vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Podatkowa księga przychodów i rozchodów - przepisy, wyjaśnienia - Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016

Zmiana przeznaczenia towarów handlowych

Nasza firma prowadzi działalność handlową, a z podatku dochodowego rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W jaki sposób powinniśmy księgować wartość towarów handlowych, które przekazujemy:

1) na potrzeby związane z funkcjonowaniem firmy (np. woreczki foliowe),

2) na reklamę firmy,

3) w formie darowizny?

Czy wartość przekazanych towarów powinniśmy ujmować w kwocie netto, czy brutto?

Zasady ewidencji

Przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów - towary handlowe i materiały zalicza do kosztów podatkowych z chwilą ich zakupu (również w przypadku, gdy stosuje memoriałową metodę rozliczania kosztów), zaś roczny dochód ustala z uwzględnieniem różnic remanentowych. Wynika to z przepisów ustawy o PDOF oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie PKPiR.

W rezultacie takiej konstrukcji ustalania dochodu, składniki majątku objęte spisem z natury, który przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić i wpisać do podatkowej księgi na koniec każdego roku (m.in. niesprzedane towary handlowe) zostają wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzetworzonym (§ 3 pkt 1 lit. a) ww. rozporządzenia).

Wydatki poniesione na zakup towarów handlowych wpisuje się w kolumnie 10 księgi "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu".

Należy przy tym zauważyć, że w myśl § 3 pkt 2 ww. rozporządzenia, określenie "cena zakupu" oznacza cenę, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku (m.in. towary handlowe), pomniejszoną o podatek VAT podlegający odliczeniu, a zatem cenę netto.

Zapisy dotyczące wydatków (kosztów) powinny być dokonywane w podatkowej księdze na podstawie dowodów, o których mowa w § 12-16 tego rozporządzenia.

W związku z powyższym, z chwilą przeznaczenia zakupionych towarów handlowych na inne cele niż ich dalsza odsprzedaż, zachodzi konieczność dokonania odpowiednich zmian w zapisach podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Przekazanie towarów handlowych na potrzeby związane z funkcjonowaniem firmy

Z pytania wynika, że na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przedsiębiorca przekazuje towary handlowe, które wcześniej zakupił z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży.

Przykładowo - firma dokonuje zakupu towarów handlowych w dużych zbiorczych opakowaniach i zachodzi potrzeba ich rozdzielenia do mniejszych (detalicznych) opakowań (np. orzechy kupione w 10-kilogramowym worku łatwiej sprzedać, gdy są one zapakowane w 10-15 dkg woreczkach). Nie ma zatem uzasadnienia ekonomicznego, aby na tę okoliczność firma dokonywała osobnych zakupów małych woreczków foliowych, skoro posiada własne zapasy takich woreczków, które zakupiła jako towary handlowe.

W takiej sytuacji wydatki poniesione na zakup tych towarów nadal są funkcjonalnie związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Oznacza to, że omawiane wydatki powinny pozostać w kosztach uzyskania przychodów (spełnione są bowiem przesłanki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF), zmieni się tylko ich kwalifikacja, jako rodzaju kosztów.

W konsekwencji, w rozpatrywanym stanie faktycznym, wartość netto towarów handlowych przeznaczonych na potrzeby związane z funkcjonowaniem firmy (np. woreczków foliowych), która wynika ze sporządzonego na tę okoliczność wewnętrznego dowodu księgowego, podatnik powinien:

 • wyksięgować z kolumny 10 księgi "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu" (ze znakiem "-" bądź na czerwono),
   
 • a następnie tę samą wartość zaksięgować w kolumnie 13 księgi "Pozostałe wydatki".

Przy czym, dla zachowania pełnej czytelności zapisów, warto odnotować w kolumnie 17 księgi "Uwagi" pozycję, pod którą uprzednio zastała ujęta faktura dokumentująca zakup towarów handlowych przekazanych na potrzeby wewnętrzne firmy.

Zmiana przeznaczenia towarów handlowych wymaga prawidłowego udokumentowania.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu podatnik powinien zatem sporządzić "Protokół przekazania towarów handlowych na potrzeby firmy", spełniający wymogi określone w § 12 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia. Protokół ten powinien zawierać m.in.: datę przekazania towarów handlowych, opis zdarzenia gospodarczego, wykaz przekazanych towarów, ich ilość oraz wartość, podpis osoby sporządzającej protokół.

Przekazanie towarów handlowych na reklamę firmy

Wydatki związane z reklamą firmy niewątpliwie mają na celu osiągnięcie lub zwiększenie przychodów osiąganych z działalności gospodarczej. Jednocześnie nie zostały one wymienione w negatywnym katalogu zamieszczonym w art. 23 ust. 1 ustawy o PDOF. Tym samym - co do zasady - mogą one stanowić koszty uzyskania przychodów.

Oznacza to, że wartość netto towarów handlowych przeznaczonych na reklamę firmy, która wynika ze sporządzonego przez podatnika odpowiedniego wewnętrznego dowodu księgowego, należy:

 • wyksięgować z kolumny 10 księgi "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu" (ze znakiem "-" bądź na czerwono),
   
 • a następnie tę samą wartość przenieść do kolumny 13 księgi "Pozostałe wydatki" (podatnik może przy tym w kolumnie "Uwagi" zamieścić adnotację dotyczącą faktury, która dokumentowała zakup przekazanych towarów handlowych).

Trzeba jednak zauważyć, że jeżeli w związku z przekazaniem towarów handlowych na potrzeby reklamy przedsiębiorca jest zobowiązany wykazać VAT należny, to kwota tego podatku może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b) tiret drugie ustawy o PDOF. W takiej sytuacji, kwotę należnego podatku VAT, obliczoną zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, przedsiębiorca powinien ująć w kolumnie 13 podatkowej księgi "Pozostałe wydatki", na podstawie sporządzonego odpowiedniego dokumentu wewnętrznego.

Darowizna towarów handlowych

Jak wynika z dyspozycji art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o PDOF, nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju.

Co do zasady zatem, w razie przekazania towarów handlowych w formie darowizny, podatnik jest zobowiązany do wyksięgowania (ze znakiem "-" bądź na czerwono) z kolumny 10 księgi "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu", wartości towarów będących przedmiotem darowizny (ustalonej według ceny ich zakupu netto), wynikającej ze stosownego dokumentu wewnętrznego, sporządzonego przez podatnika.

Wspomnieć przy tym należy, że należny od darowizny podatek VAT generalnie nie może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Wyjątek od powyższej zasady stanowi darowizna produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. W takim bowiem przypadku podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych koszty wytworzenia lub cenę nabycia przekazanych w darowiźnie produktów spożywczych.

Jeżeli zatem przedmiotem darowizny są produkty spożywcze (z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%), które zostały przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację, to w takiej sytuacji podatnik powinien:

 • z kolumny 10 księgi "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu" wyksięgować wartość netto przekazanych w darowiźnie spożywczych towarów handlowych (ze znakiem "-" bądź na czerwono),
   
 • a następnie tę samą kwotę zaksięgować w kolumnie 13 księgi "Pozostałe wydatki".

W przypadku takiej darowizny, prawidłowym dowodem księgowym będzie dowód wewnętrzny zawierający dane wskazane w § 12 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Ponadto trzeba pamiętać o konieczności dysponowania stosownymi dokumentami potwierdzającymi fakt przekazania darowizny produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz przyjęcie tej darowizny i przeznaczenie jej na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.