vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zmiany przepisów mające wpływ na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość finansową - Dodatek nr 0 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022

Zmiany dotyczące ksiąg rachunkowych, wynikające z ustawy wprowadzającej Polski Ład

W Dzienniku Ustaw z 23 listopada 2021 r. pod poz. 2105 opublikowano ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, dalej zwaną ustawą wprowadzającą Polski Ład. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z pewnymi wyjątkami.

Zmiany w ustawie o PIT oraz ustawie o CIT, dotyczące
prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ustawa wprowadzająca Polski Ład nakłada na podatników CIT obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (albo uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów) przy użyciu programów komputerowych, a także ich przesyłania po zakończeniu roku podatkowego do urzędu skarbowego w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej na zasadach przewidzianych w Ordynacji podatkowej. Obowiązek przesłania ksiąg albo ewidencji będzie trzeba wypełnić w terminie do upływu terminu określonego dla złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1 updop.

Analogiczne rozwiązania przewidziano dla podatników PIT, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Podmioty te będą zobowiązane prowadzić księgi, księgi rachunkowe lub ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych. Ponadto będą zobowiązane wysyłać je do urzędu skarbowego w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej na zasadach przewidzianych w Ordynacji podatkowej. Przy czym obowiązek ich przesyłania wystąpi zarówno w trakcie roku, jak i po jego zakończeniu. W przypadku gdy na podstawie ksiąg i ewidencji jest ustalany dochód, od którego są wpłacane miesięczne zaliczki będą one przesyłane co miesiąc w terminie do 20 dnia następnego miesiąca. Natomiast w przypadku gdy na podstawie ksiąg i ewidencji jest ustalany dochód, od którego są wpłacane kwartalne zaliczki będą one przesyłane kwartalnie w terminie do 20 dnia miesiąca następującego bezpośrednio po upływie kwartału. Po zakończeniu roku księgi i ewidencje będą przesyłane w terminie do upływu terminu dla złożenia zeznania za rok podatkowy, określonego w art. 45 ust. 1 updof.

Przepisy dotyczące elektronicznego prowadzenia i przesyłania ksiąg rachunkowych wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. (por. art. 89 pkt 4 ustawy wprowadzającej Polski Ład). Poniżej prezentujemy ich treść.

art. 9 updop po ust. 1b dodano ust. 1c i 1d w brzmieniu: art. 24a updof po ust. 1d dodano ust. 1e w brzmieniu:
1c. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe albo uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów są obowiązani prowadzić te księgi albo ewidencję przy użyciu programów komputerowych oraz
przesyłać do urzędu skarbowego te księgi albo ewidencję po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej.

1d. Przepis ust. 1c nie ma zastosowania do podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1.
1e. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 2, prowadzące księgi, księgi rachunkowe lub ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są obowiązane

prowadzić te księgi i ewidencję przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać do urzędu skarbowego te księgi i ewidencję:
1) według stanu na ostatni dzień:
a) miesiąca - w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania zaliczek miesięcznych,
b) kwartału - w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania zaliczek kwartalnych
- w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie odpowiednio tego miesiąca albo kwartału oraz
2) po zakończeniu roku podatkowego w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej.

Nowe obowiązki dotyczące przekształcania i przejęcia spółek, wynikające
ze zmian w ustawie o PIT oraz ustawie o CIT

Ustawą wprowadzającą Polski Ład dodano do ustaw podatkowych nowe przepisy dotyczące obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych (czy sporządzenia wykazu składników majątku przedsiębiorstwa) ciążącego na spółkach przekształcanych w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, w przypadku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną w spółkę oraz przejęcia spółki niebędącej osobą prawną przez spółkę w następstwie łączenia.

W świetle nowego ust. 2g w art. 9 updop oraz nowego ust. 3g w art. 24 updof, w przypadku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną w spółkę albo przejęcia spółki niebędącej osobą prawną przez spółkę w następstwie łączenia, na dzień poprzedzający dzień przekształcenia, a w przypadku przejęcia - na dzień wpisu do rejestru połączenia - spółka nieposiadająca osobowości prawnej zobowiązana jest do sporządzenia wykazu składników majątku (w przypadku gdy spółka nie prowadzi ksiąg rachunkowych) oraz zamknięcia ksiąg rachunkowych (w przypadku gdy spółka prowadzi księgi rachunkowe). Ustawodawca określił przy tym minimalną zawartość ww. wykazu składników majątku.

Ponadto, w myśl nowego ust. 2f w art. 9 updop, w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, spółka przekształcana jest obowiązana zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości na dzień poprzedzający dzień przekształcenia.

Warto dodać, iż na podstawie art. 24 ust. 3h updof w związku z art. 8 ust. 6 updop - rokiem podatkowym spółki przekształconej (lub powstałej w wyniku połączenia) jest okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

Przypominamy, iż z art. 12 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o rachunkowości wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej oraz w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia. Przy czym według art. 12 ust. 3 ustawy o rachunkowości, można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku:

1) przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową, a także spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,

2) połączenia jednostek, gdy w myśl ustawy o rachunkowości rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki.

Przepisy dotyczące nowych obowiązków sprawozdawczych przy przekształcaniu i przejęciu spółek weszły w życie 1 stycznia 2022 r. Na kolejnej stronie prezentujemy ich treść.

W art. 9 updop po ust. 2e dodano ust. 2f i 2g w brzmieniu: W art. 24 updof po ust. 3f dodano ust. 3g i 3h w brzmieniu:
2f. W przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną spółka przekształcana jest obowiązana zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości na dzień poprzedzający dzień przekształcenia, przy czym przepis art. 8 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

2g. W przypadku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną w spółkę, albo przejęcia spółki niebędącej osobą prawną przez spółkę w następstwie łączenia, na dzień poprzedzający dzień przekształcenia, a w przypadku przejęcia - na dzień wpisu do rejestru połączenia, spółka niebędąca osobą prawną jest obowiązana do:
1) zamknięcia ksiąg rachunkowych - w przypadku, gdy prowadzi księgi rachunkowe;
2) sporządzenia wykazu składników majątku jej przedsiębiorstwa, w przypadku gdy nie prowadzi ksiąg rachunkowych (...).

 

 

3g. W przypadku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną w spółkę albo przejęcia spółki niebędącej osobą prawną przez spółkę w następstwie łączenia, na dzień poprzedzający dzień przekształcenia, a w przypadku przejęcia - na dzień wpisu do rejestru połączenia, spółka niebędąca osobą prawną jest obowiązana do sporządzenia wykazu składników majątku jej przedsiębiorstwa oraz zamknięcia ksiąg, jeżeli spółka taka prowadzi księgi rachunkowe. Wykaz ten powinien zawierać co najmniej następujące dane:
1) liczbę porządkową;
2) określenie (nazwę) składnika majątku;
3) oznaczenie rodzaju transakcji nabycia składnika majątku;
4) datę nabycia składnika majątku;
5) kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku;
6) kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów;
7) wartość początkową składnika majątku;
8) metodę amortyzacji;
9) sumę odpisów amortyzacyjnych;
10) wartość składnika majątku przyjętą dla celów podatkowych - w przypadku gdy składnik ten został nabyty w inny sposób niż w drodze zakupu.
3h. W przypadkach, o których mowa w ust. 3g, przepis art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się odpowiednio.

Zmiany dostosowujące w ustawie o rachunkowości

Ustawa wprowadzająca Polski Ład w niewielkim zakresie znowelizowała ustawę o rachunkowości. W załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości w ustępie 1 pkt 17a dodatkowych informacji i objaśnień skreślono wyraz "kapitałowych". Zmiana ta ma charakter dostosowujący i wynika z faktu rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem (tzw. estoński CIT) o spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Dotychczas z tej formy opodatkowania mogły korzystać jedynie spółki kapitałowe.

Przepisy ustawy o rachunkowości po zmianach weszły w życie 1 stycznia 2022 r. Poniżej prezentujemy treść punktu 17a.

Pkt 17a przed zmianą Pkt 17a po zmianie
informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122 i 2123) - w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych; informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122 i 2123) - w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek;
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
13
14
15
17
18
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.