vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Transakcje w walutach obcych - Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022

Wycena i ujęcie w księgach zaliczki otrzymanej na poczet eksportu towarów

Zobowiązanie wobec nabywcy z tytułu zaliczki otrzymanej w walucie obcej, na dzień ujęcia w księgach sprzedawca przelicza na walutę polską - zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości - po kursie:

1) średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu - jeżeli zaliczka wpłynęła na rachunek bankowy sprzedawcy prowadzony w walucie obcej lub została wpłacona do kasy walutowej,

2) kupna zastosowanym przez bank prowadzący rachunek sprzedawcy - jeżeli zaliczka wpłynęła na rachunek bankowy sprzedawcy w walucie krajowej (jednostka sprzedała walutę obcą bankowi).

W przypadku gdy jednostka otrzymała zaliczkę w walucie obcej przed dniem bilansowym, a realizacja dostawy nastąpi w roku następnym, kwota tej zaliczki widnieje w księgach rachunkowych na dzień bilansowy. W świetle art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości, nie rzadziej niż na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. Z brzmienia tego przepisu wynika zatem, że zasadniczo wszystkie aktywa i pasywa (w tym otrzymane zaliczki/przedpłaty) należy na dzień bilansowy wycenić według średniego kursu NBP obowiązującego na ten dzień. Jednak ze wskazówek zawartych w pkt 6.18 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" wynika, że zaliczki/przedpłaty udzielone na poczet pozyskania środka trwałego - wyrażone w walucie obcej - przelicza się na walutę polską jedynie na moment ich przekazania. Ze względu na ich treść ekonomiczną nie dokonuje się ponownej wyceny przekazanych przedpłat/zaliczek, ani na dzień bilansowy, ani na dzień przeprowadzenia transakcji zakupu (przyjęcia dostawy). Zasadę tę - według stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami - stosuje się również do:

1) należności z tytułu przekazanych przedpłat w walucie obcej na poczet pozyskania składnika wartości niematerialnej i prawnej, składnika zapasów oraz wykonania usług,

2) zobowiązań wobec odbiorcy z tytułu przedpłat otrzymanych w walucie obcej na poczet wykonania dostaw i usług.

Jeżeli otrzymana zaliczka dotyczy eksportu towarów, to należy uwzględnić także przepisy art. 41 ust. 9a ustawy o VAT, które stanowią, że otrzymanie zaliczki (całości lub części zapłaty) przed dokonaniem dostawy towarów pozwala na zastosowanie stawki VAT 0% w eksporcie towarów w odniesieniu do otrzymanej zaliczki, przy spełnieniu warunku, że wywóz towarów nastąpi w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zaliczkę, oraz w tym terminie otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. W sytuacji gdy termin wywozu przekracza 6 miesięcy od otrzymania zaliczki, podatnik zachowuje prawo do stawki VAT 0%, jeśli wydłużony termin wywozu towarów jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw. Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na złote dla potrzeb VAT określono w art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Według tego przepisu, w przypadku gdy:

1) kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej - przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego lub ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego,

2) podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej - przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury (w tej sytuacji podatnik również może zastosować, zamiast średniego kursu NBP, kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż na podstawie art. 31a ust. 2a ustawy o VAT, kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania wyrażone w walucie obcej podatnik może przeliczać zgodnie z zasadami przeliczenia przychodu określonego w walucie obcej wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym. Wybierając tę metodę, podstawa opodatkowania wyrażona w walucie obcej jest przeliczana na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Należy ponadto zauważyć, iż nie ma szczególnych regulacji, które odnosiłyby się do sposobu ustalania obowiązku podatkowego czy terminów wystawiania faktur dokumentujących eksport towaru. Należy zatem tu stosować zasady ogólne. Obowiązek podatkowy w VAT powstaje więc z chwilą dokonania dostawy. Natomiast w przypadku gdy przed dokonaniem dostawy towaru otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Przykład

I. Założenia:

 1. W grudniu 2021 spółka z o.o., prowadząca działalność produkcyjną, zawarła z kontrahentem zagranicznym (odbiorcą spoza UE) umowę sprzedaży 500 szt. produktów po cenie: 50 EUR/szt. Zgodnie z tą umową, nabywca zobowiązał się wpłacić zaliczkę na poczet dostawy wyrobów, w wysokości 100% wartości sprzedaży. Ogółem wartość sprzedaży wynosiła: 500 szt. × 50 EUR/szt. = 25.000 EUR, a jednostkowy koszt wytworzenia produktów wynosił: 200 zł/szt.
 2. W związku z transakcją sprzedaży miały miejsce następujące operacje:
  a) 21 grudnia 2021 r. nabywca przekazał na konto spółki zaliczkę w kwocie: 25.000 EUR; w tym samym dniu spółka wystawiła fakturę zaliczkową na kwotę: 25.000 EUR (w tym VAT 0%),
  b) spółka ujęła zaliczkę w księgach, na podstawie wyciągu bankowego, przeliczając ją po kursie średnim z dnia poprzedzającego dzień wpływu środków na rachunek bankowy, tj. z 20 grudnia 2021 r., który wynosił przykładowo: 4,70 zł/EUR,
  c) 12 stycznia 2022 r. spółka przekazała produkty nabywcy; w tym samym dniu przeksięgowała kwotę: 25.000 EUR × 4,70 zł/EUR = 117.500 zł z rozliczeń międzyokresowych przychodów na konto przychodów ze sprzedaży produktów.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach grudnia 2021 r.
1. WB - wpływ zaliczki na poczet przyszłych dostaw: 25.000 EUR × 4,70 zł/EUR =  117.500 zł 13-1 20
2. FS - faktura zaliczkowa 117.500 zł 20 84
B. Zapisy w księgach stycznia 2022 r.
1. WZ - wydanie sprzedanych produktów: 500 szt. × 200 zł/szt. =  100.000 zł 70-1 60-0
2. PK - przeksięgowanie rozliczeń międzyokresowych przychodów na przychody ze sprzedaży produktów 117.500 zł 84 70-0

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach grudnia 2021 r.

Wycena i ujęcie w księgach zaliczki otrzymanej na poczet eksportu towarów

B. Zapisy w księgach stycznia 2022 r.

Wycena i ujęcie w księgach zaliczki otrzymanej na poczet eksportu towarów

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.