vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021

Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat obejmują w szczególności:

1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

W tej pozycji dodatkowych informacji i objaśnień wykazuje się wielkości osiągniętych przychodów ze sprzedaży produktów (np. wyrobów gotowych, usług), towarów i materiałów za bieżący i poprzedni rok obrotowy, z podziałem na sprzedaż w kraju i za granicę (dostawy wewnątrzwspólnotowe, eksport), z uwzględnieniem typów, rodzajów i odmian sprzedawanych wyrobów, towarów, świadczonych usług. Dane te można przedstawić w nocie w formie tabeli.

Nota 32 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Dane ujmowane w nocie 32 pozwalają użytkownikom sprawozdania finansowego prześledzić strukturę przychodów netto ze sprzedaży jednostki w porównaniu z rokiem poprzednim. Jeśli na dynamikę sprzedaży jednostki w 2021 r. wpływ miała pandemia koronawirusa w postaci istotnego jej spadku bądź odwrotnie (np. w wyniku produkcji wyrobów wykorzystywanych w walce z pandemią nastąpiły znaczne wzrosty sprzedaży), to wskazane jest pod tabelą opisać tę sytuację.

Jednostki wykonujące umowy o usługi (w tym budowlane) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, w ustępie 2 pkt 1 dodatkowych informacji i objaśnień uwzględniają informacje dotyczące wszystkich realizowanych umów długoterminowych. Dane te można zaprezentować w nocie w formie tabeli.

Nota 33 Umowy o usługi długoterminowe

Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Jednostka powinna ujawnić również dla wszystkich realizowanych niezakończonych na dzień bilansowy umów długoterminowych (jeśli występują):

 • kwotę przewidywanej straty, jeśli została ujęta w rachunku zysków i strat,
 • kwotę kosztów, których pokrycie przez zamawiającego nie jest prawdopodobne,
 • kwotę sum zatrzymanych.


2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

a) amortyzacji,

b) zużycia materiałów i energii,

c) usług obcych,

d) podatków i opłat,

e) wynagrodzeń,

f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,

g) pozostałych kosztach rodzajowych

Informacje te można zaprezentować w nocie w formie tabeli, w której należy wykazać dane za poprzedni oraz za bieżący rok obrotowy.

Nota 34 Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki sporządzającej rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym

Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat


3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Odpisów aktualizujących środki trwałe dokonuje się w przypadku trwałej utraty ich wartości. Definicję trwałej utraty wartości zawiera art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości. W przypadku środków trwałych przyczyną trwałej utraty wartości może być przykładowo zmiana technologii lub zaniechanie produkcji, przeznaczenie do likwidacji w związku z nieopłacalnością dalszego wykorzystywania lub remontowania, wycofanie z używania na skutek innych przyczyn (zdarzeń) związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności. W tej pozycji dodatkowych informacji i objaśnień wykazuje się kwotę dokonanych w danym roku obrotowym odpisów aktualizujących, a nie ich saldo.

Powyższe informacje można przedstawić w nocie w formie tabeli, w sposób zaprezentowany na przykładzie.

Przykład

I. Założenia:

 1. Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe za 2021 r. według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.
 2. W wyniku znacznego spadku popytu na wyrób "X" w 2021 r., jednostka przewiduje, że w 2022 r. zaniecha produkcji tego wyrobu, w związku z czym maszyna wykorzystywana do tej produkcji, będąca środkiem trwałym, zostanie wycofana z używania. Wartość początkowa maszyny wynosi: 100.000 zł, a umorzenie do dnia 31 grudnia 2021 r. wynosi: 91.000 zł.
 3. Kierownik jednostki podjął decyzję o sprzedaży maszyny. Dział techniczny ocenił, iż wartość rynkowa maszyny, przy uwzględnieniu jej znacznego zużycia, wynosi: 5.000 zł.
 4. W związku z zaistniałą sytuacją jednostka utworzyła w księgach 2021 r. odpis aktualizujący w wysokości: 100.000 zł - 91.000 zł - 5.000 zł = 4.000 zł.

II. Fragment informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2021 r.:

Nota 35 Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych

Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat


4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Odpisów aktualizujących wartość zapasów dokonuje się w sytuacji, gdy cena nabycia lub koszt wytworzenia są wyższe od ich ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy (zdefiniowanej w art. 28 ust. 5 ustawy o rachunkowości). Utratę wartości zapasów może przykładowo powodować: zaleganie na skutek utraty cech użytkowych, handlowych, nadmiar w związku z błędnym określeniem potrzeb, utratą rynków zbytu, obniżenie cen rynkowych spowodowane wahaniem kursów na giełdach towarowych. W tej pozycji dodatkowych informacji i objaśnień wykazuje się kwotę dokonanych w danym roku obrotowym odpisów aktualizujących, a nie ich saldo.

Powyższe informacje można przedstawić w nocie w formie tabeli, w sposób zaprezentowany na przykładzie.

Przykład

I. Założenia:

 1. Jednostka handlowa na koniec roku obrotowego przeprowadziła inwentaryzację zapasów towarów w drodze spisu z natury. Na podstawie jej wyników dokonała przeceny 10 szt. towarów (poniżej ceny jego zakupu).
 2. Ewidencję towarów jednostka prowadzi na poziomie ceny zakupu. Cena ewidencyjna towaru podlegającego przecenie wynosiła: 500 zł/szt. Jednostka ustaliła, że możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto tego towaru, z powodu zmiany upodobań klientów, wynosi: 200 zł/szt.
 3. W związku z trwałą utratą wartości zapasu towarów utworzono odpis aktualizujący w wysokości: (10 szt. × 500 zł/szt.) - (10 szt. × 200 zł/szt.) = 3.000 zł.
 4. Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe za 2021 r. według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

II. Fragment informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2021 r.:

Nota 36 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat


5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Z zaniechaniem działalności mamy do czynienia wówczas, gdy jednostka podjęła wiążące decyzje co do zakończenia danej działalności (części, segmentu swojej działalności) oraz może wyodrębnić przychody i koszty tej działalności i stanowią one kwoty istotnie wpływające na jej wynik finansowy netto. Zazwyczaj kwoty kosztów i przychodów działalności zaniechanej ustala się szacunkowo. Przykładem działalności zaniechanej może być wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki z o.o. do spółki komandytowej jako wkładu niepieniężnego.

Zwracamy uwagę, iż w tym punkcie dodatkowych informacji i objaśnień za 2021 r. wskazane jest również uwzględnić skutki epidemii COVID-19, które mogły mieć znaczący wpływ na decyzje o ograniczeniu bądź zaprzestaniu kontynuowania znaczącego segmentu dotychczasowej działalności.

W świetle art. 47 ust. 3 ustawy rachunkowości, w przypadku gdy jednostka przewiduje (w roku obrotowym lub w niedalekiej przyszłości) zaprzestanie określonego zakresu działalności (jej części, segmentu), mającego wpływ na przychody i koszty przyszłych okresów sprawozdawczych, przy zachowaniu zasady kontynuacji - odpowiednie przychody i koszty z tym związane należy wykazać w rachunku zysków i strat odrębnie od przychodów i kosztów działalności kontynuowanej. Praktycznie te same informacje ustawa o rachunkowości wymaga ujawnić w ustępie 2 pkt 5 dodatkowych informacji i objaśnień, jako informacje uzupełniające do rachunku zysków i strat. Ustawa o rachunkowości nie zawiera jednak szczegółowych wyjaśnień w tej kwestii, nie precyzuje kiedy następuje zaniechanie działalności oraz jakie koszty i przychody należy wyodrębnić.

Jeśli nie wpłynie to ujemnie na wynik finansowy jednostki, to uwzględniając bilansową zasadę istotności, może ona odstąpić od wyodrębniania w rachunku zysków i strat danych dotyczących działalności przewidzianej do zaniechania, a stosowne wyjaśnienia w tym zakresie przedstawić wyłącznie w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Z kolei w sytuacji gdy jednostka wyodrębnia w rachunku zysków i strat działalność zaniechaną, może wywiązać się z tego obowiązku, dodając do poszczególnych pozycji przychodów i kosztów działalności operacyjnej oraz do pozycji zysk (strata) ze sprzedaży i zysk (strata) z działalności operacyjnej - wiersz "w tym, działalność przewidziana do zaniechania".

Jeżeli jednak jednostka nie przedstawiła odrębnie w rachunku zysków i strat przychodów i kosztów działalności zaniechanej od przychodów i kosztów działalności kontynuowanej, to przedstawia je w informacji dodatkowej w nocie w formie tabeli.

Nota 37 Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

W informacji dodatkowej jednostka powinna podać przyczyny planowanego zaniechania działalności i wynikające z tego skutki dla działalności gospodarczej, co może przedstawić, dodając krótki opis, np.: Spółka sp. z o.o. w listopadzie 2021 r. podpisała akt notarialny utworzenia spółki komandytowej, której będzie komplementariuszem. Następnie 3 stycznia 2022 r. wniosła do spółki komandytowej wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części swojego przedsiębiorstwa. Wartość księgowa wkładu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na dzień zawarcia umowy spółki wynosi (...).


6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Zasady prezentacji danych w nocie podatkowej

W tej części dodatkowych informacji i objaśnień wymaga się od jednostki przedstawienia różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto (tzw. nota podatkowa). Obowiązek ten ciąży wyłącznie na jednostkach będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Co istotne, jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej tę część informacji dodatkowej również sporządzają w formie ustrukturyzowanej. Obowiązek sporządzania noty podatkowej ze szczegółowością określoną w strukturach nie wynika z żadnych przepisów prawa. Podstawą jej sporządzenia są zatem struktury. Wątpliwości budzi, jakie pozycje ww. noty podatkowej są w strukturach wskazane jako obowiązkowe do wypełnienia przez jednostkę, a jakie są pozycjami uszczegóławiającymi. 

MF Czy np. obowiązkowe jest wypełnienie zarówno pól "Rok bieżący - wartość łączna", jak i "Rok bieżący - podstawa prawna"? Z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów, które w piśmie z 26 marca 2019 r. udzieliło następujących wyjaśnień:

"(...) Obowiązkowość poszczególnych pozycji rozliczenia różnicy pomiędzy wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym została wyraźnie określona w schemach XSD.

W praktyce wygląda to tak, że dla każdej pozycji głównej rozliczenia (...) jednostka ma obowiązek podania jej wartości łącznej dla roku bieżącego, jak również możliwość wskazania jej wartości dla roku poprzedniego. Pola dotyczące roku poprzedniego są polami opcjonalnymi, których wypełnienie pozostaje do decyzji jednostki.

Jednocześnie konstrukcja schem w tym zakresie umożliwia wyspecyfikowanie do pozycji dotyczących Przychodów, Kosztów, Straty z lat ubiegłych oraz Innych zmian podstawy opodatkowania informacji uszczegóławiających.

Więcej przeczytasz w Zbiór odpowiedzi i komunikatów Min. Fin.
można znaleźć w serwisie www.sgk.gofin.pl
w zakładce WYJAŚNIENIA RESORTOWE

Wskazanie pozycji uszczegóławiających pozostawione zostało do decyzji jednostki, co oznacza, że to jednostka decyduje o szczegółowości informacji podawanych w rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Przy czym wskazanie przez jednostkę informacji uszczegóławiających oznacza obowiązkowość podania do tych pozycji kwoty oraz podstawy prawnej dla wartości większych bądź równych 20.000 zł."

Zestawienie przykładowych pozycji korekt wyniku finansowego

W nocie podatkowej przewidziano możliwość uszczegóławiania podziału na kwoty powyżej oraz poniżej 20.000 zł. Obowiązek wypełnienia tej pozycji pojawi się, gdy jednostka uzna, że jej potrzeby i specyfika uzasadniają wykazanie konkretnej pozycji dla wartości większych bądź równych 20.000 zł. Dopiero jeżeli jednostka doda taką pozycję, powinna podać podstawę prawną (obowiązkowo artykuł, opcjonalnie ustęp, punkt i literę). Przykładowe pozycje przychodów i kosztów, o które koryguje się wynik finansowy brutto wraz z podstawą prawną, prezentujemy w tabeli.

Pozycja korekty Podstawa prawna (updop)
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
- zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego
art. 12 ust. 4 pkt 6
- zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON
art. 12 ust. 4 pkt 6b
- odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych
art. 12 ust. 4 pkt 7
- kwoty stanowiące równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane m.in. z postępowaniem restrukturyzacyjnym lub upadłościowym
art. 12 ust. 4 pkt 8
- dopłaty wniesione do spółki (otrzymane), jeżeli ich wniesienie nastąpiło w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach
art. 12 ust. 4 pkt 11
- zwrócone wspólnikom dopłaty wniesione do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia
art. 12 ust 4 pkt 21
- dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m
art. 17 ust. 1 pkt 21
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:
- naliczone, lecz nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów)
art. 12 ust. 4 pkt 2
- niezrealizowane różnice kursowe
art. 15a ust. 2
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych
- zrealizowane różnice kursowe
art. 12 ust. 1 pkt 1
- zapłacone odsetki naliczone i ujęte w księgach roku ubiegłego
art. 12 ust. 4 pkt 2
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
- odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywane według zasad określonych w art. 16a-16m, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę 225.000 zł - w przypadku pojazdu elektrycznego lub 150.000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych
art. 16 ust. 1 pkt 4
- straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności
art. 16 ust 1 pkt 6
- odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami
art. 16 ust. 1 pkt 9
- odsetki od dopłat wnoszonych do spółki w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a także odsetki od dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych
art. 16 ust. 1 pkt 13a
- darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem wpłat określonych przepisami
art. 16 ust. 1 pkt 14
- jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowa składka ubezpieczeniowa w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy
art. 16 ust. 1 pkt 16
- koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań
art. 16 ust. 1 pkt 17
- grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od tych grzywien i kar
art. 16 ust. 1 pkt 18
- kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu: nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
art. 16 ust. 1 pkt 19
- dodatkowa opłata produktowa z wyjątkami określonymi w przepisach
art. 16 ust. 1 pkt 19a-19e
- wierzytelności odpisane jako przedawnione
art. 16 ust. 1 pkt 20
- odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej
art. 16 ust. 1 pkt 21
- kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług
art. 16 ust. 1 pkt 22
- odpisy aktualizujące aktywa z wyjątkami określonymi w przepisach
art. 16 ust. 1 pkt 26a
- koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych
art. 16 ust. 1 pkt 28
- wpłaty na PFRON
art. 16 ust. 1 pkt 36
- odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane, według zasad określonych w art. 16e-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie
art. 16 ust. 1 pkt 48
- składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia;
art. 16 ust. 1 pkt 49
- opłaty dotyczące samochodu osobowego wynikające z umowy leasingu (o której mowa w art. 17a pkt 1), umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego) w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy
art. 16 ust. 1 pkt 49a
- 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 30, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika
art. 16 ust. 1 pkt 51
- dopłaty wniesione do spółki (jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach) oraz ich zwrot
art. 16 ust. 1 pkt 53
- opłaty sankcyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami, podlegają wpłacie do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego
art. 16 ust. 1 pkt 54
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
- naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)
art. 16 ust. 1 pkt 11
- niewypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wynagrodzenia
art. 16 ust. 1 pkt 57
- nieopłacone do ZUS składki w części finansowanej przez płatnika składek od wynagrodzeń
art. 16 ust. 1 pkt 57a
- nieopłacone składki na FP, FS oraz FGŚP
art. 16 ust. 7d
- niezrealizowane różnice kursowe
art. 15a ust. 3
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
- wypłacone po terminie wynagrodzenia należne za poprzedni okres
art. 15 ust. 4g
- opłacone do ZUS składki w części finansowanej przez płatnika składek wyłączone z kosztów roku ubiegłego na podstawie art. 16 ust. 12 pkt 57a i art. 16 ust. 7d, w tym także składki na FP, FS, FGŚP
art. 15 ust. 4h
- zrealizowane różnice kursowe
art. 15a ust. 3
- zapłacone odsetki od zobowiązań, w tym od pożyczek (kredytów)
art. 16 ust. 1 pkt 11
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
- za rok np. 201X
art. 7 ust. 5
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
- przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną
art. 5 ust. 1
- koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną
art. 5 ust. 2
- wartość nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń z wyjątkami określonymi w przepisach
art. 12 ust. 1 pkt 2
- zaliczka na zakup fabrycznie nowego środka trwałego zaliczonego do grupy 3-6 i 8 KŚT
art. 15 ust. 1zd

Powyższe informacje należy przedstawić w nocie w formie tabeli, w sposób zaprezentowany na przykładzie.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. zatrudnia ponad 25 pracowników. Wpłata na PFRON za 2021 r. wyniosła: 34.000 zł (wysokość wpłaty jest przykładowa).
 2. Na realizację zadania inwestycyjnego spółka z o.o. zaciągnęła nieoprocentowaną pożyczkę. Otrzymanie takiej pożyczki wiąże się z koniecznością wykazania z tego tytułu przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Wartością ww. nieodpłatnego świadczenia będzie wysokość odsetek, jakie spółka z o.o. musiałaby zapłacić, gdyby korzystała z cudzego kapitału na zasadach rynkowych. Przykładowo jest to kwota: 15.000 zł.
 3. W sierpniu 2021 r. spółka z o.o. otrzymała dotację do zakupu środka trwałego w kwocie: 400.000 zł (60% wartości środka trwałego) i ujęła ją na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". We wrześniu 2021 r. środek trwały oddała do używania i od października 2021 r. rozpoczęła amortyzację, przy zastosowaniu 14% stawki amortyzacyjnej. Wartość początkowa wyniosła: 666.670 zł.
 4. Odpis amortyzacyjny od października do grudnia wyniósł: 666.670 zł × 14% = 93.333,80 zł; 93.333,80 zł : 12 m-cy × 3 m-ce = 23.333,45 zł.
 5. Odpis amortyzacyjny niestanowiący kosztów podatkowych wynosił: 23.333,45 × 60% (wielkość dotacji) = 14.000 zł. Z kolei odpis stanowiący koszt uzyskania przychodów wynosił: 23.333,45 - 14.000,00 zł = 9.333,45 zł.
 6. Dotację w kwocie: 14.000,00 zł spółka odniosła na pozostałe przychody operacyjne.
 7. W grudniu 2021 r. spółka z o.o. wpłaciła 100% zaliczkę w wysokości: 36.900,00 zł na poczet nabycia środka trwałego zaliczonego do grupy 4 KŚT. Wartość netto wpłaconej kwoty (tj. 30.000 zł), zgodnie z art. 15 ust. 1zd updop, została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów 2021 r. Ponadto w 2021 r. spółka z o.o.:

a) zapłaciła odsetki od zobowiązań budżetowych w kwocie: 20.500 zł,

b) naliczyła na 31 grudnia 2021 r. odsetki od należności z tytułu dostaw i usług w kwocie: 26.000 zł,

c) dokonała na 31 grudnia 2021 r. odpisu aktualizującego wartość towarów w kwocie: 45.000 zł,

d) naliczyła na 31 grudnia 2021 r. różnice kursowe (dodatnie) w wysokości: 14.000 zł,

e) otrzymała odsetki od kontrahenta, naliczone i ujęte w księgach roku ubiegłego w kwocie: 24.300 zł,

f) zapłaciła odsetki od kredytu naliczone i ujęte w roku ubiegłym w kwocie: 39.800 zł.

 1. W 2021 r. spółka z o.o. uzyskała zysk brutto w kwocie: 1.200.000 zł.
 2. Spółka z o.o. sporządza sprawozdanie finansowe za 2021 r. według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

II. Fragment informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2021 r.:

Nota 38 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat


7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tę pozycję dodatkowych informacji i objaśnień wypełniają wszystkie jednostki, bez względu na wariant sporządzanego przez nie rachunku zysków i strat (kalkulacyjny lub porównawczy). Podaje się w niej wielkość kosztów poniesionych w ciągu roku w związku z budową środków trwałych siłami własnymi oraz kwotę odsetek i różnic kursowych od zobowiązań w walutach obcych zaciągniętych na finansowanie budowy. W jednostkach sporządzających rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, koszty te wykazywane są w wierszu A.III. "Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki" wraz z kosztami wytworzenia innych produktów na własne potrzeby. Wskazane jest wyspecyfikowanie w tej pozycji zarówno kosztów dotyczących poszczególnych wybudowanych w ciągu roku i już przyjętych do używania środków trwałych, jak i obiektów znajdujących się w trakcie budowy, co można zaprezentować w nocie w formie tabeli.

Nota 39 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat


8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

W tej części dodatkowych informacji i objaśnień wykazuje się odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły w danym roku obrotowym wartość towarów lub produktów w przypadkach uzasadnionych niezbędnym, długotrwałym przygotowaniem towaru lub produktu do sprzedaży bądź długim okresem wytwarzania produktu. Możliwość zwiększenia ceny nabycia towaru lub kosztu wytworzenia produktu o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów lub produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź wytworzenia i związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszone o przychody z tego tytułu, daje art. 28 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Powyższe informacje można zaprezentować w nocie w formie tabeli.

Nota 40 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat


9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

W tej pozycji dodatkowych informacji i objaśnień należy wyszczególnić poniesione w roku obrotowym, jak również planowane na rok następny, nakłady na niefinansowe aktywa trwałe. Są to nakłady na wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, w tym dotyczące ochrony środowiska, środki trwałe w budowie, w tym dotyczące ochrony środowiska, inwestycje w nieruchomości i prawa. Dane te można zaprezentować w nocie w formie tabeli.

Nota 41 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat


10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W tej części dodatkowych informacji i objaśnień ujawnia się kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, lub które wystąpiły incydentalnie. Do zdarzeń incydentalnych w 2021 r. należy zaliczyć wystąpienie epidemii COVID-19 i skutków gospodarczych nią wywołanych. Aby złagodzić skutki pandemii, państwo polskie wprowadziło w ramach tzw. tarczy antykryzysowej oraz tarczy finansowej różnego rodzaju formy wsparcia dla firm. Generalnie wszelka pomoc uzyskana od państwa w związku z COVID-19 stanowi dla celów bilansowych przychód jednostki pośrednio związany z jej działalnością operacyjną. Z drugiej strony jednostki w wyniku epidemii poniosły różnego rodzaju dodatkowe koszty m.in. na zakup środków ochrony przed COVID-19, koszty związane z dostosowaniem do pracy zdalnej, wynagrodzenia przestojowe i wiele innych. Jeśli wspomniane koszty i przychody stanowią dla jednostki łącznie kwoty istotne, to powinna je wykazać w tym punkcie informacji dodatkowej. Dane te można przedstawić w nocie w formie tabeli.

Nota 42 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat


11) informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych

W tym punkcie dodatkowych informacji i objaśnień ujawnia się informacje o kosztach prac rozwojowych zakończonych niepowodzeniem, które nie dały zamierzonych efektów lub kosztach prac rozwojowych zakończonych efektem pozytywnym, których z różnych przyczyn nie wdrożono. Takich kosztów nie zalicza się bowiem do wartości niematerialnych i prawnych. Obciążają one wynik finansowy w roku, w którym je zakończono. Odnosi się je wówczas w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Ponadto w tej pozycji podaje się informacje o kosztach ponoszonych na etapie prac badawczych. Nie powinny być one aktywowane, tym samym ich wartość ujmuje się w ciężar kosztów w okresie, w którym zostały poniesione. Dane te można zaprezentować w nocie w formie tabeli.

Nota 43 Koszty związane z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych

Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat


12) wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.

W tej pozycji dodatkowych informacji i objaśnień jednostka będąca sprzedawcą żywności, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, ujawnia informacje o wysokości należnej opłaty za marnowanie żywności lub wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym. Przez marnowanie żywności rozumie się wycofywanie z etapu dystrybucji żywności, która spełnia wymogi prawa żywnościowego, w szczególności ze względu na zbliżający się upływ terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości lub ze względu na wady wyglądu tych środków spożywczych albo ich opakowań i przeznaczanie ich do unieszkodliwiania jako odpady.

Przypominamy, że sprzedawcą żywności jest podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze, o którym mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, w zakresie sprzedaży żywności w jednostce handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) powyżej 250 m2, w której przychody ze sprzedaży żywności stanowią co najmniej 50% przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów (por. art. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności).

Dane te można zaprezentować w nocie w formie tabeli.

Nota 44 Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym lub kwota opłaty za marnowanie żywności

Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
4
6
8
9
11
13
15
16
18
19
22
23
26
27
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.