vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2016 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016

Inwentaryzacja w świetle ustawy o rachunkowości

Cele i waga inwentaryzacji

Rachunkowość jednostki obejmuje m.in. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Tak wynika z art. 4 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości. Inwentaryzacja stanowi zatem ważny element rachunkowości.

Sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki przedstawia sprawozdanie finansowe sporządzone za dany rok obrotowy. Obraz wynikający ze sprawozdania będzie rzetelny i wiarygodny tylko wtedy, gdy dane zamieszczone w sprawozdaniu finansowym są zgodne ze stanem faktycznym aktywów i pasywów ustalonym w drodze inwentaryzacji.

Z różnych powodów, w tym pomyłek przy prowadzeniu gospodarki magazynowej lub błędów księgowości, stany ewidencyjne i rzeczywiste mogą się różnić. W przypadku gdy stan faktyczny jest wyższy od stanu ewidencyjnego, mamy do czynienia z nadwyżkami, a gdy jest niższy od stanu ewidencyjnego - z niedoborami. Różnice inwentaryzacyjne należy wyjaśnić, ustalić odpowiedzialność osób, którym powierzono mienie, oraz rozliczyć w księgach roku, na który przypadał termin inwentaryzacji.

Podczas inwentaryzacji ustala się również rzeczywistą wartość składników majątku, ocenia ich przydatność w działalności. Składniki zepsute, uszkodzone, przeterminowane, niechodliwe, powinny zostać objęte odpisami aktualizującymi ich wartość.

Metody i terminy inwentaryzacji

Ustawa o rachunkowości w art. 26 określa trzy metody inwentaryzacji: spis z natury, potwierdzenie sald (z bankami i kontrahentami) oraz weryfikacja danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami. Ustawa określa dla jakich składników majątku stosuje się daną metodę inwentaryzacji.

Spis z natury polega na przeliczeniu, zważeniu lub zmierzeniu ilości danego składnika aktywów, wycenie tych ilości, porównaniu wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnieniu i rozliczeniu ewentualnych różnic. Spisowi z natury podlegają m.in. środki pieniężne w kasie, zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych (materiały, towary, produkty gotowe, produkcja w toku oraz półprodukty),  środki trwałe (z wyjątkiem środków trwałych będących w posiadaniu obcych jednostek, środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości).

Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald polega na otrzymaniu od banków i uzyskaniu od kontrahentów poświadczenia stanu składników majątku inwentaryzowanych tą drogą. W przypadku środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych potwierdzenie salda na dzień bilansowy odbywa się na podstawie dokumentu otrzymanego z banku prowadzącego dany rachunek. W podobny sposób inwentaryzuje się akcje i inne papiery wartościowe, które jednostka posiada w bankach lub biurach maklerskich. W odniesieniu do należności od kontrahentów (w tym z tytułu udzielonych pożyczek) obowiązek potwierdzenia salda spoczywa na wierzycielu. Najczęściej wysyła on do swoich dłużników wypełniony druk "Potwierdzenie salda" i oczekuje na potwierdzenie wykazanych w nim sald. W razie wystąpienia rozbieżności sald wyjaśnia przyczyny ich powstania.

Przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze weryfikacji zasadniczo polega na tym, że porównuje się dane ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikuje wartości tych składników. Drogą weryfikacji inwentaryzuje się m.in.: grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów, trudno dostępne środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania i należności dotyczące pracowników, rozrachunki publicznoprawne, kapitały i fundusze własne oraz fundusze specjalne.

Co do zasady inwentaryzacja powinna nastąpić na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Z uwagi na spiętrzenie prac związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych na koniec roku ustawodawca dopuścił inne terminy inwentaryzacji drogą spisu z natury lub potwierdzenia sald - w poszczególnych przypadkach. Rozpoczęcie inwentaryzacji niektórych składników 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończenie do 15. dnia następnego roku. Wówczas jednak ustalenie stanu nastąpić powinno przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda - przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu z ksiąg rachunkowych. Przy czym stan wynikający z ksiąg nie może być ustalony po dniu bilansowym. Istnieją też składniki majątku, których inwentaryzacji drogą spisu z natury można dokonywać z częstotliwością mniejszą niż co roku.

Terminy i metody rocznej inwentaryzacji w jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przedstawia tabela.

Termin inwentaryzacji Rodzaj składnika Metoda inwentaryzacji
na dzień 31.12.2016 r.
- aktywa pieniężne znajdujące się w jednostce
- papiery wartościowe w postaci materialnej
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych odpisywane w koszty w momencie zakupu (wytworzenia)
- produkty w toku
spis z natury
na dzień 31.12.2016 r., z tym że inwentaryzację można rozpocząć od października 2016 r. i zakończyć do 15 stycznia 2017 r.
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych znajdujące się na terenie niestrzeżonym lub znajdujące się na terenie strzeżonym, lecz nieobjęte ewidencją ilościowo-wartościową
- środki trwałe i nieruchomości zaliczone do inwestycji znajdujące się na terenie niestrzeżonym, z wyjątkiem gruntów, praw zakwalifikowanych do nieruchomości i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony
- maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie, znajdujące się na terenie niestrzeżonym
- składniki aktywów, będące własnością innych jednostek, powierzone jej do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania
raz w roku
- zapasy towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego jednostki
- zapasy drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną
raz w ciągu 2 lat zapasy materiałów, towarów, wyrobów gotowych, półproduktów znajdujące się w strzeżonych składowiskach i objęte ewidencją ilościowo-wartościową
raz w ciągu 4 lat nieruchomości zaliczone do środków trwałych oraz inwestycji, znajdujące się na terenie strzeżonym inne środki trwałe oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie
na dzień 31.12.2016 r., z tym że inwentaryzację można rozpocząć od października 2016 r. i zakończyć do 15 stycznia 2017 r.
- aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych lub przechowywane przez inne jednostki, w tym papiery wartościowe w formie zdematerializowanej
- składniki aktywów powierzone kontrahentom
- należności, w tym udzielone pożyczki, z wyjątkiem tytułów publicznoprawnych, należności wątpliwych, spornych, należności od pracowników, od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych
potwierdzenie stanu tych aktywów
na dzień 31.12.2016 r.
- środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony
- grunty
-  prawa zakwalifikowane do nieruchomości
- należności sporne i wątpliwe
- należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych
- należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych
- pozostałe aktywa i pasywa, w tym te, których zinwentaryzowanie w drodze spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe
weryfikacja
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
17
19
21
24
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60