vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Rachunkowość jednostek handlowych - Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021

Odpisywanie towarów w koszty w momencie zakupu

Warunki skorzystania z uproszczenia w zakresie ewidencji zapasów towarów

Kierownik jednostki może podjąć, na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, decyzję o odpisywaniu w koszty wartości towarów na dzień ich zakupu. Takie postępowanie musi być połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceną oraz korektą kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy. Jeżeli jednostka wybiera uproszczoną metodę ewidencji zapasów, to powinna uwzględnić art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, z którego wynika, że jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Zwykle taką metodę ewidencji zapasów wybierają jednostki handlowe, w których działalność handlowa polegająca na sprzedaży towarów jest prowadzona w niedużym zakresie, a za zapasy i sprzedaż odpowiadają zaufane osoby. Uproszczona ewidencja nie pozwala bowiem na kontrolowanie bieżącego stanu zapasów towarów, a także nie daje możliwości rozliczania osób odpowiedzialnych za te składniki aktywów.

Zarachowanie wartości nabytych towarów w ciężar kosztów bilansowych

Wybierając uproszczoną metodę ewidencji towarów nie ujmuje się ich na koncie 33 "Towary", tylko odnosi ich wartość bezpośrednio na dzień ich zakupu w ciężar kosztów działalności podstawowej, jako rzeczowe aktywa obrotowe nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym - na konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)".

Ewidencja księgowa odpisania towarów w koszty w momencie zakupu

1. FZ - faktura dokumentująca zakup towarów:

a) wartość brutto faktury:

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu:

- Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",

c) odpisanie wartości towarów w koszty na dzień ich zakupu (wartość netto faktury):

- Wn konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".


Ustalanie stanu zapasów, jego wycena oraz korekta kosztów

Na dzień bilansowy w kosztach, do których zostały odniesione wartości sprzedanych towarów, powinna pozostać tylko wartość faktycznie sprzedanych towarów. Należy zatem, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy, dokonać ustalenia stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu. Można dokonywać tego również częściej w ciągu roku, np. raz na miesiąc, czy raz na kwartał, w zależności od potrzeb danej jednostki. Ustalenie stanu zapasów, jego wycena i korekta kosztów o wartość tego stanu w ciągu roku może odbywać się na podstawie prowadzonej ewidencji ilościowej.

Uwaga: Dokonywanie korekty kosztów tylko na dzień bilansowy jest wystarczające dla celów bilansowych. Jednak dla celów podatkowych wskazane jest, aby takiej korekty dokonywać w każdym okresie, za który jednostka ustala i wpłaca zaliczki na podatek dochodowy (miesięcznie lub kwartalnie).

Ustalenie stanu zapasów na dzień bilansowy odbywa się na podstawie spisu z natury. Z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości wynika, że spis z natury zapasów nieobjętych bieżącą ewidencją przeprowadza się zawsze w ostatnim dniu roku obrotowego. Nie można w tym przypadku zastosować art. 26 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, z którego wynika, że termin i częstotliwość inwentaryzacji przyjmuje się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację składników aktywów rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku. Przepis ten bowiem nie dotyczy m.in. produktów gotowych, produktów w toku, towarów i materiałów, do których stosuje się uproszczoną ewidencję wynikającą z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

Ze stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów wynika, że nieobjęte bieżącą ewidencją księgową zapasy, odpisywane w ciężar kosztów w momencie zakupu lub wytworzenia podlegają obowiązkowo spisowi na ostatni dzień roku obrotowego. Ze względu na to, że zapasy te nie są objęte bieżącą ewidencją księgową (por. pkt 14 ww. stanowiska):

 • wyniki spisu z natury nie są porównywane z danymi tej ewidencji i nie są ustalane różnice inwentaryzacyjne,
 • odrębnego ustalenia wymagają ceny jednostkowe służące do wyceny tych zapasów.

Jeżeli jednostka ustali, w drodze spisu z natury, i wykaże w arkuszach spisowych składniki zapasów nieobjętych bieżącą ewidencją księgową, to do wyceny materiałów i towarów przyjmuje ceny zakupu lub nabycia z zastosowaniem metody pierwsze przyszło pierwsze wyszło (FIFO).

Korekta kosztów o wartość ustalonego w drodze spisu z natury stanu zapasów towarów, które nie zostały zużyte lub sprzedane, polega na ujęciu w księgach wartości tych zapasów na koncie 33 "Towary".

Ewidencja księgowa korekty kosztów o wartość stanu zapasów towarów
ustalonego na dzień bilansowy

1. Ujęcie w księgach niesprzedanych towarów:

- Wn konto 33 "Towary",
- Ma konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)".

Uwaga: Ustaloną w ten sposób wartość zapasów zalicza się ponownie w ciężar kosztów na początku następnego okresu sprawozdawczego, dokonując w księgach rachunkowych zapisów odwrotnych.

Przykład

I. Założenia:

 1. Zgodnie z polityką rachunkowości jednostka "X" odnosi wartość towarów w ciężar kosztów na dzień ich zakupu. Korekty kosztów o wartość niesprzedanych towarów dokonuje na koniec każdego miesiąca, a na początek następnego miesiąca wartość zapasów zalicza ponownie w ciężar kosztów.
 2. W czerwcu 2021 r. jednostka kupiła towary o wartości: 61.500 zł (w tym VAT: 11.500 zł).
 3. Na koniec czerwca 2021 r. ustalono, w drodze spisu z natury, że wartość towarów na stanie magazynowym wynosiła: 35.000 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach na koniec czerwca 2021 r.
1. FZ - faktura dokumentująca zakup towarów:      
   a) wartość brutto 61.500 zł 30 21
   b) VAT podlegający odliczeniu 11.500 zł 22-1 30
   c) wartość netto 50.000 zł 73-1 30
2. PK - stan zapasu towarów na koniec czerwca 35.000 zł 33 73-1
B. Zapisy w księgach na początek lipca 2021 r.
1. PK - ponowne zaliczenie w koszty wartości zapasów ustalonej na koniec czerwca 35.000 zł 73-1 33

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach na koniec czerwca 2021 r.

Ewidencja księgowa korekty kosztów o wartość stanu zapasów towarów ustalonego na dzień bilansowy

B. Zapisy w księgach na początek lipca 2021 r.

Ewidencja księgowa korekty kosztów o wartość stanu zapasów towarów ustalonego na dzień bilansowy

Innym rozwiązaniem jest pozostawienie wartości zapasów towarów na koncie 33 do dnia kolejnego okresu sprawozdawczego. W takiej sytuacji na koniec kolejnego okresu rozliczeniowego dokonuje się dodatkowego księgowania kwoty zwiększającej lub zmniejszającej wartość zapasów.

Ewidencja księgowa w przypadku pozostawienia wartości zapasów na koncie 33
do kolejnego okresu sprawozdawczego

1. Urealnienie stanu towarów w kolejnym okresie sprawozdawczym - różnica pomiędzy wartością na koniec a wartością na początek okresu sprawozdawczego:

- Wn/Ma konto 33 "Towary",
- Ma/Wn konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)".

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
9
10
13
16
17
19
23
24
26
27
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.