartości netto: 10.000 zł (plus VAT: 2.300 zł).
   
 2. Z polityki rachunkowości jednostki wynika, że składniki majątku spełniające definicję środków trwałych, o wartości początkowej równej: 10.000 zł lub mniejszej, nie są wprowadzane do ewidencji bilansowej środków trwałych, lecz są odpisywane w momencie przekazania ich do używania w koszty zużycia materiałów. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura dokumentująca zakup maszyny:    
   a) wartość netto 10.000 zł 30  
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 2.300 zł 22-1  
   c) wartość brutto 12.300 zł   24
   d) odniesienie w koszty zużycia materiałów wartości netto maszyny 10.000 zł 40-1 30

III. Księgowania:

Uproszczone zasady amortyzacji i ewidencji niskocennych środków trwałych

Niskocenne środki trwałe, które nie są objęte ewidencją bilansową, tylko pod datą oddania do użytkowania odnoszone są w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki (jako zużycie materiałów), mogą zostać objęte ewidencją pozabilansową. Wynika to z pkt 4.28 KSR nr 11. Takie rozwiązanie nie jest jednak obligatoryjne. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki.

Prowadzenie pozabilansowej ewidencji niskocennych składników majątku, takich jak np. telefony komórkowe, czy tablety, umożliwi kontrolę ich stanu oraz ewentualne rozliczenie osób odpowiedzialnych za powierzone im mienie. Ewidencja pozabilansowa niskocennych składników majątku powinna zawierać m.in. dane pozwalające zidentyfikować dany przedmiot, oznaczenie miejsca jego użytkowania oraz wskazywać osobę, która jest odpowiedzialna za ten składnik majątku. Przypominamy, iż konta pozabilansowe nie wchodzą w skład ksiąg rachunkowych. Nie obowiązuje więc na nich zasada podwójnego zapisu. Na kontach tych dokonuje się zapisu jednostronnego (pojedynczego). Zapisy na kontach pozabilansowych wprowadza się na podstawie dokumentów określonych przez kierownika jednostki w instrukcji obiegu dokumentów.

Przykład

Składnik majątku o niskiej wartości, dla którego prowadzona jest ewidencja pozabilansowa

I. Założenia:

1. Jednostka zakupiła tablet o wartości netto: 1.500 zł (plus VAT: 345 zł).

2. Z polityki rachunkowości jednostki wynika, że niskocenne środki trwałe o wartości nieprzekraczającej: 5.000 zł są odnoszone w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie oddania ich do użytkowania i objęte ewidencją pozabilansową na koncie 09 "Niskocenne składniki majątku".

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura dokumentująca zakup tableta:    
   a) wartość netto 1.500 zł 30  
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 345 zł 22-1  
   c) wartość brutto 1.845 zł   24
   d) odniesienie w ciężar kosztów zużycia materiałów wartości netto tableta 1.500 zł 40-1 30
2. Ujęcie w ewidencji pozabilansowej wartości netto tableta 1.500 zł 09  

III. Księgowania:

Uproszczone zasady amortyzacji i ewidencji niskocennych środków trwałych

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.