vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021

Sprawozdanie finansowe dla jednostek pozarządowych

Sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości jest przeznaczone dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), z wyjątkiem spółek kapitałowych oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy.

Podmioty te mogą także sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Wyboru wzoru załącznika dokonuje kierownik jednostki. Natomiast podmioty te nie mogą sporządzać sprawozdań finansowych według załącznika nr 4 do ustawy dla jednostek mikro ani załącznika nr 5 do ustawy dla jednostek małych, gdyż zostały wyłączone z możliwości przyjęcia statusu takich jednostek (art. 3 ust. 1e pkt 8 ustawy o rachunkowości).

Zakres informacyjny sprawozdania finansowego dla m.in. organizacji pozarządowych określony w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości wskazuje, że w jego skład wchodzą:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2) bilans,

3) rachunek zysków i strat,

4) informacja dodatkowa.

Jeżeli sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej podlega badaniu przez biegłego rewidenta na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości, to dodatkowo sporządza się rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w postaci przewidzianej w załączniku nr 1 do ustawy.

Bilans

W aktywach bilansu sporządzonego według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości prezentuje się w pozycji:

- A "Aktywa trwałe": A.I "Wartości niematerialne i prawne", A.II "Rzeczowe aktywa trwałe", A.III "Należności długoterminowe", A.IV "Inwestycje długoterminowe", A.V "Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe",

- B "Aktywa obrotowe": B.I "Zapasy", B.II "Należności krótkoterminowe", B.III "Inwestycje krótkoterminowe", B.IV "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe",

- C "Należne wpłaty na fundusz statutowy".

Z kolei w pasywach takiego bilansu wykazuje się w pozycji:

- A "Fundusz własny": A.I "Fundusz statutowy", A.II "Pozostałe fundusze", A.III "Zysk (stratę) z lat ubiegłych", A.IV "Zysk (stratę) netto",

- B "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania": B.I "Rezerwy na zobowiązania", B.II "Zobowiązania długoterminowe", B.III "Zobowiązania krótkoterminowe", B.IV "Rozliczenia międzyokresowe".

Rachunek zysków i strat

W rachunku zysków i strat według wzoru z załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości w osobnych pozycjach prezentowane są efekty działalności statutowej i administracyjnej. Jest on sporządzany zgodnie z regułami stosowanymi w przypadku kalkulacyjnego rachunku zysków i strat, czyli z podziałem na rodzaje działalności organizacji pozarządowej. Zostały w nim wyodrębnione następujące przychody i koszty:

 • przychody i koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, 
 • przychody i koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego, 
 • przychody i koszty pozostałej działalności statutowej.

Taki sposób przedstawienia tych przychodów i kosztów wymaga odpowiedniego dostosowania zakładowego planu kont do ich prezentacji w rachunku zysków i strat. W pozostałych pozycjach rachunku wykazuje się przychody i koszty z działalności gospodarczej, koszty ogólnego zarządu, pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz przychody i koszty finansowe.

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości powinna zawierać przede wszystkim informacje przedstawione w ramce.

W informacji dodatkowej sporządzonej według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości w szczególności należy zawrzeć:

1) informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych,
2) informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,
3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach,
4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych,
5) informacje o strukturze poniesionych kosztów,
6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego,
7) dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% tego podatku, jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego,
8) inne informacje, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
4
6
8
9
11
13
15
16
18
19
22
23
26
27
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.