vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2015 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016

Sposób ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustala się na dzień bilansowy na koncie 86 "Wynik finansowy". Polega to na przeksięgowaniu na konto 86 wszystkich sald kont wynikowych (tj. kont przychodów i kosztów, a w jednostkach będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych także podatek dochodowy bieżący i odroczony).

Przed ustaleniem wyniku

Zanim konta wynikowe zostaną zamknięte i odpowiednio przeksięgowane, należy upewnić się, że:

 • zostały na nich ujęte wszystkie operacje dotyczące danego roku obrotowego zgodnie z zasadą memoriału oraz współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów,
   
 • dokonano odpowiedniej wyceny aktywów i pasywów, a także rozliczenia i ujęcia w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych,
   
 • uzgodniono obroty i salda kont księgi głównej (syntetyka) z zestawieniem obrotów i sald.

Zapisy związane z zamknięciem kont wynikowych dotyczących działalności operacyjnej zależeć będą od sposobu prowadzenia ewidencji kosztów oraz wariantu rachunku zysków i strat przyjętego przez jednostkę. Wyboru wariantu rachunku zysków i strat dokonuje jednostka w przypadku, gdy prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 (według rodzajów) oraz równocześnie na kontach zespołu 5 (według miejsc powstawania kosztów). Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki i zamieszcza odpowiedni zapis w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. Wyboru wariantu rachunku zysków i strat nie mają jednostki prowadzące ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4 - sporządzają one porównawczy rachunek zysków i strat - oraz jednostki ujmujące koszty wyłącznie na kontach zespołu 5 - sporządzają one kalkulacyjny rachunek zysków i strat.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy obciąża wynik finansowy wyłącznie podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Jak stanowi art. 37 ust. 8 ustawy o rachunkowości, wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część bieżącą i część odroczoną.

Podatek bieżący to kwota wynikająca z zeznania rocznego (CIT-8), zmniejszona lub zwiększona o korekty podatku dochodowego za lata ubiegłe, a także uwzględniająca np. zryczałtowany podatek dochodowy od dywidendy, jeśli został pobrany przez spółkę wypłacającą dywidendę, oraz podatek dochodowy należny od udziału w zysku spółki osobowej, której wspólnikiem jest jednostka.

Z kolei podatek odroczony to aktywa lub rezerwy z tytułu podatku dochodowego ustalane na zasadach wskazanych w art. 37 ustawy o rachunkowości.

Gdzie wykazuje się wynik finansowy?

Wynik finansowy ustalony na koncie 86 na dzień bilansowy odzwierciedla kwotę zysku (straty) netto wykazanej w rachunku zysków i strat w wersji według wzoru zawartego w załączniku nr 1 ustawy o rachunkowości obowiązującego do końca 2015 r. w pozycji R (wariant kalkulacyjny) lub N (wariant porównawczy). We wzorze załącznika nr 1 obowiązującego od 1 stycznia 2016 r. będą to pozycje odpowiednio O lub L. Kwota wykazywana w tej pozycji stanowi różnicę między zyskiem (stratą) brutto pomniejszonym o podatek dochodowy oraz pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku czy też zwiększenia straty.

Przy czym w przedsiębiorstwach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz w spółkach cywilnych, jawnych, partnerskich i komandytowych zysk (strata) brutto jest jednocześnie zyskiem (stratą) netto. Te jednostki nie są podatnikami podatku dochodowego (podatnikami tego podatku są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub wspólnicy).

Wynik finansowy podlega także wykazaniu w bilansie w pasywach, w pozycji A.VIII "Zysk (strata) netto" - według wzoru zawartego w załączniku nr 1 ustawy o rachunkowości obowiązującego do końca 2015 r. We wzorze z załącznika 1 do ustawy obowiązującego od 1 stycznia 2016 r. będzie to pozycja A.VI.

Warto podkreślić, że nowy załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. Jednak dopuszcza się przyjęcie tego wzoru już przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2015 r., jeśli jednostka podejmie taką decyzję.

Zdarzenia po dacie bilansu a wynik finansowy

Kwota zysku lub straty netto wykazana w rocznym sprawozdaniu finansowym i na koncie 86 jest wynikiem ostatecznym. Po zatwierdzeniu tego sprawozdania przez właściwy organ, wynik finansowy w następnym roku obrotowym może podlegać podziałowi (zysk netto) lub pokryciu (strata netto).

Jeżeli jednak po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzyma informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie finansowe, dokonując jednocześnie stosownych zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie dotyczy. Ponadto jednostka ma obowiązek powiadomić o tych zdarzeniach biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał (art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Tabela 1. Ustalenie wyniku finansowego w przypadku prowadzenia pełnego rachunku kosztów i sporządzania porównawczego rachunku zysków i strat
L.p. Treść Numer konta
Wn Ma
1. Przychody ze sprzedaży produktów 70-0 86
2. Koszty według rodzajów 86 40
3. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 49 70-1
4. Koszty sprzedaży oraz koszty zarządu (jeżeli w ciągu roku koszty te nie zostały przeksięgowane na konto 70-1) 49 52, 55
5. Obroty wewnętrzne 79-0 86
6. Koszty obrotów wewnętrznych 49 79-1
7. Zmiana stanu produktów i rozliczeń międzyokresowych kosztów             
   a) zmniejszenie albo 86 49
   b) zwiększenie 49 86
8. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 73-0, 74-0 86
9. Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenach zakupu (nabycia) 86 73-1, 74-1
10. Przychody finansowe 75-0 86
11. Koszty finansowe 86 75-1
12. Pozostałe przychody operacyjne 76-0 86
13. Pozostałe koszty operacyjne 86 76-1
14. Zyski nadzwyczajne 77-0 86
15. Straty nadzwyczajne 86 77-1
16. Podatek dochodowy (bieżący i odroczony - w jednostkach będących podatnikami pdop) 86 87

Tabela 2. Ustalenie wyniku finansowego w przypadku prowadzenia pełnego rachunku kosztów i sporządzania kalkulacyjnego rachunku zysków i strat
L.p. Treść Numer konta
Wn Ma
1. Przychody ze sprzedaży produktów 70-0 86
2. Koszty według rodzajów 49 40
3. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 86 70-1
4. Koszty sprzedaży 86 52
5. Koszty zarządu 86 55
6. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 73-0, 74-0 86
7. Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenach zakupu (nabycia) 86 73-1, 74-1
8. Przychody finansowe 75-0 86
9. Koszty finansowe 86 75-1
10. Pozostałe przychody operacyjne 76-0 86
11. Pozostałe koszty operacyjne 86 76-1
12. Zyski nadzwyczajne 77-0 86
13. Straty nadzwyczajne 86 77-1
14. Podatek dochodowy (bieżący i odroczony - w jednostkach będących podatnikami pdop) 86 87
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
9
10
11
13
17
18
19
24
25
27
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.