vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Transakcje w walutach obcych - Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022

Kurs waluty przyjęty do przeliczenia kwoty rabatu wyrażonej w walucie obcej

Ustawa o rachunkowości nie wskazuje wprost zasad przeliczenia na walutę obcą kwoty rabatu wyrażonej w walucie obcej. Z ogólnych zasad wyceny operacji wyrażonych w walucie obcej, określonych w art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, wynika, iż transakcje kupna lub sprzedaży wyrażone w walutach obcych na dzień ich przeprowadzenia ujmuje się w księgach po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień. Natomiast szczegółowe regulacje w kwestii wyceny rabatów wyrażonych w walucie obcej zawiera pkt 6.2 stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami.

Przeliczenie kwoty rabatu w jednostce stosującej przepisy ustawy o rachunkowości

Zasadniczo dla celów bilansowych przeliczenie kwot wykazanych w fakturze korygującej w walucie obcej następuje według kursu zastosowanego do faktury pierwotnej. Przepisy ustawy o rachunkowości nie przewidują bowiem szczególnych zasad przeliczania kosztów wyrażonych w walutach obcych na złote w przypadku korekty kosztów. Faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem odniesienia do faktury korygującej jest zatem faktura pierwotna. W związku z tym w praktyce do przeliczenia kwoty wyrażonej w walucie obcej stosuje się ten sam kurs, jaki przyjęto do wyceny faktury pierwotnej, bez względu na przyczynę wystawienia faktury korygującej oraz niezależnie od tego, czy faktura ta została wystawiona w tym samym czy też kolejnym okresie rozliczeniowym.

Przykład

I. Założenia:

 1. W 2021 r. jednostka otrzymała od kontrahenta unijnego towary wraz z fakturą wystawioną 7 września 2021 r. Zakup ten stanowił dla jednostki wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Wartość zakupionych towarów określona w fakturze zakupu wyniosła: 5.000 EUR. Przeliczenia tej kwoty na złote dokonano według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury, który wynosił przykładowo: 4,45 zł/EUR.
 2. W maju 2022 r. kontrahent udzielił jednostce rabatu do tej dostawy i sporządził fakturę korygującą na kwotę: 500 EUR, z datą wystawienia 6 maja 2022 r. Faktura korygująca wpłynęła do jednostki również w maju 2022 r.
 3. Towary, których korekta dotyczy, zostały sprzedane do końca 2021 r., a sprawozdanie finansowe za 2021 r. zostało już sporządzone i zatwierdzone.
 4. Zobowiązanie w kwocie: 5.000 EUR jednostka opłaciła w całości przed otrzymaniem rabatu. W jej ocenie kwota korekty nie jest istotna. W przykładzie pominięto kwestię VAT.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
Zapisy w księgach 2022 r.
1. Faktura korygująca - przyznany rabat: 500 EUR × 4,45 zł/EUR =  2.225 zł 21 30
2. PK - zmniejszenie kosztu sprzedanych towarów (towary, na które udzielono rabatu, zostały już sprzedane) 2.225 zł 30 73-1
oraz równolegle ujemny zapis techniczny - 2.225 zł 73-1 73-1

III. Księgowania:

Kurs waluty przyjęty do przeliczenia kwoty rabatu wyrażonej w walucie obcej

Przeliczenie kwoty rabatu w jednostce stosującej stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami

Otrzymanie od kontrahenta faktury korygującej wiąże się także z korektą rozrachunków, a zasady przeliczania rozrachunków w walutach obcych na walutę polską uszczegóławia stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami. Przypominamy, iż decyzja o stosowaniu KSR, w tym stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości, należy do jednostki. Jeżeli jednostka nie wskaże w polityce rachunkowości, że stosuje KSR, to nie ma obowiązku ich stosowania.

Według stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami, jeżeli do dnia przyznania (otrzymania) rabatu rozrachunki pomiędzy kontrahentami nie zostały uregulowane, to rabat koryguje początkową wartość należności lub zobowiązania z tytułu sprzedaży dobra lub usługi. Oznacza to de facto częściowe rozliczenie rozrachunków z kontrahentami, które nie powoduje przepływu środków pieniężnych pomiędzy nimi. Dlatego też, w sytuacji gdy transakcja wyrażona jest w walucie obcej, jednostka przelicza na walutę polską kwotę udzielonego (otrzymanego) rabatu w walucie obcej, stosując kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień udzielenia (otrzymania rabatu). Kurs waluty obcej zastosowany przez jednostkę do przeliczenia kwoty udzielonego/otrzymanego rabatu w walucie obcej różni się zazwyczaj od kursu, po którym jednostka przeliczyła na walutę polską pierwotną należność lub zobowiązanie z tytułu sprzedaży dobra lub usługi. Dlatego jednostka ustala różnice kursowe od tej części należności lub zobowiązania, która w walucie obcej odpowiada kwocie udzielonego/przyznanego rabatu. Różnice kursowe jednostka ujmuje odpowiednio jako przychody lub koszty finansowe bądź - w przypadkach wskazanych w ustawie o rachunkowości - zalicza do kosztu wytworzenia produktów, ceny nabycia towarów, ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych.

Przykład

I. Założenia:

Na podstawie danych z poprzedniego przykładu, przy założeniu, że jednostka stosuje stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami. Zobowiązania w kwocie: 5.000 EUR jednostka nie opłaciła przed otrzymaniem rabatu, a przeliczenia kwoty rabatu na złote dokonała według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej, który wynosił przykładowo: 4,40 zł/EUR. W ocenie jednostki kwota korekty jest istotna. W przykładzie pominięto kwestię VAT.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
Zapisy w księgach 2022 r.
1. Faktura korygująca - przyznany rabat: 500 EUR × 4,40 zł/EUR =  2.200 zł 21 30
2. PK - zmniejszenie kosztu sprzedanych towarów (towary, na które udzielono rabatu, zostały już sprzedane) 2.200 zł 30 82
3. PK - rozliczenie różnic kursowych od części zobowiązania, która w walucie obcej odpowiada kwocie otrzymanego rabatu: 500 EUR × (4,45 zł/EUR - 4,40 zł/EUR) =  25 zł 21 75-0

III. Księgowania:

Kurs waluty przyjęty do przeliczenia kwoty rabatu wyrażonej w walucie obcej

Stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami wskazuje ponadto, że w sytuacji gdy pierwotna należność lub zobowiązanie zostały już spłacone, przyznanie rabatu potransakcyjnego może powodować powstanie u sprzedawcy - zobowiązania wobec nabywcy, a u nabywcy - należności od dostawcy. Przyjmując, że dniem przeprowadzenia transakcji jest dzień otrzymania rabatu (powstania należności u nabywcy), jednostka przelicza na walutę polską kwotę otrzymanego rabatu w walucie obcej, stosując kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień jego otrzymania. Według bowiem pkt 5 ww. stanowiska, do przeliczenia należności lub zobowiązań w walutach obcych jednostka stosuje, zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia transakcji zakupu-sprzedaży (jest to de facto kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji).

Przykład

I. Założenia:

Na podstawie danych z poprzedniego przykładu, przy założeniu, że jednostka zobowiązanie w kwocie: 5.000 EUR opłaciła w całości przed otrzymaniem rabatu, a przyznany rabat sprzedawca przekazał na jej rachunek walutowy. Kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania należności (wystawienia faktury korygującej) wynosił: 4,40 zł/EUR. Natomiast kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu środków na rachunek walutowy wynosił: 4,42 zł/EUR.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
Zapisy w księgach 2022 r.
1. Faktura korygująca - przyznany rabat: 500 EUR × 4,40 zł/EUR =  2.200 zł 21 30
2. PK - zmniejszenie kosztu sprzedanych towarów (towary, na które udzielono rabatu, zostały już sprzedane) 2.200 zł 30 82
3. WB - wpływ otrzymanego rabatu: 500 EUR × 4,42 zł/EUR =  2.210 zł 13-1 21
4. PK - rozliczenie różnicy kursowej powstałej na rozrachunkach: 500 EUR × (4,42 zł/EUR - 4,40 zł/EUR) =  10 zł 21 75-0

III. Księgowania:

Kurs waluty przyjęty do przeliczenia kwoty rabatu wyrażonej w walucie obcej

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.