vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zmiany przepisów mające wpływ na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość finansową - Dodatek nr 0 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022

Zmiany w zakresie sprawozdawczości finansowej, wynikające z ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

W Dzienniku Ustaw z 23 listopada 2021 r. pod poz. 2106 opublikowano ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, dalej zwaną ustawą zmieniającą. Wprowadza ona zmiany w ustawie o rachunkowości, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa zmieniająca weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 8 grudnia 2021 r., z pewnymi wyjątkami.

Zmiany dotyczące formatu sprawozdań

Ustawa zmieniająca wprowadziła do ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności przez jednostki stosujące MSR w nowych formatach. Zmiany dotyczą także skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności grupy kapitałowej.

W związku z tym do słownika ustawy o rachunkowości zawartego w art. 3 w ust. 1 wprowadzono dwie nowe definicje dotyczące rozporządzenia Komisji (UE) 2019/815 (w którym został określony jednolity elektroniczny format raportowania stosowany przez emitentów do sporządzania rocznych raportów finansowych) oraz formatu przeszukiwalnego (który umożliwia zapisanie dokumentu elektronicznego w sposób pozwalający na przeszukiwanie oraz kopiowanie danych w nim zawartych).

Na podstawie zmienionych przepisów emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, dalej zwani emitentami, sporządzają roczne sprawozdania finansowe w formacie stosowanym dla celów rocznego raportu finansowego, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/815 (tj. formacie XHTML). Wprowadzenie takiego rozwiązania oznacza, że emitenci sporządzają sprawozdania finansowe dla różnych celów w jednym formacie elektronicznym (por. nowy ust. 1ga ust. 45 ustawy o rachunkowości). Natomiast emitenci sporządzający skonsolidowane sprawozdania finansowe mają obowiązek sporządzania ich w formacie XHTML oraz znakowania tych sprawozdań przy użyciu języka znaczników Inline XBRL w określonych terminach (por. nowy ust. 2c w ust. 63c ustawy o rachunkowości).

Z kolei jednostki niebędące emitentami stosujące MSR mogą sporządzać sprawozdania finansowe w formacie XHTML lub w innym formacie przeszukiwalnym (por. znowelizowany art. 45 ust. 1h ustawy o rachunkowości). Natomiast jednostki pozagiełdowe, sporządzające swoje skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, sporządzają sprawozdania w formacie stosowanym dla celów rocznego raportu finansowego, tzn. w formacie XHTML lub innym formacie przeszukiwalnym. Dodatkowo jednostki takie mają możliwość znakowania tych sprawozdań przy użyciu języka znaczników Inline XBRL (por. nowy ust. 2d w art. 63c ustawy o rachunkowości).

Ponadto, w świetle zmian w zakresie art. 49 oraz art. 55 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej opracowywane przez emitentów oraz jednostki niebędące emitentami, sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, sporządzają je:

 • w przypadku emitentów - w formacie XHTML,
 • w przypadku pozostałych jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR - w formacie XHTML lub innym formacie przeszukiwalnym.

Znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości, dotyczące stosowania nowych formatów sprawozdań finansowych, weszły w życie 8 grudnia 2021 r. Poniżej prezentujemy ich treść.

W art. 3 w ust. 1 po pkt 3b dodano pkt 3c i 3d w brzmieniu:
Ilekroć w ustawie jest mowa o (...):
3c) rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/815 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania (Dz. Urz. UE L 143 z 29.05.2019, str. 1, z późn. zm.3);
3d) formacie przeszukiwalnym - rozumie się przez to format danych, przy użyciu którego dokument elektroniczny jest zapisany w taki sposób, że możliwe jest posłużenie się ogólnie dostępnym oprogramowaniem, przeznaczonym do odczytu lub edycji dokumentów zapisanych w tym formacie, w celu skutecznego przeszukania oraz skopiowania ciągu znaków alfanumerycznych zawartych w treści tego dokumentu;
W art. 45 po ust. 1g dodano ust. 1ga w brzmieniu:
Sprawozdania finansowe emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, sporządza się w formacie, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/815.
Art. 45 ust. 1h przed zmianą Art. 45 ust. 1h po zmianie
Sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Sprawozdania finansowe jednostek niebędących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, sporządzane zgodnie z MSR, sporządza się w formacie, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/815, lub innym formacie przeszukiwalnym.
W art. 49 dodano ust. 8 i 9 w brzmieniu:
8. Sprawozdanie z działalności emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, sporządza się w formacie, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/815.

9. Sprawozdanie z działalności jednostek niebędących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, sporządza się w formacie, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/815, lub innym formacie przeszukiwalnym.
Art. 55 ust. 2a przed zmianą Art. 55 ust. 2a po zmianie
Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, sporządzone odpowiednio według wymogów, o których mowa w art. 49 ust. 2-3a i 7, z tym że w przypadku informacji określonych w art. 49 ust. 2 pkt 5 należy podać informacje o udziałach własnych posiadanych przez jednostkę dominującą, jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej oraz osoby działające w ich imieniu. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie. Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, sporządzone odpowiednio według wymogów, o których mowa w art. 49 ust. 2-3a i 7-9, z tym że w przypadku informacji określonych w art. 49 ust. 2 pkt 5 należy podać informacje o udziałach własnych posiadanych przez jednostkę dominującą, jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej oraz osoby działające w ich imieniu. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.
Art. 63c ust. 2b przed zmianą Art. 63c ust. 2b po zmianie
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Nie dotyczy to sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
W art. 63c po ust. 2b dodano ust. 2c i 2d w brzmieniu:
2c. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, sporządza się:
1) w formacie, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/815;
2) zgodnie z wymogami dotyczącymi znakowania określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/815 w odniesieniu do włączenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego do raportu rocznego, w terminach określonych w załączniku II do tego rozporządzenia.
2d. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostek niebędących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, sporządzane zgodnie z MSR:
1) sporządza się w formacie, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/815, lub innym formacie przeszukiwalnym;
2) może być znakowane zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji (UE) 2019/815.

Zwracamy uwagę, że przepisy art. 45 ust. 1ga i 1h, art. 49 ust. 8 i 9, art. 55 ust. 2aart. 63c ust. 2b-2d ustawy o rachunkowości, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą:

1) stosuje się je po raz pierwszy do sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności, skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności grupy kapitałowej, sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r.,

2) mogą być stosowane do sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności, skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności grupy kapitałowej, sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Zmiany dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych

Ustawa zmieniająca wprowadziła zmiany w ustawie o rachunkowości w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych. Przepisy te mają na celu wprowadzenie ułatwień dla jednostek kierowanych przez organ wieloosobowy, które ze względów organizacyjno-technicznych mają trudności z realizacją swoich ustawowych obowiązków. Jednocześnie przez wprowadzenie dobrowolności stosowania nowych rozwiązań zmiany nie mają negatywnego wpływu na jednostki, które posiadają wypracowaną i utrwaloną praktykę w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych.

W świetle dotychczas obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe podpisywała osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kierował organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu sprawozdania finansowego wymagała sporządzenia pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. Powyższe przepisy miały również zastosowanie do sprawozdania z działalności jednostki, z tym że nie podpisywała go osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

W przypadku gdy członków organu wieloosobowego było kilku lub kilkunastu konieczność podpisania elektronicznie sprawozdania często powodowała problemy o charakterze organizacyjnym i technicznym. Co więcej poprawne podpisanie sprawozdania wymagała znajomości narzędzi informatycznych oraz - w przypadku korzystania z różnych rodzajów podpisów elektronicznych - złożenia ich w określonej konfiguracji. Sytuacje takie występowały w szczególności w organizacjach pozarządowych, a także w innych jednostkach, w których członkowie organu zarządzającego używali różnych rodzajów podpisów elektronicznych.

Zmiany w zakresie podpisywania sprawozdania finansowego, wprowadzone ustawą zmieniającą, polegają przede wszystkim na umożliwieniu dokonania tej czynności tylko przez jednego członka zarządu wieloosobowego. W tym celu znowelizowano treść ust. 2 w art. 52 ustawy o rachunkowości oraz dodano ust. 2a-2e w art. 52 ustawy o rachunkowości.

Nowe przepisy wprowadzają ogólną zasadę, zgodnie z którą podpisanie sprawozdania finansowego stanowi potwierdzenie, iż spełnia ono wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. Ponadto określają warunki, na podstawie których sprawozdanie finansowe może zostać podpisane tylko przez jednego członka organu wieloosobowego. Złożenie takiego podpisu jest możliwe, jeśli uzyska on od pozostałych członków organu wieloosobowego oświadczenia potwierdzające, że sprawozdanie spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. W przypadku odmowy złożenia oświadczenia wprowadzono konieczność pisemnego uzasadnienia odmowy złożenia oświadczenia.

Ustawodawca zaznaczył, iż zarówno odmowę podpisu sprawozdania finansowego, jak i oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym albo sporządza się w postaci papierowej oraz opatruje własnoręcznym podpisem. Jeżeli ww. dokumenty zostaną sporządzone w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem, to osoba wchodząca w skład organu wieloosobowego, podpisująca sprawozdanie finansowe, zapewnia sporządzenie elektronicznych kopii tych dokumentów. Dodatkowo ustawodawca wymaga, aby w treści odmowy podpisu, oświadczenia lub odmowy złożenia oświadczenia wskazać sprawozdanie finansowe, którego te dokumenty dotyczą, w szczególności przez podanie daty i godziny podpisania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Zmianie uległa również treść ust. 3 w art. 52 ustawy o rachunkowości, odnoszącego się do podpisywania m.in. sprawozdania z działalności, jednakże jest to zmiana techniczna, będąca konsekwencją dodania ust. 2a-2e w art. 52 ww. ustawy. Przy czym odpowiednie stosowanie art. 52 ust. 2c w odniesieniu do sprawozdań z działalności i innych sprawozdań niepodpisywanych przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe odnosi się do daty i godziny podpisania takiego sprawozdania przez pierwszą osobę wchodzącą w skład kierownictwa jednostki (w szczególności zarządu).

W związku z wprowadzeniem zmian w art. 52 ustawy o rachunkowości w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych, zmieniło się również brzmienie art. 63c ust. 3 tej ustawy, dotyczącego podpisywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, oraz art. 63j ustawy o rachunkowości, dotyczącego podpisywania sprawozdania z płatności oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności.

Znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości, dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych oraz sporządzania dodatkowych dokumentów, weszły w życie 1 stycznia 2022 r. Na kolejnej stronie prezentujemy ich treść.

Art. 52 ust. 2 przed zmianą Art. 52 ust. 2 po zmianie
Sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe podpisują - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu albo co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu w sposób, o którym mowa w ust. 2b. Odmowa podpisu sprawozdania finansowego wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
W art. 52 po ust. 2 dodano ust. 2a-2e w brzmieniu:
2a. Podpisanie sprawozdania finansowego stanowi potwierdzenie, że spełnia ono wymagania przewidziane w ustawie.

2b. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe może podpisać co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu po złożeniu przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub odmów złożenia takich oświadczeń. Odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z odmową podpisu sprawozdania finansowego i wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia. Oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, oraz odmowa złożenia takiego oświadczenia są dołączane do sprawozdania finansowego.


2c. W treści odmowy podpisu, o której mowa w ust. 2, oświadczenia lub odmowy złożenia oświadczenia, o których mowa w ust. 2b, wskazuje się sprawozdanie finansowe, którego te dokumenty dotyczą, w szczególności przez podanie daty i godziny podpisania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.


2d. Odmowę podpisu, o której mowa w ust. 2, oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia, o których mowa w ust. 2b, sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym albo sporządza się w postaci papierowej oraz opatruje własnoręcznym podpisem.


2e. W przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy i jeżeli odmowa podpisu, o której mowa w ust. 2, oświadczenie lub odmowa złożenia oświadczenia, o których mowa w ust. 2b, zostały sporządzone w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem, jedna z osób wchodzących w skład tego organu, podpisująca sprawozdanie finansowe, zapewnia sporządzenie elektronicznych kopii tych dokumentów.
Art. 52 ust. 3 przed zmianą Art. 52 ust. 3 po zmianie
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio również do:
1) sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień określony w art. 12 ust. 2 lub na inny dzień bilansowy;
2) sprawozdania z działalności jednostki określonego w art. 49, z tym że nie podpisuje go osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Przepisy ust. 1-2e stosuje się odpowiednio również do:
1) sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień określony w art. 12 ust. 2 lub na inny dzień bilansowy;
2) sprawozdania z działalności jednostki określonego w art. 49, z tym że nie podpisuje go osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Art. 63c ust. 3 przed zmianą Art. 63c ust. 3 po zmianie
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podpisuje kierownik jednostki dominującej oraz inne osoby odpowiedzialne za sporządzenie tego sprawozdania. Przepis art. 52 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podpisuje kierownik jednostki dominującej oraz inne osoby odpowiedzialne za sporządzenie tego sprawozdania. Przepis art. 52 ust. 2-2e stosuje się odpowiednio.
Art. 63j przed zmianą Art. 63j po zmianie
Do sprawozdania z płatności i skonsolidowanego sprawozdania z płatności stosuje się odpowiednio przepisy art. 52 ust. 1 i 2, z tym że nie podpisuje ich osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Do sprawozdania z płatności i skonsolidowanego sprawozdania z płatności stosuje się odpowiednio przepisy art. 52 ust. 1-2e, z tym że nie podpisuje ich osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Zmiany dotyczące składania i przechowywania dodatkowych dokumentów

Ustawa zmieniająca rozszerzyła obowiązek złożenia określonych dokumentów do właściwego rejestru sądowego o dokumenty składane przez osoby wchodzące w skład organu wieloosobowego (jeżeli zostały sporządzone), takie jak odmowy podpisania sprawozdania finansowego, oświadczenia o spełnianiu przez sprawozdanie finansowe wymagań przewidzianych w ustawie oraz odmowy złożenia takich oświadczeń. Co ważne, obowiązek złożenia powyższych dokumentów dotyczy także sprawozdań innych niż sprawozdanie finansowe, tj. skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej. Nowelizacja wprowadziła także regulacje w zakresie obowiązku przechowywania ww. dokumentów.

Znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości, dotyczące obowiązku złożenia określonych dokumentów do właściwego rejestru sądowego (art. 69 ust. 3a), wejdą w życie 1 czerwca 2022 r., natomiast dotyczące przechowywania dodatkowych dokumentów (art. 74 ust. 1) weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Poniżej prezentujemy ich treść.

W art. 69 po ust. 3 dodano ust. 3a w brzmieniu:
Kierownik jednostki wraz ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z działalności, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej, sprawozdaniem z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowanym sprawozdaniem z płatności na rzecz administracji publicznej składa we właściwym rejestrze sądowym również odmowę podpisu, do której ma zastosowanie art. 52 ust. 2, oraz oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia, do których ma zastosowanie art. 52 ust. 2b, jeżeli zostały sporządzone.
Art. 74 ust. 1 przed zmianą Art. 74 ust. 1 po zmianie
Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają przechowywaniu przez okres co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie. Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe, odmowa podpisu, o której mowa w art. 52 ust. 2, oraz oświadczenie lub odmowa złożenia oświadczenia, o których mowa w art. 52 ust. 2b, jeżeli zostały sporządzone, podlegają przechowywaniu przez okres co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe.

Zmiany dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych
alternatywnych spółek inwestycyjnych

W świetle dotychczas obowiązujących przepisów prawa bilansowego konsolidacją można było nie obejmować jednostki zależnej w szczególności wtedy, gdy udziały tej jednostki zostały nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie, z wyłącznym ich przeznaczeniem do późniejszej odprzedaży, w terminie jednego roku od dnia ich nabycia, zakupu lub pozyskania. Wynikało z tego, że w przypadku gdy udziały tej jednostki nie zostały zbyte w ciągu 1 roku od dnia ich nabycia, zakupienia czy pozyskania, to taką jednostkę zależną należało objąć konsolidacją.

Ustawa zmieniająca wprowadziła przepis umożliwiający wyłączenia z konsolidacji wszystkich jednostek zależnych, których udziały zostały nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie, z wyłącznym ich przeznaczeniem do późniejszej odprzedaży przez alternatywną spółkę inwestycyjną (ASI), niezależnie od okresu, na jaki weszła ona w ich posiadanie.

Warto dodać, iż ASI prowadzą działalność inwestycyjną polegającą na inwestowaniu środków pozyskanych od inwestorów w celu generowania maksymalnych zwrotów z tych środków. Spółki te są nabywane bowiem wyłącznie w celu ich odsprzedaży w późniejszym okresie, a nie w celu prowadzenia działalności tych spółek i uzyskiwania przychodów w ramach istniejącej grupy. Ponadto przy prowadzeniu działalności inwestycyjnej przez ASI skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie ma wartości informacyjnej dla odbiorców. Dla nich najważniejsza jest informacja dotycząca wartości godziwej poszczególnych spółek na dzień wyceny. Zatem skonsolidowane sprawozdanie finansowe stanowi zbyteczne obciążenie dla ASI, nie dostarczając pożądanej informacji dla odbiorców.

Znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości, dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych alternatywnych spółek inwestycyjnych, weszły w życie 8 grudnia 2021 r. Poniżej prezentujemy ich treść.

art. 57 dotychczasową treść oznaczono jako ust. 1 i dodano ust. 2 w brzmieniu:
Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy alternatywnych spółek inwestycyjnych w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w tym uprawnionych do posługiwania się nazwą "EuVECA" albo "EuSEF".
Art. 59 ust. 6 przed zmianą Art. 59 ust. 6 po zmianie
Jeżeli zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 57 pkt 2, a jednostka zależna była wcześniej objęta konsolidacją lub jednostka dominująca wstąpiła w prawa znaczącego inwestora lub wspólnika jednostki współzależnej, to dane tych jednostek wykazuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpowiednio metodą proporcjonalną lub metodą praw własności. Jeżeli zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2, a jednostka zależna była wcześniej objęta konsolidacją lub jednostka dominująca wstąpiła w prawa znaczącego inwestora lub wspólnika jednostki współzależnej, to dane tych jednostek wykazuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpowiednio metodą proporcjonalną lub metodą praw własności.

Zwracamy uwagę, że przepisy art. 57 ust. 2 ustawy o rachunkowości, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą:

1) stosuje się je po raz pierwszy do sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności, skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności grupy kapitałowej, sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r.,

2) mogą być stosowane do sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności, skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności grupy kapitałowej, sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Terminy składania sprawozdań finansowych, wynikające z ustawy zmieniającej

W celu zapewnienia odpowiedniego czasu na przeprowadzenie modyfikacji systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Sądowego, w art. 13 ustawy zmieniającej określono terminy składania sprawozdań finansowych do KRS, umożliwiające złożenie nowych rodzajów dokumentów do tego systemu.

Przepisy art. 13 ustawy zmieniającej weszły w życie 8 grudnia 2021 r. Poniżej prezentujemy jego treść.

Art. 13 ustawy zmieniającej
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z art. 63c ust. 2c i 2d ustawy zmienianej w art. 1 oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 1, które zostały zatwierdzone przed dniem 1 czerwca 2022 r., składa się, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, we właściwym rejestrze sądowym, w okresie od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r.

2. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 1, sporządzone przed dniem 1 czerwca 2022 r. i dotyczące roku obrotowego, za który zostały sporządzone sprawozdania, o których mowa w ust. 1, składa się, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, we właściwym rejestrze sądowym, w okresie od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r.

3. Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1:

1) które zostały zatwierdzone przed dniem 1 czerwca 2022 r.,
2) do których zostały sporządzone odmowa podpisu, do której ma zastosowanie art. 52 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oświadczenie lub odmowa złożenia oświadczenia, do których ma zastosowanie art. 52 ust. 2b ustawy zmienianej w art. 1

- składa się, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, we właściwym rejestrze sądowym, w okresie od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r.

4. Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1:

1) które zostały sporządzone przed dniem 1 czerwca 2022 r. i dotyczą roku obrotowego, za który zostały sporządzone sprawozdania, o których mowa w ust. 3,
2) do których zostały sporządzone odmowa podpisu, do której ma zastosowanie art. 52 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oświadczenie lub odmowa złożenia oświadczenia, do których ma zastosowanie art. 52 ust. 2b ustawy zmienianej w art. 1

- składa się, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, we właściwym rejestrze sądowym, w okresie od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r.


Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczące
obowiązku składania Szefowi KAS sprawozdań finansowych

Ustawa zmieniająca znowelizowała również art. 27 ust. 2 updop. W związku ze zmianami w ustawie o rachunkowości wprowadzono obowiązek składania Szefowi KAS wraz ze sprawozdaniem finansowym dodatkowych dokumentów składanych przez osoby wchodzące w skład organu wieloosobowego (jeżeli zostały sporządzone), takich jak odmowy podpisania sprawozdania finansowego, oświadczenia o spełnianiu przez sprawozdanie finansowe wymagań przewidzianych ustawą oraz odmowy złożenia takich oświadczeń. Ponadto artykuł ustawy podatkowej uzupełniono o regulacje dotyczące obowiązkowego formatu sprawozdania finansowego sporządzanego przez emitentów (tj. formatu XHTML), którzy składają sprawozdania finansowe do Szefa KAS. Dodatkowo, w celu ujednolicenia treści art. 27 ust. 2 updop i art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, wydłużono termin na złożenie sprawozdania do Szefa KAS do 15 dni (obecnie jest to 10 dni). Co istotne, uregulowano wprost, jakich podmiotów nie dotyczy obowiązek przekazywania sprawozdań do Szefa KAS. Po zmianach podmioty zwolnione podmiotowo z podatku CIT (np. jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe, fundusze inwestycyjne) oraz podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów mają obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych do KRS (np. SP ZOZ), nie będą zobowiązane do przekazywania sprawozdań do Szefa KAS. Doprecyzowano również kwestię obowiązku przekazania do Szefa KAS sprawozdania z badania, wskazując iż nie dotyczy on podatników, których sprawozdania finansowe nie są objęte obowiązkiem badania.

Znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych weszły w życie 1 stycznia 2022 r. Poniżej prezentujemy ich treść.

Art. 27 ust. 2 przed zmianą Art. 27 ust. 2 po zmianie
Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g lub 1h ustawy o rachunkowości. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania. Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe, odmowę podpisu, o której mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości, oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia, o których mowa w art. 52 ust. 2b ustawy o rachunkowości, jeżeli zostały one sporządzone, wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek przekazania sprawozdania finansowego Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej nie dotyczy podmiotów zwolnionych podmiotowo z podatku oraz podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów mają obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości albo w formacie, o którym mowa w art. 45 ust. 1ga lub 1h tej ustawy. Obowiązek przekazania sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe nie są objęte obowiązkiem badania.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
13
14
15
17
18
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.