vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych krok po kroku - Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Istnienie rozliczeń międzyokresowych w sprawozdaniu finansowym wynika z zastosowania zasady współmierności przychodów i kosztów. Jest ona przywołana w art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości. W myśl tej zasady koszty i przychody powinny być przypisane do okresu, którego faktycznie dotyczą, co prowadzi do ujęcia w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów - czynnych lub biernych oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

W aktywach bilansu (w pozycji A.V i B.IV, według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości) przedstawia się czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Występują one, gdy jednostka "aktywuje" koszty przyszłych okresów sprawozdawczych. Oznacza to, że na pozycję tę składają się operacje dotyczące zdarzeń gospodarczych, które już wystąpiły, ale jednostka uzna je za koszty dopiero w kolejnych okresach. W praktyce najczęściej występują w przypadkach umów świadczonych w sposób ciągły, które opłacone są przed faktycznym otrzymaniem towaru lub wykonaniem usługi, np. koszty ubezpieczenia, prenumeraty. Fakt wystąpienia przepływu pieniężnego bez ujęcia go w wyniku finansowym, wymaga dokonania korekty.

Przykład

W spółce z o.o. "Gamma" wykupiono za gotówkę ubezpieczenie dla floty samochodów osobowych za kwotę: 4.745 zł, obowiązujące od 27 października 2015 r. Kwotę zaksięgowano na koncie 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów" i odpisywano w okresach miesięcznych, proporcjonalnie do liczby dni w miesiącu. Saldo na koniec 2015 r. wyniosło: 3.900 zł i taką wartość wykazano w bilansie za 2015 r.

W rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią spółka ujęła tę operację w korektach z działalności operacyjnej, wykazując (w uproszczeniu) w pozycji A.II.9. "Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych" kwotę: - 3.900 zł.

Należy również pamiętać, że gdy zgodnie z umową wartość otrzymanych finansowych składników aktywów jest niższa od zobowiązania zapłaty za nie, w tym również z tytułu emitowanych przez jednostkę papierów wartościowych, to różnica stanowi czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów, które odpisuje się w koszty finansowe w równych ratach, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie. Jednostki pozyskując obce źródła finansowania ponoszą różne koszty z nimi związane (np. odsetki, prowizje, dyskonto). Niektóre z tych kosztów stanowią potrącenie wartości zobowiązania i są jednorazowo pobierane w momencie wpływu środków. Jednak zgodnie z zasadą współmierności koszty te powinny być przypisane do okresu rozliczania źródła finansowania, z wyjątkiem sytuacji, w których kwoty te w istotny sposób nie wpływają na wynik finansowy okresu. W przypadku gdy z pozyskanych środków finansowany jest konkretny cel, dyskusyjną kwestią jest gdzie zaliczyć dane koszty - czy kierować się celem wydatkowania, czy źródłem ich pochodzenia? Pewną sugestię przynosi opis działalności finansowej w KSR nr 1, gdzie wskazuje się, że bez względu na przeznaczenie obcego źródła finansowania, jego spłaty należy traktować jako wydatki z działalności finansowej. Przyjmując zatem, że wspominane koszty finansowe są formą opłaty za dodatkowe źródło finansowania - powinny być wykazywane w działalności finansowej, co niekiedy wymaga korekty eliminacyjnej w pozycji zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych.

Przykład

Spółka akcyjna "Lambda" buduje chłodnie dla swoich produktów. Koszt inwestycji to: 1.200.000 zł, który zostanie sfinansowany w 40% ze środków własnych. Na pozostałą część uzyskano kredyt w wysokości: 720.000 zł, jednak na rachunek bankowy wpłynęła kwota po potrąceniu prowizji bankowej w wysokości: 10.800 zł. Całą operację zewidencjowano następująco:

      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący": 709.200 zł,
      - Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów": 10.800 zł,
      - Ma konto 13-4 "Kredyty bankowe": 720.000 zł.

Prowizję wpłacono jednorazowo w momencie zaciągnięcia kredytu. W rachunku przepływów pieniężnych jednostka zdecydowała się na wykazanie wpływu środków z kredytu z potrąceniem prowizji w działalności finansowej, co nie wymaga dodatkowego ujęcia w innych pozycjach rachunku. W przepływach z działalności operacyjnej jednostka nie miała obowiązku korygowania zysku, ze względu na to, że prowizja nie wpłynęła na wynik finansowy. Tym samym nie wykazała zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych, co wyjaśniła w informacji dodatkowej. W kolejnych latach, do dnia realizacji inwestycji, odsetki i prowizje od kredytu zwiększały wartość środka trwałego w budowie i nie wpływały na wynik finansowy. Nie podlegały zatem korekcie w działalności operacyjnej. Różnice pomiędzy bilansową zmianą pozycji rozliczeń międzyokresowych a wykazaną w rachunku przepływów jednostka wyjaśniła w informacji dodatkowej.

Po przyjęciu środka trwałego, odpis wartości prowizji zaliczony był w poczet kosztów finansowych, ale nie generował kolejnego przepływu pieniężnego. Stąd bilansowa zmiana wartości rozliczeń międzyokresowych, dotycząca części prowizji odniesionej w koszty, podlega eliminacji w rachunku przepływów pieniężnych. Dla ostatniego roku spłaty zobowiązania wartość ta wyniosła: 2.160 zł. Zatem w rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią spółka ujęła (w uproszczeniu) w pozycji A.II.9. "Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych" kwotę: + 2.160 zł.

Uwaga: Czynne rozliczenia międzyokresowe odnoszą się do aktywowania kosztów. Podlegają one korekcie, przyjmując znak odwrotny do kierunku ich zmian - ich wzrost wykazuje się ze znakiem minus, a zmniejszenie stanu ze znakiem plus. Nie wykazuje się w pozycji A.II.9 rachunku przepływów pieniężnych rozliczeń czynnych z tytułu odroczonego podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny.

Znacznie więcej problemów wiąże się z ujęciem w rachunku przepływów pieniężnych biernych rozliczeń międzyokresowych. Przede wszystkim w pozycji bilansowej ich dotyczącej (pozycja B.IV pasywów bilansu według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości) przedstawia się zarówno bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, jak i rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą zdarzeń ekonomicznych, które już się wydarzyły, a jednostka spodziewa się uzyskać z tego tytułu określone korzyści w późniejszym okresie. Korekty wymagają jednak tylko te operacje, które związane są z przepływem pieniężnym.

Uwaga: Wzrost stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów wykazuje się ze znakiem plus, natomiast ich zmniejszenie ze znakiem minus. Nie wykazuje się w pozycji A.II.9 rachunku przepływów pieniężnych zmian stanu rozliczeń ujętych drugostronnie na kontach aktywów lub zobowiązań, a w szczególności: zmiany stanu ujemnej wartości firmy w roku jej powstania, wartości darowizn niepieniężnych otrzymanych w postaci składników aktywów trwałych, a także dotacji - w roku ich otrzymania.

Przykład

W spółce z o.o. "Delta" w grudniu 2015 r. wystąpiły następujące zdarzenia:

 • wpłynęły środki pieniężne od jednostki wynajmującej pomieszczenia, za 1 kwartał kolejnego roku, w wartości: 18.400 zł,
   
 • otrzymano nieodpłatnie od kontrahenta (za długoletnią współpracę) komputer o wartości: 4.500 zł.

Obie transakcje jednostka ujęła w rozliczeniach międzyokresowych przychodów. Pierwsza transakcja spowodowała wpływ środków pieniężnych, nieujęty w wyniku finansowym, co powoduje konieczność korekty wyniku. W rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią spółka ujęła tę operację w korektach z działalności operacyjnej, wykazując (w uproszczeniu) w pozycji A.II.9. "Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych" kwotę: + 18.400 zł. Druga operacja jest rozliczona w korespondencji z kontem 01 "Środki trwałe" i nie wpływa ani na wynik, ani na przepływ pieniężny, zatem nie jest wykazywana w pozycji A.II.9.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Drugą grupą zdarzeń ujętą w bilansowej pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych są pozycje związane z rozliczeniem w czasie kosztów. Prawo bilansowe przytacza określone zdarzenia gospodarcze powodujące ich powstanie (por. art. 39 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Można w ten sposób wyróżnić dwie grupy zdarzeń:

 • świadczenia wykonane na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, oraz
   
 • przyszłe świadczenia związane z bieżącą działalnością na rzecz pracowników lub nieznanych osób.

Pierwsza grupa dotyczy otrzymanych od kontrahentów świadczeń w postaci towarów i usług, dla których jednostka nie posiada jeszcze dokumentu na potwierdzenie ich wykonania czy wartości. Można do niej zaliczyć koszty wykonania jeszcze niezakończonych umów o usługi czy zobowiązania wynikające z przyjętych przez jednostkę niefakturowanych dostaw i usług. Operacje z tej grupy, stanowią zazwyczaj saldo konta 30 "Rozliczenie zakupu" i są wykazywane w bilansie w aktywach, bądź w pasywach jako zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Nie podlegają zatem korekcie w pozycji zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych. Są natomiast przedstawiane w innych pozycjach korekt, w zależności od pozycji bilansu, w której są wykazywane.

Druga zaś grupa wykazuje pewną zbieżność, z omawianymi wcześniej rezerwami. Należy zauważyć, że postanowienia KSR nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe" dzielą rezerwy na rezerwy klasyczne i tworzone w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Kryterium ich podziału przebiega względem zdarzeń gospodarczych, których dotyczą. Rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych tworzone są na zdarzenia powiązane w sposób bezpośredni z działalnością operacyjną we wszystkich fazach - produkcyjnej, sprzedażowej, posprzedażowej, jak również na koszty zarządu. Pozostałe rezerwy, określone jako rezerwy klasyczne, obejmują swoim zakresem zdarzenia związane z innymi dziedzinami działalności niż podstawowa działalność operacyjna - zostały one opisane już powyżej.

Uwaga: Zarówno rezerwy klasyczne, jak i te w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów są ujmowane w pasywach bilansu w pozycji B.I. "Rezerwy na zobowiązania". Zatem rozliczenia międzyokresowe bierne będą korygowane łącznie z rezerwami klasycznymi w pozycji A.II.5. "Zmiana stanu rezerw". Przypominamy, iż zwiększenie stanu rezerw wykazuje się ze znakiem plus, a ich zmniejszenie ze znakiem minus.

Przykład

Spółka akcyjna "Zeta" produkuje masowo narzędzia budowlane. W związku z licznymi zamówieniami, jednostka musiała pracować przy wykorzystaniu niemalże maksymalnych zdolności produkcyjnych. W związku z tym przyjęto, że część produkcji może być niższej jakości i oszacowano wartość rezerwy na przewidywalne koszty reklamacji. Kwotę oszacowano na: 35.000 zł, co zaewidencjonowano na koncie 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów". Jednocześnie jednostka uznała, że koszty napraw gwarancyjnych produktów mogą zostać kosztem uzyskania przychodów w przyszłych okresach, zatem naliczono podatek odroczony w wartości: 6.650 zł, który ujęto na koncie 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe".

W rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią spółka ujęła tę operację w korektach z działalności operacyjnej, wykazując (w uproszczeniu):

 • w pozycji A.II.5. "Zmiana stanu rezerw" kwotę: + 35.000 zł,
   
 • w pozycji A.II.9. "Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych" kwotę: - 6.650 zł.

Podobnie jak w przypadku rezerw klasycznych, kwota oszacowania powinna zostać zweryfikowana do wartości rzeczywistej. Gdy kwota oszacowanego rozliczenia biernego nie stanie się zobowiązaniem, powinna zostać odpisana w przychody, co również wymaga dokonania korekty w rachunku przepływów pieniężnych.

Przykład

Spółka akcyjna "Zeta" (z poprzedniego przykładu) przeszacowała wartość rezerwy na przewidywalne koszty reklamacji. Rzeczywista wartość zobowiązań wyniosła: 15.000 zł, co oznacza, że kwota: 20.000 zł musiała zostać rozwiązana. Równocześnie odpisowi podlegały aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o wartości: 3.800 zł.

W rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią spółka ujęła tę operację w korektach z działalności operacyjnej, wykazując (w uproszczeniu):

 • w pozycji A.II.5. "Zmiana stanu rezerw" kwotę: - 20.000 zł,
   
 • w pozycji A.II.9. "Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych" kwotę: + 3.800 zł.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie bierne rozliczenia międzyokresowe znajdą się w pozycji zmiany stanu rezerw. Rozwiązania szczegółowe przewidują bowiem szczególne przypadki wykazywania biernych rozliczeń międzyokresowych w bilansie. Można tu wymienić np. rozliczenia kontraktów długoterminowych. Zasady ich rozliczania opisane zostały w art. 34a-34d ustawy o rachunkowości, gdzie zaznacza się, że dotyczą kontraktów, których realizacja trwa dłużej niż 6 miesięcy i które charakteryzują się istotnym stopniem wykonania na dzień bilansowy. Kontrakty te najczęściej są rozliczane na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania, co wymaga zapisów na kontach rozliczeń międzyokresowych zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów. Wskazówka dotycząca sposobu ujęcia tych rozliczeń znajduje się w KSR nr 3 "Niezakończone usługi budowlane", gdzie dla długoterminowych umów budowlanych proponuje się wykazanie pozycji "rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych" w części B.IV pasywów jednostki.

Przykład

Spółka akcyjna "Beta" zajmuje się usługami budowlanymi. Realizując jeden kontrakt, na dzień bilansowy stwierdziła, że:

 • stopień wykonania umowy wynosi 65%,
   
 • zafakturowana w danym roku sprzedaż wyniosła: 1.230.000 zł (w tym VAT: 230.000 zł),
   
 • poniesione koszty wykonania usługi to: 850.000 zł (w tym VAT: 150.000 zł),
   
 • globalny budżet przychodów to: 1.450.000 zł,
   
 • globalny budżet kosztów to: 1.100.000 zł.

Jednostka wyliczyła, że różnica między sprzedażą zafakturowaną a budżetem przychodów przy danym stopniu wykonania umowy wynosi: (65% × 1.450.000 zł) - 1.000.000 zł = 57.500 zł i taką kwotę zaksięgowała na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". Jednocześnie oszacowała różnicę między globalną kwotą kosztów przy danym stopniu wykonania kontraktu a faktycznie poniesionymi kosztami: (65% × 1.100.000 zł) - 700.000 zł = 15.000 zł. Kwotę tę zaksięgowała na koncie 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów". Od całkowitej kwoty rozliczeń międzyokresowych biernych naliczono odroczony podatek dochodowy w kwocie: 13.775 zł.

W rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią spółka ujęła tę operację w korektach z działalności operacyjnej, wykazując (w uproszczeniu - tylko rozliczenia międzyokresowe) w pozycji A.II.9. "Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych" kwotę: (+ 72.500 zł - 13.775 zł) = + 58.725 zł.

Zagadnienia rezerw i rozliczeń międzyokresowych są w rachunkowości kwestią problematyczną, a do najczęściej przywoływanych problemów zalicza się właściwe rozpoznanie zdarzeń składających się nań i prawidłowe oszacowanie ich wartości. Kwestie te mają bowiem wpływ na kwoty ujmowane w rachunku przepływów pieniężnych. Zaleca się zatem szczególną uwagę przy analizowaniu operacji będących podstawą ujęcia rozliczeń międzyokresowych i rezerw przy sporządzaniu sprawozdania z przepływów pieniężnych.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
6
8
9
10
14
16
17
18
19
23
24
26
27
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.