vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym Uwaga: Do 7 października br. - czas na zastąpienie telepracy pracą tradycyjną lub zdalną
A A A

Rachunkowość w jednostkach handlowych - Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016

Przychody ze sprzedaży towarów w jednostce handlowej

Co do zasady przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i innych składników majątku ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w rachunku zysków i strat zgodnie z zasadą memoriału (por. art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości). W myśl tej zasady, w księgach jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie do terminu ich zapłaty. Za przychody wpływające na wynik finansowy przyjmuje się kwoty należne od nabywców w kwocie netto (tj. bez VAT należnego).

Ustawa o rachunkowości definiuje przychody w art. 3 ust. 1 pkt 30, jako uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Z kolei z art. 42 ust. 2 tej ustawy pośrednio wynika, że za przychód w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą przyjmuje się kwoty należne z tytułu sprzedaży produktów (tj. wyrobów gotowych, usług i robót), towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń i zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem.

Sprzedaż towarów dokumentuje się zazwyczaj fakturą wystawianą przez sprzedającego. Tylko w szczególnych przypadkach przewidzianych przepisami prawa, jak na przykład zakup produktów rolnych, fakturę wystawia w imieniu sprzedawcy nabywca. Jeżeli fakturę z tytułu sprzedaży wystawia się w walucie obcej, to kwotę waluty przelicza się na złote według ogłoszonego przez NBP średniego kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Ustalając przychód bilansowy należy kierować się nadrzędnymi zasadami rachunkowości, takimi jak zasada wyższości treści ekonomicznej nad formą prawną, zasada memoriału, współmierności przychodów i kosztów, a także zasada ostrożnej wyceny. Ponadto należy pamiętać, iż do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym (por. art. 20 ustawy o rachunkowości). Przypominamy, iż zgodnie z zasadą memoriału w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu zapłaty. W celu prawidłowego ujęcia przychodu w ewidencji księgowej należy właściwie ustalić moment jego powstania. Ustawa o rachunkowości nie określa pod jaką konkretnie datą przychód uważa się za zrealizowany (z wyjątkiem przychodów z długotrwałych umów o usługi, w tym budowlane - art. 34a tej ustawy).

Więcej przeczytasz w Na temat momentu uzyskania przychodu
można przeczytać m.in. w Zeszytach Metodycznych Rachunkowości nr 24 z 2015 r. na str. 24-28

Generalnie sprzedaż towarów uznaje się za zrealizowaną w momencie wydania towarów. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż jest zazwyczaj faktura. Najłatwiej ustalić moment powstania przychodu ze sprzedaży, gdy data wydania towaru i wystawienia faktury są takie same. Problem pojawia się, gdy transakcja sprzedaży towarów ma miejsce na przełomie roku, a umowa pomiędzy kontrahentami przewiduje szczególne warunki dostawy.

Do ewidencji przychodów ze sprzedaży towarów służy konto 73-0 "Sprzedaż towarów". Ewidencję szczegółową do konta 73-0 można prowadzić przykładowo według: poszczególnych odmian działalności, placówek handlowych (jeżeli jednostka posiada np. kilka sklepów lub hurtowni), obowiązujących stawek VAT, kierunków sprzedaży (kraj, WDT, eksport), według odbiorców, w tym w podziale na jednostki powiązane i pozostałe. Zwracamy uwagę, że do przychodów ze sprzedaży towarów nie zalicza się takich operacji jak przesunięcie towarów z własnego magazynu hurtowego do własnych placówek handlu detalicznego i własnych zakładów gastronomicznych, przekazanie towarów z przeznaczeniem do zużycia na potrzeby własnej działalności operacyjnej (podstawowej, pomocniczej i zarządu), przekazanie towarów z przeznaczeniem do budowy i ulepszenia środków trwałych, otrzymanych przed wydaniem towarów zaliczek, przedpłat i zadatków.

Przychody ze sprzedaży towarów w rachunku zysków i strat (RZiS) wykazuje się w zależności od tego według jakiego wariantu i załącznika do ustawy o rachunkowości jest on sporządzany, tzn.:

Wariant rachunku zysków i strat Prezentacja w rachunku zysków i strat według załącznika
nr 1 dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji nr 4 dla
jednostek mikro
nr 5 dla
jednostek małych
Kalkulacyjny A.II. "Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (...)" Załącznik nie przewiduje RZiS w wariancie kalkulacyjnym A. "Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów"
Porównawczy A.IV. "Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (...)" A. "Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi (...)" A.I. "Przychody netto ze sprzedaży"


Przykład

I. Założenia:

Na początku bieżącego okresu sprawozdawczego w spółce "Delta" przychody ze sprzedaży towarów w ramach WDT wynosiły: 324.550 zł, natomiast ze sprzedaży krajowej: 214.215 zł. W bieżącym okresie spółka sprzedała towary kontrahentowi z Holandii i wystawiła fakturę na kwotę: 2.000 EUR. Wartość faktury przeliczono na złote według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, który wynosił: 4,2260 zł/EUR (kurs przykładowy), co dało kwotę: 8.452 zł. Jednostka posiada dokumenty uprawniające do zastosowania stawki VAT: 0% (WDT). W tym samym okresie sprzedała 200 szt. towarów kontrahentowi krajowemu w cenie: 35 zł/szt. Wartość faktury wynosiła brutto: 8.610 zł, w tym VAT: 1.610 zł. Za bieżący okres sprawozdawczy spółka sporządziła rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Przychody ze sprzedaży towarów za poprzedni okres sprawozdawczy wyniosły: 765.120 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FS - faktura dokumentująca sprzedaż towarów do Holandii (WDT): 2.000 EUR × 4,2260 zł/EUR =  8.452 zł 20-1 73-0
2. FS - faktura dokumentująca sprzedaż krajową towarów:      
   a) cena sprzedaży netto 7.000 zł   73-0
   b) VAT należny 1.610 zł   22-2
   c) wartość należności od odbiorcy 8.610 zł 20-2  

III. Księgowania:

Przychody ze sprzedaży towarów w jednostce handlowej

IV. Prezentacja przychodu ze sprzedaży towarów w rachunku zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości:

Ustalenie przychodu ze sprzedaży towarów w bieżącym okresie sprawozdawczym:

1) sprzedaż towarów - WDT: 324.550 zł + 8.452 zł = 333.002 zł,

2) sprzedaż towarów - kraj: 214.215 zł + 7.000 zł = 221.215 zł,

3) sprzedaż razem: 554.217 zł.

Fragment porównawczego rachunku zysków i strat

Wiersz Wyszczególnienie Dane za okres sprawozdawczy
(w złotych)
poprzedni bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 765.120 554.217
  - od jednostek powiązanych (...) 0 0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (...) 765.120 554.217

Fragment kalkulacyjnego rachunku zysków i strat

Wiersz Wyszczególnienie Dane okres sprawozdawczy (w złotych)
poprzedni bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 765.120 554.217
  - od jednostek powiązanych (...) 0 0
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (...) 765.120 554.217
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
13
16
17
18
19
22
23
24
26
27
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.