vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Nieruchomości w ewidencji księgowej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022

Koszty działalności deweloperskiej w księgach rachunkowych

Szczegółowe zasady rozliczania kosztów ponoszonych w działalności deweloperskiej i przychodów z tej działalności nie zostały unormowane w ustawie o rachunkowości. Podmioty prowadzące księgi rachunkowe mogą w tej kwestii stosować wskazówki określone w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 8 "Działalność deweloperska" (Dz. Urz. MFFiPR z 2020 r. poz. 38). Na możliwość taką wskazuje art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

Przedmiotem KSR nr 8 są główne zasady ujmowania, wyceny i prezentacji aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego działalności deweloperskiej, bez względu na formę prawną tej działalności, w tym także prowadzoną przez kontynuujące działalność spółki celowe, powołane na czas oznaczony do realizacji jednego lub kilku przedsięwzięć deweloperskich, np. do budowy osiedla mieszkaniowego.

Ewidencja w księgach nabytego gruntu

Deweloper w celu wybudowania domów na sprzedaż najczęściej zakupuje grunt, na którym będzie posadowiona nieruchomość, tj. przedmiot przedsięwzięcia deweloperskiego. Na podstawie pkt 7.2 KSR nr 8, do dnia rozpoczęcia tego przedsięwzięcia posiadany przez dewelopera grunt jest zależnie od stanu faktycznego w momencie nabycia klasyfikowany do towarów, inwestycji w nieruchomości lub środków trwałych. Na dzień nabycia wprowadza się go do ksiąg rachunkowych na odpowiednie konto aktywów zapisem:

- Wn konto 33 "Towary" (w analityce: Grunty) lub konto 04 "Inwestycje w nieruchomości" bądź konto 01 "Środki trwałe",

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Jeśli deweloper posiada prawo wieczystego użytkowania gruntu, to analogicznie może ono zostać w księgach uznane za towar, inwestycję w nieruchomości bądź środek trwały.

W momencie przeznaczenia gruntu pod realizację ściśle określonego przedsięwzięcia deweloperskiego, wykazywanego pierwotnie jako nieruchomość inwestycyjna lub środek trwały, dokonuje się jego przekwalifikowania do towarów. Operacja ta może być księgowana zapisem:

- Wn konto 33 "Towary" (w analityce: Grunty),

- Ma konto 01 "Środki trwałe", konto 04 "Inwestycje w nieruchomości".

Przekwalifikowanie gruntu do towarów jest przeprowadzane według zasad wskazanych w pkt 7.3 KSR nr 8. Następuje to w wartości:

a) wynikającej z ksiąg rachunkowych na dzień przekwalifikowania w przypadku środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych wycenianych w cenie nabycia lub

b) rynkowej bądź inaczej ustalonej wartości godziwej na dzień przeklasyfikowania w przypadku nieruchomości inwestycyjnych wycenianych w wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

Trzeba dodać, że nabyty przez dewelopera budynek w celu realizacji ściśle określonego przedsięwzięcia deweloperskiego, wymagający przebudowy (ulepszenia), do czasu rozpoczęcia przedsięwzięcia deweloperskiego jest kwalifikowany do towarów (pkt 7.4 KSR nr 8) i wyceniona według zasad przedstawionych wcześniej.

Koszty przedsięwzięcia deweloperskiego

Koszty wykonania przedsięwzięcia deweloperskiego gromadzi się dla każdego przedsięwzięcia odrębnie do czasu jego zakończenia. Wynika to z pkt 7.1 KSR nr 8. Do ich ewidencji może w księgach dewelopera służyć konto 50 "Koszty przedsięwzięcia deweloperskiego". Można je księgować następująco:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Zużycie materiałów i energii, Usługi obce itd.),

- Ma konta zespołu 0, 1, 2, 3

oraz równolegle

- Wn konto 50 "Koszty przedsięwzięcia deweloperskiego",

- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Do kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego zalicza się wszystkie składniki kosztu wytworzenia w rozumieniu art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Koszt ten obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Do kosztów bezpośrednich zalicza się wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny. Do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu, części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.

W przedsięwzięciu deweloperskim koszt wytworzenia obejmuje m.in.:

 • wartość gruntu lub prawa wieczystego użytkowania, na którym budowana jest nieruchomość, oraz budynku podlegającego przebudowie,
 • koszty dokumentacji projektowo-technicznej budowy, geologicznej, pomiarów geodezyjnych, pozwoleń,
 • koszty usług budowlano-montażowych,
 • koszty założenia zieleni, ochrony i ubezpieczenia budowy.

Koszty, które nie stanowią składowej kosztu wytworzenia przedsięwzięcia deweloperskiego, zostały wymienione w pkt 7.14 KSR nr 8. Są to przykładowo: koszty informacji, promocji, marketingu, reklamy i sprzedaży (w tym prowizji pośredników i sprzedawców) przedmiotów przedsięwzięcia deweloperskiego, koszty zarządu, koszty przerw (przestojów) w budowie lub przebudowie nieruchomości objętych przedsięwzięciem deweloperskim, jak np. ochrony, ocieplenia, mediów, spowodowanych innymi przyczynami niż technologicznie uzasadnione. Obciążają one wynik finansowy okresu ich poniesienia.

W dniu rozpoczęcia przedsięwzięcia deweloperskiego wynikająca z ksiąg rachunkowych wartość gruntu, wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu lub wartość budynku do przebudowy (ulepszenia), na którym przedsięwzięcie to będzie realizowane, odnosi się w ciężar kosztów produkcji w toku przedsięwzięcia deweloperskiego. Jeżeli deweloper stosuje konta kosztów rodzajowych, przeklasyfikowanie do produkcji w toku gruntu lub prawa następuje, w myśl pkt 7.5 KSR nr 8, przy wykorzystaniu konta "Obiekty w zabudowie" wchodzącego w skład konta kosztów według rodzaju "Zużycie materiałów i energii" (przykład).

Odsetki i podatek od nieruchomości

W przypadku niektórych kosztów KSR 8 umożliwia wybór w kwestii ujęcia ich w koszcie wytworzenia lub jako koszty okresu. Są to m.in.:

 • koszty finansowania zewnętrznego dotyczące danego przedsięwzięcia (np. odsetki od kredytu), poniesione po dniu jego rozpoczęcia do momentu zakończenia - mogą, na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy o rachunkowości, zwiększać koszt wytworzenia przedmiotu przedsięwzięcia deweloperskiego (pkt 7.7 KSR nr 8),
 • podatek od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, na którym posadowiona jest nieruchomość stanowiąca przedmiot przedsięwzięcia deweloperskiego, poniesione po dniu rozpoczęcia tego przedsięwzięcia aż do dnia jego zakończenia - mogą być zaliczone do kosztu wytworzenia (pkt 7.6 KSR nr 8).

Kluczowe jest, że warunkiem wykorzystania możliwości powiększania kosztów wytworzenia rozpoczętego przedsięwzięcia deweloperskiego o podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz koszty finansowania zewnętrznego jest zawarcie takiego rozwiązania w zasadach (polityce) rachunkowości i stosowanie go do wszystkich realizowanych przez dewelopera przedsięwzięć.

Przykład

Założenia

 1. Firma deweloperska w 2019 r. zakupiła grunt w celu uzyskania korzyści ekonomicznych z przyrostu jego wartości. Został on zakwalifikowany do inwestycji w nieruchomości wycenianych w cenie rynkowej. Jego cena rynkowa na koniec 2021 r. wynosiła 860.000 zł.
 2. W sierpniu 2022 r. deweloper przeznaczył grunt pod budowę przedsięwzięcia deweloperskiego, które rozpoczął w tym samym roku. Wartość rynkowa gruntu na dzień jego przeklasyfikowania do towarów wynosiła 900.000 zł.
 3. Jednostka ewidencjonuje koszty w zespole 4 i 5.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przekwalifikowanie gruntu do towarów:
   a) wartość rynkowa gruntu 900.000 zł 33
   b) wartość księgowa gruntu 860.000 zł 04
   c) różnica 900.000 zł - 860.000 zł 40.000 zł 76-0
2. PK - odniesienie wartości gruntu do kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego pod datą rozpoczęcia budowy: 900.000 zł 40-1 33
oraz równolegle 900.000 zł 50 49

Księgowania

Koszty działalności deweloperskiej w księgach rachunkowych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

grudzień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
13
14
16
17
18
19
23
24
25
26
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.