vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym - Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021

Utworzenie w księgach rachunkowych rezerwy na skutki toczącego się postępowania sądowego

Na dzień bilansowy przypadający na 31 grudnia 2020 r. posiadaliśmy nieuregulowane zobowiązanie wobec dostawcy towarów. Ze względu na złą jakość towarów nie uregulowaliśmy zobowiązania. Dostawca skierował sprawę na drogę sądową. W 2021 r. otrzymaliśmy wyrok zobowiązujący nas do zapłaty należności głównej wraz z odsetkami i kosztami procesu. Zamierzamy odwołać się od wyroku, ale istnieje duże prawdopodobieństwo przegrania sprawy. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. nie zostało jeszcze zatwierdzone. Czy powinniśmy utworzyć rezerwę na skutki toczącego się postępowania sądowego w księgach 2020 r.?

Rezerwy dotyczące skutków toczącego się postępowania sądowego tworzy się wówczas, gdy przeciwko jednostce wniesiono pozew, a prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla jednostki jest większe niż prawdopodobieństwo wyroku korzystnego. Jeżeli zatem jednostka nie zatwierdziła jeszcze sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, a otrzymany w następnym roku obrotowym wyrok sądowy ma istotny wpływ na to sprawozdanie, to rezerwę na skutki toczącego się postępowania sądowego powinna ująć w księgach rachunkowych poprzedniego roku obrotowego.

Rozstrzygnięcie sprawy sądowej, które potwierdza lub zmienia wysokość wykazanej na dzień bilansowy rezerwy na zobowiązanie jednostki bądź powoduje powstanie zobowiązania, na które nie utworzono rezerwy, należy do zdarzeń po dniu bilansowym dostarczających dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy. Do zdarzeń po dniu bilansowym zalicza się wszystkie dotyczące jednostki zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Do tego dnia można dokonać korekt w księgach i sporządzonym już za poprzedni rok sprawozdaniu finansowym. Powyższe wynika z pkt 6.1-6.2 KSR nr 7. Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed dniem jego zatwierdzenia, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które zmieniają jej wiedzę o stanie istniejącym na dzień bilansowy, a skutki tych zdarzeń istotnie wpływają na obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki za rok obrotowy, to skutki te uwzględnia w księgach i koryguje już sporządzone roczne sprawozdanie finansowe za ten rok obrotowy (por. pkt 6.5 KSR nr 7). Podobne regulacje zawiera art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego (por. art. 35d ust. 1 ustawy o rachunkowości). Szczegółowe informacje na temat zasad ujmowania rezerw w księgach rachunkowych, ich wyceny oraz kryteriów prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym można znaleźć w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe" (KSR nr 6). W świetle pkt 3.10 tego standardu, rezerwy związane ze skutkami toczącego się postępowania sądowego tworzy się wówczas, gdy przeciwko jednostce wniesiono pozew, a prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla jednostki jest większe niż prawdopodobieństwo wyroku korzystnego. Podstawą oceny tego prawdopodobieństwa może być przebieg postępowania sądowego lub opinie prawników. Ustalając kwotę rezerwy należy wziąć pod uwagę nie tylko kwotę roszczenia określoną w pozwie, ale również koszty postępowania sądowego. Decyzję o utworzeniu rezerwy podejmuje kierownik jednostki.

W myśl art. 28 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, wyceny rezerw dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Ustalając kwotę rezerwy jednostka uwzględnia kwotę główną zobowiązania (jeśli zobowiązanie to nie zostało ujęte wcześniej w księgach rachunkowych), a także odsetki, opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego i inne prawdopodobne oraz możliwe do oszacowania zobowiązania mogące być następstwem toczącego się postępowania sądowego. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą (por. art. 35d ust. 2 ww. ustawy). Ujmuje się je zatem w księgach rachunkowych zapisem po stronie Wn konta 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" lub konta 75-1 "Koszty finansowe" w korespondencji z kontem 83-1 "Pozostałe rezerwy". Warto pamiętać, że zobowiązanie z tytułu dostaw i usług pozostaje w księgach rachunkowych na koncie 21 "Rozrachunki z dostawcami" do momentu jego uregulowania, umorzenia albo przedawnienia.

Przykład

Jednostka "X" posiadała w swoich księgach na dzień bilansowy (przypadający na 31 grudnia 2020 r.) zobowiązanie wobec dostawcy, którego nie uregulowała ze względu na złą jakość otrzymanych towarów. W związku z brakiem zapłaty dostawca skierował sprawę na drogę postępowania sądowego. W 2021 r. jednostka otrzymała wyrok zasądzający na jej niekorzyść należność główną wraz z odsetkami, kosztami procesu i kosztami zastępstwa procesowego. Kierownictwo jednostki postanowiło odwołać się od wyroku, ale istnieje duże prawdopodobieństwo przegrania sprawy. Z uwagi na fakt, iż sprawozdanie finansowe za 2020 r. nie zostało jeszcze zatwierdzone jednostka utworzyła rezerwę na skutki toczącego się postępowania sądowego w księgach 2020 r., zapisami:

1) PK - utworzenie rezerwy na koszty dotyczące postępowania sądowego:

a) koszty procesu i zastępstwa procesowego:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 83-1 "Pozostałe rezerwy",

b) odsetki za opóźnienie w zapłacie:

- Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
- Ma konto 83-1 "Pozostałe rezerwy".

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
8
9
11
12
14
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.