vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Transakcje w walutach obcych - Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022

Zwrot zaliczki w walucie obcej, w sytuacji gdy transakcja nie doszła do skutku

Spółka otrzymała od kontrahenta zagranicznego zaliczkę w walucie obcej. Transakcja jednak nie doszła do skutku. Czy powstaną różnice kursowe w przypadku, gdy spółka zwróci w tej samej walucie otrzymaną zaliczkę?

Kurs waluty obcej stosowany do wyceny otrzymanej zaliczki

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości, kwotę zaliczki otrzymanej w walucie obcej, na dzień ujęcia w księgach rachunkowych sprzedawca przelicza na walutę polską:

1) po kursie średnim NBP waluty obcej z dnia poprzedzającego dzień wpływu zaliczki - jeżeli zaliczka wpłynęła na rachunek bankowy sprzedawcy prowadzony w walucie obcej lub została wpłacona do kasy walutowej,

2) po kursie kupna waluty obcej zastosowanym przez bank prowadzący rachunek sprzedawcy - jeżeli zaliczka wpłynęła na rachunek bankowy sprzedawcy prowadzony w walucie krajowej (jednostka sprzedała walutę obcą bankowi).

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka "A" 14 stycznia 2022 r. zawarła z kontrahentem "B" (odbiorca UE) umowę sprzedaży 100 szt. wytwarzanych przez spółkę produktów po cenie jednostkowej sprzedaży: 190 EUR. Produkty zostaną przekazane odbiorcy 6 lipca 2022 r. Zgodnie z umową kontrahent "B" zobowiązał się wpłacić przelewem na rachunek bankowy spółki prowadzony w euro 40% zaliczkę na poczet dostawy.
 2. Kontrahent "B" 21 stycznia 2022 r. wpłacił na rachunek bankowy spółki prowadzony w euro zaliczkę w kwocie: 100 szt. × 190 EUR × 40% = 7.600 EUR.
 3. Na podstawie wyciągu bankowego spółka ujęła zaliczkę w księgach rachunkowych, przeliczając ją po kursie średnim ogłoszonym dla euro przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu środków na rachunek bankowy, tj. z 20 stycznia 2022 r., który wynosił: 4,2950 zł/EUR (kurs przykładowy).

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - wpływ od kontrahenta zagranicznego zaliczki: 7.600 EUR × 4,2950 zł/EUR =  32.642 zł 13-1 20

III. Księgowania:

Zwrot zaliczki w walucie obcej, w sytuacji gdy transakcja nie doszła do skutku

Wycena rozchodu środków w walucie obcej z tytułu zwrotu zaliczki

Zwrot otrzymanej od kontrahenta zagranicznego zaliczki w walucie obcej, na dzień wypływu środków przelicza się na walutę polską:

1) po kursie średnim NBP waluty obcej z dnia poprzedzającego dzień zwrotu zaliczki - jeżeli zaliczka została przekazana z rachunku bankowego jednostki prowadzonego w walucie obcej,

2) po kursie sprzedaży waluty obcej zastosowanym przez bank prowadzący rachunek jednostki - jeżeli zaliczka w walucie obcej została przekazana ze złotówkowego rachunku bankowego jednostki (jednostka zakupiła walutę obcą w banku).

Dla celów bilansowych do wyceny rozchodu waluty z własnego rachunku walutowego można także zastosować kurs historyczny, tzn. kurs przeciętny, FIFO lub LIFO (por. art. 35 ust. 8 oraz art. 34 ust. 4 pkt 1-3 ustawy o rachunkowości). Zwracamy uwagę, iż zasady przyjęte przez jednostkę do wyceny rozchodu środków pieniężnych z rachunku walutowego powinny zostać opisane w polityce rachunkowości.

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych

W przypadku przyjęcia do wyceny rozchodu waluty kursu historycznego, na rachunku walutowym nie powstaną różnice kursowe. Natomiast w przypadku przyjęcia do wyceny rozchodu środków pieniężnych z rachunku walutowego kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego ten dzień, mogą powstać różnice kursowe od własnych środków pieniężnych, które należy rozliczyć i ująć w księgach rachunkowych. W zależności od tego czy wartość waluty na rachunku walutowym w dniu jej wypływu jest wyższa czy też niższa od wartości z dnia jej wpływu, na rachunku bankowym powstaną dodatnie lub ujemne różnice kursowe.

Ewidencja księgowa różnic kursowych od własnych środków pieniężnych

1. PK - rozliczenie różnic kursowych od własnych środków pieniężnych:

a) dodatnie różnice kursowe:

- Wn konto 13-1 "Rachunek walutowy",
- Ma konto 75-0 "Przychody finansowe",

b) ujemne różnice kursowe:

- Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
- Ma konto 13-1 "Rachunek walutowy".

KISRóżnice kursowe od własnych środków pieniężnych będą również rozliczone w rachunku podatkowym. Jak wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 13 września 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.190.2018.1.AZE, powstanie różnic kursowych od środków własnych w walucie obcej jest oderwane od istoty ekonomicznej operacji gospodarczych skutkujących ruchem waluty na rachunku, tj. nie ma znaczenia czy związane są z zapłatą kosztu podatkowego. W konsekwencji każda wypłata środków pieniężnych w walucie obcej skutkuje powstaniem tego rodzaju różnic. Co istotne, różnic takich nie ustala się na okoliczność otrzymania lub nabycia środków i wartości pieniężnych, lecz są one ustalane na okoliczność wypływu środków i wartości pieniężnych w sensie wyzbycia się ich. Dopiero porównanie wartości waluty obcej z dnia jej wpływu z wartością z dnia jej wypływu pozwala ocenić skutki ryzyka kursowego.

Realizacja przychodów/kosztów z tytułu dodatnich/ujemnych różnic kursowych od własnych środków pieniężnych może przykładowo nastąpić w wyniku sprzedaży waluty zgromadzonej na rachunku walutowym, zapłaty walutą za zobowiązania lub innej przyczyny wypływu waluty.

W przypadku zwrotu pobranej wcześniej zaliczki na poczet dostawy towaru ma miejsce "inna przyczyna wypływu środków". Wobec tego dojdzie do powstania różnic kursowych.

Różnice kursowe powstałe na koncie rozrachunkowym

W wyniku zastosowania różnych kursów walut do wyceny wpływu i zwrotu otrzymanej zaliczki na koncie rozrachunkowym powstaną różnice kursowe, które trzeba rozliczyć i ująć w księgach rachunkowych.

Ewidencja księgowa rozliczenia różnic kursowych powstałych na koncie rozrachunkowym

1. PK - rozliczenie różnic kursowych powstałych na koncie rozrachunkowym kontrahenta z tytułu zwrotu poprzednio otrzymanej zaliczki:

a) dodatnie różnice kursowe:

- Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami",
- Ma konto 75-0 "Przychody finansowe",

b) ujemne różnice kursowe:

- Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
- Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

Należy jednak pamiętać, iż różnice kursowe powstałe na koncie rozrachunkowym z tytułu zwrotu otrzymanej wcześniej zaliczki nie będą uwzględniane w rachunku podatkowym. 

KISTak wynika ze wspomnianej wcześniej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 września 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.190.2018.1.AZE, w której czytamy:

"(...) jeśli chodzi o tzw. różnice kursowe transakcyjne (art. 15 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 updop) należy zauważyć, że sens ekonomiczny tych różnic polega w istocie na urealnieniu przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Mimo, że w rachunku podatkowym występują one jako odrębne pozycje po stronie przychodów (dodatnie różnice) lub kosztów uzyskania przychodów (ujemne różnice), niemniej jednak nierozerwalnie są związane z transakcjami skutkującymi powstaniem przychodów/kosztów podatkowych. Tego rodzaju różnic nie ustala się w związku z otrzymaniem/dokonaniem zapłaty odpowiednio przychodów/kosztów, które są jedynie kategorią finansową.

W związku z powyższym, skoro wartość zobowiązań (...) wobec kontrahenta oraz wartość należności (...) od kontrahenta są (...) neutralne podatkowo bowiem, jak wskazał Wnioskodawca przepływ wartości pieniężnych w walucie obcej nie jest związany z poniesieniem kosztów lub osiągnięciem przychodów związanych z działalnością gospodarczą (kontrahent lub Wnioskodawca nie dokonał dostawy towaru lub wykonania usługi), to tym samym nie istnieją (...) podstawy prawne do ustalania transakcyjnych różnic na tego rodzaju operacjach (...)".

Przykład

Do wyceny rozchodu środków z rachunku walutowego stosuje się kurs historyczny

I. Założenia:

 1. Kontrahent spółki, który na poczet przyszłej dostawy towarów wpłacił zaliczkę w kwocie: 7.600 EUR, po dwóch miesiącach zrezygnował z zamówienia. W związku z tym spółka była zobowiązana do zwrotu zaliczki. Wpływ zaliczki na rachunek bankowy spółka wyceniła po kursie średnim ogłoszonym przez NBP z dnia poprzedzającego dzień jej wpływu, który wynosił: 4,2950 zł/EUR (kurs przykładowy).
 2. Zgodnie z polityką rachunkowości spółki, wypływ środków z rachunku walutowego wycenia się po kursie historycznym, ustalonym według metody FIFO.
 3. Kurs historyczny zastosowany do wyceny rozchodu wynosił: 4,3210 zł/EUR.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - zwrot otrzymanej od kontrahenta zaliczki: 7.600 EUR × 4,3210 zł/EUR =  32.839,60 zł 20 13-1
2. PK - rozliczenie różnic kursowych powstałych na koncie rozrachunkowym: 7.600 EUR × (4,3210 zł/EUR - 4,2950 zł/EUR) =  197,60 zł 75-1 20

III. Księgowania:

Do wyceny rozchodu środków z rachunku walutowego stosuje się kurs historyczny

Przykład

Do wyceny rozchodu środków z rachunku walutowego stosuje się kurs średni NBP

I. Założenia:

Na podstawie danych liczbowych z poprzedniego przykładu, przy założeniu, że wypływ środków z rachunku walutowego spółka wycenia po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wypływu środków, który wynosił: 4,3032 zł/EUR. Środki, które spółka rozchodowała z tytułu zwrotu zaliczki były wycenione w dniu wpływu po kursie: 4,3210 zł/EUR.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - zwrot otrzymanej od kontrahenta zaliczki: 7.600 EUR × 4,3032 zł/EUR =  32.704,32 zł 20 13-1
2. PK - rozliczenie różnic kursowych powstałych na koncie rozrachunkowym: 7.600 EUR × (4,3032 zł/EUR - 4,2950 zł/EUR) =  62,32 zł 75-1 20
3. PK - rozliczenie różnic kursowych od własnych środków pieniężnych: 7.600 EUR × (4,3210 zł/EUR - 4,3032 zł/EUR) =  135,28 zł 75-1 13-1

III. Księgowania:

Do wyceny rozchodu środków z rachunku walutowego stosuje się kurs średni NBP

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.