vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023

Rezerwy na zobowiązania i na koszty

Zobowiązania zdefiniowano w art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy o rachunkowości jako wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Natomiast rezerwy to w myśl art. 3 ust. 1 pkt 21 tej ustawy takie zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Rezerwy są zatem specyficzną kategorią zobowiązań i w tej grupie pasywów lokują się w bilansie. Zawiązanie lub zwiększenie rezerw generuje koszt (zob. art. 3 ust. 1 pkt 31 ustawy), przy czym może on być różnie - zależnie od okoliczności - zarachowywany.

Należy w tym miejscu podkreślić, że przesłanką tworzenia rezerw jest zdarzenie już zaistniałe, przeszłe. Nie tworzy się rezerw na skutki zdarzeń, które mogą wystąpić lub wystąpią w przyszłych okresach sprawozdawczych.

Zgodnie z art. 35d ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego.

Ponadto w myśl art. 39 ust. 2 ustawy o rachunkowości jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

1) ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,

2) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a także przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wskazane w pkt 1 nie stanowią rezerw, kwalifikuje się je do zobowiązań z tytułu dostaw i usług i to także wtedy, gdy ustalenie ilości lub ceny dostawy (usługi) wymaga szacunków.

Obok rezerw typowych, których ustawowe przesłanki tworzenia wskazano powyżej, istnieją też inne, szczególne kategorie rezerw. Są nimi m.in. rezerwy:

 • na przyszłe zobowiązania związane z restrukturyzacją (art. 35d ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości),
 • z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37 ustawy),
 • tworzone w związku z ustaniem przesłanki kontynuowania działalności (art. 29 ustawy).

W związku z końcem roku obrotowego zachodzi potrzeba przyjrzenia się rezerwom. Te składniki bilansu podlegają inwentaryzacji w drodze weryfikacji ich wartości w oparciu o posiadane dokumenty. Niezbędne jest:

 • dokonanie przeglądu rezerw już istniejących pod kątem ustalenia, czy powinny być nadal utrzymywane (tzn. czy do dnia bilansowego przyczyna ich utworzenia nie wygasła) oraz czy wartość tych, które pozostają w księgach, wymaga modyfikacji (doszacowania lub częściowego rozwiązania); trzeba też ustalić, czy do końca roku obrotowego nie nastąpiło przekształcenie rezerwy w zobowiązanie do zapłaty,
 • zidentyfikowanie zdarzeń zobowiązujących do utworzenia nowych rezerw - tutaj wymagany jest przegląd istotnych będących w toku kontraktów, zawartych umów, powództw wytoczonych jednostce i postępowań mediacyjnych, prowadzonych postępowań administracyjnych, podatkowych, ZUS; należy także przejrzeć zobowiązania pozabilansowe, szczególnie te z tytułu udzielonych poręczeń, gwarancji, przystąpień do długów (zobowiązania pozabilansowe mają tendencję do przekształcenia się w rezerwy, a następnie w zobowiązania, a niekiedy wprost w zobowiązania) - wszystko to należy zważyć prawdopodobieństwem wystąpienia w przyszłości obowiązku zapłaty; konieczna jest przy tym współpraca z zarządem oraz z prawnikiem prowadzącym sprawy jednostki, gdyż księgowość może nie znać wszystkich ryzyk, jakie zaistniały.

Na dzień bilansowy rezerwy należy wycenić w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości (art. 28 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości).

Przykład

Jednostka zajmuje się handlem towarami. Opóźnienie lub niekompletność dostaw powoduje naliczenie przez odbiorcę towarów kar umownych. Na koniec 2022 r. stwierdzono, że w ostatnim kwartale wystąpiły dwa przypadki takich opóźnień, jednak odbiorca jeszcze ich nie notyfikował. Zarząd jednostki uważa, że jedno z tych opóźnień nie leżało po stronie jednostki, jednak prawdopodobieństwo, że kara mimo to będzie musiała być zapłacona, jest znaczące. W związku z tym niezbędne jest utworzenie rezerwy na oba roszczenia w księgach 2022 r. zapisem:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 83 "Rezerwy" (krótkoterminowe).

Załóżmy, że w 2023 r. okaże się, że jednostkę obciążono karą tylko za jedno opóźnienie. Zapisy księgowe w 2023 r.:

- Wn konto 83 "Rezerwy" - kwota łączna,
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" - kwota do zapłaty w oparciu o wystawioną notę (wykorzystanie rezerwy),
- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne" - kwota rezerwy niepodlegająca zapłacie (rozwiązanie rezerwy).
Czy jednostka może utworzyć rezerwę na świadczenia pracownicze, nie dokonując wyceny aktuarialnej, tylko szacując kwotę kosztów z tytułu takiej rezerwy przypadającą na najbliższe 12 miesięcy po dniu bilansowym (biorąc pod uwagę planowane wypłaty odpraw emerytalnych czy nagród jubileuszowych)?

Odrębną podkategorią biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów są rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze, m.in.: z tytułu odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych czy niewykorzystanych urlopów. Są to wielkości szacowane na podstawie prawa i regulaminów pracy, układów zbiorowych, wiążących porozumień, z uwzględnieniem prawdopodobieństwa uzyskania uprawnień do takich świadczeń przez pracowników oraz stopy dyskonta. Ustawa o rachunkowości nie obliguje do wykorzystania aktuariusza do wyceny rezerw na świadczenia pracownicze. Posiadając odpowiednią wiedzę, można takich szacunków dokonać samodzielnie, posiłkując się choćby przykładem nr 8 zawartym w KSR nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe" (Dz. Urz. Min. Fin. z 2014 r. poz. 12). Nie jest jednak poprawne tworzenie rezerwy w kwocie przypadających do wypłaty świadczeń w ciągu 12 miesięcy po dniu bilansowym. Nie o to chodzi w tworzeniu tych rezerw. Trzeba mieć na uwadze, że pracownicy "zapracowują" na tego typu świadczenia przez cały, zwykle wieloletni okres zatrudnienia u danego pracodawcy (a nie tylko w roku wypłaty czy w roku poprzednim).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

grudzień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
13
14
16
17
18
19
23
24
25
26
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.