vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych krok po kroku - Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

Zakres korekty

Korekta dotycząca działalności inwestycyjnej, obejmuje swoim zakresem nabywanie lub zbywanie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych inwestycji (w tym w nieruchomości i prawa), krótkoterminowych aktywów finansowych (z wyjątkiem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów) oraz wszystkie związane z tym pieniężne koszty i korzyści, z wyjątkiem tych, dotyczących podatku dochodowego. Są to zatem operacje, które znajdują swoje odzwierciedlenie w bilansowych pozycjach aktywów trwałych i krótkoterminowych inwestycji finansowych (innych niż środki pieniężne i aktywa finansowe, których termin płatności lub wymagalności nie jest dłuższy niż 3 miesiące). Pomimo że korekta w pozycji A.II.4. "Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej" obejmuje swoim zakresem tę samą sferę działalności co sekcja B rachunku przepływów pieniężnych "Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej", nie można w sposób prosty przełożyć kwot tej korekty do części B rachunku przepływów. Wynika to z faktu, że korekta ta obejmuje jedynie operacje, które mają wpływ na wynik finansowy jednostki.

Przykład

W 2015 r. w spółce akcyjnej "Epsilon" wystąpiły następujące operacje:

1) zakupiono grunt za kwotę: 1.400.000 zł, dokonując wpłaty w całości przelewem na rachunek kontrahenta,

2) przeszacowano wartość akcji w podmiocie powiązanym, obniżając ich wartość bilansową o kwotę: 72.000 zł.

Obie operacje związane są z aktywami trwałymi. Przy czym pierwsza z wymienionych operacji spowodowała wypływ gotówki, a nie wpłynęła na wynik finansowy i nie wymaga korekty. Natomiast druga operacja wypłynęła na wynik finansowy, ale nie spowodowała przepływu gotówki i po korekcie w działalności operacyjnej, nie pojawi się w przepływach pieniężnych z działalności inwestycyjnej.

Korekty związane z inwentaryzacją

W praktyce podczas rozliczenia inwentaryzacji często stwierdza się powstanie nadwyżek czy niedoborów inwentaryzacyjnych. Nadwyżki dotyczące aktywów z działalności inwestycyjnej, co do zasady odnoszone są na dobro pozostałych przychodów operacyjnych. Natomiast niedobory w zależności od faktu, czy są zawinione czy niezawinione mogą obciążać odpowiednio rozrachunki lub koszty jednostki. Korektą w pozycji A.II.4. "Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej" przepływów działalności operacyjnej objęte są jedynie niedobory niezawinione, gdyż tylko one stanowią koszt przedsiębiorstwa.

Nadwyżki inwentaryzacje, z uwagi na fakt, że stanowią dla przedsiębiorstwa przychód, są wykazane w pozycji A.II.4 ze znakiem minus, a ujawnione niedobory, będące kosztem jednostki, powinny być ujawnione w pozycji A.II.4 ze znakiem plus.

Przykład

W spółce z o.o. "Zeta" dokonano rozliczenia inwentaryzacji środków trwałych:

1) ujawniono telefon komórkowy, który uprzednio przez pomyłkę został wpisany do protokołu likwidacyjnego środków trwałych; dział techniczny ocenił jego wartość na kwotę: 3.500 zł; ujawnienie zostało zaksięgowane po stronie Ma konta 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne",

2) stwierdzono brak notebooka o wartości netto: 4.500 zł, czym obciążono osobę, której powierzono dany środek trwały w pieczę i zaksięgowano po stronie Wn konta 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".

Po analizie transakcji jednostka zadecydowała, że na korektę powinny składać się tylko te operacje, które mają wpływ na wynik finansowy, a zatem będzie to jedynie ujawnienie telefonu komórkowego. W rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią powyższą operację ujęto w korektach z działalności operacyjnej w pozycji A.II.4. "Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej": - 3.500 zł.

Korekty związane z aktualizacją wartości aktywów

Aktualizacje wartości aktywów mogą wynikać z dwóch przesłanek. Po pierwsze ze sposobu wyceny - dotyczy to przeszacowania i korekty bilansowej wartości aktywów finansowych. Na wartości wynikające z tej korekty trzeba zwrócić szczególną uwagę, a wynika to z faktu, że w zależności od przyjętych rozwiązań w wycenie skutki ich ujęcia są różne. Mogą być bowiem odnoszone na przychody i koszty finansowe, ale również poza wynik finansowy, np. na kapitał z aktualizacji wyceny. Druga z przesłanek dotyczy korekty wartości aktywów, wynikającej z zachowania zasady ostrożności, w przypadku gdy jednostka spodziewa się nie odzyskać z nich pierwotnie ocenionych korzyści ekonomicznych. Po dokonaniu testu na utratę wartości aktywów jednostka może dokonać przeszacowania wartości aktywów do wartości możliwej do odzyskania. Przeszacowania, które są odnoszone na wynik finansowy, wymagają dokonania korekty w pozycji A.II.4 rachunku przepływów pieniężnych, a przyjmą one znak odwrotny niż ten, z którym operacja wykazana jest w rachunku zysków i strat.

Przykład

W 2015 r. w spółce komandytowej "Eta" wystąpiły następujące operacje:

1) zakupiono akcje w innych jednostkach z myślą o ich szybkiej odsprzedaży; zgodnie z polityką rachunkowości, spółka takie inwestycje wycenia według wartości rynkowej; na dzień bilansowy przeszacowano ich wartość o kwotę: 60.000 zł, dokonując zapisu po stronie Ma konta 75-0 "Przychody finansowe",

2) dokonano testu na utratę wartości znaku towarowego figurującego w księgach jako wartość niematerialna i prawna; test ten wykazał konieczność przeszacowania aktywu do wartości odzyskiwanej o kwotę: 20.000 zł; skutki przeszacowania ujęto po stronie Wn konta 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne".

W rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią w korektach z działalności operacyjnej, w pozycji A.II.4. "Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej" wykazano kwotę: - 60.000 + 20.000 = - 40.000 zł.

Korekty związane z aktualizacją wyceny aktywów finansowych (o ile jej skutki odnoszone są na wynik finansowy) mogą być wykazywane w pozycji A.II.10. "Inne korekty".

Korekty związane z rozchodem aktywów trwałych

Kolejną grupą operacji związanych z omawianą korektą jest rozchód składników majątku trwałego poprzez ich sprzedaż, likwidację, bądź nieodpłatne przekazanie. Dwie ostatnie operacje z założenia nie przynoszą jednostce korzyści finansowych, zatem wartość netto przekazanych składników zawsze będzie kosztem i wykazywana zostanie ze znakiem plus. Problematyczna może być kwestia sprzedaży tych składników majątku, gdyż oprócz rozpoznania czy jednostka uzyskała z tej transakcji zysk czy stratę, sprzedaż może również generować przepływy pieniężne. W takim przypadku konieczne będzie dodatkowe wykazanie otrzymanych kwot w przepływach pieniężnych z działalności inwestycyjnej.

Przykład

W 2015 r. w spółce z o.o. "Jota" wystąpiły następujące operacje:

1) sprzedano nieprzydatne maszyny produkcyjne, o wartości brutto: 200.000 zł i dotychczasowym umorzeniu: 188.000 zł, za kwotę: 12.300 zł (w tym VAT: 2.300 zł). Do końca roku obrotowego wpłynęła cała kwota należności (należny VAT jednostka odprowadziła w trakcie roku obrotowego),

2) przekazano nieodpłatnie na rzecz fundacji obraz o wartości brutto: 25.000 zł (nie podlegał umorzeniu).

Jednostka przeanalizowała powyższe transakcje i rozpoznała stratę ze sprzedaży maszyny w kwocie: 10.000 zł - (200.000 zł - 188.000 zł) = - 2.000 zł.

W rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią powyższe operacje spółka ujęła następująco:

1) w korektach z działalności operacyjnej, w pozycji A.II.4. "Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej", wykazała kwotę: + 2.000 + 25.000 = + 27.000 zł,

2) w przepływach pieniężnych z działalności inwestycyjnej, w pozycji B.I.1. "Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych", wykazała kwotę: + 10.000 zł.

Korekty związane ze zdarzeniami losowymi

Ostatnia z przesłanek korekty związana jest ze zdarzeniami losowymi, tzn. zdarzeniami, których wynik jest niezależny od starań jednostki. W tym przypadku możemy mieć do czynienia z operacjami, których skutki jednostka mogła przewidzieć, gdyż związane są z ryzykiem operacyjnym prowadzonej działalności, z drugiej zaś strony - ze zdarzeniami, których jednostka przewidzieć nie mogła.

Przykład

W 2015 r. w spółce akcyjnej "Kappa" wystąpiły następujące operacje:

1) otrzymano odszkodowanie w ramach przymusowego wykupu gruntów w kwocie: 14.250 zł,

2) w związku ze zmianą koniunktury gospodarczej zarząd podjął decyzję o zaniechaniu projektu inwestycyjnego, oceniając, że nie przyniesie on spodziewanych efektów ekonomicznych. Poniesione nakłady wynoszą: 90.000 zł.

W rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią powyższe operacje spółka ujęła następująco:

1) w korektach z działalności operacyjnej, w pozycji A.II.4. "Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej", wykazała kwotę: - 14.250 zł + 90.000 zł = + 75.750 zł,

2) w przepływach z działalności inwestycyjnej, w pozycji B.I.4. "Inne wpływy inwestycyjne", wykazała kwotę: + 14.250 zł.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.