vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2015 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016

Sprawozdanie finansowe za 2015 r. jednostek stosujących załącznik nr 1 do ustawy

Z dniem 23 września 2015 r. wprowadzono do ustawy o rachunkowości zmianę m.in. załącznika nr 1, zawierającego zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Znowelizowany załącznik ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r., choć ustawa nowelizująca dopuściła możliwość skorzystania z nowych regulacji odnośnie sprawozdań finansowych za 2015 r., jeśli jednostka podejmie taką decyzję.

Najważniejsze zmiany w bilansie dotyczą m.in.:

 • wprowadzenia nowego podziału prezentacji pozycji m.in.: inwestycji długoterminowych, należności, czy zobowiązań; według nowego podziału w ww. pozycjach należy podać dane dotyczące jednostek powiązanych (wszystkich), pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale oraz pozostałych jednostek,
   
 • zasady prezentacji pozycji "Udziały (akcje) własne" po stronie aktywów w odrębnej pozycji D, a nie jak dotychczas po stronie pasywów w "Kapitale (funduszu) własnym" jako wielkość ujemna, 
   
 • zasady prezentacji pozycji "Należne wpłaty na kapitał podstawowy", tj. w aktywach bilansu w odrębnej pozycji C, zamiast jak dotychczas w pasywach w "Kapitale (funduszu) własnym" jako wielkość ujemna, 
   
 • uszczegółowienia niektórych pozycji kapitałów.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone w rachunku zysków i strat (zarówno w wariancie porównawczym, jak i kalkulacyjnym) to:

 • dodano pozycję "Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych", w której należy wykazywać korektę odpisów aktualizujących, w wyniku ustania przyczyny utraty wartości aktywów (pod warunkiem, że nie dotyczy aktywów z operacji finansowych) oraz zyski z aktualizacji nieruchomości zaliczanych do inwestycji wycenianych według cen rynkowych,
   
 • usunięto pozycje strat i zysków nadzwyczajnych oraz wyniku na operacjach nadzwyczajnych, w związku z czym zdarzenia losowe należy kwalifikować do kategorii pozostałych kosztów lub przychodów operacyjnych,
   
 • w porównawczym rachunku zysków i strat pozycja B.VI otrzymała nazwę "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne", co oznacza, że należy w niej dodatkowo wyodrębniać świadczenia emerytalne, tj. zarówno składki emerytalne płacone w ramach ubezpieczenia społecznego, jak i przykładowo świadczenia związane z programami emerytalnymi.

W dodatkowych informacjach i objaśnieniach po zmianach wymagana jest prezentacja większej ilości informacji niż dotychczas. W tym celu dodano nowe punkty obejmujące m.in.:

 • kwotę wartości firmy oraz kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonych w art. 44b ust. 10 oraz art. 33 ust. 3 ustawy o rachunkowości,
   
 • koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym,
   
 • odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym,
   
 • kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie,
   
 • informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu,
   
 • informacje o liczbie oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają.

W zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzonym według załącznika nr 1 zmieniono zasady prezentacji "Udziałów (akcji) własnych" oraz "Należnych wpłat na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)", co jest konsekwencją zmian w prezentacji tych pozycji w bilansie.

Sprawozdania finansowe za 2015 r. - według "starego" czy "nowego" wzoru?

Sprawozdania finansowe za 2015 r. mogą być sporządzane zarówno według "starego", jak i "nowego" załącznika nr 1. Choć nowelizacja ustawy o rachunkowości weszła w życie 23 września 2015 r. i może być stosowana do sprawozdań finansowych za 2015 r., to generalnie, zgodnie z przepisami przejściowymi, ma ona zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 r. (tj. za rok obrotowy 2016). Zatem możliwość sporządzenia sprawozdania finansowego według "nowego" załącznika nr 1 jest wyborem jednostki, a nie jej obowiązkiem.

Jeżeli więc jednostka zamierza sporządzić sprawozdanie finansowe za 2015 r. według "starego" załącznika nr 1 (sprzed nowelizacji), to w świetle wprowadzonych zmian ma do tego pełne prawo.


Uproszczenia dla jednostek innych niż mikro i małe

Nowelizacja ustawy o rachunkowości z dniem 23 września 2015 r. wprowadziła możliwość stosowania uproszczeń również dla jednostek nieposiadających statusu jednostek małych lub mikro. Chodzi tu o podmioty, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

1) 17.000.000 zł - suma aktywów bilansu na koniec roku,
2) 34.000.000 zł - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
3) 50 osób - średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty.

Jednostki takie mogą dokonywać kwalifikacji umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych, nie ustalać aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zaniechać stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. nr 149, poz. 1674 ze zm.). Prawo do wymienionych uproszczeń nie dotyczy jednostek określonych w art. 3 ust. 1e ustawy, przy czym:

- jednostki sektora finansów publicznych mogą odstąpić od stosowania przepisów ww. rozporządzenia oraz ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
- jednostki samorządu terytorialnego mogą stosować uproszczenia przy kwalifikacji umów leasingu.

Mówią o tym art. 3 ust. 6, art. 37 ust. 10 i 11 oraz art. 28b ustawy o rachunkowości. Przepisy te mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 roku, ale ustawa nowelizująca dopuszcza ich przyjęcie już do sprawozdań za 2015 r., jeśli jednostka podejmie taką decyzję.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.