vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic - Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020

Dokumenty dotyczące przygotowania i organizacji spisu z natury

Jakie dokumenty wchodzą w skład dokumentacji dotyczącej przygotowania i organizacji spisu z natury oraz czym się charakteryzują?

Na dokumentację dotyczącą przygotowania i organizacji spisu z natury składają się np. zarządzenie kierownika w sprawie inwentaryzacji, harmonogram inwentaryzacji, oświadczenia osób odpowiedzialnych za inwentaryzowane składniki majątku, czy instrukcje inwentaryzacyjne.

Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stosuje się w każdym przypadku przeprowadzenia inwentaryzacji składników w drodze spisu z natury. Zarządzenie to wydaje corocznie kierownik jednostki na podstawie instrukcji inwentaryzacyjnej. W małych jednostkach podstawą przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury może być wydana na piśmie decyzja kierownika jednostki zawierająca takie informacje jak:

 • przedmiot spisu,
   
 • dzień, na który dokonuje się spisu,
   
 • datę (daty) przeprowadzenia spisu,
   
 • osoby dokonujące spisu.

W większych jednostkach powołuje się zazwyczaj zakładowe komisje inwentaryzacyjne lub działającego jednoosobowo komisarza spisowego. Kierownik jednostki nakłada na komisję inwentaryzacyjną (komisarza spisowego) obowiązek:

 • dokonania odpowiednich przygotowań do spisu,
   
 • zorganizowania spisu z natury,
   
 • przeprowadzenia i nadzorowania spisu,
   
 • rozpatrzenia ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych oraz przedstawienia propozycji ich rozliczenia,
   
 • relacjonowanie kierownikowi jednostki o przebiegu przygotowań do spisu, samego przebiegu spisu, przedstawienie zgromadzonych wniosków w toku inwentaryzacji.

Z pkt 34 stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów wynika, że zarządzenie w sprawie inwentaryzacji, w tym drogą spisu z natury zapasów, wydaje kierownik jednostki. Treść zarządzenia zależy od tego, czy działa stała komisja inwentaryzacyjna, czy też jest ona powoływana do wykonania określonego zadania. W tym drugim przypadku zarządzenie określa, w szczególności:

 • skład komisji inwentaryzacyjnej, w tym jej przewodniczącego,
   
 • rodzaje zapasów objętych spisem,
   
 • datę, na którą się przeprowadza spis (datę ustalania stanu faktycznego),
   
 • datę jego rozpoczęcia i zakończenia (rozliczenia).

Wydane przez kierownika jednostki zarządzenie w sprawie inwentaryzacji zobowiązuje osoby odpowiedzialne do obecności podczas spisu powierzonych im zapasów. Jeżeli osoba odpowiedzialna za zapasy objęte spisem z natury nie może w nim uczestniczyć, powiadamia o tym kierownika jednostki i wskazuje osobę upoważnioną do uczestniczenia w jej imieniu w spisie z natury. W razie niewskazania przez osobę odpowiedzialną osoby upoważnionej do udziału w spisie w jej imieniu, kierownik jednostki decyduje o celowości komisyjnego przeprowadzenia spisu z natury przez zespół w składzie co najmniej 3 osobowym. Kierownik może też wyznaczyć osobę, która podczas spisu będzie reprezentować (zastępować) osobę odpowiedzialną za zapasy objęte spisem (por. pkt 35 ww. stanowiska).

Poniżej prezentujemy przykład zarządzenia w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury w jednostce prowadzącej ewidencję wartościową towarów handlowych.

Harmonogram inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury

Dokumentem uzupełniającym do zarządzenia w sprawie inwentaryzacji wydawanym przez kierownika jednostki jest harmonogram inwentaryzacji. Pojawia się on najczęściej w dużych jednostkach, gdzie występuje duża ilość czynności inwentaryzacyjnych. Harmonogram inwentaryzacji drogą spisu z natury zawiera wykaz (nazwy) pól spisowych, daty, w których będzie przeprowadzany w nich spis z natury oraz nazwy (numery, symbole) zespołów spisowych, które przeprowadzą spis na danych polach. Zespół spisowy może przeprowadzać spis na jednym lub większej liczbie pól. Harmonogram inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury sporządza się zazwyczaj dla jednego cyklu inwentaryzacji - rocznego lub kilkuletniego (por. pkt 37 stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów).

Fragment przykładowego harmonogramu inwentaryzacji na 2020 r. przedstawiamy poniżej.

Lp. Przedmiot inwentaryzacji Obiekt zinwentaryzowania Termin przeprowadzenia inwentaryzacji Rodzaj i metoda inwentaryzacji Nr zespołu spisowego
1. Środki trwałe Dane ewidencji księgowej od 06.01.2021 r. do 08.01.2021 r. Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2020 r. 1, 2
2. Rozrachunki z pracownikami Dane ewidencji księgowej 31.12.2020 r. Weryfikacja sald na dzień 31.12.2020 r. 1
3. Środki pieniężne w kasie Kasa 31.12.2020 r. Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2020 r.

W zależności od charakteru składnika majątku ustalenie rzeczywistego ich stanu może odbywać się metodą spisu z natury lub uzyskania potwierdzenia sald należności, środków pieniężnych i innych składników z kontrahentami, bankami itp. lub porównania stanów wynikających z ksiąg z dokumentami źródłowymi.

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za inwentaryzowane składniki majątku

Osoba odpowiedzialna to jedna lub więcej osób odpowiadających wspólnie za powierzone im zapasy i/lub za dokumentację obrotu nimi, np. magazynier, kierownik punktu sprzedaży. Osobą odpowiedzialną jest w szczególności osoba, która złożyła oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone jej zapasy zgodnie z kodeksem pracy (por. pkt 8 lit. j stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów).

Złożone przez osobę materialnie odpowiedzialną oświadczenie powinno zawierać informację o tym, że wszystkie dowody dokumentujące obroty zostały wprowadzone do ewidencji prowadzonej przez tę osobę, ze wskazaniem ostatnich numerów dowodów przychodu i rozchodu, i zostały przekazane do księgowości jednostki.

Co do zasady, oświadczenie to powinno zawierać imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej, określenie mienia za jakie ta osoba jest odpowiedzialna oraz miejsca, w którym to mienie się znajduje.

Przykładowe oświadczenie osób odpowiedzialnych za powierzone im mienie prezentujemy poniżej.

Oświadczenie osób odpowiedzialnych za powierzone im mienie

Instrukcja inwentaryzacyjna

Instrukcja inwentaryzacyjna opisuje szczegóły związane z przygotowaniem, przebiegiem oraz rozliczeniem inwentaryzacji. Jej obszerność zależy od specyfiki, rodzaju i wielkości prowadzonej działalności oraz rodzaju majątku, którym jednostka dysponuje.

Ustawa o rachunkowości nie nakłada na jednostki obowiązku posiadania instrukcji inwentaryzacyjnej. Instrukcja taka może stanowić odrębny element wewnętrznego prawa każdej jednostki i dodatkowy element dokumentacji opisującej przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. W zależności od specyfiki i wielkości danej jednostki instrukcja inwentaryzacyjna może zawierać następujące elementy:

 • podstawę prawną sporządzenia instrukcji (np. Kodeks pracy, ustawa o rachunkowości, czy też wewnętrzne instrukcje lub zarządzenia),
   
 • cel i istotę inwentaryzacji,
   
 • techniki inwentaryzacyjne i ich zakres podmiotowy,
   
 • formy i metody inwentaryzacji,
   
 • terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji,
   
 • etapy inwentaryzacji (czynności przygotowawcze, czynności właściwe, czynności rozliczeniowe, czynności poinwentaryzacyjne),
   
 • kompetencje organów i osób powołanych do wykonania czynności inwentaryzacyjnych,
   
 • powołanie i określenie zadań komisji inwentaryzacyjnej,
   
 • zasady przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów,
   
 • uproszczenia inwentaryzacji stosowane w jednostce,
   
 • zasady ustalenia, weryfikacji i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.