vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Podatkowa księga przychodów i rozchodów - przepisy, wyjaśnienia - Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016

Ujęcie w spisie z natury towarów otrzymanych nieodpłatnie

Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. W trakcie 2016 r. otrzymałem od rodziców pewne towary nieodpłatnie (darowizna), które przeznaczyłem do odsprzedaży. Czy towary te będę zobowiązany ująć w spisie z natury sporządzanym na koniec roku? Czy ich wartość wpłynie na dochód stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym?

W spisie z natury sporządzanym na koniec roku podatnik powinien wykazać także towary handlowe otrzymane w darowiźnie. Wartość tych towarów nie powinna być jednak uwzględniana przy ustaleniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania PIT za dany rok.

Towary otrzymane nieodpłatnie a koszty podatkowe

Jak wynika z art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PDOF). Z powyższego wynika, że jednym z warunków zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest jego faktyczne poniesienie.

W przypadku otrzymania towarów w formie darowizny nie można jednak mówić o "poniesieniu kosztu". Jeden z warunków zaliczenia wydatku do kosztów nie jest więc spełniony. W związku z tym w sytuacji, gdy nabycie towarów handlowych nastąpiło w drodze darowizny (nieodpłatnie), to ich wartości nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podobnie uznał również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 14 października 2014 r., nr IBPBI/1/415-1213/14/ZK, w której czytamy:

"(...) Odnosząc się do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości nabytych w drodze darowizny towarów handlowych i materiałów oraz wyposażenia, stwierdzić należy, że skoro ich nabycie nastąpiło w drodze darowizny (nieodpłatnie), to ich wartość nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, albowiem nie została spełniona przesłanka poniesienia wydatku wynikająca z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...)"

UWAGA! Wartość towarów otrzymanych nieodpłatnie mogłaby być zaliczona do kosztów podatkowych (w momencie ich sprzedaży), gdyby w związku z ich otrzymaniem u podatnika powstał przychód z nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (patrz: art. 22 ust. 1d ustawy o PDOF). Taka sytuacja w przedmiotowej sprawie nie występuje. Podatnik nabył bowiem towary w formie darowizny od rodziców. W momencie ich otrzymania miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn (a nie przepisy ustawy o PDOF). W związku z otrzymaniem tych towarów u podatnika nie powstał więc przychód z nieodpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu PIT. W konsekwencji - wartość tych towarów nie będzie mogła w ogóle być uwzględniona w rachunku podatkowym.

Ujęcie towarów nabytych nieodpłatnie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

W podatkowej księdze przychodów i rozchodów ujmuje się generalnie przychody i koszty, których wysokość wpływa na podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku. Zatem towarów otrzymanych w formie darowizny nie należy ujmować w kolumnie 10 tej księgi (w tej kolumnie wykazuje się bowiem generalnie towary/materiały zakupione). Towary otrzymane w formie darowizny można jednie fakultatywnie wykazać w księdze w kolumnie 17 "Uwagi".

Spis z natury

U podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 ustawy o PDOF a kosztami uzyskania skorygowana odpowiednio (tj. powiększona lub pomniejszona) o tzw. różnicę remanentową (tj. różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego). W związku z koniecznością ustalenia wartości ww. remanentów, podatnicy, o których mowa, są obowiązani do sporządzania i wpisania do księgi spisu z natury. W spisie tym powinni ująć niesprzedane towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady. Spis z natury podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą sporządzają generalnie na dzień 31 grudnia (tzw. "remanent końcowy"). Spis ten należy ująć w ostatniej pozycji księgi za rocznym podsumowaniem kolumn. Remanent końcowy jest jednocześnie remanentem początkowym (na dzień 1 stycznia następnego roku). Jego wartość należy ująć jako pierwszy wpis "otwierający" podatkową księgę na następny rok. Powyższe wynika z § 27 ust. 1 i 1a rozporządzenia w sprawie PKPiR.

paragraf Zgodnie z § 27 ust. 1 ww. rozporządzenia, podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej "spisem z natury", na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego (§ 27 ust. 1a ww. rozporządzenia).

Sposób wyceny spisu z natury określa § 29 ust. 1 ww. rozporządzenia.

UWAGA! Ustalenie na koniec roku dochodu z działalności gospodarczej z uwzględnieniem różnic remanentowych sprowadza się do "wyrzucenia" z kosztów wartości niesprzedanych towarów handlowych (materiałów, półwyrobów, itp.), która w trakcie roku została uwzględniona w kosztach podatkowych (w momencie poniesienia kosztu). W efekcie, wartość ww. towarów (materiałów, itp.) nie będzie ostatecznie uwzględniona w rachunku podatkowym danego roku (wpłynie na koszty podatkowe roku, w którym towary te zostaną sprzedane).

Przepisy odnoszą się ogólnie do obowiązku ujęcia w spisie z natury m.in. towarów handlowych, nie precyzując, czy chodzi tu wyłącznie o towary nabyte odpłatnie, czy także o nabyte nieodpłatnie. Organy podatkowe przyjmują jednak, że w spisie z natury należy ująć zarówno towary handlowe (surowce, itp.) nabyte odpłatnie (zakupione przez podatnika), jak i nabyte nieodpłatnie (np. w formie darowizny).

Jak już wskazano, wartość towarów handlowych nabytych w formie darowizny nie może być zaliczona do kosztów uzyskania. Zatem pomimo ujęcia ww. towarów w spisie z natury, ich wartość wynikająca z wyceny nie powinna być uwzględniana przy ustaleniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania PIT za dany rok. Tak też uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w przytoczonej już interpretacji indywidualnej z 14 października 2014 r.

Przykład

Załóżmy, że na koniec 2016 r. u podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów, wartość przychodów i kosztów, wynikająca z tej księgi, będzie wynosiła odpowiednio:

 • przychody (kolumna 9 księgi): 200.000 zł,
   
 • wydatki na zakup towarów handlowych i materiałów oraz koszty uboczne zakupu (suma kwot wykazanych kolumnach 10 i 11 księgi): 60.000 zł,
   
 • razem wydatki wykazane w kolumnie 14 księgi: 20.000 zł.

Natomiast wartość spisu z natury wynosi:

 • na 1 stycznia 2016 r.: 4.000 zł,
   
 • na 31 grudnia 2016 r.: 7.000 zł (w tym wartość towarów handlowych nabytych nieodpłatnie: 5.000 zł).

Podatnik ustali dochód do opodatkowania:

1) przychód: 200.000 zł,

2) koszty uzyskania przychodów:

  • wartość spisu z natury na początek roku podatkowego: 4.000 zł,
    
  • plus wartość wydatków wykazanych w księdze w kolumnach 10 i 11: 60.000 zł,
    
  • minus wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego (pomniejszona o wartość towarów nabytych nieodpłatnie): 2.000 zł,
    
  • plus wydatki wykazane w kolumnie 14 księgi: 20.000 zł,
    
  • razem koszty uzyskania przychodów: 82.000 zł,

3) dochód: 200.000 zł - 82.000 zł = 118.000 zł.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.