vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023

Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji

Według załącznika nr 1 ustęp 7 dodatkowych informacji i objaśnień obejmuje:

1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,

b) procentowym udziale,

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,

f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

Powyższe informacje, z uwzględnieniem danych liczbowych, można zaprezentować w nocie w formie tabeli.

Nota 59 Wspólne przedsięwzięcia niepodlegające konsolidacji

Wyszczególnienie Opis/dane liczbowe
1 2
1. Nazwa i zakres wspólnego przedsięwzięcia
2. Procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu
3. Części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
4. Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub zakup używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
5. Części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
6. Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia
7. Koszty związane ze wspólnym przedsięwzięciem
8. Zobowiązania warunkowe dotyczące wspólnego przedsięwzięcia
9. Zobowiązania inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

W tej części dodatkowych informacji i objaśnień podaje się - np. w formie opisowej - informacje dotyczące wykazanych w bilansie, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych transakcji z jednostkami powiązanymi, jeśli są one istotne dla jednostki z punktu widzenia sytuacji majątkowej i finansowej. Można tu podać wyjaśnienia dotyczące kwot ujętych we wzorach sprawozdania finansowego - według jednostek powiązanych.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. "X" zawarła umowę ubezpieczenia budynków będących jej środkami trwałymi z jednostką powiązaną "XYZ" S.A. Kwota polisy wynosi: 50.400 zł i obejmuje okres 12 miesięcy, tj. od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r. Zobowiązanie z tytułu polisy spółka "X" uregulowała w listopadzie 2023 r.
 2. Koszty ubezpieczenia budynków spółka "X" rozlicza w czasie, poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów miesięcznie w wysokości: 50.400 zł : 12 m-cy = 4.200 zł.
 3. Rokiem obrotowym spółki "X" jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie finansowe za rok 2023 r. spółka sporządza według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.
 4. Kosztami ubezpieczenia za okres od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. spółka obciążyła konto 55 "Koszty zarządu", a na koncie 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów" na 31 grudnia 2023 r. pozostało saldo Wn w wysokości: 37.800 zł.
 5. Spółka ujawniła szczegółowe informacje na temat zawartej umowy ubezpieczenia z jednostką powiązaną w ustępie 7 pkt 2 dodatkowych informacji i objaśnień w formie tabelaryczno-opisowej.

II. Fragment informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2023 r.:

Nota 60 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nazwa jednostki powiązanej Charakter operacji (opis) Należności Zobowiązania Przychody Koszty
1 2 3 4 5 6
"XYZ" S.A. Koszty ubezpieczenia budynków 0 0 0 12.600

Spółka w 2023 r., za który sporządzone zostało sprawozdanie finansowe zawarła z jednostką powiązaną "XYZ" S.A. umowę ubezpieczenia budynków na okres od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r. Budynki są własnością spółki. Wartość umowy ubezpieczenia stanowi kwotę: 50.400 zł i w ocenie spółki jest istotna. Koszty ubezpieczenia spółka rozlicza w czasie co miesiąc w wysokości: 4.200 zł. Wartość kosztów ubezpieczenia, obciążająca koszty działalności spółki za 2023 r., wyniosła: 12.600 zł. Pozostała kwota kosztów ubezpieczenia do rozliczenia w 2024 r., wykazana w aktywach bilansu jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, wynosi: 37.800 zł.

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

Powyższe informacje można przedstawić w nocie w formie tabeli.

Nota 61 Spółki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% udziałów w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Nazwa i adres spółki handlowej, w której jednostka posiada udziały/akcje Procent posiadanego zaangażowania w kapitale Kwota kapitału własnego spółki na dzień bilansowy Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy (zysk+/strata-)
1 2 3 4


4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

   • przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
   • wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
   • wartość aktywów,
   • przeciętne roczne zatrudnienie,

d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane

Ta pozycja dodatkowych informacji i objaśnień dotyczy wyłącznie jednostek dominujących, jeżeli nie sporządzają one skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 56-58 ustawy o rachunkowości.

Informacje dotyczące jednostek nieobjętych konsolidacją można przedstawić w nocie w formie tabeli.

Nota 62 Podstawy prawne odstąpienia od konsolidacji

Wyszczególnienie Jednostka A (nazwa, siedziba) Jednostka B (nazwa, siedziba) Jednostka C (nazwa, siedziba)
1 2 3 4
1. Procent i wartość nominalna udziałów w jednostce
2. Mała grupa kapitałowa - art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości
3. Konsolidacji dokonuje jednostka dominująca wyższego szczebla - art. 56 ust. 2 ustawy o rachunkowości (nazwa i siedziba, miejsce publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego)
4. Udziały jednostki nabyto, zakupiono lub pozyskano w innej formie, z wyłącznym przeznaczeniem ich do późniejszej odprzedaży, w terminie jednego roku od dnia ich nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie - art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości
5. Występują poważne długoterminowe ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką - art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości
6. Bez ponoszenia niewspółmiernie wysokich kosztów lub bez zbędnej zwłoki nie można uzyskać informacji niezbędnych do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego - art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości
7. Dane finansowe jednostki są nieistotne - art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości

Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe charakteryzujące działalność jednostek można również zaprezentować w nocie w formie tabeli.

Nota 63 Wielkości uzyskane przez jednostki nieobjęte konsolidacją

Wyszczególnienie Jednostka A  Jednostka B Ogółem
na początek roku na koniec roku na początek roku na koniec roku na początek roku na koniec roku
1 2 3 4 5 6 7
1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów oraz przychodów finansowych
2. Wynik finansowy netto (zysk/strata)
3. Kapitał własny ogółem, w tym:
  - kapitał podstawowy
  - kapitał zapasowy
  - kapitał rezerwowy
  - zysk (strata) z lat ubiegłych
4. Wartość aktywów trwałych
5. Przeciętne roczne zatrudnienie
6. Rodzaj stosowanych standardów rachunkowości (KSR/MSR)

5) informacje o:

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Informacje zawarte w ustępie 5 i 6 dodatkowych informacji i objaśnień można przedstawić w formie opisowej.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.