vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
A A A

Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023

Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej

Wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym w tym dniu średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP (art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Do aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, które trzeba wycenić na dzień bilansowy, należą:

a) nieuregulowane na dzień bilansowy należności i zobowiązania, w tym zaciągnięte i udzielone pożyczki (kredyty),

b) środki pieniężne w kasach walutowych oraz na rachunkach walutowych,

c) aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu (np. akcje, udziały).

Natomiast na dzień bilansowy nie przelicza się ponownie na złote:

a) należności od sprzedawcy z tytułu przekazanej mu przedpłaty w walucie obcej otrzymanej na poczet pozyskania składnika rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnej i prawnej, zapasów oraz wykonania usług,

b) zobowiązań wobec odbiorcy z tytułu przedpłat otrzymanych w walucie obcej na poczet pozyskania składnika rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnej i prawnej, zapasów oraz wykonania usług.

Stanowi o tym pkt 6.1 stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami (Dz. Urz. Min. Fin. z 2019 r. poz. 83).

W praktyce zazwyczaj kurs waluty obcej, po którym przeliczane są rozrachunki z kontrahentami w walutach obcych na walutę polską na dzień ujęcia ich w księgach oraz środków pieniężnych w dniu ich wpływu do kasy walutowej lub na rachunek walutowy, jest inny od kursu waluty obcej, po którym odbywa się ich wycena na dzień bilansowy. Na skutek stosowania tych różnych kursów waluty występują różnice kursowe. W księgach różnice kursowe z wyceny bilansowej ujmuje się według zasad określonych w art. 30 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Zatem zasadniczo zalicza się je odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, czyli rozlicza się je wynikowo. Wpływają one na wynik finansowy jednostki i są prezentowane w odpowiedniej pozycji rachunku zysków i strat.

Są jednak różnice kursowe, które rozlicza się bilansowo, nie wpływają one na wynik finansowy, a ich wartość wykazywana jest w bilansie. Do bilansowych różnic kursowych zalicza się m.in. różnice kursowe powstałe przy wycenie zobowiązań dotyczących nabycia lub wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych (np. kredytów inwestycyjnych). Wówczas, do momentu oddania tych składników aktywów do używania, ujemne różnice kursowe odnosi się na zwiększenie ich wartości początkowej, którą może być cena nabycia lub koszt wytworzenia. Z kolei dodatnie różnice kursowe zmniejszają wartość początkową. Tak wynika z art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości. Natomiast różnice kursowe, które zostaną naliczone już po oddaniu tych składników do używania, odnosi się do kosztów lub przychodów finansowych.

Poza tym różnice kursowe w sytuacjach wskazanych w art. 28 ust. 4 ustawy o rachunkowości jednostka może zaliczyć do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów.

Do wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 r. stosuje się kursy walut obcych ogłoszone przez NBP na dzień 30 grudnia 2022 r. (dzień 31 grudnia 2022 r. przypadał w sobotę).

Dla Prenumeratorów GOFIN

Ustalone na dzień bilansowy różnice kursowe są rozliczane zasadniczo w księgach następnego roku obrotowego. Dlatego różnice kursowe z wyceny bilansowej na dzień 31 grudnia 2022 r. jednostka najprawdopodobniej rozliczy w księgach 2023 r.

W praktyce stosowane są 3 metody rozliczania różnic kursowych z wyceny bilansowej. Decyzja w sprawie wyboru metody należy do kierownika jednostki. Wybraną metodę zapisuje się w polityce rachunkowości i stosuje w sposób ciągły. Różnice kursowe z wyceny bilansowej można rozliczyć poprzez:

1) storno różnic kursowych z wyceny bilansowej pod datą 1 stycznia roku następnego i ewidencjonowanie różnic kursowych faktycznie zrealizowanych w momencie wypływu waluty z kasy lub rachunku bankowego albo w momencie realizacji rozrachunków,

2) storno różnic kursowych pod datą rozchodu waluty lub uregulowania rozrachunku i równoczesne ujęcie w tej dacie różnic kursowych faktycznie zrealizowanych,

3) pozostawienie w księgach skutków wyceny bilansowej; wtedy w momencie rozchodu waluty lub realizacji rozrachunków wprowadza się do ksiąg zrealizowane różnice kursowe ustalone od początku roku do dnia wypływu waluty z kasy bądź rachunku bankowego lub zapłaty rozrachunków.

Otrzymujemy z banku pisma o stanie środków na rachunku walutowym na koniec roku, które zawierają informację o ich wycenie według kursu bankowego. Czy powinniśmy uwzględnić ten kurs, dokonując wyceny bilansowej środków znajdujących się na dzień bilansowy na rachunku walutowym?

NIE. Dokonując wyceny bilansowej środków pieniężnych na rachunku walutowym, należy porównać saldo konta 13-1 "Rachunek walutowy" z ogólną wartością waluty przeliczoną według kursu średniego NBP na dzień bilansowy. Otrzymanego z banku pisma o stanie środków na rachunku walutowym na koniec roku, zawierającego ich wycenę według kursu bankowego, nie uwzględnia się w wycenie bilansowej.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.