vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Koszty rzeczywiście poniesione w bieżącym okresie (miesiącu), które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, należy zakwalifikować do rozliczenia w czasie. Polega to na ich aktywowaniu, tj. przejściowemu ujęciu w aktywach bilansu. Jak bowiem stanowi art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów.

Zakres typowych nakładów rozliczanych w czasie obejmuje m.in. naliczone lub zapłacone z góry, a dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych:

 • czynsze i dzierżawy, 
   
 • ubezpieczenia majątkowe i osobowe, 
   
 • roczne opłaty za prawo wieczystego użytkowania, 
   
 • koszty podatku od nieruchomości, 
   
 • koszty remontów kapitalnych środków trwałych, 
   
 • opłaty wstępne przy umowach leasingu operacyjnego, 
   
 • koszty prenumeraty czasopism,
   
 • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS).

Ewidencję czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów działalności operacyjnej prowadzi się na koncie 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów". Sposób ewidencji kosztów na koncie 64-0 zależy od przyjętego przez jednostkę rachunku kosztów działalności operacyjnej. Szczegółowa ewidencja tych kosztów może przebiegać w sposób przedstawiony w tabeli.

Prowadząc ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i równocześnie na kontach zespołu 5 jednostki mogą zastosować uproszczenie w księgowaniu kosztów rozliczanych w czasie i ujmować te koszty bezpośrednio na koncie 64-0 w korespondencji z kontem 21, 24 lub 30, 85 (z pominięciem wstępnego ich ujęcia na koncie 40). Ewidencja księgowa wygląda wtedy następująco:

a) zarachowanie kosztów prostych do rozliczenia w przyszłych okresach

- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",

- Ma np. konto 21 "Rozrachunki z dostawcami", konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
  konto 30 "Rozliczenie zakupu", konto 85 "Fundusze specjalne" (w analityce: ZFŚS),

b) odpis w części dotyczącej danego okresu sprawozdawczego

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów",

- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"

oraz równocześnie

- Wn odpowiednie konto zespołu 5,

- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Takie rozwiązanie jednostka może przyjąć tylko wtedy, jeżeli nie będzie to wpływało w sposób istotny na rzetelne i jasne przedstawienie jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy (art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości) i zapis w tej sprawie zawierać będzie dokumentacja opisująca przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. Jednostki prowadzące ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5 mogą sporządzać rachunek zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego lub porównawczego. Jeżeli jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat, to stosując opisane uproszczenie w ujmowaniu w księgach rachunkowych kosztów rozliczanych w czasie nie uwzględnia salda konta 64-0 przy ustalaniu zmiany stanu produktów.

Z uproszczenia w ewidencji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą skorzystać także jednostki prowadzące ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4. Polega ono wówczas na tym, że ujmuje się takie koszty bezpośrednio na koncie 64-0 na podstawie źródłowych dowodów dokumentujących ich poniesienie (z pominięciem wstępnego ujmowania ich na koncie 40). Zarachowanie na konto 40 nastąpi wówczas w momencie odniesienia kosztu do okresu sprawozdawczego, którego dotyczy. Jednostki prowadzące ewidencję kosztów działalności operacyjnej wyłącznie w zespole 4 sporządzają wariant porównawczy rachunku zysków i strat. W przypadku takiej uproszczonej ewidencji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, przy ustalaniu zmiany stanu produktów nie uwzględnia się salda konta 64-0.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych ujętych na koncie 64-0 mogą następować stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. Zazwyczaj rozliczenia kosztów ujętych na koncie 64-0 dokonuje się co miesiąc. W przypadku jednak gdy koszty przyszłych okresów w ocenie jednostki stanowią kwotę nieistotną, to wydatki te nie muszą być rozliczane co miesiąc. Mogą one w części dotyczącej danego roku zostać ujęte w kosztach jednorazowo. Przy czym stosowane rozwiązanie w tym zakresie powinno zostać zawarte w dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych z reguły ustala się poprzez podzielenie rozliczanej w czasie kwoty przez liczbę miesięcy w tym okresie. Przy czym jednostka może przyjąć, że rozliczaną kwotę podzieli na liczbę dni. Wówczas miesięczny odpis czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów ustali poprzez podzielenie kwoty wydatków na liczbę dni, których dotyczy dany koszt i pomnoży przez liczbę dni danego miesiąca, których dotyczy ten koszt.

Przedmiotem czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą być oprócz kosztów działalności operacyjnej także koszty finansowe. Do kosztów finansowych rozliczanych w czasie i ewidencjonowanych na koncie 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe" można zaliczyć m.in. opłacone z góry prowizje i odsetki od zaciągniętych kredytów, naliczone z góry oprocentowanie zaciągniętych pożyczek. Jednostki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych na koncie 65 księgują aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Ewidencja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Treść operacji Ewidencja kosztów działalności operacyjnej
na kontach
zespołu 4 i 5
tylko na kontach
zespołu 5
tylko na kontach
zespołu 4

Kwota poniesionego kosztu prostego wynikająca z dowodu źródłowego

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów"
- Ma np. konto 21 "Rozrachunki z dostawcami", konto 24 "Pozostałe rozrachunki", konto 30 "Rozliczenie zakupu", konto 85 "Fundusze specjalne" (w analityce: ZFŚS)

 

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów"
- Ma np. konto 21 "Rozrachunki z dostawcami", konto 24 "Pozostałe rozrachunki", konto 30 "Rozliczenie zakupu", konto 85 "Fundusze specjalne" (w analityce: ZFŚS)

Zarachowanie kosztu do rozliczenia w czasie

- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"
- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów"
- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"
- Ma np. konto 21 "Rozrachunki z dostawcami", konto 24 "Pozostałe rozrachunki", konto 30 "Rozliczenie zakupu", konto 85 "Fundusze specjalne" (w analityce: ZFŚS)
- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"
- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów"

Odpis w części dotyczącej bieżącego okresu sprawozdawczego

- Wn konto zespołu 5
- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"
- Wn konto zespołu 5
- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"

- Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów"
- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
9
11
12
13
17
19
20
24
26
27
29
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.