vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych krok po kroku - Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016

Zalety i wady stosowania metody bezpośredniej i pośredniej

Metoda bezpośrednia

Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią, tzn. przez zestawienie przeciwstawnych strumieni pieniężnych, wydaje się metodą łatwiejszą, szczególnie dla osób nieposiadających doświadczenia w rozpoznawaniu operacji stanowiących korekty wyniku finansowego w celu uzyskania gotówkowego wyniku na działalności operacyjnej. Niewątpliwie metoda ta posiada liczne zalety, spośród których można wymienić:

 • przejrzystą i zrozumiałą prezentację struktury poszczególnych wpływów i wydatków z działalności operacyjnej,
   
 • możliwość uzyskania informacji o przepływach z działalności operacyjnej, pozwalających na porównania w czasie i pomiędzy innymi jednostkami, a także ułatwiających planowanie przyszłych przepływów pieniężnych,
   
 • łatwość weryfikowania w obiektywny sposób pozycji i kwot poszczególnych wpływów i wydatków.

Należy jednak zaznaczyć, że stosowanie tej metody jest niezwykle pracochłonne. Budowa takiego rachunku wymaga przede wszystkim analizy transakcji na kontach 10 "Kasa" i 13-0 "Rachunek bieżący" (poza transakcjami wewnętrznymi pomiędzy tymi kontami), co w jednostkach posiadających wiele kont "kas" i "rachunków" czyni to zadanie znacznie trudniejszym. Co więcej, rachunek przepływów pieniężnych uwzględnia również ekwiwalenty środków pieniężnych, co powoduje konieczność dodatkowej analizy kont dotyczących aktywów finansowych i wyłapanie transakcji dotyczących tych ekwiwalentów. Oznacza to, że jednostki decydujące się na to rozwiązanie powinny posiadać rozbudowaną analitykę, pozwalającą na przyporządkowanie określonym wpływom i wydatkom, rejestrowanym na wyżej wskazanych kontach, odpowiednich pozycji z rachunku przepływów. Innym rozwiązaniem, może być korygowanie wartości osiągniętych przychodów i kosztów o kwoty, które nie stanowiły przepływów pieniężnych, co w przypadku dużej liczby operacji gospodarczych jest bardzo czasochłonne oraz wymaga szczególnej ostrożności, ze względu na fakt, że operacje przychodów i kosztów są wykazywane w kwotach netto.

Przykład

Spółka z o.o. "Alfa" prowadzi działalność handlową. W listopadzie zakupiła towary o wartości brutto: 123.000 zł (w tym VAT naliczony: 23.000 zł), które sprzedała za kwotę brutto: 147.600 zł (w tym VAT należny: 27.600 zł). Połowę z zakupionych towarów opłaciła gotówką, również w połowie utarg był uzyskany w gotówce.

Podczas sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zweryfikowano zapisy na kontach kasy i rachunku bieżącego, stwierdzając, że uzyskano wpływ w wysokości: 73.800 zł oraz poniesiono wydatki na kwotę: 61.500 zł.

W celu potwierdzenia prawidłowości, zweryfikowano zapisy na kontach przychodów i kosztów, porównując je z pozycjami rozrachunków, zapasów i rozliczeń międzyokresowych. Stwierdzono, że przychód należy skorygować o wartość należności oraz VAT należny, natomiast koszty o wartość pozostałych zobowiązań oraz VAT naliczony.

Jedną z istotnych kwestii przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych jest wykazywanie kwot VAT. Przyjmuje się, że podatek ten można wykazywać łącznie z kwotami netto, które stanowią podstawę jego naliczania. W ten sposób można uniknąć problemu prawidłowej klasyfikacji przy niepełnym wpływie.

Przykład

Spółka akcyjna "Beta" sprzedała w 2015 r. towary, uzyskując kwotę: 1.783.500 zł (w tym VAT: 333.500 zł) - wszystko na kredyt kupiecki. Na koniec roku stwierdzono, że należności zostały ściągnięte w 85%.

W rachunku przepływów pieniężnych po stronie wpływów wykazana będzie kwota: 1.515.975 zł, bez rozgraniczenia na kwotę netto i VAT. W innym przypadku powstałby problem klasyfikacji - w jakiej części spłacona została kwota netto, a w jakiej VAT.

Kwestią sporną jest sposób uwzględnienia VAT od działalności inwestycyjnej, gdzie możliwe są dwa rozwiązania. Pierwsze z nich polega na całkowitym ujęciu tego podatku w całości w działalności operacyjnej. Wpływy i wydatki z działalności inwestycyjnej ujmuje się wówczas w wartościach netto. To rozwiązanie jest preferowane w KSR nr 1, który wskazuje, że VAT należy ująć w pozostałych wpływach lub wydatkach z działalności operacyjnej. Rozwiązanie takie jest motywowane faktem prezentowania wszystkich podatków (m.in. PIT i CIT) w sferze operacyjnej działalności. Drugie rozwiązanie polega na przypisaniu VAT z działalności inwestycyjnej do przepływów z tej działalności i wykazywanie ich w wartościach brutto. Rozwiązanie takie byłoby znacznie bliższe rzeczywistości i zapewniłoby lepszą porównywalność. Jednak w praktyce powoduje ono wiele problemów natury technicznej, szczególnie przy stosowaniu metody pośredniej.

Co istotne, przy rozważaniu stosowania jednej z powyższych metod kierownik jednostki powinien wziąć pod uwagę zasadę istotności oraz techniczne aspekty sporządzania rachunku.

Metoda pośrednia

Sporządzając rachunek przepływów pieniężnych, przepływy z działalności operacyjnej można przedstawić inaczej niż zestawiając wpływy i wydatki z tej działalności, a mianowicie poprzez korygowanie osiągniętego przez jednostkę zysku netto o:

 • koszty i przychody dotyczące innych niż operacyjna sfer działalności,
   
 • zmiany stanu kapitału obrotowego, co wiąże się z ujmowaniem operacji w zapasach, należnościach i zobowiązaniach,
   
 • pozycje niepowodujące zmian środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, tj. o koszty niegenerujące wydatków, do których zaliczamy amortyzację czy koszty rezerw,
   
 • inne korekty.

Metoda ta nosi nazwę pośredniej. Nadmienić jednak należy, że niezależnie od przyjętej metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - pośredniej czy bezpośredniej - ostateczny wynik w postaci przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej będzie zawsze taki sam. Do najważniejszych zalet metody pośredniej można zaliczyć:

 • przedstawienie relacji między wynikiem finansowym netto a przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej jednostki, co daje znaczne możliwości porównawcze,
   
 • ścisłe powiązanie z poszczególnymi pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat, co nie tylko ułatwia sporządzanie rachunku przepływów, ale jest dodatkowym elementem kontroli prawidłowości sporządzania sprawozdania finansowego,
   
 • możliwość sporządzenia rachunku przepływów bez rozbudowywania głębokiej analityki.

Pomimo że nie przynosi ona tak dokładnych danych do analizy o kierunkach przepływów pieniądza w działalności operacyjnej jak metoda bezpośrednia, to - ze względu na swoją prostotę sporządzania - metoda ta jest znacznie bardziej rozpowszechniona w praktyce gospodarczej. Wspomniana prostota nie wiąże się jednak z łatwością w identyfikacji korekt, których należy dokonać aby z memoriałowego wyniku finansowego netto uzyskać kasowy wynik pieniężny netto. Katalog tych korekt wynika ze wzoru rachunku, przedstawionego w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. Obok identyfikacji korekt wiele technicznych problemów sprawia ustalenie ich kierunku - uzyskanie wartości przepływów pieniężnych, wychodząc od zysku netto wymaga bowiem ustalenia znaku z jakim daną korektę należy dokonać.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
6
8
9
10
14
16
17
18
19
23
24
26
27
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.